Novinky

Pracovní skupina „Transfery“

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření resortu
 • Metodický materiál
 • Metodika
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Účetní jednotky
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Všeobecná pokladní správa
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
Aktualizováno 7. 8. 2019 15:30
 • Metodický materiál Účetní a rozpočtové zachycení transferů z Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR

Informace a metodické materiály pracovní skupiny pro řešení problematiky transferů (PS Transfery).

Základní informace

Činnost PS Transfery byla zahájena v roce 2015, kdy byla řešena problematika zpřesnění vymezení průtokového transferu v Českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 - Transfery, a to s účinností k 1. lednu 2016.

V roce 2016 byla činnost PS Transfery znovu obnovena v rámci spolupráce odborů Ministerstva financí:

 • odbor 11 - Státní rozpočet,
 • odbor 12 - Financování územních rozpočtů,
 • odbor 14 - Financování kapitol státního rozpočtu I (od roku 2018),
 • odbor 17 - Kontrola,
 • odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví,
 • odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

a Českého statistického úřadu (od roku 2017), přičemž důvodem obnovení činnosti PS Transfery byly přetrvávající nejednoznačnosti v oblasti účetního a rozpočtového vykazování transferů a problémy při sestavování účetních výkazů za Českou republiku (vykazování partnerů v Pomocném analytickém přehledu), kdy se řešily rozdíly v rámci konsolidačních křížových kontrol.

Problematika transferů byla v roce 2016 diskutována na Metodických dnech účetnictví státu se zástupci metodických center I. stupně v rámci metodické podpory, tedy s jednotlivými ministerstvy (poskytovateli transferů) a s kraji. Na základě předmětné diskuse byli zástupci krajů požádáni o zaslání přehledu všech dotací a obdobných plateb, které v daném roce kraje obdržely (případně dále poskytly) od jednotlivých ministerstev, a to včetně jejich účetního a rozpočtového zachycení. Porovnáním takto vyplněných tabulek byly zjištěny významné nesrovnalosti a rozdílné vykazování jednotlivých transferů napříč Českou republikou.

Významnou událostí v této souvislosti byl Workshop k problematice transferů, který se uskutečnil dne 20. dubna 2017 na Ministerstvu financí. Workshopu se zúčastnili pracovníci zabývající se problematikou účetnictví, rozpočtu a administrací transferů, a to z ministerstev, krajů a některých státních fondů. Na předmětném workshopu byly představeny rozdíly v rozpočtovém i účetním zachycení jednotlivých dotačních titulů u krajů, kdy v rámci diskuze byly řešeny náměty na zlepšení současného stavu a návrhy možného řešení.

Nejvýznamnější problém je spatřován v úpravě a vymezení jednotlivých toků peněžních prostředků v samotných právních předpisech, kdy jednotlivé právní předpisy jsou nejednoznačné a peněžní tok není dostatečně vymezen, a to včetně chybějící úpravy kompetencí jednotlivých subjektů (např. kompetence krajského úřadu a kraje).

V návaznosti na závěry z workshopu i proběhlá jednání v rámci PS Transfery bylo rozhodnuto, že kromě dlouhodobého koncepčního cíle PS Transfery spočívající v úpravě příslušných právních předpisů a sjednocení toku informací a příslušné dokumentace se činnost PS Transfery zaměří také na metodickou podporu v oblasti transferů, jejímž cílem je sjednocení účetního a rozpočtového zachycení transferů v případě poskytovatele, zprostředkovatele a příjemce transferu.

Vytvoření přehledů účetního a rozpočtového zachycení transferů poskytovaných z jednotlivých ministerstev bylo ze strany všech zainteresovaných subjektů jednoznačně odsouhlaseno jako nejlepší možné krátkodobé řešení problematiky transferů, což bylo i jedním ze závěrů workshopu k problematice transferů. Tyto přehledy jsou vytvářeny na základě současného znění právních předpisů. PS Transfery je postupně rozšiřována o zástupce z řad poskytovatelů transferů, tedy ministerstev a státních fondů, a to v návaznosti na projednávané transfery.

Z dlouhodobého hlediska je nezbytné provést úpravu problematických oblastí v jednotlivých právních předpisech, na základě kterých jsou poskytovány peněžní prostředky.

Metodické materiály

Ve spolupráci s metodickými centry I. stupně vytváří PS Transfery přehledy účetního a rozpočtového zachycení transferů poskytovaných z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a to včetně vykazování partnerů v Pomocném analytickém přehledu a informace, zda předmětný transfer podléhá finančnímu vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., vyhláška o finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů.

K uvedeným přehledům je nezbytné poznamenat, že se jedná o postupy účtování založené na povaze daného transferu a jeho zákonné úpravě. V případech, kdy příjemci je známa skutečná výše přijatého transferu a existuje průkazný účetní záznam, pak příjemce může účtovat o předpisu pohledávky bez využití dohadných účtů aktivních, jak je uvedeno v předmětných přehledech.

Doporučované

Nejčtenější