CZ EN

EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj

Základní informace

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and development – EBRD) byla založena v roce 1991 za účelem pomoci transformujícím se zemím střední a východní Evropy. Následně byl mandát rozšířen i na Střední Asii, západní Balkán a jižní a východní Středomoří. Na výročním zasedání v květnu roku 2023 byla Radou guvernérů EBRD přijata rezoluce umožňující omezené a postupné rozšíření geografického mandátu operací EBRD také do regionu Subsaharské Afriky a Iráku. Dnes je banka aktivní v téměř 40 zemích a disponuje mnoha lokálními kancelářemi. Sídlem EBRD je Londýn.

Projekty EBRD jsou zaměřeny na podporu odvětví klíčových pro rozvoj ekonomik zemí operací. EBRD v posledních letech cíleně navyšuje financování na boj proti změně klimatu a na podporu trvale udržitelných zdrojů energie. Novými tématy jsou inkluze a digitalizace.

V současné době je členem EBRD 69 zemí a dvě mezivládní organizace (Evropská unie a Evropská investiční banka). Celkově má EBRD 71 akcionářů.

Řídicí struktura

Rada guvernérů (Board of Governors) – je nejvyšším orgánem EBRD zajišťujícím strategické řízení. Každá země jmenuje svého guvernéra, obvykle jím je ministr financí. Většina operativních pravomocí je delegována na Radu ředitelů.

Rada ředitelů (Board of Directors) – je odpovědná za řízení operací a politik EBRD a za další pravomoci přenesené na ní Radou guvernérů. Je tvořena řediteli jednotlivých konstituencí, do kterých se země dobrovolně sdružují.

Prezident(ka) EBRD je volen(a) Radou guvernérů a je právním zástupcem EBRD. Pod dohledem Rady ředitelů řídí činnost banky. Na výročním zasedání v říjnu 2020 byla guvernéry EBRD do pozice prezidentky pro následující čtyřleté období zvolena paní Odile Renaud-Basso.

Vztah ČR a EBRD

Obecná informace

ČSFR v roce 1990 podepsala Dohodu o založení EBRD a řadí se tak k jejím zakládajícím členům. Své členství sukcedovala ČR 1. 1. 1993.

Výše upsaného kapitálu ČR činí 256,110 mil. EUR, výše splaceného kapitálu ČR činí 53,419 mil. EUR.

Zastoupení ČR v EBRD

Zástupcem České republiky v Radě guvernérů je ministr financí. Alternátem guvernéra EBRD za ČR je guvernér České národní banky. Rada guvernérů se schází jednou ročně.

ČR je zastoupena i v Radě ředitelů. Některé velké členské státy tvoří samostatné konstituence, zastupuje je jejich vlastní výkonný ředitel. Ostatní menší země se na základě dobrovolnosti sdružují do konstituencí, v jejichž čele stojí jeden ředitel. Jako akcionář je ČR v EBRD s hlasovací silou 0,86 % lídrem konstituence dále tvořené Maďarskem (0,80 %), Slovenskem (0,43 %), Chorvatskem (0,37 %) a Gruzií (0,10 %). Podíl naší konstituence na celkové hlasovací síle všech akcionářů EBRD činí cca 2,6 %.

Působení EBRD v České republice

1992 – 2007 transformace ekonomiky

Banka v ČR působila od roku 1992, finančně se v ČR angažovala částkou 1,1 mld. EUR v celkem 103 projektech o souhrnné hodnotě 4,7 mld. EUR. Z tohoto objemu představovaly projekty ve finančním sektoru 48 %, v podnikovém sektoru 40 % a v infrastruktuře 12 %. Banka se orientovala především (nikoliv však výlučně) na projekty podporující investice zahraničních investorů u nás (ať už v rámci privatizace nebo na zelené louce). Převážná většina projektů byla v soukromém sektoru, který má podíl 97 %. Vysoký (81 %) je podíl investic banky do kapitálu společností.

2007 – 2021 spolupráce po graduaci

Česká republika koncem roku 2007 jako první a dosud jediná země graduovala z operací EBRD. Po graduaci již EBRD neinvestovala do nových projektů v ČR, a to ani v rámci regionálních projektů. ČR se v tomto období zaměřila primárně na podporu obchodní spolupráce českých subjektů s EBRD na třetích trzích (investice v zemích operací EBRD, podpora českých dodavatelů při participaci na veřejných výběrových řízeních financovaných ze zdrojů EBRD a zapojení českých konzultantů do poradenských projektů technické spolupráce). V letech 2008 – 2020 se českým subjektům podařilo dosáhnout na zakázky v celkové hodnotě 1,43 mld. EUR.

Obnovení investic EBRD v ČR v roce 2021

S ohledem na zasažení české ekonomiky dopady pandemie COVID-19 a související hospodářský pokles podala česká vláda v březnu 2021 žádost o dočasné obnovení investic EBRD na našem území. Rada ředitelů EBRD následně schválila obnovení operací v ČR na dobu maximálně 5 let se zaměřením primárně na soukromý sektor.

 EBRD v ČR poskytuje především podporu soukromému sektoru ve formě půjček, technické asistence a kapitálových investic. Prioritními oblastmi pro nové operace jsou zelené investice, obnovitelné zdroje a infrastruktura, digitalizace a nové technologie, či finanční sektor.

V kontextu probíhající války na Ukrajině a s ní související uprchlickou krizí jsou pro ČR významným tématem kromě obnovení investic také aktivity banky na pomoc ostatním válkou dotčeným zemím a dosažení implementace pomoci v ČR. Na žádost MF byla EBRD mimo jiné uvedena jako implementační partner při realizaci projektů v Národním plánu obnovy.

Projekty v ČR

Od obnovení investic v roce 2021 podepsala banka v ČR do konce roku 2022 9 projektů v celkové hodnotě 119 mil. EUR. V roce 2021 dosáhl objem investic EBRD v ČR 8 mil. EUR, za rok 2022 bylo uzavřeno 7 projektů v hodnotě 111 mil. EUR. Jedná se zejména o projekty na podporu kapitálového trhu prostřednictvím emisí dluhopisů a kapitálových investic. 

Více informací o působení EBRD ve vztahu k ČR.

Kontakt pro bližší informace a konzultaci k projektům:

Dagmar Rančáková
konzultantka EBRD pro operace v České republice
E-mail: RancakoD@ebrd.com
Mob.CZ: +420 777 622 556
Tel. SK: +421 259 101 700

Pro více informací můžete také kontaktovat odbor 58 – Mezinárodní vztahy.

Podpůrné aktivity Ministerstva financí

V uplynulých letech se v rámci osvěty a posílení informovanosti české podnikatelské veřejnosti uskutečnila pod záštitou Ministerstva financí série seminářů představujících možnosti a výhody zapojení českých subjektů do aktivit EBRD.

V souvislosti s dočasným obnovením investic EBRD v ČR poskytuje Ministerstvo financí zástupcům banky odborné poradenství a pomáhá zprostředkovat potřebné kontakty na zástupce veřejného a soukromého sektoru.

Bližší informace o struktuře a činnosti EBRD naleznete na: http://www.ebrd.com/home

Základní dokumenty k EBRD.

Kontaktní informace EBRD

European Bank for Reconstruction and Development
Five Bank Street
London
E14 4BG
United Kingdom
Web: http://www.ebrd.com/ 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.