CZ EN

Mezinárodní spolupráce - Boj proti praní peněz a financování terorismu

Evropská komise

Evropská komise

 • Při výkonu prováděcích pravomocí v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je Evropské komisi nápomocen Výbor pro prevenci praní peněz a financování terorismu, který se schází dle potřeby několikrát ročně. Zástupce Finančního analytického útvaru se práce výboru účastní již od roku 2002.

Rada Evropy

Rada Evropy

 • Při Radě Evropy byl v roce 1998 vytvořen „Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu“, tzv. „MONEYVAL“. Jeho členy jsou členské státy Rady Evropy, které nejsou členy FATF, dále Rusko (které je členem FATF) a Izrael. Některé další státy mají statut pozorovatele (Japonsko, Mexiko, Spojené státy americké). Česká republika má v Moneyvalu tři stálé členy z resortu Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a České národní banky. Vedoucím české delegace je zástupce Finančního analytického útvaru. Kromě stálých členů ještě existuje skupina několika hodnotitelů z resortů MF, MSp a MV a z ČNB, kteří se účastní hodnocení ostatních členských zemí Moneyvalu.
 • Moneyval, stejně jako FATF, organizuje tzv. vzájemná hodnocení členských zemí. Tato vzájemná hodnocení spočívají v tom, že experti ze čtyř až pěti zemí hodnotí systém boje proti praní špinavých peněz ve vybrané zemi, především pak efektivitu jeho fungování v praxi. Hodnotitelé navštíví během jednoho pracovního týdne veškeré státní orgány a instituce, podílející se na boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a vybrané subjekty, mající povinnost hlásit podezřelé transakce finanční zpravodajské jednotce. Česká republika má za sebou již čtyři kola takového hodnocení. První proběhlo na jaře roku 1998, druhé kolo na podzim roku 2001, třetí na jaře roku 2005 a čtvrté na jaře 2010.

Zpráva ze 4. kola hodnocení (Report on Fourth Assessment Visit)

 • přijatá 12. dubna 2011 (adopted 12 April 2011)
 • Zdroj: MF - odbor 24 Finanční analytický útvar; materiál v anglickém jazyce ke stažení ve formátu PDF

Zpráva ze 3. kola hodnocení (3rd Round Evaluation Report)

 • přijatá 11. září 2007 (adopted 11 September 2007)
 • Zdroj: MF - odbor 24 Finanční analytický útvar; materiál v anglickém jazyce ke stažení ve formátu PDF

Shrnutí 2. kola hodnocení (Summary of 2nd Round Evaluation)

 • přijatá 28. června 2002 (adopted 28 June 2002)
 • Zdroj: MF - odbor 24 Finanční analytický útvar; materiál v anglickém jazyce ke stažení ve formátu PDF

Shrnutí 1. kola hodnocení (Summary of 1st Round Evaluation)

 • přijatá 11. prosince 1998 (adopted 11 December 1998)
 • Zdroj: MF - odbor 24 Finanční analytický útvar; materiál v anglickém jazyce ke stažení ve formátu PDF

FATF

FATF

 • Financial Action Task Force – Finanční akční výbor je mezinárodní mezivládní organizace, mající celosvětový vliv při vytváření standardů a hodnocení jurisdikcí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF byl založen v roce 1989. V roce 1990 vydal tzv. Čtyřicet doporučení v boji proti praní špinavých peněz, která byla v roce 2001 doplněna o 9 Speciálních doporučení v boji proti financování terorismu. 40+9 doporučení bylo několikrát revidováno, nejnověji v únoru 2012. Aktuálních 40 Doporučení v sobě v upravené podobě zahrnuje původních 40+9 doporučení a nové doporučení 1 týkající se přístupu založenému na hodnocení rizikovosti (risk-based approach). 40 Doporučení je nyní namířeno také proti korupci a daňovým trestným činům.
 • Jednou z významných aktivit FATF je vydávání Seznamu vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí.
 • Česká republika (stejně jako ostatní nové členské státy Evropské unie) není členem FATF, ale tzv. regionálního uskupení podle FATF (FATF-Style Regional Body (FSRB)), tj. výboru MONEYVAL při Radě Evropy. FATF má celkem 36 členů (včetně Evropské komise) a 8 přidružených členských uskupení, tj. FSRB. Tímto způsobem je k dodržování FATF standardů zavázáno přes 180 jurisdikcí. Na práci FATF se také podílí přes 20 mezinárodních organizací se statutem pozorovatele.

 • ve znění přijatém v únoru 2012 

Světová banka a Mezinárodní měnový fond

Světová bankaMezinárodní měnový fond

 • Tyto dvě organizace se sdružily ve svém úsilí zvýšit povědomí nutnosti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v globálním měřítku a pořádají po celém světě konference a semináře zabývající se touto problematikou. V roce 2002 tyto instituce vydaly Metodologii boje proti praní peněz a financování terorismu a dohodly se na financování a organizaci hodnocení ve vybraných zemích podle této metodologie. Hodnocení České republiky proběhlo v rámci pilotního projektu na přelomu května a června 2003. Mezinárodní měnový fond a Světová banka vypracovaly „ Zprávu o dodržování standardů a kodexů a Doporučení FATF proti praní špinavých peněz a financování terorismu“ a „Podrobnou hodnotící zprávu o boji proti praní peněz a financování terorismu“.

1990

ve znění po revizi z června 2003

2005

IX Zvláštních doporučení ve znění po doplnění z únoru 2005

Zvláštní doporučení FATF, týkající se financování terorismu

Uznávajíc zásadní význam přijetí akcí k boji proti financování terorismu, FATF přijalo tato Doporučení, která, v kombinaci se 40 doporučeními FATF o praní peněz, vytváří základní rámec jak odhalovat, předcházet a potlačovat financování terorismu a teroristických činů.

I. Ratifikace a implementace nástrojů OSN

Každý stát by měl bezodkladně podniknout kroky k ratifikaci a plnému uskutečnění Úmluvy OSN o potlačování financování terorismu z roku 1999.

Státy by rovněž měly bezodkladně implementovat Rezoluce OSN, týkající se předcházení a potlačování financování teroristických činů, zejména Rezoluci Bezpečnostního výboru OSN č. 1373.

II. Kriminalizace financování terorismu a přičleněného praní peněz

Každá stát by měl zavést jako trestný čin financování terorismu, teroristických činů a teroristických organizací. Státy by měly zajistit, že tyto trestné činy jsou rovněž predikativními činy pro praní peněz.

III. Zmrazování a konfiskace teroristických aktiv

Každý stát by měl ihned realizovat opatření ke zmrazení finančních prostředků a dalších aktiv teroristů, těch, kteří financují terorismus a teroristických organizací v souladu s Rezolucemi OSN, týkajícími se předcházení a potlačování financování teroristických činů.

Každý stát by měl rovněž přijmout a realizovat opatření, včetně legislativních, která by umožnila kompetentním orgánům zadržet a konfiskovat majetek, který pochází z, je používaný k, nebo se s ním zamýšlí nebo je určen k použití k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací.

IV. Oznamování podezřelých obchodů souvisejících  s terorismem

Pokud finanční instituce, nebo jiný podnikatel či entita,  podléhající povinnostem v souvislosti s bojem proti praní peněz, podezřívají, nebo mají dostatečné důvody proto, aby podezřívaly, že finanční prostředky jsou spojené nebo souvisí, nebo jsou používány pro terorismus, teroristické činy nebo teroristickými organizacemi, mělo by být vyžadováno, aby ihned oznámily své podezření příslušným orgánům.

V. Mezinárodní spolupráce

Každý stát by měl poskytnout jinému státu, na základě smlouvy, dohody, či jiných mechanismů pro právní pomoc či výměnu informací, co největší možnou pomoc v souvislosti s trestním, civilním nebo správním vyšetřováním, šetřením nebo postupem, souvisejícím s financováním terorismu, teroristických činů a teroristických organizací.

Státy by rovněž měly přijmout všechna možná opatření, aby zajistily, že neposkytují bezpečné útočiště pro osoby, obviněné z financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací a měly by mít postupy vydávání takovýchto jedinců, je-li to možné.

VI. Alternativní odesílání/poukazování peněz

Každý stát by měl přijmout opatření, která by zajistila, že fyzické nebo právnické osoby, včetně jejich zástupců, kteří poskytují služby převodu peněz nebo hodnot, včetně převodů prostřednictvím neformálních systémů či sítí převodu peněz a hodnot, by měly být licencovány nebo registrovány a podléhat všem doporučením FATF, která se vztahují na banky a nebankovní finanční instituce. Každý stát by měl zajistit, že FO či PO, provádějící tyto služby nelegálně podléhají správním, občanskoprávním či trestním sankcím. 

VII. Bezhotovostní převody

Státy by měly přijmout opatření, která by vyžadovala od finančních institucí, včetně převodců peněz, aby začlenily přesné a smysluplné/významné údaje o odesilateli (jméno, adresa a číslo účtu) u převodů finančních prostředků a souvisejících sdělení, která jsou posílána, a tyto informace by měly zůstat s převodem nebo souvisejícím sdělením během platebního řetězce.

Státy by měly přijmout opatření, která by zajistila, že finanční instituce, včetně převodců peněz, provádějí zvýšenou kontrolu/zkoumání a sledování podezřelých převodů finančních prostředků, které neobsahují kompletní informace o odesilateli (jméno, adresu a číslo účtu).

VIII. Neziskové organizace

Státy by měly zrevidovat přiměřenost zákonů a nařízení, týkajících se entit, které by mohly být zneužity pro financování terorismu. Zvláště citlivé jsou neziskové organizace a státy by měly zajistit, že nemohou být zneužity:

 • teroristickými organizacemi vydávající se za/tvářící se jako legitimní entity;
 • zneužívání legitimních entit jako kanálů pro financování terorismu, včetně unikání/vyhýbání se opatření ke zmrazení aktiv; a
 • zatajování nebo zastírání tajného převedení finančních prostředků zamýšlených k legitimním účelům teroristickým organizacím.

IX. Kurýři převážející hotovost (doplněno 2004)

Státy by měly mít zavedena opatření k odhalování fyzického převozu hotovosti a jiných instrumentů na doručitele přes hranice, včetně systému oznamování nebo jiné ohlašovací povinnosti.

Státy by měly zajistit, abych jejich příslušné orgány měly pravomoc zastavit nebo zadržet hotovost nebo instrumenty na doručitele, u kterých je podezření, že mají vztah k financování terorismu nebo praní peněz, nebo nebyly pravdivě nahlášeny či oznámeny.

Státy by měly zajistit, aby bylo možné osobám, které nesprávně oznámí/nahlásí, uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce. Pro případy, kdy se hotovost či instrumenty na doručitele vztahují k financování terorismu nebo praní peněz, by státy  měly přijmout taková opatření, včetně legislativních v souladu s Doporučením 3 a Zvláštním doporučením III., která umožní konfiskaci těchto prostředků či instrumentů.

Za účelem zajistit rychlé a efektivní zavedení těchto nových standardů, schválil FATF následující kompletní Plán akcí:

 • do 31.12.2001 samohodnocení všech členských států FATF vůči Speciálním doporučením. To bude obsahovat závazek splnit Speciální doporučení do června 2002, a akční plány řešící realizaci Doporučení, které ještě chybí. Všechny státy světa budou pozvány k účasti za stejných podmínek jako členské státy FATF.
 • do února 2002 vývoj dodatečných směrnic/instrukcí pro finanční instituce o technikách a mechanizmech, používaných při financování terorismu.
 • do června 2002 zahájení procesu k identifikaci zemí, kde chybí příslušná opatření k boji proti financování terorismu a diskuse o příštích krocích, včetně možností protiopatření vůči zemím, které nebojují s financováním terorismu.
 • pravidelná publikace výše zmrazených podezřelých teroristických aktiv členskými státy , v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.
 • poskytování technické pomoci členskými státy FATF podle potřeby nečlenských států k pomoci při plnění Speciálních doporučení.

Při naplňování tohoto Plánu akcí proti financování terorismu, FATF zintensivní svou spolupráci s regionálními orgány stylu FATF a mezinárodními organizacemi a orgány, jako jsou OSN, Egmontská skupina finančních zpravodajských jednotek, G-20 a mezinárodní finanční instituce, které podporují a přispívají k mezinárodnímu úsilí proti praní peněz a financování terorismu.

FATF odsouhlasilo vzít do úvahy Speciální doporučení při revizi 40 doporučení FATF o praní peněz, a zintensivnit svou práci s ohledem na společnosti používané k praní špinavých peněz, korespondenční bankovnictví, identifikaci beneficiářů/beneficiárních vlastníků účtů a regulaci nebankovních finančních institucí.

english version, 140kB

Zpráva IMF/WB z prosince 2003 anglická verze

český překlad, 130kB

Zpráva IMF/WB z prosince 2003 česká verze

english version, 470kB

Detailní zpráva IMF/WB z prosince 2003 anglická verze

český překlad, 560kB

Detailní zpráva IMF/WB z prosince 2003 česká verze

Speciální projekty

Finanční analytický útvar využil během doby, kdy byla Česká republika kandidátskou zemí, možnosti účastnit se několika projektů Evropské komise a Rady Evropy. Jednalo se především o projekty Phare, Octopus a Taiex.. Kromě krátkodobých studijních pobytů v některých členských zemích přinesly tyto projekty možnost financovat nákup potřebného analytického softwaru, výpočetní techniky a bezpečnostních prvků zajišťujících ochranu dat a fyzickou bezpečnost útvaru. Významným přínosem byla též více než roční činnost britského „předvstupního“ poradce na Finančním analytickém útvaru.
V současné době  FAÚ usiluje o schválení projektu DMS (Document Management System) v rámci Transition Facility. 

Phare projekty

Národní projekty Phare

 • Finanční analytický útvar využil několika národních projektů Phare. Výsledkem prvních dvou projektů je technické zabezpečení útvaru na špičkové úrovni (výpočetní technika, komunikační zařízení, speciální technika, ochrana dat a fyzická ochrana útvaru) a proškolení pracovníků útvaru jak formou seminářů, tak i formou studijních cest do členských zemí Evropské unie. Další národní projekt Phare pro Českou republiku, týkající se problematiky potírání legalizace výnosů z trestné činnosti, byl zaměřen na vytvoření enkryptovaného spojení na národní úrovni, tj. spojení mezi Finančním analytickým útvarem, dalšími relevantními státními orgány z resortu Ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti, Českou národní bankou a finančními institucemi. Systém s pracovním názvem Moneyweb byl vytvořen za spolupráce odborníků ze zahraničních a tuzemských softwarových firem a IT specialistů z Finančního analytického útvaru v roce 2005. V současné době již probíhá komunikace s Finanční policií a s několika bankami. Připravuje se spojení s daňovou správou a dalšími relevantními orgány. Tento způsob komunikace umožní Finančnímu analytickému útvaru přijímat cca 90% oznámení o podezřelých obchodech v elektronické formě, a rychlejší a bezpečnější komunikaci. Ze vzniklých rezerv Phare se Finančnímu analytickému útvaru podařilo realizovat systém digitalizace dokumentů včetně vytvoření digitálního archívu.

Horizontální projekty Phare

 • Vybraní zástupci útvaru se zúčastnili studijních cest, konferencí a seminářů v rámci dvou horizontálních projektů Phare, pořádaných pro kandidátské země. V rámci horizontálního projektu pro deset kandidátských zemí byl též vytvořen systém enkryptovaného spojení mezi finančními zpravodajskými jednotkami, tzv. FIU Net, který podobně, jako  ESW (Egmont Secure Web) slouží k účelu výměny informací o šetřených subjektech mezi finančními zpravodajskými jednotkami. Jeden z těchto projektů rovněž umožnil v roce 2003 vznik vzdělávacího CD pro pracovníky z finančního, především bankovního sektoru.

Projekty jiných resortů

 • Zástupci Finančního analytického útvaru byli přizváni k účasti na několika projektech Phare, jejichž příjemcem byly policejní složky. V rámci těchto projektů se účastnili konferencí a seminářů pořádaných v České republice, a studijních cest do členských zemí Evropské unie

Transition Facility

 • Finanční analytický útvar se přihlásil do projektů  Transition Facility se záměrem realizovat v návaznosti na předchozí projekty Phare tzv. Document management systém, umožňující efektivně pracovat s množstvím dokumentů a informací potřebných v šetření v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a mezinárodních sankcí.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář