Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2021 - 1. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Pokladní plnění
 • Rozpočet
 • Státní rozpočet
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Čtvrtletní
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

OBSAH

Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2021

 1. Pokladní plnění státního rozpočtu
  1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
   1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2021
   1.2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
  2. Příjmy státního rozpočtu
   2.1. Příjmy z daní a poplatků
   2.2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   2.3. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery
  3. Výdaje státního rozpočtu
   4.1. Běžné výdaje
   4.2. Kapitálové výdaje
  4. Tabulková část
 2. Zpráva o řízení státního dluhu
  1. Vývoj a stav státního dluhu
   1.1. Vývoj státního dluhu v 1. čtvrtletí 2021
   1.2. Emise a splátky dluhových instrumentů a realizace zápůjček
   1.2.1. Státní pokladniční poukázky
   1.2.2. Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy na domácím trhu
   1.2.3. Státní dluhopisy pro občany
   1.2.4. Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na zahraničních trzích
   1.2.5. Státní dluhopisy celkem
   1.2.6. Přijaté úvěry
   1.2.7. Krátkodobé zápůjčky a repo operace, devizové swapy a státem vystavené směnky
   1.3. Vývoj na finančních trzích a ratingové hodnocení České republiky
  2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
  3. Řízení likvidity státní pokladny v 1. čtvrtletí roku 2021
  4. Tabulková příloha
 3. Situační zpráva státní pokladny
 4. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2021

 

Dokumenty ke stažení

 


 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2021 projednal na své 57. schůzi dne 8. června 2021 a přijal usnesení č. 549 
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2021 projednala dne 26. dubna 2021 a přijala usnesení č. 409

 

Nejčtenější