CZ EN

Motivový obrázek

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2013

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU. ČR je tak dlouhodobě čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU. Rekordní rozdíl mezi příjmy a odvody v roce 2013 dosáhl 84,1 mld. Kč a překročil čistou bilanci za rok 2012 o téměř 11 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 125,7 mld. Kč přibližně 3,2 % HDP ČR, podíl čistých příjmů dosáhl 2,2 % českého HDP.

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2013 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které dosáhly celkem 92,5 mld. Kč a tvořily přes 73 % celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie. Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 31,3 mld. Kč.      

Čistá pozice ČR vůči EU za rok 2013 (1. 1. 2013 - 31 .12. 2013)
  1. ledna - 31. prosince 2013
mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU    
Strukturální akce 3 559,45 92 453,27
Strukturální fondy 2 176,53 56 533,25
alokace 2004-06 1,85 48,17
alokace 2007-2013 2 174,68 56 485,08
Fond soudržnosti (CF) 1 382,92 35 920,02
alokace 2004-06 19,88 516,41
alokace 2007-2013 1 363,04 35 403,61
Zemědělství 1 203,00 31 246,77
Tržní operace 14,25 370,09
Přímé platby 818,04 21 247,64
Rozvoj venkova 367,32 9 540,76
Veterinární opatření 1,49 38,69
Rybářství 1,91 49,60
Vnitřní politiky 78,12 2 029,09
Budování institucí -0,03 -0,80
Komunitární programy 78,15 2 029,89
Předvstupní nástroje -0,50 -13,03
Phare 0,00 0,00
ISPA (čerpáno jako CF) 0,00 0,00
Sapard -0,50 -13,03
Celkové příjmy z rozpočtu EU 4 840,07 125 716,11
     
Platby do rozpočtu EU    
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru) 170,63 4 431,88
Zdroj z DPH 197,66 5 134,03
Zdroj z HND * 1 235,68 32 095,43
Celkové platby do rozpočtu EU 1 603,96 41 661,33
     
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 3 236,11 84 054,77

pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2013 (údaj ČNB) - 25,974
* vč. korekce UK a hrubého snížení vl. zdrojů dle HND pro Nizozemí a Švédsko


Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2013 zaplatila do rozpočtu EU 342,8 mld. Kč a získala 676,2 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 333,4 mld. Kč. Za výrazně kladnou čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu v posledním roce stojí zejména čerpání ČR z fondů Politiky soudržnosti a Společné zemědělské politiky EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují postupným tempem.

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince 2013
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 - 2013
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU                            
Strukturální akce 1 680,1 41 905,8 1 962,8 51 907,3 2 192,9 55 457,4 1 767,5 43 455,5 3 233,1 81 290,1 3 559,5 92 453,3 16 262,7 420 313,5
SF 1 084,7 27 054,4 1 239,0 32 764,6 1 606,2 40 619,4 1 726,8 42 454,8 1 762,6 44 317,0 2 176,5 56 533,2 10 908,1 281 608,3
CF 595,4 14 851,3 723,9 19 142,7 586,7 14 837,9 40,7 1 000,6 1 470,5 36 973,1 1 382,9 35 920,0 5 354,6 138 705,2
Zemědělství 584,2 14 571,2 876,0 23 167,0 1 042,1 26 353,3 1 076,4 26 465,2 1 182,1 29 722,7 1 203,0 31 246,8 7 591,1 198 956,7
Tržní operace 28,4 707,9 87,4 2 312,5 44,6 1 127,7 11,5 282,1 13,3 335,4 14,2 370,1 338,2 9 309,4
Přímé platby 338,0 8 431,0 418,7 11 073,5 546,4 13 817,6 656,0 16 129,2 742,9 18 678,7 818,0 21 247,6 4 294,5 111 866,2
Rozvoj venkova 212,6 5 303,3 366,7 9 697,8 441,3 11 160,1 397,5 9 772,8 419,0 10 534,6 367,3 9 540,8 2 906,8 76 447,6
Veterinární opatření 3,3 81,7 3,1 83,1 6,5 164,7 3,8 92,5 2,2 54,6 1,5 38,7 30,2 792,5
Rybářství 1,9 47,3 0,0 0,0 3,3 83,3 7,7 188,6 4,8 119,5 1,9 49,6 21,4 540,9
Vnitřní politiky 85,6 2 134,5 83,0 2 299,4 103,9 2 627,0 105,5 2 594,1 78,1 1 963,5 78,1 2 029,1 722,5 19 470,4
Budování institucí 1,5 37,2 2,9 75,8 -0,9 -23,3 -0,8 -19,4 0,0 -0,2 0,0 -0,8 28,0 821,6
Komunitární programy 84,1 2 097,3 80,1 2 223,6 104,8 2 650,4 106,3 2 613,5 78,1 1 963,7 78,2 2 029,9 694,5 18 648,8
Předvstupní nástroje 24,5 610,6 29,2 772,1 22,9 579,8 -0,1 -1,4 0,0 0,0 -0,5 -13,0 415,4 12 332,0
Phare -10,5 -262,4 -1,8 -46,6 -0,1 -2,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 178,8 5 576,4
Ispa 35,0 873,0 31,0 818,8 23,0 582,1 0,3 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -7,5 0,0 0,0 -0,5 -13,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 2 374,4 59 222,0 2 951,1 78 145,8 3 361,7 85 017,5 2 949,4 72 513,4 4 493,4 112 976,3 4 840,1 125 716,1 25 825,8 676 189,2
                             
Platby do rozpočtu EU                            
tradiční vlastní zdroje (cla) 207,6 5 178,0 167,9 4 441,2 189,5 4 791,5 220,30 5 416,19 198,93 5 001,78 170,63 4 431,88 1 678,5 44 744,9
Zdroj z DPH 224,7 5 603,3 174,2 4 606,0 182,6 4 618,9 207,39 5 098,84 198,40 4 988,36 197,66 5 134,03 1 776,3 47 540,8
Zdroj z HND 989,0 24 667,3 1 012,7 26 780,9 1 094,9 27 689,7 1 270,16 31 228,14 1 187,46 29 856,42 1 235,68 32 095,43 9 416,2 250 533,6
Celkové platby do rozpočtu EU 1 421,2 35 448,6 1 354,8 35 828,1 1 467,0 37 100,1 1 697,8 41 743,2 1 584,8 39 846,6 1 604,0 41 661,3 12 871,0 342 819,3
                             
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 953,1 23 773,4 1 596,3 42 317,7 1 894,7 47 917,4 1 251,5 30 770,2 2 908,6 73 129,8 3 236,1 84 054,8 12 954,9 333 369,9

 

Související informace:

 


 

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: v prvním pololetí 2013

Vydáno 30. 7. 2013

Za první pololetí letošního roku získala ČR z rozpočtu EU 40,2 mld. Kč (tj. 1,56 mld. €) a odvedla do něj 25,2 mld. Kč (tj. 981,1 mil. €). Z toho vyplývá, že jsme v prvním půlroce 2013 získali o téměř 15 mld. Kč více (tj. cca o 582,4 mil. €), než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Zásadní význam pro pololetní kladnou bilanci ČR vůči rozpočtu EU měly především příjmy ze Společné zemědělské politiky (SZP). ČR v rámci SZP obdržela za první pololetí letošního roku 27,8 mld. Kč (1,08 mld. €), přičemž přímé platby činily 20,9 mld. Kč (813,5 mil. €) a prostředky na rozvoj venkova dosáhly 6,79 mld. Kč (264 mil. €). Prostředky na přímé platby pro ČR v tomto ohledu každoročně rostou, což odpovídá dohodnutému přibližování přímých plateb v ČR na úroveň v zemích EU-15.

Ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Česká republika čerpá průběžné platby a jejich výše dosáhla za první pololetí 12,4 mld. Kč (463,2 mil. €). U všech programů na období 2004-2006 Evropská komise zaslala závěrečné platby ve výši do 5 % prostředků programu a většina programů byla již i uzavřena.

Oproti 1. pololetí 2012 se tak kladná bilance ČR zvýšila o 8 mld. Kč. Takový nárůst byl způsoben zejména lepším čerpáním prostředků ze strukturálních fondů, které již nebyly tolik poznamenány pozastavením proplácení operačních programů, jako tomu bylo v první polovině roku 2012.

V saldu čisté pozice za první pololetí roku 2013 nejsou započítány údaje za čerpání komunitárních programů, které nejsou v tuto chvíli k dispozici a jsou uváděny vždy v celoroční pozici ČR vůči rozpočtu EU.

Podrobný rozpis příjmů a plateb podle jednotlivých kategorií zachycuje tabulka č.1.

Tabulka č. 1

  mil Kč
Čistá pozice ČR vůči EU za první pololetí roku 2013 (1. 1. - 30. 6. 2013)
Příjmy z rozpočtu EU
 
Strukturální akce 12 376,05
Strukturální fondy 11 904,65
Fond soudržnosti 471,40
 
Zemědělství 27 812,27
 
Předvstupní nástroje -7,68
 
Celkové příjmy z rozpočtu EU 40 180,64
 
Celkové platby do rozpočtu EU 25 214,14
 
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 14 966,50
 

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2013 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 326,4 mld. Kč (cca 12,25 mld. €) a získala 591,4 mld. Kč (tj. cca 22,58 mld. €). Kladné saldo čisté pozice tak od vstupu ČR do EU do poloviny roku 2013 dosáhlo celkově téměř 265 mld. Kč (cca 10,33 mld. €).

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností kvantifikace příjmů a nákladů souvisejících s přistoupením ČR k EU. Čistá pozice tudíž neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

 

 

Související informace:

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.