Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2011 - 1. čtvrtletí

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

 • Čtvrtletní
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor

A. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne ........................... č. ................

 

k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011

 

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. čtvrtletí 2011.

B. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2011

Informace o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011 je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, jak to ukládá § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Některé údaje v předkládané informaci nemusí být tedy plně srovnatelné s údaji, které jsou obsaženy ve finančních výkazech jednotlivých kapitol státního rozpočtu a jsou sumarizovány zhruba jeden měsíc po skončení čtvrtletí.

Součástí informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB i vývoj státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

I. Pokladní plnění státního rozpočtu

1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2011
2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
3. Příjmy státního rozpočtu
4. Výdaje státního rozpočtu


1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2011

Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 15. prosince 2010 zákonem č. 433/2010 Sb., který stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0 mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč.

Z časových důvodů nebyl v zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2011 zapracován dopad zákona č. 402/2010 Sb.1, který zpřísňuje podmínky podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Novela zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2011, která souvztažně navyšuje rozpočet příjmů i výdajů o 11,7 mld. Kč bez vlivu na schodek, byla podepsána prezidentem ČR dne 29. března 2011 s účinností dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Vzhledem k tomu, že se tak do konce března 2011 nestalo, je v této Informaci za schválený rozpočet považován rozpočet stanovený zákonem č. 433/2010 Sb.

Východiska přípravy státního rozpočtu na rok 2011 byla následující:

 • Programové prohlášení vlády.
 • Střednědobý výdajový rámec na rok 2011.
  • Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010 nebyly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2011 a 2012.
  • Východiskem pro zpracování státního rozpočtu na rok 2011 byl proto výdajový rámec, který byl stanoven usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 966 ze 45. schůze 10. prosince 2008 při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009.
 • Predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2011 (zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2010). Návrh rozpočtu počítal s meziročním přírůstkem hrubého domácího produktu ve stálých cenách o 2,3 %, s prognózou meziroční míry inflace 2,5 % a průměrnou mírou nezaměstnanosti 8,7 % (podle metodiky MPSV).

Následující tabulka naznačuje tendence základních ukazatelů schváleného rozpočtu na rok 2011 ve srovnání s rozpočtem a skutečností roku 2010.

Tabulka č. 1 Rozpočet 2011 ve srovnání se skutečností a rozpočtem 2010 (v mld. Kč)
2010 2011 Rozdíl
SR 2011-
SR 2010
Rozdíl
SR 2011
Skut.2010
Index v %
SR 2011/
SR 2010
Index v %
SR 2011/
Skut.2010
Rozpočet
schválený
Skutečnost Rozpočet
schválený
Celkové příjmy 1 022,22 1 000,38 1 044,00 21,78 43,62 102,1 104,4
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 534,74 508,02 531,46 -3,27 23,44 99,4 104,6
DPH 188,60 187,82 194,10 5,50 6,28 102,9 103,3
Spotřební daně (vč. energ. daní) 141,10 130,86 136,60 -4,50 5,74 96,8 104,4
DPPO 100,30 86,30 84,00 -16,30 -2,30 83,7 97,3
DPFO 88,30 87,49 101,50 13,20 14,01 114,9 116,0
Ostatní daňové příjmy 16,44 15,55 15,26 -1,17 -0,29 92,9 98,2
Pojistné na SZ 367,13 355,84 373,29 6,16 17,45 101,7 104,9
Nedaňové a ost. příjmy 120,35 136,52 139,25 18,89 2,73 115,7 102,0
Celkové výdaje 1 184,92 1 156,79 1 179,00 -5,92 22,21 99,5 101,9
Běžné výdaje 1 069,47 1 026,57 1 074,50 5,02 47,93 100,5 104,7
Sociální dávky 433,84 430,91 446,47 12,63 15,56 102,9 103,6
Kapitálové výdaje 115,45 130,22 104,50 -10,94 -25,72 90,5 80,2
Saldo SR -162,70 -156,42 -135,00 27,70 21,42 83,0 86,3

V porovnání se skutečností roku 2010 počítá schválený rozpočet na rok 2011 s růstem celkových příjmů o 43,6 mld. Kč, tj. o 4,4 %, celkové výdaje by měly vzrůst o 22,2 mld. Kč, tj. o 1,9 %, a schodek by se tak měl snížit o 21,4 mld. Kč, tj. o 13,7 %.

Z růstu celkových příjmů o 43,6 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků růst o 23,4 mld. Kč, tj. o 4,6 %, když největší nárůst proti skutečnosti 2010 představují předpokládaná inkasa daní z příjmů fyzických osob (o 14,0 mld. Kč, tj. o 16,0 %), spotřebních daní vč. energetických daní (o 5,7 mld. Kč, tj. o 4,4 %) a DPH (o 6,3 mld. Kč, tj. o 3,3 %).

Rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení je proti skutečnosti 2010 vyšší o 17,5 mld. Kč, tj. o 4,9 %.

Rozpočet nedaňových a ostatních příjmů by měl vzrůst o 2,7 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu by měly dosáhnout 117,1 mld. Kč (rozpočet 2010 činil 95,1 mld. Kč a skutečnost dosáhla 96,7 mld. Kč).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti skutečnosti 2010 o 22,2 mld. Kč, z toho růst o 47,9 mld. Kč (tj. o 4,7 %) připadá na běžné výdaje a pokles o 25,7 mld. Kč (tj. o 19,8 %) na výdaje kapitálové.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů proti skutečnosti 2010 se podílejí především úroky a ostatní finanční výdaje (růst o 24,2 mld. Kč, tj. o 49,6 %). Sociální dávky počítají v rozpočtu na rok 2011 s růstem proti skutečnosti 2010 o 15,6 mld. Kč (tj. o 3,6 %). Z toho výdaje na důchody by měly růst o 17,8 mld. Kč, tj. o 5,1 %. Mandatorní výdaje by měly dosáhnout 679,9 mld. Kč a převýšit tak skutečnost 2010 o 51,8 mld. Kč, tj. o 8,2 %. Jejich podíl na celkových výdajích se má zvýšit na 57,7 % (rozpočet 2010 předpokládal podíl ve výši 55,1 %, skutečnost 2010 dosáhla 54,3 %).

Na poklesu rozpočtu kapitálových výdajů se podílejí především investiční transfery státním fondům, které proti skutečnosti 2010 klesly o 19,9 mld. Kč, tj. o 41,5 %.


1 Zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB ke konci března roku 2011 vyplývá převaha výdajů státního rozpočtu nad jeho příjmy o 25,2 mld. Kč. Celkové příjmy dosáhly 253,4 mld. Kč a výdaje 278,6 mld. Kč.

Tabulka č. 2 Příjmy, výdaje a saldo hospodaření státního rozpočtu v 1. čtvrtletí 2011 (v mld. Kč)
Ukazatel Skutečnost
leden-březen
2010
2011 % plnění
v roce 2010
Index
2011/2010
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-březen
%
plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 249,17 1044,00 253,37 24,3 24,4 101,7
VÝDAJE CELKEM 295,11 1179,00 278,57 23,6 24,9 94,4
SALDO -45,94 -135,00 -25,20 18,7 28,2 54,9

 

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2011 ve výši 253,4 mld. Kč představovaly 24,3 % schváleného rozpočtu (v roce 2010 to bylo 24,4 %) a meziroční růst o 4,2 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Proti 1/4 rozpočtu bylo inkaso o 7,6 mld. Kč nižší. Na tomto růstu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu, které meziročně vzrostly o 8,6 mld. Kč. Celkem činily za 1. čtvrtletí 35,3 mld. Kč a byly plněny na 30,1 %. Na meziročním růstu celkových příjmů se podílelo i inkaso pojistného na sociální zabezpečení (růst o 3,3 mld. Kč, tj. o 3,8 %). Naopak inkaso daňových příjmů (bez pojistného na sociální zabezpečení) vykázalo meziroční pokles o 6,2 mld. Kč (o 5,0 %). Největší zásluhu na tom mělo inkaso DPH (pokles o 2,9 mld. Kč), inkaso DPPO (pokles o 1,9 mld. Kč) a také inkaso spotřebních daní vč. energetických daní (pokles o 1,2 mld. Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu v 1. čtvrtletí roku 2011 ve výši 278,6 mld. Kč představovaly 23,6 % schváleného rozpočtu (v roce 2010 to bylo 24,9 %). Meziročně klesly o 16,5 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Proti alikvotě rozpočtu byly nižší o 16,2 mld. Kč. Meziroční pokles souvisí především s převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji. Zatímco v 1. čtvrtletí roku 2011 byla převedena záloha pouze za 1. čtvrtletí v celkové výši 19,4 mld. Kč, v roce 1. čtvrtletí roku 2010 došlo k převodu zálohy na 1. i 2. čtvrtletí (celkem 39,0 mld. Kč). Na sociálních dávkách bylo vyčerpáno 112,9 mld. Kč při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč (z toho na důchody připadlo 91,8 mld. Kč při meziročním růstu o 5,6 mld. Kč). V rámci kapitálových výdajů(26,1 mld. Kč při meziročním poklesu o 7,0 mld. Kč) se výrazněji projevily např. transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (9,6 mld. Kč při meziročním poklesu o 6,0 mld. Kč).

Vykázané saldo hospodaření státního rozpočtu (-25,2 mld. Kč) za 1. čtvrtletí roku 2011 představovalo výsledek o 20,7 mld. Kč příznivější než ve stejném období roku 2010. Čtvrtletní alikvota schváleného schodku státního rozpočtu odpovídá 33,8 mld. Kč. Meziroční srovnání je ve prospěch výsledku 1. čtvrtletí 2011 zkresleno zejména výše zmíněnou zálohou na 2. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, která na rozdíl od minulého roku nebyla převedena již v březnu, ale až v dubnu (vliv cca 20 mld. Kč).

Graf č. 1 Vývoj salda hospodaření státního rozpočtu v 1. čtvrtletí v letech 1993 - 2011

Graf č. 2 Srovnání vývoje salda státního rozpočtu za leden až březen roku 2010 a 2011

Podrobněji je hodnocení jednotlivých druhů příjmů a výdajů státního rozpočtu provedeno v dalších částech informace.

3. Příjmy státního rozpočtu

Za první čtvrtletí roku 2011 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 253,4 mld. Kč, tj. 24,3 % celoročního rozpočtu, z toho daňové příjmy (bez pojistného na SZ) představují 119,6 mld. Kč (22,5 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 88,6 mld. Kč (23,7 %) a ostatní příjmy 45,2 mld. Kč (32,4 %).

Tabulka č. 3 Příjmy státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011 (v mld. Kč)
Příjmy státního rozpočtu 2010
Skutečnost
leden-březen
2011 % plnění SR
leden-březen
2010
Index
skutečnost
2011/2010
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 249,17 1 044,00 253,37 24,3 24,4 101,7
v tom:
Daňové příjmy celkem 211,16 904,75 208,18 23,0 23,4 98,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 125,80 531,46 119,55 22,5 23,5 95,0
v tom:
- DPH 42,27 194,10 39,40 20,3 22,4 93,2
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 33,17 136,60 31,93 23,4 23,5 96,2
- daně z příjmů PO 22,11 84,00 20,20 24,1 22,0 91,4
- daně z příjmů FO 24,29 101,50 24,14 23,8 27,5 99,4
vybíraná srážkou 1,52 13,50 1,67 12,4 23,0 110,0
ze závislé činnosti 18,97 82,60 19,70 23,9 26,4 103,9
z přiznání 3,81 5,40 2,77 51,2 38,5 72,7
- správní poplatky 0,46 2,35 0,46 19,7 18,9 101,2
- majetkové daně 1,90 8,20 1,78 21,7 20,8 93,7
- clo 0,33 1,20 0,41 34,3 25,5 123,9
- poplatky za uložení odpadů*) 0,40 1,40 0,40 28,6 29,8 99,6
- ostatní daňové příjmy**) 0,87 2,11 0,83 39,4 38,2 96,2
Pojistné na SZ 85,36 373,29 88,63 23,7 23,3 103,8
z toho: na důchodové pojištění 75,88 331,81 78,78 23,7 23,0 103,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 38,01 139,25 45,19 32,4 31,6 118,9
v tom:
- kapitoly 32,18 126,49 40,57 32,1 30,7 126,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 26,66 117,12 35,27 30,1 28,0 132,3
převody z fondů OSS 1,76 0,00 1,75 x x 99,5
přijaté sankční platby 0,36 1,04 0,37 35,7 37,8 101,4
soudní poplatky 0,25 0,58 0,24 41,6 28,6 97,4
dobrovolné pojistné 0,14 0,45 0,12 27,3 36,1 86,2
- kapitola Operace SFA 1,29 2,79 0,69 24,6 30,3 53,1
- kapitola Státní dluh 2,21 5,64 1,64 29,1 32,1 74,3
- VPS 2,33 4,33 2,30 53,0 54,4 98,6
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,00 0,02 0,00 10,1 5,1 71,8
- splátky půjček ze zahraničí 0,04 0,11 0,03 31,5 72,8 91,2
- ostatní příjmy VPS**) 2,29 4,20 2,26 53,8 54,9 98,7

*) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
**) dopočet do celku

Z celkových příjmů představují 35,0 % příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, 15,6 % tvoří daň z přidané hodnoty (DPH), 12,6 % je podíl příjmů ze spotřebních daní, 9,5 % jsou daně z příjmů fyzických osob (DPFO) a 8,0 % daně z příjmů právnických osob (DPPO). Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery představují cca 17,8 %. Ostatní příjmy zahrnující mimo jiné clo, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, majetkové daně, správní poplatky a tržby z prodeje kolků jsou váhově méně významné a představují 1,5 % celkových příjmů.

Graf č. 3 Struktura celkových příjmů za 1. čtvrtletí 2011

3.1. Daňové příjmy a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za první čtvrtletí letošního roku 119,6 mld. Kč, což představuje 22,5 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 6,2 mld. Kč, tj. o 5,0 %(rozpočet počítá s růstem 4,7 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,0 procentního bodu horší.

Graf č. 4 Vývoj daňových příjmů bez pojistného na sociální zabezpečení v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí 2011 (v mld. Kč)

Na dani z přidané hodnoty bylo za 1. čtvrtletí letošního roku vybráno 39,4 mld. Kč, tj. 20,3 % rozpočtu, což je o 2,1 procentního bodu nižší plnění než ve stejném období minulého roku.Meziroční pokles o 2,9 mld. Kč, tj. o 6,8 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,3 % - měřeno ke skutečnosti 2010) nižší o 10,1 procentního bodu.

Meziroční vývoj inkasa DPH v 1. čtvrtletí 2011 je ovlivněn hlavně meziročním zvýšením částky nadměrných odpočtů a vrácení daní, která rostla rychleji než daňová povinnost. Meziroční nárůst částky nadměrných odpočtů byl nejvyšší v měsíci únoru a tudíž dle splatnosti daně se vázal k ekonomické činnosti uskutečněné v měsíci prosinci 2010, či pro čtvrtletní plátce DPH, k činnosti uskutečněné v posledním čtvrtletí roku 2010. Inkaso prvního čtvrtletí letošního roku zahrnuje platbu daňové povinnosti za prosinec a poslední čtvrtletí roku 2010, stejně jako vrácení nadměrných odpočtů přiznaných za stejné období loňského roku. Po další měsíce tohoto roku lze očekávat pozvolný růst inkasa DPH, který nebude meziročně tak vysoký jako růst inkasa v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou statutárních sazeb daně o jeden procentní bod.

Graf č. 5 Meziroční srovnání inkasa DPH za jednotlivé měsíce 1. čtvrtletí (v mld. Kč)

Inkaso spotřebních daní (včetně tzv. daní energetických) dosáhlo 31,9 mld. Kč, což představuje 23,4 % rozpočtu (ke konci března 2010 bylo plnění na 23,5 %). Proti stejnému období minulého roku došlo k poklesu inkasa u těchto daní o 1,2 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Vyšší inkaso v 1. čtvrtletí loňského roku bylo způsobeno předzásobením se výrobky s nižší sazbou spotřební daně před jejím zvýšením, v dalších měsících roku následoval propad inkasa. Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 4,4 % proti skutečnosti roku 2010. Na základě nové makroekonomické predikce lze očekávat, že inkaso spotřebních daní bude nižší, a to zejména daně z minerálních olejů.

Inkaso váhově nejsilnější položky spotřební daně z minerálních olejů v prvním čtvrtletí roku 2011 dosáhlo 17,0 mld. Kč a zaznamenalo oproti stejnému období roku 2010 pokles o 0,12 mld. Kč (tj. o 0,7 %).

Ve sledovaném období kleslo rovněž inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, na 10,8 mld. Kč (pokles oproti 1. čtvrtletí roku 2010 o 0,4 mld. Kč). Inkaso spotřební daně z lihuvykazuje v prvním čtvrtletí roku 2011 oproti stejnému období roku 2010 pokles o 0,9 mld. Kč na 2,0 mld. Kč.

Inkaso spotřební daně z piva mírně vzrostlo, a to o 0,2 mld. Kč a činilo tak 1,0 mld. Kč. Přibližně na stejné úrovni výběru minulého roku zůstala spotřební daň z vína a dosáhla 0,16 mld. Kč.

V případě energetických daní zavedených od 1. 1. 2008 (spotřební daň z elektřiny, pevných paliv, zemního plynu a některých dalších plynů) bylo v prvním čtvrtletí roku 2011 vybráno téměř 0,97 mld. Kč, tedy 29,5 % schváleného rozpočtu a bylo tak inkasováno oproti loňskému roku o 0,03 mld. Kč více. Lze předpokládat, že rozpočtovaná částka u energetických daní bude pravděpodobně naplněna.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 20,2 mld. Kč představovaly 24,1 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 22,0 %) a meziročně tak byly o 1,9 mld. Kč, tj. o 8,6 % nižší než v roce 2010. Rozpočet počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. Z toho v samotném březnu došlo k inkasu 19,0 mld. Kč (loni to bylo 20,8 mld. Kč), což souvisí s možností podání daňového přiznání do konce pololetí, kdy většina významných poplatníků DPPO využívá služby daňových poradců s odkladem podání přiznání. Výše inkasa je také spojena s pokračujícím snižováním sazby DPPO, kdy oproti zdaňovacímu období 2009 sazba daně poklesla o další procentní bod na současných 19 % s platností pro zdaňovací období započatá v roce 2010.

Při meziročním srovnání je nutno brát v úvahu legislativní změnu ve vymezení posledního dne lhůty pro podání daňových přiznání a na ni navazující lhůty splatnosti daně, která se proti roku 2010 prodloužila o jeden pracovní den (z 31. března na 1. duben). Kromě toho nelze v meziročním srovnání vyloučit i vliv zmírnění sankcí za prodlení s placením daně. Zároveň výše inkasa v předchozím roce 2010 byla částečně ovlivněna výší nedoplatků na dani v souvislosti s odpuštěním předchozích záloh na dani pro poplatníky s maximálně 5 zaměstnanci. V roce 2011 lze naopak očekávat, že výše inkasa DPPO může být negativně ovlivněna uplatněním daňových ztrát, vzniklých a vyměřených v předchozích zdaňovacích obdobích zasažených ekonomickou krizí a recesí, jako položek odčitatelných od základu daně. Dopady tohoto vlivu do daňového inkasa však aktuálně nelze přesněji vymezit. V současné době celkový objem daňových ztrát, které splňují zákonné podmínky pro uplatnění odpočtu od základu daně, vykázaný v daňových přiznáních za zdaňovací období započatá v roce 2009, činí 548,7 mld. Kč.

Na základě vývoje pokladního plnění za 1. čtvrtletí roku 2011 by za příznivé souhry okolností bylo možno odhadovat, že rozpočtové očekávání by mohlo být naplněno. Velmi pravděpodobná je však také možnost naplnění rozpočtového očekávání pouze na úrovni cca 90 %. Vývoj inkasa bude výrazně ovlivněn změnami daňové povinnosti u skupiny nejvýznamnějších 20 až 100 poplatníků, vývojem investic a restrukturalizacemi v této skupině.

Graf č. 6 Rozložení inkasa z DPPO do jednotlivých měsíců prvního čtvrtletí 2011 (v mld. Kč)

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem 24,1 mld. Kč, tj. 23,8 % rozpočtu (loni plnění na 27,5 %), což představuje meziroční pokles o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem 16,0 % oproti skutečnosti roku 2010 především z důvodu vyššího očekávaného inkasa u DPFO ze závislé činnosti a vybírané srážkou. Výši inkasa těchto daní ovlivňují legislativní změny, které nabyly účinnosti k 1. lednu 2011.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 19,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 23,9 % (loni na 26,4 %) a meziročním nárůstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 % především z důvodu snížení slev na dani na poplatníka.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, resp. z kapitálových výnosů, dosáhla 1,7 mld. Kč, což představuje 12,4 % rozpočtu (loni plnění na 23,0 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,2 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 90,2 % (tj. o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především jednorázové 50% daňové zatížení příspěvků poskytovaných u stavebního spoření, zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek a zdanění úroků ze stavebního spoření.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 2,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 51,2 % (loni to bylo 38,5 %) a byla tak o 1,0 mld. Kč, tj. o 27,3 % pod úrovní inkasa ve stejném období roku 2010. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Inkaso této daně v samotném březnu dosáhlo 2,5 mld. Kč (v březnu 2010 to bylo 3,5 mld. Kč) a souvisí s termínem podání daňového přiznání na odvod daně za rok 2010. Rozpočtové očekávání bude možno zreálnit až na základě vývoje pokladního plnění koncem července. V tomto období se v plné míře mohou projevit případné přeplatky na dani vlivem ekonomické krize nebo naopak nedoplatky na dani vlivem odpuštění záloh u poplatníků s maximálně pěti zaměstnanci, které bylo zavedeno v minulém roce. Tyto skutečnosti mohly nastolit změny v optimalizaci ekonomického chování podnikatelských subjektů.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci března 2011 vykázány ve výši 0,4 mld. Kč (jedná se o národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU), tj. 34,3 % plnění rozpočtu. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o 0,1 mld. Kč, tj. o 23,9 %.

Správní poplatky zahrnuté v příjmech státního rozpočtu představovaly za 1. čtvrtletí 2011 částku 0,5 mld. Kč a naplnily tak celoroční předpoklad na 19,7 %.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet v 1. čtvrtletí 2011 celkem 1,8 mld. Kč, což představuje 21,7 % rozpočtu a meziroční pokles oproti skutečnosti předchozího roku o 0,1 mld. Kč. Příjmy z daně z převodu nemovitostí, která má dominantní podíl na výnosu těchto daní, naznačují pokračování vlivu poklesu cen převáděných nemovitostí a přetrvávající útlum trhu s nemovitostmi.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 727,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 o 33,8 mld. Kč, tj. o 4,9 %, vyšší.

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.3.2011 výše 161,7 mld. Kč, což představuje 22,2 % rozpočtu a meziroční pokles o 8,4 mld. Kč, tj. 5,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 170,1 mld. Kč, tj. 23,2 % schváleného rozpočtu, a měřeno k roku 2009 meziročně vzrostlo o 14,2 mld. Kč, tj. o 9,1 % (celoročně nenaplnilo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Celostátní výnos DPH dosáhl 56,6 mld. Kč (20,3 % rozpočtu), což je o 4,0 mld. Kč, tj. 6,6 % méně, než ve stejném období minulého roku. Z tohoto objemu bylo 12,1 mld. Kč převedeno do rozpočtů obcí (rozpočet na rok 2011 počítá s částkou 59,6 mld. Kč), téměř 5,1 mld. Kč do rozpočtů krajů (rozpočet 24,8 mld. Kč) a 39,4 mld. Kč zůstalo ve státním rozpočtu(rozpočet 194,1 mld. Kč).

Celostátní výnos spotřebních daní dosáhl za 1. čtvrtletí objemu 33,6 mld. Kč (plnění rozpočtu na 23,3%) a z tohoto inkasa bylo téměř 1,7 mld. Kč převedeno SFDI (9,1 % z daně z minerálních olejů).

Celostátní výnos DPFO dosáhl 36,1 mld. Kč a byl proti stejnému období předchozího roku nižší o 0,6 mld. Kč, tj. o 1,5 %. Na této dani se kromě státního rozpočtu podílejí i rozpočty obcí a krajů. Do rozpočtů obcí bylo převedeno 8,9 mld. Kč (rozpočet počítá s objemem 36,4 mld. Kč), do rozpočtů krajů 3,0 mld. Kč (rozpočet 13,1 mld. Kč) a ve státním rozpočtu zůstal výnos ve výši téměř 24,2 mld. Kč (rozpočet 101,5 mld. Kč).

Celostátní inkaso DPPO dosáhlo ke konci března 28,6 mld. Kč a je tak pod úrovní stejného období roku 2010 o 2,7 mld. Kč. I na této dani participují rozpočty obcí a krajů, do jejichž příjmů bylo za 1. čtvrtletí 2011 převedeno 8,4 mld. Kč, z toho obcím 5,9 mld. Kč (rozpočet počítá s objemem 25,8 mld. Kč) a krajům 2,5 mld. Kč (rozpočet 10,8 mld. Kč). Zbytek inkasa ve výši 20,2 mld. Kč byl příjmem státního rozpočtu (rozpočet 84,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 88,6 mld. Kč, což představuje 23,7 % rozpočtu (loni to bylo 23,3 %) a meziroční růst o 3,3 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Rozpočet 2011 počítá s růstem o 4,9 % oproti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 78,8 mld. Kč, tj. 23,7 % rozpočtu (loni 23,0 %), při meziročním růstu o 2,9 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010.

3.2. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery jsou v roce 2011 rozpočtovány ve výši 139,2 mld. Kč, tj. o 18,9 mld. Kč (o 15,7 %) více než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2010. Meziročně klesl rozpočet nedaňových příjmů o 1,2 mld. Kč, kapitálových příjmů o 1,1 mld. Kč, naopak rozpočet přijatých transferů vzrostl o 21,2 mld. Kč (rozpočet transferů přijatých z EU a převodů z Národního fondu meziročně vzrostl o 22,0 mld. Kč).

V 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkové výše 45,2 mld. Kč, tj. 32,4 % rozpočtu, což je o 7,2 mld. Kč, tj. o 18,9 %, více než v roce 2010. Meziroční růst ovlivnily především přijaté transfery z EU a převody z Národního fondu (růst o 8,6 mld. Kč).

Nedaňové příjmy - schválený rozpočet 17,6 mld. Kč - tvoří především výnosy z finančního majetku (6,6 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,2 mld. Kč), příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,0 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,6 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,0 mld. Kč), soudní poplatky (0,6 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,5 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,5 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč) a další.

Za 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhly nedaňové příjmy podle údajů pokladního plnění státního rozpočtu celkem 7,3 mld. Kč, tj. 41,7 % rozpočtu. V roce 2010 to bylo 8,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 44,8 %. U výnosů z finančního majetku tvořilo 1,6 mld. Kč (plnění na 29,1 % rozpočtu) příjem z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny v rámci kapitoly Státní dluh (loni to bylo 2,2 mld. Kč). Další příjem v rámci tohoto podseskupení položek tvořilo 0,2 mld. Kč v kapitole OSFA - šlo především o dividendy vyplacené MF jako správci majetkové účasti státu u ČMZRB a o úrokové výnosy z investování na jaderném účtu a účtu rezervy pro důchodovou reformu. Přijaté sankční platby dosáhly 0,4 mld. Kč, soudní poplatky pak přes 0,2 mld. Kč. Dobrovolné pojistné (přes 0,1 mld. Kč) bylo příjmem kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dále šlo např. o přijaté vratky transferů (1,2 mld. Kč - údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) či splátky půjčených prostředků ze zahraničí (35 mil. Kč).

Rozpočet kapitálových příjmů předpokládá v roce 2011 inkaso příjmů ve výši 2,5 mld. Kč (v roce 2010 to bylo 3,6 mld. Kč). Z toho 1,5 mld. Kč se týká příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a 1,0 mld. Kč příjmů z prodeje dlouhodobého finančního majetku.

Za 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhly kapitálové příjmy výše 0,3 mld. Kč, tj. 13,4 % rozpočtu. V roce 2010 to bylo 0,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 10,8 %.

V rámci přijatých transferů (rozpočet ve výši 119,1 mld. Kč) jsou rozpočtovány zejména prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie. Patří sem především investiční (rozpočet 63,7 mld. Kč) a neinvestiční (16,7 mld. Kč) převody z Národního fondu. Zde jde hlavně o prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na financování společných programů EU a ČR. Neinvestiční transfery přijaté od EU (36,4 mld. Kč) počítají zejména s příjmy kapitoly Ministerstvo zemědělství v rámci Společné zemědělské politiky (z toho 18,6 mld. Kč na projekty Programu rozvoje venkova, částka 17,1 mld. Kč na přímé platby včetně jednotné platby za plochu, cukr a rajčata a 0,3 mld. Kč na tržní opatření včetně opatření "včely").

V 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhly přijaté transfery výše 37,5 mld. Kč, tj. 31,5 % rozpočtu. V roce 2010 to bylo 29,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 29,8 %. Na meziročním růstu se podílely především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty dosáhly 35,3 mld. Kč (plnění na 30,1 %), což je o 8,6 mld. Kč více než v březnu 2010. Převody z fondů organizačních složek státu a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,8 mld. Kč (stejně jako v roce 2010). Tato částka zahrnovala prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010. Dalších 0,5 mld. Kč tvořilo v rámci přijatých transferů příjem kapitoly OSFA (výnosy z privatizovaného majetku).

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za 1. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce dubna).

4. Výdaje státního rozpočtu

Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, stanoví výdaje v celkové výši 1 179,0 mld. Kč, z toho 118,8 mld. Kč mají být kryty prostředky z příjmů z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů2. Z hlediska výdajů jsou v tomto zákonu promítnuta opatření směřující ke konsolidaci veřejných rozpočtů přijatá mj. v sociální oblasti (zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí), dále snížení objemu mezd o 10 % v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích (mimo pedagogických pracovníků) a šetření v rámci jejich ostatních provozních nákladů, snížení platů ústavních činitelů, státních zástupců, soudců, atd. Proti schválenému rozpočtu roku 2010 jsou tyto výdaje nižší o 0,5 % (tj. o 5,9 mld. Kč). Běžné výdaje jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2011 zahrnuty v objemu 1 074,5 mld. Kč při předpokládaném meziročním růstu o 0,5 % (o 5,0 mld. Kč), kapitálové výdaje v objemu téměř 104,5 mld. Kč při meziročním plánovaném poklesu o 9,5 % (o 10,9 mld. Kč). Ve srovnání se skutečnými výdaji čerpanými v roce 2010 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2011 vyšší o 1,9 % (o 22,2 mld. Kč); běžné výdaje jsou vyšší o 4,7 % (o 59,6 mld. Kč) a kapitálové výdaje nižší o 19,7 % (o 25,7 mld. Kč).

Mandatorní výdaje, které stát hradí na základě platných zákonných předpisů nebo mezi národních dohod a smluv, jsou ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 zahrnuty ve výši679,9 mld. Kč, tj. 57,7 % z celkových rozpočtovaných výdajů (o 2,6 procentního bodu více než ve schváleném rozpočtu 2010 a o 1,1 procentního bodu méně než ve skutečných výdajích roku 2010). Meziročně se tyto výdaje mají zvýšit o 4,1 % (o 27,0 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010, resp. o 8,2 % (51,7 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Z celku mandatorní sociální výdaje jsou ve státním rozpočtu plánovány v částce 537,2 mld. Kč s předpokladem meziročního růstu o 2,5 % (o 12,9 mld. Kč) proti srovnatelným výdajům schváleného státního rozpočtu roku 2010, resp. o 3,4 % (o 17,6 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Tyto sociální výdaje tak odčerpají 51,5 % celkových rozpočtem stanovených příjmů a na celkových rozpočtovaných výdajích roku 2011 se podílejí 45,6 %. Z ostatních mandatorních výdajů jsou ve schváleném státním rozpočtu objemově největší výdaje na dluhovou službu 73,0 mld. Kč, výdaje na odvody do rozpočtu Evropské unie 35,3 mld. Kč a výdaje na úhradu státních záruk a negarantovaných úvěrů s.o. Správa železniční a dopravní cesty 11,6 mld. Kč. Ostatní quasi mandatorní výdaje, které představují zejména finanční prostředky nutné k zabezpečení chodu a obrany státu, jsou rozpočtovány ve výši 200,4 mld. Kč, vč. mezd organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Další prostředky nutné na zajištění provozu a plnění úkolů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, vybrané neinvestiční nákupy a související výdaje, jsou ve schváleném rozpočtu zahrnuty v částce 74,7 mld. Kč.

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (bez dávek v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým a bez příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách) jsou rozpočtem stanoveny ve výši 132,1 mld. Kč, dotace státním fondům ve výši 69,2 mld. Kč (bez dotací na činnost SZIF), transfery podnikatelským subjektům 31,0 mld. Kč, transfery neziskovým a podobným organizacím 7,4 mld. Kč, atd.

Tabulka č. 4 Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011 (v mld. Kč)
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU 2010 2011 Index
skutečnost
2011/2010
Rozdíl
skutečnost
2011-2010
Skutečnost
leden-březen
% plnění SR za
leden-březen
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-březen
% plnění SR za
leden-březen
1 2 3 4 4:3 4:1 4-1
VÝDAJE celkem 295,11 24,9 1 179,00 278,57 23,6 94,4 -16,54
běžné výdaje 262,01 24,5 1 074,50 252,45 23,5 96,4 -9,56
z toho:
- platy a ostatní platby za provedenou práci a pojistné 15,42 15,7 89,72 14,05 15,7 91,1 -1,38
- neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojištění (VPS) 13,21 25,4 53,00 13,30 25,1 100,7 0,09
- neinvestiční transfery státním fondům 8,23 22,3 42,56 6,63 15,6 80,6 -1,60
- neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 51,83 40,9 125,99 33,47 26,6 64,6 -18,36
- neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 11,83 23,5 52,77 12,29 23,3 103,9 0,46
- sociální dávky 108,63 25,0 446,47 112,94 25,3 104,0 4,31
z toho:
dávky důchodového pojištění 86,24 24,9 363,97 91,83 25,2 106,5 5,59
podpory v nezaměstnanosti 4,21 29,5 14,30 3,62 25,3 85,9 -0,59
dávky nemocenského pojištění 6,07 25,5 21,93 0,0 0,0 -6,07
dávky státní sociální podpory 10,30 24,8 38,25 9,38 24,5 91,1 -0,92
- aktivní politika zaměstnanosti 1,15 15,7 6,31 1,21 19,2 104,9 0,06
- prostředky na insolventnost 0,12 22,9 0,70 0,13 18,4 108,7 0,01
- odvody do rozpočtu EU 11,70 33,5 35,25 11,84 33,6 101,2 0,14
- kapitola Státní dluh 4,85 7,6 73,29 5,04 6,9 104,0 0,19
- kapitola OSFA 0,02 3,7 0,56 0,02 4,2 108,2 0,00
kapitálové výdaje 33,10 28,7 104,50 26,12 25,0 78,9 -6,98

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011 dosáhlo 278,6 mld. Kč, tj. 23,6 % schváleného rozpočtu výdajů na rok 2011, při meziročním poklesu o 5,6 % (více než o 16,5 mld. Kč). Ten ovlivnilo meziroční snížení jak celkových běžných výdajů (o 9,6 mld. Kč), tak kapitálových výdajů (téměř o 7,0 mld. Kč). U běžných výdajů se jednalo zejména o meziroční pokles neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (o 18,4 mld. Kč), když byla převedena záloha na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi pouze na 1. čtvrtletí roku a nebyla převedena záloha na 2. čtvrtletí, tak jak tomu bylo v březnu 2010; naopak ke zvýšení běžných výdajů došlo např. u dávek důchodového pojištění (o 5,6 mld. Kč), atd. V rámci kapitálových výdajů došlo k meziročnímu snížení např. u investičních transferů státním fondům (o 4,5 mld. Kč), u investičních výdajů na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU (o 3,3 mld. Kč), atd. Čerpáno bylo 16,2 mld. Kč pod čtvrtletní alikvotou celoročního rozpočtu. Pro srovnání: v 1. čtvrtletí 2010 byly výdaje celkem plněny na 24,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 7,7 % (o 21,2 mld. Kč) a o 1,1 mld. Kč méně proti příslušné alikvotě rozpočtu.

Graf č. 7 Struktura výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011

*viz pozn. pod čarou č. 3

Graf č. 8 Čerpání výdajů celkem v 1. čtvrtletí let 2006 až 2011 (v mil. Kč)


2 Rozpočet příjmů z rozpočtu EU a finančních mechanismů je stanoven ve výši 117,1 mld. Kč - rozdíl spočívá v zavedení principu předfinancování zejména v rámci Společné zemědělské politiky.

4.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje ve výši 252,5 mld. Kč byly plněny na 23,5 % rozpočtu, tj. o 1,0 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2010. Meziročně se snížily o 3,6 % (o 9,6 mld. Kč); proti rozpočtové alikvotě byly nižší o 16,2 mld. Kč.

Významná část výdajů 135,2 mld. Kč (48,5 % celkových výdajů, resp. 53,6 % běžných výdajů) směřovala do sociální oblasti 3. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2010 se tyto výdaje zvýšily o 3,1 % (o 4,1 mld. Kč); jejich čerpání z celkových výdajů bylo o 4,1 procentního bodu, resp. z běžných výdajů o 3,5 procentního bodu, vyšší než v roce 2010. Kromě valorizace dávek důchodového pojištění ovlivnil rozpočtem stanovenou výši sociálních výdajů státu na rok 2011 a skutečné čerpání finančních prostředků a jejich srovnání s předchozím rokem, mj. zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí4. Jednalo se např. o následující oblasti:

 • nemocenské pojištění (změna zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • trvalé zachování jednotné procentní sazby pro výpočet nemocenského 60 % jako v roce 2010 (odpadlo zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností nebo karantén);
  • prodloužení doby poskytování náhrady mzdy (platu) a odměny zaměstnavatelem z prvních 14 na prvních 21 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) se zachováním 3-denní tzv. karenční doby - nemocenské se vyplácí až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény);
 • státní sociální podpora (změna zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších přepisů)
  • zrušení sociálního příplatku (opatření se projeví také v systému dávek pomoci v hmotné nouzi);
  • omezení výše rodičovského příspěvku na 216 tis. Kč při třech různých délkách jeho čerpání;
  • zúžení okruhu osob, které mají nárok na porodné 13 000 Kč, na osoby, kterým se narodilo první živé dítě, jestliže žijí v rodinách s příjmem do 2,4-násobku životního minima rodiny (při narození prvního dítěte při vícečetném porodu, náleží porodné ve výši 19 500 Kč);
 • podpory v nezaměstnanosti (změna zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • vyloučení souběhu pobírání podpory v nezaměstnanosti a výkonu tzv. nekolidujícícho zaměstnání;
  • snížení procentní sazby podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu těm uchazečům, kteří předchozí zaměstnání ukončili sami nebo dohodou se zaměstnavatelem (s výjimkami danými v zákoníku práce);
  • zpřísnění podmínek v poskytování podpory v nezaměstnanosti, resp. posunutí počátku jejího vyplácení o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné;
  • zavedení překlenovacího příspěvku pro osoby, které se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti;
  • rozšíření důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání;
 • sociální služby (změna zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • snížení příspěvku na péči v I. stupni závislosti pro osoby starší 18 let z 2 000 Kč na 800 Kč měsíčně;
 • pojistné na sociální zabezpečení (změna zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • zachování sazby pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele na 25,0 % (tzn., že nedošlo k jeho uvažovanému snížení na 24,1 % v dílčí sazbě pojistného na nemocenské pojištění);
  • zrušení možnosti zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, odečíst si od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy poskytnuté za dobu trvání pracovní neschopnosti (karantény) svým zaměstnancům;
  • zachování maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného přechodně i pro rok 2011 na 72-násobku průměrné mzdy.

Sociální dávky 5 dosáhly celkem 112,9 mld. Kč, tj. 25,3 % rozpočtu při meziročním růstu o 4,0 % (o 4,3 mld. Kč). Ve státním rozpočtu 2011 jsou zahrnuty ve výši 446,5 mld. Kč s předpokládaným meziročním růstem o 2,9 % (o 12,6 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010 a o 3,6 % (o 15,6 mld. Kč) proti skutečnosti 2010.

Největší objem z celkových sociálních dávek (81,3 %) představovaly výdaje na dávky důchodového pojištění, které činily 91,8 mld. Kč, tj. 25,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,5 % (o 5,6 mld. Kč). Schválený rozpočet na rok 2011 ve výši 364,0 mld. Kč předpokládá meziroční růst o 5,1 % jak proti schválenému rozpočtu roku 2010, tak proti skutečnosti roku 2010, tj. o 17,7 mld. Kč, resp. o 17,8 mld. Kč. Kromě pokrytí zvýšených výdajů spojených s růstem počtu důchodců a se zvyšováním průměrného důchodu daným mezigenerační obměnou jsou vzhledem ke splnění valorizační podmínky podle § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve státním rozpočtu zahrnuty i předpokládané finanční prostředky spojené s lednovým zvýšením důchodů (pro rok 2010 tato podmínka splněna nebyla, a tak k valorizaci důchodů nedošlo). Podle nařízení vlády č. 281/2010 Sb. se u důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích přiznaných před 1.1.2011 zvyšuje od splátky po 31.12.2010 základní výměra o 60 Kč na 2 230 Kč a procentní výměra o 3,9 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Průměrný starobní důchod se tak zvyšuje o 371 Kč na 10 494 Kč.

Na ostatní dávky 6 v sociální oblasti bylo v 1. čtvrtletí 2011 vynaloženo celkem 8,1 mld. Kč, tj. 27,1 % rozpočtu. Z toho dávky nemocenského pojištění představovaly 6,1 mld. Kč, tj. 27,8 % rozpočtu při meziročním navýšení o 0,6 % (o 34,2 mil. Kč), když se projevil zvýšený výskyt chřipkového onemocnění. Schválený rozpočet dávek nemocenského pojištění na rok 2011 je stanoven ve výši 21,9 mld. Kč, tj. o 7,8 % (o 1,9 mld. Kč) méně proti schválenému rozpočtu roku 2010 a o 4,6 % (o 1,1 mld. Kč) méně proti skutečnosti 2010.

Dávky státní sociální podpory 7 byly čerpány v celkové výši 9,4 mld. Kč, tj. 24,5 % rozpočtu při meziročním poklesu o 8,9 % (o 919,1 mil. Kč). Ve schváleném rozpočtu jsou zahrnuty ve výši 38,3 mld. Kč, tj. 92,0 % schváleného rozpočtu roku 2010 (o 3,3 mld. Kč méně). Proti skutečnosti 2010 jsou plánované výdaje nižší o 6,4 % (o 2,6 mld. Kč). Řada dávek státní sociální podpory je stanovena v absolutních částkách bez přímé vazby na životní minimum (rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné) a neprobíhají jejich automatické valorizace. Životní minimum se využívá při zjišťování nároku zejména na dávku přídavek na dítě a může být navýšeno podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, nařízením vlády.

Podpory v nezaměstnanosti byly vyplaceny v částce téměř 3,6 mld. Kč, tj. 25,3 % rozpočtu při meziročním poklesu o 14,1 % (o 592,5 mil. Kč). Výše výdajů na podpory v nezaměstna nosti závisí na celkové míře nezaměstnanosti a na jejím vývoji v souvislosti s hospodářským stavem země. Schválený státní rozpočet stanoví výdaje na tuto dávku pro rok 2011 ve stejné výši jako tomu bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2010, tj. 14,3 mld. Kč; proti skutečným výdajům v roce 2010 o 7,1 % nižší (o 935,2 mil. Kč).

Tabulka č. 5 Vývoj nezaměstnanosti
březen
2006
březen
2007
březen
2008
březen
2009
březen
2010
prosinec
2010
leden
2011
únor
2011
březen
2011
míra nezaměstnanosti v % 8,8 7,3 5,6 7,7 9,7 9,6 9,7 9,6 9,2
nezaměstnanost v tis. osob 514,8 430,5 336,3 448,9 572,8 539,1 571,9 566,9 547,8
volná pracovní místa v tis. 70,5 107,7 151,3 55,4 33,1 30,8 31,4 32,2 33,9

Míra registrované nezaměstnanosti k 31.3.2011 vypočtená z dosažitelných uchazečů o zaměstnání činila 9,2 %, počet evidovaných nezaměstnaných dosáhl 547,8 tis. osob a počet volných pracovních míst 33,9 tis. Vyšší míra nezaměstnanosti než republikový průměr byla zaznamenána v 50 okresech - nejvyšší v okresech Jeseník 19,0 %, Bruntál 17,2 %, Most 16,4 %, Děčín 15,5 %, Hodonín 15,4 %, Znojmo 14,6 %, Karviná 14,1 %, atd. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla dosažena v okresech Praha-východ 3,9 %, Praha a Praha-západ po 4,1 %, Mladá Boleslav 5,1 %, Plzeň-město 6,0 %, Benešov 6,1 %, atd.

Graf č. 9 Sociální dávky v 1. čtvrtletí 2011

Výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti 8 činily téměř 1,0 mld. Kč, tj. 16,2 rozpočtu při meziroční snížení 11,4 % (o 131,3 mil. Kč). Schválený rozpočet 6,3 mld. Kč (vč. prostředků z rozpočtu EU) předpokládá meziroční pokles výdajů o 13,9 % (o 1,0 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010 a růst o 2,2 % (o 133,3 mil. Kč) proti skutečnosti 2010.

Výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poskytované podle zákona č. 118/2000 Sb. dosáhly v 1. čtvrtletí 2011 celkem 128,6 mil. Kč, tj. 18,4 % rozpočtu; meziročně se tyto výdaje zvýšily o 8,7 % (o 10,3 mil. Kč). Ve státním rozpočtu na rok 2011 byly schváleny v částce 700,0 mil. Kč s přihlédnutím k očekávanému vývoji nezaměstnanosti a s rezervou k možným obtížně předvídatelným situacím na trhu práce i v podmínkách očekávaného oživení (o 35,7 %, resp. o 184,0 mil. Kč více než stanovil schválený rozpočet na rok 2010 a o 40,6 %, resp. o 202,2 mil. Kč více než bylo v roce 2010 čerpáno).

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je poskytován zaměstnavateli zaměstnávajícímu v pracovním poměru více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. V 1. čtvrtletí 2011 bylo vyplaceno 791,4 mil. Kč, tj. 30,4 % schváleného rozpočtu, který je o 4,0 % (o 100,0 mil. Kč) vyšší než schválený rozpočet roku 2010, proti skutečnému čerpání v roce 2010 je naopak nižší o 4,1 % (o 172,3 mil. Kč). Meziročně se tyto výdaje zvýšily o 31,4 % (o 189,0 mil. Kč).

Nízké čerpání výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 15,7 % rozpočtu (14,0 mld. Kč) je obvyklé a souvisí s měsíčním posunem v účtování (ve stejném období předchozího roku to bylo též 15,7 % rozpočtu). Meziročně tyto výdaje klesly o 8,8 %, tj. o 1,4 mld. Kč.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (bez transferů veřejným výzkumným institucím a cizím příspěvkovým organizacím) byly uvolněny ve výši 12,3 mld. Kč, tj. 23,3 % rozpočtu. Meziročně se tyto výdaje státního rozpočtu zvýšily o 3,9 % (o 461,9 mil. Kč). Schválený rozpočet neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím celkem (52,8 mld. Kč) počítá s meziročním růstem výdajů o 5,0 % (o 2,5 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010, proti skutečnosti roku 2010 je však nižší o 7,7 % (o 4,4 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně byly čerpány v celkovém objemu 19,9 mld. Kč, tj. 20,8 % rozpočtu. Z toho na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za vybrané skupiny obyvatel, připadlo 13,3 mld. Kč, tj. 25,1 % rozpočtu při meziročním zvýšení o 0,7 % (o 88,2 mil. Kč). Státní rozpočet 53,0 mld. Kč předpokládá meziroční nárůst této platby za tzv. státní pojištěnce o 1,7 % (o 898,0 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010, proti skutečnosti 2010 pak o 0,6 % (o 297,7 mil. Kč). Jeho stanovení vychází z odhadu nepatrného růstu počtu dotčených osob; vzhledem k tomu, že vláda nezvýšila nařízením vlády vyměřovací základ pro tuto platbu, tento zůstává v roce 2011 stejný jako v roce 2010 ve výši 5 355 Kč, zrovna tak jako z něj odvozená platba státu za osobu a měsíc v částce 723 Kč. Neinvestiční transfery státním fondům jsou ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 zahrnuty v částce 42,6 mld. Kč, když se mají zvýšit jak proti schválenému rozpočtu roku 2010, tak proti skutečnosti roku 2010 o 15,4 % (o 5,7 mld. Kč). V 1. čtvrtletí bylo státním fondům převedeno celkem 6,6 mld. Kč neinvestičních prostředků, tj. 15,6 % rozpočtu při meziročním poklesu o 19,4 % (o 1,6 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu bylo veřejným rozpočtům územní úrovně převedeno 33,5 mld. Kč neinvestičních prostředků, tj. 26,6 % rozpočtu. Meziroční pokles těchto výdajů o 35,4 % (o 18,4 mld. Kč) souvisel, jak již bylo uvedeno, zejména s tím, že k 31. březnu 2011 byla kapitolou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy převedena záloha na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na 1. čtvrtletí ve výši 19,4 mld. Kč a nebyla převedena záloha na 2. čtvrtletí (v roce 2010 záloha na 1. čtvrtletí činila 21,1 mld. Kč a na 2. čtvrtletí 18,9 mld. Kč). Dále bylo např. kapitolou Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolněno na dávky v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým 2,0 mld. Kč a na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 4,7 mld. Kč. Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně 125,7 mld. Kč předpokládá meziroční pokles výdajů o 0,5 % (o 664,3 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu 2010 a o 4,8 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti 2010.

Státní příspěvek účastníkům penzijního připojištění poskytnutý v 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhl 1,4 mld. Kč, tj. 22,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,7 % (o 36,6 mil. Kč). Schválený státní rozpočet 6,1 mld. Kč počítá s poklesem těchto výdajů o 6,1 % (o 400 mil. Kč) proti rozpočtu roku 2010, proti skutečnosti roku 2010 pak s navýšením o 11,4 % (o 626,1 mil. Kč).

Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie dosáhly ke konci března 2011 celkem 11,8 mld. Kč, tj. 33,6 % rozpočtu a o 1,2 % (o 139,3 mil. Kč) více než v 1. čtvrtletí 2010. Tyto výdaje jsou ve státním rozpočtu na rok 2011 vyčleněny částkou 35,3 mld. Kč, tj. o 0,9 % (o 310,0 mil. Kč) více, než stanovil rozpočet v roce 2010 a o 9,1 % (o 2,9 mld. Kč) více než byla skutečnost roku 2010.

Výdaje kapitoly Státní dluh (zejména úroky) dosáhly více než 5,0 mld. Kč, tj. 6,9 % rozpočtu, tzn. o 0,7 procentního bodu méně než v 1. čtvrtletí 2010. Meziročně se tyto výdaje zvýšily o 4,0 % (o 193,5 mil. Kč). Čerpání v průběhu roku souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.


3 sociální dávky, sociální transfery územním rozpočtům, výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením, platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybrané skupiny obyvatel, státní příspěvek na penzijní připojištění
4 zákon č. 347/2010 Sb. byl na návrh vlády projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ve stavu legislativní nouze, po schválení Senátem a po podpisu prezidentem republiky vstoupil v platnost s účinností od 1.1.2011. Na návrh opozičních poslanců byl 14.3.2011 způsob projednávání a tím i platnost tohoto zákona řešen Ústavním soudem s verdiktem, že přijatá opatření zůstanou v platnosti do 31.12.2011 a zákon musí do tohoto data být projednán běžnou legislativní cestou
5 dávky důchodového pojištění, ostatní dávky vč. dávek nemocenského pojištění, výdaje na dávky státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti (bez sociálních dávek územním rozpočtům)
6 dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru, dávky pomoci v hmotné nouzi poskytované Ministerstvem obrany, příspěvek na péči poskytovaný do zahraničí, vyrovnání důchodů se Slovenskem a další drobné dávky
7 přídavek na dítě, sociální příplatek (v roce 2010), příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné
8 výdaje na rekvalifikaci, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa, zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností a ostatní výdaje APZ (např. investiční pobídky, cílené regionální programy, společné programy EU a ČR)

4.2. Kapitálové výdaje

Státní rozpočet na rok 2011 stanovil rozsah kapitálových výdajů ve výši 104,5 mld. Kč, což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2010 o 10,8 mld. Kč, tj. o 9,4 % méně, proti skutečnosti dosažené v roce 2010 pak o 25,6 mld. Kč, tj. o 19,7 % méně. K meziročnímu poklesu těchto výdajů došlo zejména z důvodu ukončování investičních akcí a přijetí úsporných opatření. Výdaje státního rozpočtu na financování programů jsou stanoveny v celkové výši 46,4 mld. Kč, tj. proti schváleného rozpočtu na rok 2010 o 7,7 mld. Kč, resp. o 16,6 % nižší. Do výdajů roku 2011 je zahrnuta i část transferů poskytnutých na financování programů z fondů Evropské unie v celkové výši 20,5 mld. Kč, proti roku 2010 o 1,2 mld. Kč, resp. o 5,7 % nižší, a transferů poskytovaných z finančních mechanismů v celkové výši 63 mil. Kč.

Rozpočet vychází z výdajů na programy vedených v informačním systému programového financování tak, jak byly jednotlivými resorty zpracovány ve vazbě na oznámená "směrná čísla" kapitol. Ve státním rozpočtu jsou jednotlivé programy rozlišeny počátečním číslem podle data jejich zařazení do programového financování a to tak, že programy začínající číslem 3 byly zahájeny do konce roku 2000, programy začínající číslem 2 byly zahájeny v rozmezí let 2001-2007 a programy začínající číslem 1 jsou programy zahajované od roku 2007 s tím, že dochází k částečnému překrývání s programy začínajícími číslem 2. V infor mačním systému programového financování ISPROFIN EDS/SMVS jsou Ministerstvem financí sledovány věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle jednotlivých programů.

Ve státním rozpočtu na rok 2011 je programové financování reprezentováno jedním průřezovým závazným ukazatelem ("Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem"), kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa, u níž jsou tyto výdaje zařazeny na specifickém závazném ukazateli. V souvislosti s transformací programového financování byla změněna struktura členění těchto výdajů s tím, že akce v jednotlivých programech jsou rozděleny podle typu na výdaje vedené v EDS (evidenční dotační systém) a v SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) a zároveň jsou jednotlivé programy členěny na krátkodobé akce, střednědobé a střednědobé dokončované akce a dlouhodobé a dlouhodobé dokončované akce. Z celkových výdajů na programové financování ve výši 46,4 mld. Kč připadá na výdaje v EDS 21,4 mld. Kč a v SMVS 25,0 mld. Kč.

V roce 2011 lze očekávat změny přístupu resortů k reprodukci majetku ve vlastnictví státu, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav a hospodárnějšímu přístupu k pořizování nových investic vzhledem k nižším objemům výdajů.

Z druhového hlediska jsou kapitálové výdaje rozpočtovány nejvíce jako investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (SFDI - 28,1 mld. Kč), transfery příspěvkovým organizacím (11,6 mld. Kč), pořízení dlouhodobého hmotného majetku (9,6 mld. Kč), podnikatelským subjektům (4,8 mld. Kč), transfery územním rozpočtům (31,0 mld. Kč) apod.

Z celkové částky 104,5 mld. Kč rozpočtovaných kapitálových výdajů nejvíce prostředků připadá na Ministerstvo dopravy (30,9 mld. Kč, tj. 30 % všech kapitálových výdajů státního rozpočtu), Ministerstvo pro místní rozvoj (26,8 mld. Kč), Ministerstvo životního prostředí (13,8 mld. Kč), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (8,3 mld. Kč), Ministerstvo obrany (5,3 mld. Kč), na kapitolu Státní dluh (5,2 mld. Kč), Ministerstvo vnitra (2,4 mld. Kč), Ministerstvo zemědělství (1,6 mld. Kč), Ministerstvo zdravotnictví (1,6 mld. Kč), na kapitolu Operace státních finančních aktiv (1,5 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí (1,3 mld. Kč), Ministerstvo kultury (1,2 mld. Kč) apod.

K meziročnímu poklesu rozpočtovaných kapitálových výdajů došlo především u Ministerstva dopravy, u kapitoly Státní dluh a u Ministerstva vnitra, nárůst byl zaznamenán zejména u Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Z uvedené celkové rozpočtované částky 46,4 mld. Kč určené na financování programů připadá největší část na státní rozpočet, resp. rozpočet kapitol správců programů (25,8 mld. Kč, tj. 55,6 %), část na zdroje z Fondu soudržnosti EU (13,0 mld. Kč), ze strukturálních fondů EU (7,5 mld. Kč), resp. na zdroje z Finančního mechanizmu EHP/Norsko (63 mil. Kč).

Na kapitálových výdajích se významnou měrou podílejí i výdaje na transfery na projekty financované z úvěrů od mezinárodních finančních institucí, konkrétně od Evropské investiční banky. Úvěry přijaté Českou republikou od této banky jsou rozpočtovány v kapitole Státní dluh a jejich čerpání v roce 2011 se očekává v celkové výši 5,5 mld. Kč (vč. 0,3 mld. Kč souvisejících běžných výdajů). Tyto prostředky jsou určeny pro Ministerstvo dopravy - celkem ve výši 3,0 mld. Kč, přičemž tato částka je určena výdaji na rámcový úvěr od EIB na Operační program doprava, a pro Ministerstvo zemědělství -v celkové výši 2,5 mld. Kč - na program prevence před povodněmi II (1,7 mld. Kč), na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (0,4 mld. Kč) a na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží (0,4 mld. Kč).

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech měsících roku 2011 ve výši 26,1 mld. Kč představovalo 25,0 % rozpočtu a bylo tak na úrovni alikvoty rozpočtované hodnoty. Nejvíce investičních prostředků bylo poskytnuto Státnímu fondu dopravní infrastruktury (9,6 mld. Kč) a na předfinancování programů spolufinancovaných Evropskou unií ze státního rozpočtu (7,1 mld. Kč). Meziročně byly kapitálové výdaje o 4,4 mld. Kč, tj. o 21,1 % nižší než ve stejném období roku 2010. Podrobnější plnění kapitálových výdajů za 1. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce dubna).

Na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v rozpočtované výši 5,5 mld. Kč bylo z kapitoly Státní dluh v 1. čtvrtletí 2011 převedeno zatím 417 mil. Kč, přičemž tyto prostředky byly rozpočtovými opatřeními transferovány Ministerstvu zemědělství. Z toho částka 216 mil. Kč představovala prostředky na výstavbu a obnovu vodovodů a kanalizací a 201 mil. Kč se týkalo prostředků účelově určených na programy protipovodňových opatření.

Podrobnější plnění běžných a kapitálových výdajů za 1. čtvrtletí bude známo po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce dubna).

II. Řízení státního dluhu

1. Vývoj státního dluhu
2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
3. Dluhová strategie a řízení rizik
4. Řízení likvidity státní pokladny


1. Vývoj státního dluhu

V 1. čtvrtletí 2011 došlo ke zvýšení státního dluhu o 60,4 mld. Kč z 1 344,1 mld. Kč na 1 404,4 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2011 se dluh zvýšil o 4,5 %.

Vnitřní státní dluh se zvýšil o 63,6 mld. Kč a korunová hodnota vnějšího státního dluhu se snížila o 3,2 mld. Kč.

Tabulka č. 6 Vývoj státního dluhu v 1. čtvrtletí 2011 (v mil. Kč)
Stav Půjčky Splátky Kurzové
rozdíly
Změna Stav
1.1.2011 (a) (b) (c) (a-b+c) 31.3.2011
STÁTNÍ DLUH CELKEM 1 344 057 93 311 29 137 -3 807 60 367 1 404 424
Vnitřní dluh 1 036 282 92 386 28 779 63 607 1 099 889
Státní pokladniční poukázky 113 331 49 054 24 841 24 213 137 544
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 922 951 39 394 39 394 962 345
Krátkodobé půjčky 0 3 938 3 938 0 0
Vnější dluh 307 776 925 358 -3 807 -3 240 304 535
Zahraniční emise dluhopisů 240 296 925 -3 807 -2 882 237 414
Půjčky od EIB 67 185 358 -358 66 827
Směnky 294 0 294

Pramen: propočet MF

Státní půjčky v 1. čtvrtletí 2011 spočívaly především v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 8 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem půjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období objemu 49 054 mil. Kč. Objem splátek SPP činil 24 841 mil. Kč. Stav státních pokladničních poukázek v oběhu se tak v průběhu 1. čtvrtletí 2011 zvýšil z 113 331 mil. Kč na počátku roku na 137 544 mil. Kč, tj. o 24 213 mil. Kč.

Celkový objem čerpání krátkodobých půjček v 1. čtvrtletí roku 2011 činil 3 938 mil. Kč, splátky těchto půjček pak dosáhly rovněž 3 938 mil. Kč. Stav těchto půjček tak byl na konci 1. čtvrtletí roku 2011 stejný jako na počátku roku, a to nulový. Jednalo se o krátkodobé půjčky se zástavou poukázek ČNB na účtu řízení likvidity prováděné v důsledku v dočasného nedostatku likvidních finančních prostředků na Souhrnném účtu státním pokladny.

V 1. čtvrtletí 2011 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím primárním trhu podle aktuálního emisního plánu a v souladu se schválenou Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2011. Dne 28.2.2011 proběhlo vydání 1. tranše 62. emise 3-letých dluhopisů v objemu 7 888 mil. Kč. Dále byla realizována dvě znovuotevření 55. emise 8-letých variabilně úročených dluhopisů v celkovém objemu 13 280 mil. Kč, jedno znovuotevření 51. emise 10-letých dluhopisů v objemu 6 138 mil. Kč, jedno znovuotevření 58. emise 15 letých dluhopisů v objemu 4 877 mil. Kč a jedno znovuotevření 61. emise 11 letých dluhopisů v objemu 5 837 mil. Kč. Celkově tak emise domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na primárním trhu dosáhly v 1. čtvrtletí 2011 výše 38 020 mil. Kč.

Tabulka č. 7 Přehled dluhopisů vydaných na primárním trhu v 1. čtvrtletí 2011
Číslo emise
a tranše
Datum
tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem
tranše
Částka získaná
primární aukcí
Kupón Výnos do
splatnosti
Průměrný
spread proti
PRIBORU
(mil. Kč) (mil. Kč) (%) (% pa) bps
55, 7. tranše 17.1.2011 27.10.2016 6 384,87 6 288,57 VAR - 27,2
58, 10. tranše 31.1.2011 25.5.2024 4 877,01 5 598,43 5,70 4,22 -
51, 10. tranše 14.2.2011 11.4.2017 6 138,00 6 297,41 4,00 3,52 -
62, 1. tranše 28.2.2011 31.3.2014 7 888,62 7 901,06 2,75 2,69 -
61, 2. tranše 14.3.2011 29.9.2021 5 836,63 5 671,51 3,85 4,19 -
55, 8. tranše 28.3.2011 27.10.2016 6 894,81 6 781,95 VAR - 30,6

Pramen: MF
Pozn 1. U 55. emise se půlročně vyplácí variabilně úročený kupón.
Pozn. 2. U 7. tranše 55. emise a 10. tranše 51. emise SDD se jednalo o prodej dluhopisů z vlastního portfolia MF ČR formou primární aukce. U 8. tranše 55. emise SDD bylo součástí primární aukce i doprodej dluhopisů v nominální hodnotě 5,509 mld. Kč z vlastního portfolia MF

Současně byly provedeny 2 prodeje SDD z portfolia na sekundárním trhu, a to 52. emise 15 letých státních dluhopisů z roku 2007 v objemu 1 374 mil. Kč, který byl prodán EIB, a 3. emise podle programu EMTN, variabilně úročeného 6-letého dluhopisu z roku 2009 denominovaného v měně EUR, v objemu 37,51 mil. EUR.

Prémií emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu bylo v 1. čtvrtletí 2011 dosaženo v případě 3 ze 6 vydaných tranší, přičemž jejich celková výše dosáhla 893 mil. Kč9. Spolu s prémií dosaženou v rámci obchodu s SDD na sekundárním trhu ve výši 71 mil. Kč tak dosáhly celkové prémie transakcí s SDD výše 964 mil.Kč. Diskont byl zaznamenán rovněž ve třech ze šesti vydaných tranší, přičemž jejich celková výše dosáhla 374 mil. Kč10 s tím, že na sekundárním trhu diskont zaznamenán nebyl. Pro srovnání, v 1. čtvrtletí 2010 dosáhly prémie výše 1 226 mil. Kč a diskonty 33 mil. Kč, což znamená, že v 1. čtvrtletí 2011 nadále trvají přínosy z vydávání dluhopisů s výnosem pod úrovní kupónových sazeb, avšak oproti stejnému období minulého roku v menší míře, neboť v roce 2010 docházelo k mimořádně příznivému vývoji na dlouhém konci výnosové křivky v důsledku výrazného poklesu rizikových přirážek oproti předchozímu roku. V 1. čtvrtletí 2011 přitom příznivý dopad tohoto vývoje již není tak patrný.

Prémie emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů jsou od roku 2008 součástí příjmů kapitoly Státní dluh11.

Celkový objem domácích střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v oběhu se v důsledku emisí na primárním trhu a obchodů na trhu sekundárním zvýšil z 922 951 mil. Kč na počátku roku 2011 o 39 394 mil. Kč na 962 345 mil. Kč na konci 1. čtvrtletí roku 2011. Ke zvýšení tohoto objemu přispěly emise SDD na primárním trhu ve výši 38 020 mil. Kč a prodej z portfolia MF na sekundárním trhu ve výši 1 374 mil. Kč.

Na počátku roku 2011 byly v oběhu státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy emitované na zahraničních trzích v celkovém objemu 240 296 mil. Kč. Dne 10. ledna 2011 prodala Česká republika z vlastního portfolia MF zbývající část variabilně úročených 6 letých dluhopisů v objemu 37,51 mil. EUR, korunová hodnota emitovaných prostředků, o kterou byl navýšen objem těchto dluhopisů, v den emise činila 925 mil. Kč. Naopak trend zhodnocování české koruny přispěl k poklesu objemu těchto dluhopisů o 3 807 mil. Kč, jejichž stav na konci 1. čtvrtletí 2011 činil 237 414 mil. Kč.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1. čtvrtletí 2011 o 60 725 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 1 276 577 mil. Kč na 1 337 302 mil. Kč. Znamená to, že objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v průběhu 1. čtvrtletí 2011 na 104,8 % jejich stavu na začátku roku.

V průběhu 1. čtvrtletí 2011 se uskutečnily dílčí splátky půjček od Evropské investiční banky v celkovém objemu 358 mil. Kč, z toho 177 mil. Kč činily dílčí splátky půjčky na výstavbu dálnic B, 77 mil. Kč dílčí splátky půjčky pro Masarykovu univerzitu, 60 mil. Kč dílčí splátky půjčky na prevenci povodní, 11 mil. Kč dílčí splátka půjčky na výstavbu Pražského okruhu část A a 33 mil. Kč dílčí splátka půjčky na odstraňování povodňových škod.

Stav půjček od EIB se tak v průběhu 1. čtvrtletí 2011 klesl z 67 185 mil. Kč. na 66 827 mil. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Výnosy SPP v 1. čtvrtletí roku 2011 dosahovaly ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 mírně nižších hodnot. Zatímco výnos 3 měsíční emise SPP v únoru 2011 činil 0,82 % p.a., v únoru 2010 tento dosahoval 1,05 % p.a. V případě výnosu 12 měsíční emise SPP se jednalo o hodnotu 1,28 % p.a. v březnu 2011 oproti 1,38 % p.a v březnu 2010. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 nedošlo k významným pohybům ve výnosech do splatnosti SPP.

Výnosy do splatnosti střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v průběhu 1. čtvrtletí 2011 vykazovaly převážně rostoucí trend, oproti výnosům v prvním čtvrtletí roku 2010 však dosahovaly stále nižších hodnot.

Výnos 1. tranše 3 leté 62. emise SDD činil na konci února 2,69 % p.a., zatímco v roce 2010 v na počátku února dosahoval výnos 3 leté 1. tranše 59. emise SDD hodnoty 2,91 % p.a, tj. došlo k poklesu o 22 bazických bodů oproti minulému roku. Přitom výnos 6. tranše 59. emise SDD činil v polovině listopadu 2,09 % p.a. Ve srovnání s touto hodnotou pak byl výnos 1. tranše 62. emise SDD vyšší o 60 bazických bodů.

Výnos 10. tranše 10 leté 51. emise SDD činil v polovině února 3,52 % p.a. Výnos 2. tranše 11 leté 61. emise SDD dosáhl v polovině března hodnoty 4,19 % p.a., zatímco v případě 1. tranše této emise koncem listopadu 2010 tento výnos činil 3,81 % p.a, tj. v březnu 2011 oproti listopadu 2010 vzrostl o 38 bazických bodů.

Výnos 10. tranše 15 leté 58. emise SDD činil na konci ledna 4,22 % p.a., zatímco u 5. tranše této emise v polovině února 2010 dosahoval výnos úrovně 5,16 % p.a, tj. byl o 96 bazických bodů vyšší. U 9. tranše této emise vydané na konci října však tento výnos činil 3,74 % p.a., tj. v lednu 2011 došlo oproti této tranši k nárůstu o 48 bazických bodů.

Spread proti sazbě PRIBOR 7. tranše 8 leté 55. emise variabilně úročených SDD se v polovině ledna pohyboval na úrovni 27 bazických bodů, zatímco v případě 8. tranše této emise koncem března vzrostl na 31 bazických bodů.


9 Včetně prémií z prodejů dluhopisů z vlastního portfolia MF realizovaných v rámci primárních aukcí SDD.
10 Včetně diskontů z prodejů dluhopisů z vlastního portfolia MF realizovaných v rámci primárních aukcí SDD.
11 Včetně prémií z obchodů se státními střednědobými a dlouhodobými dluhopisy na sekundárním trhu.

2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh

Podle rozpočtových pravidel § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh.

Tabulka č. 8 Rozpočtové příjmy kapitoly Státní dluh v 1. čtvrtletí 2011 (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost
1. čtvrtletí
2010
Rozpočet 2011 Skutečnost
1. čtvrtletí
2011
%
Plnění
Index
2011/2010
(%)
Schválený Vč. Všech
změn
1 2 3 4 5 5 : 4 5 : 2
Příjmy kapitoly celkem 2 205 5 636 5 636 1 639 29,1 74,3
1. Úrokové příjmy celkem 2 205 5 336 5 336 1 639 30,7 74,3
vnitřního dluhu 2 205 4 836 4 836 1 607 33,2 72,9
v tom:
krátkodobé půjčky 194 1 000 1 000 135 13,5 69,3
středně- a dlouhodobé dluhopisy 2 011 3 836 3 836 1 472 38,4 73,2
vnějšího dluhu - 500 500 30 6,1 -
v tom:
zahraniční emise dluhopisů - 500 500 30 6,1 -
krátkodobé půjčky - - - - - -
bankovní účty - - - 2 - -
v tom:
úroky přijaté ze vkladů na účtech - - - 2 - -
2. Realizovaný kurzový zisk - 300 300 - - -
3. Příjmy z poplatků - - - 0 - -

Pramen: propočet MF

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání se stejným obdobím roku 2010 se v 1. čtvrtletí 2011 celkové i úrokové příjmy kapitoly snížily o 25,7 %, v absolutním vyjádření pak celkové příjmy kapitoly poklesly o 566 mil. Kč. Příjmy kapitoly jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem, který je shodný s rozpočtem po změnách, o 4,1 procentních bodů nad alikvotou pro 1. čtvrtletí 2011.

Celkové příjmy kapitoly v 1. čtvrtletí 2011 dosáhly výše 1 639 mil. Kč, což představuje 29,1 % příjmů rozpočtovaných pro rok 2011. Příjmy kapitoly Státní dluh byly v 1. čtvrtletí 2011 tvořeny téměř výhradně úrokovými příjmy.

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 1 639 mil. Kč byly tvořeny převážně příjmy vnitřního dluhu ve výši 1 607 mil. Kč. Z této částky představují příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů celkem 1 472 mil. Kč, kdy 964 mil. Kč činily prémie spojené s emisemi SDD na primárním trhu a prodeji těchto instrumentů na trhu sekundárním a 508 mil. Kč alikvotní úrokové výnosy spojené s transakcemi s SDD na primárním a sekundárním trhu. Příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů poklesly oproti 1. čtvrtletí 2010 o 26,8 % především v důsledku velmi vysokých příjmů z prémií v 1. čtvrtletí 2010 v důsledku výrazného poklesu úrokových sazeb v tomto období, kterých přes nadále příznivou úroveň výnosů do splatnosti SDD nebylo v 1. čtvrtletí 2011 dosaženo.

Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček ve výši 135 mil. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z aktivních operací řízení likvidity na účtu řízení likvidity státní pokladny (repo operacemi se zástavou poukázek ČNB a SPP a depozitními operacemi) ve výši 111 mil. Kč. Příjmy z cizoměnových aktivních operací, kterými byly zhodnocovány prostředky na eurovém vkladovém účtu, pak činí 23 mil. Kč. Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček poklesly ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2010 o 30,7 %, a to jak v důsledku poklesu úrokových sazeb, tak objemu investovaných prostředků.

Úrokové příjmy vnějšího dluhu, které dosáhly v 1. čtvrtletí 2011 výše 30 mil. Kč, byly dány příjmy z doprodeje 1. emise eurodluhopisů, kdy příjmy z prémií činily 25 mil. Kč a příjmy z AÚV 5 mil. Kč.

V průběhu 1. čtvrtletí 2011 došlo v souladu s rozpočtovými pravidly k připsání úroků z vkladů vzniklých na eurovém vkladovém účtu MF na příjmový účet, a to ve výši 2 mil. Kč.

Součástí příjmů státního dluhu byly rovněž příjmy z poplatků v nepatrné výši 1 tis. Kč.

Tabulka č. 9 Rozpočtové výdaje kapitoly Státní dluh v 1. čtvrtletí 2011 (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost
1. čtvrtletí
2010
Rozpočet 2011 Skutečnost
1. čtvrtletí
2011
%
Plnění
Index
2011/2010
(%)
Schválený Vč. Všech
změn
1 2 3 4 5 5 : 4 5 : 2
Výdaje kapitoly celkem 4 846 78 491 77 974 5 039 6,5 104,0
1. Úrokové výdaje celkem 4 814 71 286 71 186 5 019 7,1 104,3
na vnitřní dluh 2 697 57 115 57 015 3 148 5,5 116,7
v tom:
na peněžní instrumenty 232 3 818 3 818 341 8,9 147,0
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 2 465 53 297 53 197 2 807 5,3 113,9
na vnější dluh 2 116 14 171 14 171 1 871 13,2 88,4
v tom:
na zahraniční emise dluhopisů 1 824 11 790 11 790 1 612 13,7 88,4
na půjčky od EIB 292 2 381 2 381 260 10,9 88,8
bankovní účty - - - 0 - -
v tom:
úroky hrazené ze vkladů na účtech - - - 0 - -
2. Poplatky 32 700 700 20 2,9 62,9
3. Úmor státního dluhu - 4 4 - - -
4. Realizovaná kurzová ztráta - 1000 1000 - - -
5. Transfery na projekty - 5 501 5 084 - - -

Pramen: propočet MF

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s 1. čtvrtletím 2010 se v 1. čtvrtletí 2011 celkové výdaje kapitoly zvýšily o 4,0 %, zatímco státní dluh vzrostl o 15,4 % (v porovnání konec 1Q2011 / konec 1Q2010). Výdaje kapitoly za 1. čtvrtletí 2011 se zvýšily meziročně ve srovnání s 1. čtvrtletím 2010 o 194 mil. Kč. Výdaje kapitoly jsou ve srovnání s rozpočtem po změnách o 18,5 procentních bodů pod alikvotou pro 1. čtvrtletí 2011.

Celkové výdaje kapitoly v 1. čtvrtletí 2011 dosáhly výše 5 039 mil. Kč, což představuje 6,5 % rozpočtu po změnách pro rok 2011. Úrokové výdaje činily 5 019 mil. Kč a poplatky 20 mil. Kč.

Růst úrokových výdajů v 1. čtvrtletí 2011, které jsou o 17,9 procentních bodů pod alikvotou pro toto období, byl dán zejména růstem objemu státního dluhu ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (3 148 mil. Kč), přičemž v porovnání s 1. čtvrtletím 2010 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích zvýšil o 6,7 procentních bodů z 56,0 % na 62,7 %.

Úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh jsou složeny z úrokových výdajů na peněžní instrumenty a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty dosáhly v 1. čtvrtletí 2011 výše 341 mil. Kč oproti 232 mil. Kč ve stejném období roku 2010, což představuje zvýšení o 47,0 % dané významným růstem objemu emitovaných SPP oproti 1. čtvrtletí 2010. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty jsou určeny výdaji na státní pokladniční poukázky ve výši 341 mil. Kč, výdaje na krátkodobé půjčky dosahují pouze nevýznamného objemu 64 tis. Kč.

Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1. čtvrtletí 2011 výše 2 807 mil. Kč oproti 2 465 mil. Kč ve stejném období roku 2010, vzrostly tedy o 13,9 %. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 2 433 mil. Kč. Úrokové výdaje na SDD byly dále zvyšovány výdaji na diskonty SDD z emisí na primárním trhu ve výši 374 mil. Kč, jejichž růst zapříčinil zvýšení úrokových výdajů na SDD.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 1 871 mil. Kč byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky, které v 1. čtvrtletí 2011 činily 1 612 mil. Kč oproti 1 824 mil. Kč v 1. čtvrtletí 2010 (úbytek o 11,6 %). Tyto úrokové výdaje byly určeny jednak úhradou kupónu 2. emise eurobondů ve výši 733 mil. Kč a dále výdaji na swapové operace, jenž byly realizovány pro zajištění zahraničních emisí dluhopisů proti devizovému a úrokovému riziku, kdy výdaje na tyto zajišťovací operace činily v 1. čtvrtletí 2011 celkem 879 mil. Kč.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 260 mil. Kč, které se v porovnání s 1. čtvrtletím 2010 snížily o 11,2 % v důsledku poklesu úrokových sazeb.

V 1. čtvrtletí 2011 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 20 mil. Kč, což je 2,9 % rozpočtu. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2010 se úhrady z titulu poplatků snížily o 37,1 %.

V roce 2009 byl ve výdajích kapitoly Státní dluh poprvé rozpočtován ukazatel "Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí" (dále jen "transfery"12). V rámci tohoto ukazatele jsou rozpočtovány prostředky získané z úvěrů od Evropské investiční banky, které jsou v průběhu roku převáděny prostřednictvím rozpočtových opatření do jiných rozpočtových kapitol. Jinak řečeno, skutečné výdaje v rámci tohoto ukazatele kapitoly Státní dluh budou nulové.

V průběhu 1. čtvrtletí 2011 bylo formou rozpočtových opatření převedeno z "transferů" celkem 417 mil. Kč. Rozpočet tohoto ukazatele se tak snížil z 5 501 mil. Kč na 5 084 mil. Kč. Vrámci SU "Obsluha státního dluhu bylo převedeno 100 mil. Kč, rozpočet tohoto ukazatele se tak snížil z 72 990 mil. Kč na 72 890 mil. Kč.


12 V Tabulce označeno jako Transfery na projekty

3. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí sledovalo během prvního čtvrtletí strategické cíle v oblasti řízení dluhového portfolia v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2011 zveřejněnou dne 2. prosince 2010. Tento řídící dokument konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje cíle, které vymezují operační prostor pro taktické řízení státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím aktivních operací na sekundárním trhu státních dluhopisů a finančních derivátů.

Přehled plnění strategických cílů ke konci prvního čtvrtletí 2011

Hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a plnění ročního programu financování státu ke konci prvního čtvrtletí 2011 je shrnuto následujícím přehledem.

Tabulka č. 10 Přehled plnění strategických cílů

UKAZATEL

Vyhlášený cíl pro rok 2011 Stav k 31. 3. 2011
Zahraniční emisní činnost Max. 40 % hrubé výpůjční potřeby 0,4 %
0,0 až 88,0 mld. Kč 0,9 mld. Kč
Hrubá emise SDD 86,0 až 194,0 mld. Kč 39,4 mld. Kč
Čistá emise peněžních instrumentů 20,0 až 40,0 mld. Kč 24,2 mld. Kč
Půjčky od EIB 5,5 mld. Kč 0,0 mld. Kč
Krátkodobý státní dluh 20 % a méně 17,2 %
Průměrná doba do splatnosti 5,25 až 6,25 let 6,0 let
Úroková refixace do 1 roku 30 až 40 % 32,6 %
Průměrná doba do refixace 4 až 5 let 4,9 let
Cizoměnový státní dluh 15 % a méně
(krátkodobě lze 17 % a méně)
9,8 %

Pramen: MF ČR.
Poznámky: SDD - domácí korunové středně a dlouhodobé státní dluhopisy; Hrubá emise zahrnuje sekundární prodeje SDD, prodeje Evropské investiční bance a investiční nákupy jaderného a důchodového portfolia.

V oblasti zahraničního financování byl uskutečněn doprodej z vlastního portfolia ministerstva dluhopisu s variabilním kuponem denominovaným v EUR ve výši 37,5 mil. EUR, přičemž konverzí byla získána částka 926,9 mil. Kč, což je přibližně 1,0 % maximální zahraniční emisní činnosti vyhlášené v rámci finančního programu pro rok 2011. V prvním čtvrtletí roku 2011 nedošlo k žádné půjčce od Evropské investiční banky.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo v prvním čtvrtletí k hrubé emisi středně a dlouhodobých dluhopisů v nominální hodnotě 39,4 mld. Kč, z toho 1,4 mld. Kč bylo prodáno Evropské investiční bance. Tímto došlo k využití 20,3 % původně schváleného ročního maximálního limitu pro domácí emisní činnost. Čistá emise státních dluhopisů za čtvrté čtvrtletí činila 39,4 mld. Kč. V průběhu prvního čtvrtletí nebyly uskutečněny žádné zpětné odkupy.

Celkový nárůst peněžních instrumentů v oběhu ve prvním čtvrtletí činil 24,2 mld. Kč.

Refinanční riziko

Refinanční riziko zůstává i v roce 2011 rizikem, jehož stabilizace utváří centrální bod pro řízení emisní činnosti a operace se státními dluhopisy na sekundárním trhu. Klíčovým ukazatelem, na který se v této souvislosti Ministerstvo od roku 2004 zaměřuje, je limitní podíl krátkodobého státního dluhu (tj. podíl dluhu splatného do jednoho roku na celkovém dluhu). Tohoto cíle bylo dosaženo ve všech letech počínaje rokem 2004. Od roku 2006 Ministerstvo uplatňuje dlouhodobou cílovou limitní hranici 20 %, která je v souladu s mezinárodní praxí a respektuje odhadovanou absorpční kapacitu domácího peněžního trhu.

Ke konci roku 2010 bylo dosaženo hodnoty 16,1 % pro podíl krátkodobého státního dluhu, čímž byl limitní podíl ve výši 20,0 % bezpečně splněn. V souladu s cílem Ministerstva jsou vzhledem k příznivé výši úrokových sazeb na krátkém konci výnosové křivky navyšovány čisté emise SPP. Důsledkem toho vzrostla hodnota tohoto ukazatele ke konci prvního čtvrtletí roku 2011 na 17,2 %.

Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu, která ke konci roku 2005 dosáhla hodnoty 5,8 let, ke konci roku 2006 hodnoty 6,2 let a ke konci roku 2007 hodnoty 6,4 let. Ke konci prvního čtvrtletí roku 2011 činila hodnota tohoto ukazatele 6,0 roku a pohybuje se tak v mezích cílového pásma 5,25 až 6,25 let.

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Vývoj tohoto profilu ke konci prvního čtvrtletí roku 2011 ve srovnání s koncem let 2009 a 2010 zachycuje graf.

Graf č. 10 Splatnostní profil státního dluhu

Pramen: MF

Úrokové riziko

Klíčovým cílem pro řízení úrokového rizika se stala počínaje rokem 2006 úroková refixace do 1 roku v pásmu 30 až 40 % dluhového portfolia. Ke konci roku 2010 činila hodnota úrokové refixace výše 31,7 %, která během prvního čtvrtletí 2011 mírně vzrostla na hodnotu 32,6 %.

Tabulka č. 11 Státní dluh z hlediska úročení v letech 2006 až 1Q 2011 (stav ke konci období, %)
2006 2007 2008 2009 2010 1Q
2011
Bezúročný dluh 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Fixně úročený dlouhodobý dluh 84,1 86,6 84,7 79,4 79,5 77,6
z toho: splatný do 1 roku 9,0 9,7 9,0 7,0 7,6 7,3
Státní pokladniční poukázky a krátkodobé výpůjčky 11,5 9,2 7,9 7,5 8,4 9,8
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 4,3 4,1 7,3 13,1 12,1 12,6
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku včetně vlivu derivátových operací 25,6 26,2 28,5 30,5 31,7 32,6

Pramen: MF

Úplný časový profil rozložení refixování instrumentů nominálního dluhového portfolia ke konci prvního čtvrtletí 2011 ve srovnání se stavem na konci let 2009 a 2010 zachycuje následující graf.

Graf č. 11 Refixační profil státního dluhu

Pramen: MF

Novým sledovaným kritériem v oblasti řízení úrokového rizika byla počínaje rokem 2011 vyhlášena průměrná doba do refixace státního dluhu v cílovém pásmu 4 až 5 let. Na konci prvního čtvrtletí nabýval tento ukazatel hodnoty 4,9 let, čímž byl v tomto čtvrtletí splněn vyhlášený cíl.

4. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1. čtvrtletí roku 2011 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy poukázek ČNB v hodnotě 517 482 mil. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 1. čtvrtletí 486 418 mil. Kč13. Výnos těchto investic činil 104,99 mil. Kč. Z důvodu krátkodobého nedostatku prostředků při řízení likvidity byly rovněž přijaty krátkodobé půjčky se zástavou poukázek ČNB ve výši 3 938 mil. Kč, splátky těchto půjček činily rovněž 3 938 mil. Kč. Tento nedostatek byl způsoben nepředpokládaným vývojem výdajů státního rozpočtu ve 2 pracovních dnech zejména v důsledku pozdě avizovaného převodu 5,6 mld. Kč z kapitoly Ministerstvo dopravy do SFDI, přičemž většinu této částky SFDI uložil na termínovaný vklad. Úrokový náklad těchto půjček činil 0,06 mil.Kč. Celkový čistý výnos operací s použitím zástavy poukázek ČNB (po zahrnutí půjček) činil 104,93 mil.Kč. K 31.3.2011 byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 93 082 mil. Kč.

Současně byly do konce 1. čtvrtletí 2011 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy SPP v objemu 12 218 mil. Kč a splátky přitom dosáhly objemu 13 182 mil. Kč. Celkový výnos těchto investic činil 3,07 mil. Kč. K 31. 3. 2011 byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky SPP v nominální hodnotě 62 592 mil. Kč., z čehož poukázky SPP v nominální hodnotě 2 592 mil. Kč představovaly hodnotu zástavy aktivních operací a poukázky SPP v nominální hodnotě 60 000 mil. Kč byly emitovány do vlastního portfolia.

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1. čtvrtletí 2011 realizovány krátkodobé investice ve formě depozitních operací v objemu 130 731 mil. Kč, splátky těchto investic pak dosáhly objemu 128 909 mil. Kč. Celkový výnos depozitních operací činil 3,36 mil.Kč.

Tabulka č. 12 Porovnání výnosů a nákladů v mil. Kč dosažené při řízení likvidity v 1. čtvrtletí roku 2011 se stejným obdobím předchozího roku

Řízení likvidity státní pokladny

1. čtvrtletí 2010 1. čtvrtletí 2011 2011/2010
(%)
Výnosy/náklady z operací s P ČNB 178,70 104,93 58,72
Výnosy/náklady z operací se SPP 11,25 3,07 27,29
Výnosy/náklady z depozitních operací 4,55 3,36 73,85
Celkem 194,50 111,36 57,25

Pramen: MF

Z tabulky je zřejmé, že zatímco za 1. čtvrtletí roku 2011 úspory převýšily náklady celkem o 111,36 mil. Kč, ve stejném období roku 2010 úspory převýšily náklady o 194,50 mil. Kč. Operacemi s přebytkem finančních zdrojů státní pokladny bylo dosaženo v 1. čtvrtletí letošního roku o 83,14 mil. Kč nižšího výnosu než v 1. čtvrtletí minulého roku.

Podstatně nižší výnos z investování finančních prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1. čtvrtletí roku 2011 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben menším objemem finančních zdrojů Státní pokladny, a to denně v průměru o 14,42 mld. Kč a nižšími úrokovými sazbami.

Graf č. 12 Vývoj salda státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2011 a 2010 (v mld. Kč)

Pramen: MF

Graf č. 13 Vývoj salda státní pokladny za 1. čtvrtletí roku 2011 a 2010 (v mld. Kč)

Pramen: MF

Ostatní operace řízení likvidity

V průběhu 1. čtvrtletí 2011 v reakci na snížení úrokové sazby nabízené ČNB14 došlo k investování volných prostředků na Euroúčtu dluhové služby na finančních trzích. Jednalo se o aktivní depo operace s Českou spořitelnou ve výši 1 100 mil. euro s tím, že první depo bylo uzavřeno 24.1.2011, poté došlo k jeho prodlužování až do 28.3.2011, kdy byla jeho nominální hodnota snížena na 1 090 mil. Kč a současně byly tyto prostředky investovány na období zasahující do 2. čtvrtletí 2011. Prostředky v hodnotě 10 mil. euro byly konvertovány prostřednictvím FX spotové operace do korun, MF obdrželo 246 mil. Kč. Úroky inkasované z výše uvedených depo operací ve výši 23 mil. Kč byly odvedeny do státního rozpočtu.


13 U všech instrumentů se jedná o hotovostní hodnotu bez úroků.
14 Ministerstvu financí jako klientovi ČNB.

III. Situační zpráva státní pokladny

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně vedeny na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Evropské unii, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, státních fondů a dalších účtech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Ke správě stanovených peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet státní pokladny, na kterém je soustředěna většina výše uvedených veřejných prostředků včetně výnosů z prodeje státních dluhopisů. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených s obsluhou státního dluhu.

Tabulka č. 13 Souhrnný účet státní pokladny
Ukazatel 31.3.2010 31.3.2011 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -45 942 -25 202 20 740 54,9
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 11 435 8 171 -3 264 71,5
3. Sdílené příjmy ES a SR - saldo 580 714 134 123,1
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 226 319 93 141,2
5. Prostředky na účtech SFA 102 072 111 549 9 477 109,3
- toho: prostředky na umořovacím účtu 89 961 100 133 10 172 111,3
6. Účet řízení likvidity státní pokladny -70 787 -97 542 -26 755 137,8
7. Účet financování státního dluhu
8. Rezervní fondy a FKSP OSS - zůstatek 1 664 1 860 196 111,8
A. Celková pozice státní pokladny (1. až 8.) -752 -131 621 17,4
B. Účet hospodaření státního rozpočtu 769 142 -627 18,5
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B) 17 11 -6 64,7

Jak je patrné z tabulky, souhrnný účet státní pokladny byl v největší míře tvořen prostředky na účtech státních finančních aktiv. V 1. čtvrtletí 2011, stejně jako v roce 2010, byly na účtech státních finančních aktiv vykazovány nejenom prostředky účelově určené ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně apod.), ale především prostředky získané dřívějšími emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP se proti roku 2010 zvýšilo (o 10,2 mld. Kč), když na druhé straně došlo k poklesu stavů na účtech sdílených daní určených územním rozpočtům (o 3,3 mld. Kč). Vyšší bylo i zapojení prostředků rezervních fondů organizačních složek státu (vč. zůstatku FKSP) a dalších prostředků.

Na souhrnném účtu SP byl ke konci března 2011 vykázán zůstatek ve výši 11 mil. Kč (podrobněji viz tabulku č. 5 v příloze). Tento byl součtem:

 • schodku státního rozpočtu ve výši 25,2 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 253,4 mld. Kč a výdaji ve výši 278,6 mld. Kč,

 • zůstatku sdílených daní určených územním rozpočtům ve výši 8,2 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 37,8 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 29,6 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - kraje a obce - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),

 • zůstatku sdílených příjmů (cla) Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 0,7 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovými příjmy ve výši 2,5 mld. Kč a jejich převody do rozpočtu ES (1,3 mld. Kč) a do státního rozpočtu (0,4 mld. Kč),

 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 0,3 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (7,1 mld. Kč) a převodem (6,8 mld. Kč),

 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 111,5 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na vkladových účtech u ČNB (na umořovacím účtu 100,1 mld. Kč, na účtu pro úhradu restitucí a ostatních účelových prostředků pro Ministerstvo zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtu zvláštních účelových prostředků 5,9 mld. Kč, na umořovacím účtu úvěrů EIB 1,3 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,0 mld. Kč, na účtu prostředků úrazového pojištění 0,7 mld. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní 0,6 mld. Kč, na účtu státních finančních rezerv 0,3 mld. Kč, na účtu prostředků souvisejících s reformou veřejné správy 0,1 mld. Kč a dalších),

 • zůstatku na účtech rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu ve výši 1,9 mld. Kč, představujícího saldo prostředků přijatých do rezervních fondů a jejich čerpání převodem do příjmů kapitol, resp. saldo tvorby a čerpání FKSP,

 • zůstatku účtu řízení likvidity státní pokladny a účtu financování státního dluhu 15 ve výši -97,5 mld. Kč, který představoval dočasné reinvestování určených prostředků státní pokladny formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp. úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí,

 • zůstatku účtu hospodaření státního rozpočtu 16 ve výši 0,1 mld. Kč, který slouží pro financování některých specifických výdajů rozpočtových kapitol z úvěrů od Evropské investiční banky a ze státních finančních aktiv.

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až březnu 2011, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti loňskému 1. čtvrtletí mírně zlepšilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 6 mil. Kč proti 8 mil. Kč v roce 2010. Průměrný denní objem reinvestovaných prostředků na účtu řízení likvidity SP byl v meziročním srovnání nižší (62,9 mld. Kč proti 80,3 mld. Kč v roce 2010). Souviselo to s nižším zapojením vkladových účtů státních finančních aktiv do souhrnného účtu SP (průměrný denní stav v 1. čtvrtletí 2011 představoval 71,8 mld. Kč proti 79,5 mld. Kč v roce 2010), a také nižším zapojením zůstatku účtů určených pro převod daní územním samosprávným celkům, státním fondům a Evropské unii (průměrný denní stav v 1. čtvrtletí 2011 představoval 5,2 mld. Kč proti 7,4 mld. Kč v roce 2010). Na druhé straně mírně vyšší bylo zapojení průměrných zůstatků rezervních fondů organizačních složek státu (vč. FKSP). Záporné bylo zapojení prostředků státního rozpočtu - průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2011 bylo schodkové ve výši 16,4 mld. Kč proti 8,8 mld. Kč v 1. čtvrtletí 2010. Meziroční pokles průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv dosáhl výše 7,7 mld. Kč a tohoto stavu bylo dosaženo přesto, že zůstatek umořovacího účtu vzrostl (o 10,2 mld. Kč; zde jde o rozdíl koncových stavů k 31.3.2011 a 2010, nikoli průměrných denních stavů):

Tabulka č. 14 - Průměrné denní stavy
v mil. Kč
Průměrné
denní stavy*)
Saldo běž.
hospodaření
SR
Zůstatky účtů
pro převod daní
USC, SF a EU
Vkladové
účty SFA
Účet
řízení
likvidity SP
Účet
financování
st. dluhu
Rezervní
fondy a
FKSP OSS
Celková
pozice
SP
Účet
hospodaření
SR
Souhrnný
účet
SP
1 2 3 4 5 6 7=1 až 6 8 9=7+8
leden - březen 2011 -16 438 5 226 71 820 -62 864 2 251 -5 11 6
2010 -8 787 7 376 79 505 -80 330 2 134 -102 110 8
rozdíl -7 651 -2 150 -7 685 17 466 117 97 -99 -2

*) počítáno na pracovní dny

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až březnu 2011 představoval 6 mil. Kč a proti 1. čtvrtletí 2010 se snížil o 2 mil. Kč. Tvořily jej průměrný denní schodek státního rozpočtu (16,4 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech pro převod sdílených daní územních samosprávních celků, státních fondů a Evropské unie (5,2 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech státních finančních aktiv (71,8 mld. Kč), na účtu řízení likvidity SP (-62,9 mld. Kč), na účtu hospodaření státního rozpočtu (11 mil. Kč) a průměrný denní zůstatek rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu (2,3 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo prostřednictvím účtu řízení likvidity státní pokladny umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 62,9 mld. Kč (ve stejném období roku 2010 to bylo 80,3 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu SP (6 mil. Kč) byl proti roku 2010 nižší o 2 mil. Kč.


15 Účet "Financování státního dluhu" (ÚFSD) je aktivně-pasivní účet (v rámci SFAP) sloužící ke krytí (přechodného) schodku státního rozpočtu ke konci roku stanovenými vybranými zdroji souhrnného účtu státní pokladny. "Vypůjčené" zdroje SP jsou evidovány jako pasivum na ÚFSD, které je v následujícím roce umořeno (prostředky jsou "vráceny") z emisní činnosti.
16 Účet "Hospodaření státního rozpočtu" (ÚHSR) je oboustranným rozpočtovým účtem, na který se v poslední den roku převádí z umořovacího účtu částka určená na krytí deficitu státního rozpočtu (včetně odhadované rezervy na "dodatky") z emisní činnosti MF. V případě nedostatku prostředků na umořovacím účtu se situace řeší vytvořením pasiva v potřebné výši na ÚFSD. V průběhu roku ÚHSR slouží rovněž k financování některých specifických výdajů rozpočtových kapitol (navýšením deficitu) z úvěrů EIB a ze SFA (nejedná se o výdaje kapitoly SD a OSFA). Věcně jde o financování výdaje jiné kapitoly, ke kterému dá kapitola SD nebo OSFA rozpočtovým opatřením povolení zvýšit výdaj. Kapitola výdaj provede, zvýši se schodek státního rozpočtu a ten je uhrazen buď z úvěru EIB anebo z účtu SFA, kdy výdaj z účtu aktiv představuje financující operaci a transfer (nikoliv příjem či výdaj státního rozpočtu).

IV. Tabulková část

Tabulka č. 1 - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2011 - příjmy
Tabulka č. 2 - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2011 - výdaje
Tabulka č. 3 - Příjmy kapitol r. 2011
Tabulka č. 4 - Výdaje kapitol r. 2011
Tabulka č. 5 - Souhrnná pozice státní pokladny
Tabulka č. 6 - Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů


 

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2011 - Příjmy
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2011
Skutečnost
k 31.3.2011
Plnění
v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B) 1 044 001 253 366 24,3
v tom:
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 904 753 208 181 23,0
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 185 500 44 341 23,9
1.1. Daň z příjmů právnických osob 84 000 20 203 24,1
1.2. Daň z příjmů fyzických osob 101 500 24 138 23,8
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 82 600 19 701 23,9
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 13 500 1 670 12,4
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 5 400 2 767 51,2
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku 330 700 71 330 21,6
2.1. Daň z přidané hodnoty 194 100 39 401 20,3
2.2. Zvláš.daně a popl.ze zboží a služ.v tuzemsku (spotřební a energ. daně) 136 600 31 929 23,4
3. Daně a poplatky z vybraných činností 2 350 462 19,7
3.1. Správní poplatky 2 350 462 19,7
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 411 34,3
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 411 34,3
5. Majetkové daně 8 200 1 777 21,7
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů 8 200 1 777 21,7
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 373 289 88 627 23,7
6.1. Pojistné na důchodové pojištění 331 812 78 780 23,7
7. Ostatní daňové příjmy 3 514 1 233 35,1
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A
B. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 139 248 45 185 32,4
z toho:
8. Výnosy z finančního majetku*) 6 440 1 842 28,6
9. Soudní poplatky 577 240 41,6
10. Přijaté sankční platby 1 036 370 35,7
11. Přijaté splátky půjčených prostředků 2 599 n.a. x
z toho:
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 110 35 31,9
12. Kapitálové příjmy celkem 2 509 337 13,4
13. Přijaté transfery 119 127 37 503 31,5

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) údaje pouze za kapitoly Státní dluh, VPS a OSFA
Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2011 - Výdaje
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2011
Skutečnost
k 31.3.2011
Plnění
v %
VÝDAJE CELKEM (A+B) 1 179 001 278 568 23,6
z toho:
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 1 074 497 252 450 23,5
z toho:
Neinvestiční nákupy a související výdaje 147 737 21 426 14,5
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 11 664 7 209 61,8
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 89 716 14 045 15,7
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 26 133 2 942 11,3
Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 95 845 19 951 20,8
z toho: neinvestič. transfery fondům soc.a zdrav.pojištění (jen z VPS) 52 997 13 296 25,1
neinvestič. transfery státním fondům 42 558 6 634 15,6
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 125 988 33 469 26,6
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím ***) 52 774 12 294 23,3
Neinvestiční transfery občanským sdružením (SR ještě není známý) x 736 x
Sociální dávky 446 467 112 943 25,3
- důchody 363 970 91 834 25,2
- prostředky na podpory v nezaměstnanosti 14 300 3 620 25,3
- ostatní sociální dávky 29 943 8 104 27,1
- dávky státní sociální podpory 38 253 9 384 24,5
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6 305 1 021 16,2
Prostředky na insolventnost 700 129 18,4
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 35 250 11 837 33,6
Neinvestiční půjčené prostředky 1 800 8 0,4
z toho:
veřejným rozpočtům územní úrovně 0 8 x
podnikatelským subjektům 1 800 0 x
Kapitola Státní dluh 73 292 5 039 6,9
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE *) 104 504 26 118 25,0
z toho:
Investiční transfery podnikatelským subjektům**) 4 836 850 17,6
Invest.transf.veř.rozpočt.úz.úrovně**) (skut.jen za kapitoly VPS a OSFA) 31 007 28 0,1
Investiční transfery příspěvkovým organizacím**) 11 632 227 2,0
Investiční nákupy a související výdaje 12 623 1 615 12,8
PŘEBYTEK/SCHODEK -135 000 -25 202 18,7
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -97 400 x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -135 000 -122 602 x

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
***) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím

Tabulka č. 3

Příjmy kapitol r. 2011
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB
31.3.2010
Schválený
rozpočet 2011
Stav ČNB
31.3.2011
% plnění
k SR
Index
2011/2010
301 Kancelář prezidenta republiky 366 60 413 688,3 112,8
302 Posl. sněmovna Parlamentu 5 126 26 000 4 623 17,8 90,2
303 Senát Parlamentu 1 508 4 000 950 23,8 63,0
304 Úřad vlády 91 776 62 348 2 966 4,8 3,2
305 Bezpeč. informační služba 40 023 138 000 37 611 27,3 94,0
306 Min. zahraničních věcí 162 017 600 000 171 485 28,6 105,8
307 Min. obrany 1 416 385 2 638 424 1 214 753 46,0 85,8
308 Národní bezpečnostní úřad 770 2 289 684 29,9 88,8
309 Kancelář Veř.ochránce práv 294 0 384 x 130,6
312 Min. financí 1 294 393 4 547 577 1 419 009 31,2 109,6
313 Min. práce a soc.věcí 83 928 818 368 468 355 88 401 978 24,0 105,3
314 Min. vnitra 2 026 172 9 608 315 1 779 248 18,5 87,8
315 Min. životního prostředí 2 043 111 13 702 273 186 635 1,4 9,1
317 Min. pro místní rozvoj 3 088 855 28 358 009 3 116 779 11,0 100,9
321 Grantová agentura 109 0 106 x 97,2
322 Min. průmyslu a obchodu 1 200 165 3 675 488 946 399 25,7 78,9
327 Min. dopravy 4 355 219 21 123 851 11 203 368 53,0 257,2
328 Český telekomunikační úřad 1 136 570 1 032 248 1 136 931 110,1 100,0
329 Min. zemědělství 16 389 026 37 189 707 18 561 287 49,9 113,3
333 Min. školství, mládeže a těl. 106 479 6 153 421 433 292 7,0 406,9
334 Min. kultury 72 524 559 718 101 439 18,1 139,9
335 Min. zdravotnictví 1 118 599 1 100 429 1 314 198 119,4 117,5
336 Min. spravedlnosti 677 451 2 735 598 659 854 24,1 97,4
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 1 906 65 448 1 438 2,2 75,4
344 Úřad prům. vlastnictví 51 287 162 711 52 546 32,3 102,5
345 Český statistický úřad 8 828 236 792 9 095 3,8 103,0
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 69 259 433 078 82 933 19,1 119,7
348 Český báňský úřad 731 4 303 1 183 27,5 161,8
349 Energetický regulační úřad 4 234 1 000 4 119 411,9 97,3
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže -85 795 14 273 6 688 46,9 -7,8
355 Ústav pro studium total.režimů 655 0 143 x 21,8
358 Ústavní soud 755 0 86 x 11,4
361 Akademie věd 6 112 1 978 2 451 123,9 40,1
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 4 448 12 200 1 557 12,8 35,0
374 Správa st. hmotných rezerv 77 529 130 000 66 600 51,2 85,9
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 1 494 4 354 3 849 88,4 257,6
376 Gen.inspekce bezp.sborů 0 0 0 x x
377 Technologická agentura ČR 1 0 0 x 0,0
381 Nejvyšší kontrolní úřad 373 564 217 38,5 58,2
Celkem kap. 301-381 119 297 573 502 792 811 130 927 297 26,0 109,7
396 Státní dluh 2 205 456 5 635 826 1 639 073 29,1 74,3
397 Operace státních finančních aktiv 1 693 102 4 191 000 1 085 981 25,9 64,1
398 Všeobecná pokladní správa 125 974 471 531 381 271 119 713 562 22,5 95,0
Celkem 249 170 602 1 044 000 908 253 365 913 24,3 101,7

 

Tabulka č. 4

Výdaje kapitol r. 2011
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB
31.3.2010
Schválený
rozpočet 2011
Stav ČNB
31.3.2011
% plnění
k SR
Index
2011/2010
301 Kancelář prezidenta republiky 60 847 339 045 73 796 21,8 121,3
302 Posl. sněmovna Parlamentu 236 875 1 081 439 223 578 20,7 94,4
303 Senát Parlamentu 84 100 508 516 85 774 16,9 102,0
304 Úřad vlády 81 292 706 654 86 109 12,2 105,9
305 Bezpeč. informační služba 182 503 1 166 001 173 269 14,9 94,9
306 Min. zahraničních věcí 1 533 418 5 571 259 1 733 657 31,1 113,1
307 Min. obrany 11 227 630 43 878 417 10 913 251 24,9 97,2
308 Národní bezpečnostní úřad 38 678 244 671 35 505 14,5 91,8
309 Kancelář Veř.ochránce práv 13 090 93 800 12 334 13,1 94,2
312 Min. financí 2 801 350 15 188 284 2 941 053 19,4 105,0
313 Min. práce a soc.věcí 120 035 285 483 781 377 123 159 800 25,5 102,6
314 Min. vnitra 10 065 815 52 877 539 9 710 510 18,4 96,5
315 Min. životního prostředí 2 913 628 17 090 710 3 011 353 17,6 103,4
317 Min. pro místní rozvoj 10 364 503 32 217 793 6 059 861 18,8 58,5
321 Grantová agentura 825 200 2 460 890 749 769 30,5 90,9
322 Min. průmyslu a obchodu 3 186 840 13 149 907 3 834 259 29,2 120,3
327 Min. dopravy 19 519 395 42 570 979 13 479 178 31,7 69,1
328 Český telekomunikační úřad 65 783 628 313 71 593 11,4 108,8
329 Min. zemědělství 10 746 694 51 336 986 9 012 381 17,6 83,9
333 Min. školství, mládeže a těl. 54 222 628 127 086 415 38 942 857 30,6 71,8
334 Min. kultury 1 253 624 7 294 982 1 279 366 17,5 102,1
335 Min. zdravotnictví 1 427 377 6 820 824 1 627 950 23,9 114,1
336 Min. spravedlnosti 3 551 300 20 058 532 3 436 830 17,1 96,8
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 15 700 187 689 14 071 7,5 89,6
344 Úřad prům. vlastnictví 29 175 166 966 30 278 18,1 103,8
345 Český statistický úřad 195 584 1 133 685 493 585 43,5 252,4
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 503 775 2 962 497 398 516 13,5 79,1
348 Český báňský úřad 23 527 126 217 24 143 19,1 102,6
349 Energetický regulační úřad 14 879 100 725 14 389 14,3 96,7
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 20 945 138 868 20 334 14,6 97,1
355 Ústav pro studium total.režimů 27 941 150 968 26 690 17,7 95,5
358 Ústavní soud 26 903 145 771 22 082 15,1 82,1
361 Akademie věd 2 016 216 4 865 777 1 859 566 38,2 92,2
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 12 089 54 253 8 983 16,6 74,3
374 Správa st. hmotných rezerv 472 307 1 843 605 441 852 24,0 93,6
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 67 343 335 669 52 868 15,8 78,5
376 Gen.inspekce bezp.sborů 0 0 0 x x
377 Technologická agentura ČR 785 849 477 590 304 69,5 75198,0
381 Nejvyšší kontrolní úřad 90 082 535 640 85 835 16,0 95,3
Celkem kap. 301-381 257 955 106 939 751 140 234 737 529 25,0 91,0
396 Státní dluh 4 845 567 78 491 134 5 039 102 6,4 104,0
397 Operace státních finančních aktiv 27 000 2 100 000 32 100 1,5 118,9
398 Všeobecná pokladní správa 32 284 648 158 658 634 38 759 579 24,4 120,1
Celkem 295 112 321 1 179 000 908 278 568 310 23,6 94,4

 

Tabulka č. 5

Souhrnný účet státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 31.3.2010 31.3.2011 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -45 942 -25 202 20 740 54,9
v tom - příjmy 249 170 253 366 4 196 101,7
- výdaje 295 112 278 568 -16 544 94,4
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům
- saldo příjmů a výdajů 11 435 8 171 -3 264 71,5
v tom - příjmy 40 190 37 818 -2 372 94,1
- výdaje 28 755 29 647 892 103,1
3. Sdílené příjmy ES a státního rozpočtu
- saldo příjmů a převodů 580 714 134 123,1
v tom - příjmy celkem 1 894 2 468 574 130,3
- převody do rozpočtu ES 984 1 323 339 134,5
- převody do SR 330 431 101 130,6
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 93 198 105 212,9
v tom - příjmy 5 022 6 643 1 621 132,3
- výdaje 4 929 6 445 1 516 130,8
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 133 121 -12 91,0
v tom - příjmy 430 454 24 105,6
- výdaje 297 333 36 112,1
6. Prostředky na účtech SFA
- zůstatek salda příjmů a výdajů 102 072 111 549 9 477 109,3
- toho: prostředky na umořovacím účtu 89 961 100 133 10 172 111,3
7. Účet řízení likvidity státní pokladny -70 787 -97 542 -26 755 137,8
8. Účet financování státního dluhu
9. Rezervní fondy a FKSP organizačních složek státu
- zůstatek 1 664 1 860 196 111,8
A. Celková pozice státní pokladny
(součet 1. až 9.) -752 -131 621 17,4
B. Účet hospodaření státního rozpočtu 769 142 -627 18,5
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B) 17 11 -6 64,7

 

Tabulka č. 6

Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů
v mld. Kč
Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.***)
%
plnění
2010/2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 815,82 155,96 19,1 732,24 170,12 23,2 727,76 161,67 22,2 14,16 -8,45 109,1 95,0
- DPH 278,60 54,32 19,5 270,80 60,63 22,4 278,50 56,62 20,3 6,31 -4,02 111,6 93,4
- spotřební daň 151,80 27,13 17,9 149,20 34,89 23,4 144,20 33,63 23,3 7,76 -1,26 128,6 96,4
- clo 1,60 0,40 24,8 1,30 0,33 25,5 1,20 0,41 34,3 -0,06 0,08 83,7 123,9
- daně z příjmů PO 187,00 31,32 16,7 143,90 31,31 21,8 120,60 28,61 23,7 -0,01 -2,69 100,0 91,4
- daně z příjmů FO 162,90 36,19 22,2 134,20 36,63 27,3 151,00 36,07 23,9 0,44 -0,56 101,2 98,5
vybíraná srážkou 9,80 2,20 22,4 9,60 2,15 22,4 19,30 2,37 12,3 -0,04 0,22 98,0 110,1
závislá činnost 128,10 28,30 22,1 105,30 27,81 26,4 121,10 28,88 23,8 -0,49 1,07 98,3 103,9
z přiznání 25,00 5,69 22,8 19,30 6,67 34,6 10,60 4,82 45,5 0,98 -1,85 117,1 72,3
- silniční daň 6,50 0,65 10,0 5,50 0,78 14,2 5,60 0,89 16,0 0,13 0,11 119,7 114,5
- daň z nemovitosti 6,40 0,18 2,8 9,60 0,18 1,9 9,70 0,13 1,4 0,01 -0,05 103,8 71,6
- majetkové daně 11,80 2,18 18,5 9,10 1,90 20,8 8,20 1,78 21,7 -0,28 -0,12 87,0 93,7
- dálniční poplatek 2,60 1,65 63,4 2,60 1,74 67,1 2,90 1,83 63,1 0,10 0,09 105,8 105,0
- ostatní daně a poplatky 6,62 1,94 29,3 6,04 1,72 28,5 5,86 1,69 28,9 -0,22 -0,03 88,9 98,3

 

*) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,4 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

Kompletní informace za 1. čtvrtletí 2011 ke stažení

 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011 projednal na své 16.schůzi dne 26.května 2011 a přijal usnesení č.149.
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011 projednala dne 20.dubna 2011 (viz bod č. 21) a přijala usnesení č. 296.

Doporučované

Nejčtenější