Novinky

Přehled účetních jednotek podléhající schvalování

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Schvalování účetní závěrky
 • Účetnictví státu
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní reforma
 • Účetní jednotky
 • Účetnictví
 • Účetní doklady
 • Zákon o účetnictví
 • Regulace
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Veřejný sektor

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

zveřejněno: 12.2.2013/ aktualizováno: 29.8.2013

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou).

Ministerstvo financí připravilo k problematice schvalování účetních závěrek prováděcí vyhlášku  - Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek  s platností od 1. 08. 2013 k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. Jednotlivými zvláštními zákony je stanoveno, jaký orgán provádí úkon schválení účetní závěrky.

Tabulka - Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka, podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky
ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA JE SCHVALOVÁNA KDO SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
OSS bez zřizovatele nejméně 3 osoby pověřené vedoucím OSS
OSS, která má zřizovatele Zřizovatel OSS (plnící funkci zřizovatele)
Státní příspěvková organizace Zřizovatel státní příspěvkové organizace (plnící funkci zřizovatele)
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) Kolegium NKÚ
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Dozorčí rada SZIF
Státní fond životního prostředí (SFŽP) Rada SFŽP
Státní fond kultury České republiky (SFK) Rada SFK
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Výbor SFDI
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) Dozorčí rada SFRB
Obec Zastupitelstvo obce
Příspěvková organizace zřízená obcí Rada obce (zřizovatele)
Dobrovolný svazek obcí nejméně tříčlenný orgán
Kraj Zastupitelstvo kraje
Příspěvková organizace zřízená krajem Rada kraje (zřizovatele)
Hlavní město Praha Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy
Regionální rada regionů soudržnosti Výbor Regionální rady regionů soudržnosti

 Poznámka: mezitímní účetní závěrky nepodléhají schvalování.

Související informace

Nejčtenější