Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2010 - 1. - 3. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Čtvrtletní
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor

I. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne č.

 

k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2010

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2010.

II. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2010

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v § 20 odst. 2 ukládá Ministerstvu financí podávat vládě po uplynutí prvního a třetího čtvrtletí informaci o pokladním plnění státního rozpočtu tak, aby ji vláda předložila do konce následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, které se mohou zejména ve své struktuře lišit od údajů finančních a účetních výkazů zpracovávaných cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí (informační systém, který zpracovává údaje o stavech na účtech Ministerstva financí vedených u ČNB, sleduje pouze některé vybrané položky rozpočtové skladby).

Součástí informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB i zpráva o řízení státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

A. Pokladní plnění státního rozpočtu

1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
2. Příjmy státního rozpočtu
3. Výdaje státního rozpočtu


1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2010

Státní rozpočet České republiky na rok 2010 byl sestaven v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákonem č. 487 ze dne 9. prosince 2009 a stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč a výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč.Rozpočtovaný schodek v objemu 162,7 mld. Kč bude podle tohoto zákona vypořádán státními dluhopisy do výše 153,2 mld. Kč, přijatými dlouhodobými úvěry do výše 12,7 mld. Kč a změnou stavů na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 3,2 mld. Kč.

V porovnání se skutečností roku 2009 počítá schválený rozpočet na rok 2010 s růstem celkových příjmů o 47,6 mld. Kč, tj. o 4,9 %, celkové výdaje by měly vzrůst o 17,9 mld. Kč, tj. o 1,5 %, a schodek by tak měl být nižší o 29,7 mld. Kč.

v mld. Kč
2009 2010 Rozdíl
SR 2010-
SR 2009
Rozdíl
SR 2010-
Skut.2009
Index v %
SR 2010/
SR 2009
Index v %
SR 2010/
Skut.2009
Rozpočet
schválený *)
Skutečnost Rozpočet
schválený
Celkové příjmy 1 114,00 974,61 1 022,22 -91,78 47,60 91,8 104,9
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 595,52 485,36 534,74 -60,78 49,38 89,8 110,2
DPH 194,10 176,72 188,60 -5,50 11,88 97,2 106,7
Spotřební daně (vč. energetických daní) 143,90 123,84 141,10 -2,80 17,26 98,1 113,9
DPPO 130,30 83,34 100,30 -30,00 16,96 77,0 120,4
DPFO 107,20 85,65 88,30 -18,90 2,65 82,4 103,1
Ostatní daňové příjmy 20,02 15,82 16,44 -3,58 0,62 82,1 103,9
Pojistné na SZ 396,68 347,86 367,13 -29,56 19,27 92,5 105,5
Nedaňové a ost. příjmy 121,80 141,39 120,35 -1,45 -21,04 98,8 85,1
Celkové výdaje 1 166,18 1 167,01 1 184,92 18,74 17,91 101,6 101,5
Běžné výdaje 1 052,09 1 033,84 1 069,47 17,38 35,63 101,7 103,4
Kapitálové výdaje 114,09 133,16 115,45 1,35 -17,72 101,2 86,7
Saldo SR -52,18 -192,39 -162,70 -110,52 29,69 311,8 84,6

*) vč. zákona č. 423/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu

Z růstu celkových příjmů o 47,6 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků růst o 49,4 mld. Kč, tj. o 10,2 %, když největší nárůst proti skutečnosti 2009 představují předpokládaná inkasa spotřebních daní (o 17,3 mld. Kč, tj. o 13,9 %), daní z příjmů právnických osob (o 17,0 mld. Kč, tj. o 20,4 %) a DPH (o 11,9 mld. Kč, tj. o 6,7 %). Rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení je proti skutečnosti 2009 vyšší o 19,3 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Rozpočet počítá se zachováním sazeb jednotlivých složek pojistného jako v roce 2009. Rozpočet nedaňových a ostatních příjmů by měl klesnout o 21,0 mld. Kč, tj. o 14,9 %. Toto srovnání zkresluje vysoká skutečnost roku 2009 ovlivněná především usnesením vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Proti rozpočtu 2009 počítá rozpočet 2010 s poklesem o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu by měly dosáhnout 95,1 mld. Kč (rozpočet 2009 činil 96,3 mld. Kč a skutečnost 2009 dosáhla 59,6 mld. Kč).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti skutečnosti 2009 o 17,9 mld. Kč, z toho růst o 35,6 mld. Kč (tj. o 3,4 %) připadá na běžné výdaje a pokles o 17,7 mld. Kč (tj. o 13,3 %) na výdaje kapitálové.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů proti skutečnosti 2009 se podílejí především úroky a ostatní finanční výdaje (růst o 10,6 mld. Kč). Sociální dávky počítají v rozpočtu na rok 2010 s růstem proti skutečnosti 2009 o 4,5 mld. Kč (tj. o 1,0 %). Z toho výdaje na důchody by měly růst o 6,4 mld. Kč. Mandatorní výdaje by měly dosáhnout652,8 mld. Kč a převýšit tak skutečnost 2009 o 35,5 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Jejich podíl na celkových výdajích má vzrůst na 55,1 % (rozpočet 2009 předpokládal podíl ve výši 53,5 %, skutečnost 2009 dosáhla podílu 53,3 %).

Na poklesu rozpočtu kapitálových výdajů se podílejí především investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, které proti skutečnosti 2009 klesly z 27,4 mld. Kč na plánované 6,2 mld. Kč (proti rozpočtu 2009 se však jedná o pokles jen o 2,9 mld. Kč). Dále to jsou například nižší investice do pořízení dlouhodobého hmotného majetku (o 9,7 mld. Kč).

1.2. Rozpočet po změnách

V následujících analýzách hospodaření státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2010 se pracuje s rozpočtem po pololetních změnách, neboť rozpočet po změnách (v položkové struktuře) za tři čtvrtletí bude znám až z finančních výkazů cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí.

V průběhu 1. pololetí roku 2010 došlo k několika změnám, které měly vliv na změnu výše celkových příjmů, výdajů či salda schváleného rozpočtu. Rozpočet celkových příjmů i výdajů byl navýšen o 21,0 mld. Kč na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (týká se financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). Toto navýšení se týkalo nejvíce kapitol Ministerstvo pro místní rozvoj (13,4 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí (3,7 mld. Kč) a Ministerstvo životního prostředí (3,0 mld. Kč). Dále došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů (s vlivem na schodek) o 208,5 mil. Kč, určených na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření (pro Ministerstvo zemědělství z kapitoly OSFA - na základě zmocnění ministra financí podle § 2, odst. 2 zákona č. 487/2009 Sb.).

Rozpočet celkových příjmů po změnách k 30.6.2010 tak dosáhl 1 043 192 mil. Kč (zvýšení o 20 973 mil. Kč), celkových výdajů 1 206 101 mil. Kč (zvýšení o 21 181 mil. Kč) a schodku 162 908,5 mil. Kč. Zvýšení schodku o 208,5 mil. Kč bude vypořádáno snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o stejnou částku.

1.3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB za leden až září 2010 vyplývá převaha výdajů státního rozpočtu nad jeho příjmy o 99,6 mld. Kč. Celkové příjmydosáhly výše 745,9 mld. Kč a celkové výdaje 845,5 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-září
2009
2010 % plnění
v roce 2009
Index
2010/2009
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-září
%
plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 726,78 1022,22 1043,19 745,95 71,5 64,4 102,6
VÝDAJE CELKEM 814,07 1184,92 1206,10 845,51 70,1 68,9 103,9
SALDO -87,30 -162,70 -162,91 -99,56 61,1 166,6 114,0
*) rozpočet upravený k 30.6.2010

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí roku 2010 ve výši 745,9 mld. Kč představují 71,5 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 64,4 %) a meziroční růst o 19,2 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Dosavadní inkaso příjmů je pod 3/4 rozpočtu po změnách o 59,1 mld. Kč.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 376,3 mld. Kč, což při plnění rozpočtu na 70,4 % (loni to bylo 59,7 %) představuje meziroční růst o 21,1 mld. Kč, tj. o 5,9 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 10,2 % proti vykázané skutečnosti roku 2009. Na meziročním růstu inkasa daňových příjmů se nejvíce podílely inkaso DPH (meziroční růst o 10,2 mld. Kč),spotřebních daní (o 6,4 mld. Kč), daní z příjmů právnických osob (o 3,6 mld. Kč) a daní z příjmů fyzických osob (o 1,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 263,1 mld. Kč naplnily rozpočet na 71,7 % (loni to bylo 65,8 %) a meziročně vzrostly o 2,2 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly 106,5 mld. Kč, což je 75,4 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 81,1 %) a o 4,1 mld. Kč, tj. o 3,7 %, méně než v září 2009 (schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 1,2 % proti rozpočtu 2009). Na meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 31 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 72,7 mld. Kč (plnění na 62,6 % rozpočtu po změnách), což je o 31,7 mld. Kč více než v září 2009.

Celkové výdaje dosáhly v 1.-3. čtvrtletí roku 2010 výše 845,5 mld. Kč při čerpání rozpočtu po změnách na 70,1 % (loni to bylo 68,9 %) a meziročním růstu o 31,4 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Čerpání výdajů je tak o 59,1 mld. Kč pod 3/4 rozpočtu po změnách.

Běžné výdaje ve výši 754,2 mld. Kč představují čerpání rozpočtu po změnách na 70,6 % (loni to bylo na 70,1 %) při meziročním růstu o 20,6 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Tento růst ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (záloha na 4. čtvrtletí ve výši 18,2 mld. Kč byla zaplacena již v září, zatímco v roce 2009 to bylo až v říjnu). Meziročně rostly také např. kapitálové výdaje (o 10,8 mld. Kč), výdaje na důchody (o 6,5 mld. Kč) či transfery státu do systému veřejného zdravotního pojištění (o 3,1 mld. Kč).

Kapitálové výdaje činily 91,4 mld. Kč při čerpání rozpočtu po změnách na 66,0 % (loni to bylo 60,2 %) a meziročním růstu o 10,8 mld. Kč, tj. o 13,5 %. Z celkové částky tvoří 35,8 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Vykázaný schodek hospodaření státního rozpočtu ve výši 99,6 mld. Kč představuje 61,1 % rozpočtované výše (162,9 mld. Kč). Proti 3. čtvrtletí roku 2009 je to výsledek horší o 12,3 mld. Kč. Dosavadní schodek je výsledkem předstihu plnění příjmů před čerpáním výdajů o 1,4 procentního bodu (loni to byl předstih čerpání výdajů před plněním příjmů o 5,4 procentního bodu). Meziroční srovnání hospodaření státního rozpočtu je negativně ovlivněno již zmíněnou zálohou na 4. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (v roce 2009 byla zaplacena až v říjnu). Negativně se v tomto srovnání projevuje také výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu, zatímco v roce 2010 se v příjmech státního rozpočtu nevyskytují).

I přes pravděpodobné nenaplnění rozpočtu daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení lze při úsporném čerpání výdajů do konce roku očekávat výsledek, který bude odpovídat rozpočtované výši schodku státního rozpočtu.

Vývoj salda hospodaření státních rozpočtů za 1.- 3. čtvrtletí v letech 1993-2010 ukazuje následující graf.

v mil. Kč
1.-3.Q. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo SR 4 340 25 612 14 388 47 -10 235 6 203 -8 608 -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473 -87 296 -99 555

 

2. Příjmy státního rozpočtu

Ke konci září 2010 inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 745,9 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2009 je plnění celkových příjmů vyšší o 7,1 procentního bodu (71,5 % proti 64,4 %), při vyšší meziroční dynamice o 11,1 procentního bodu (102,6 % proti 91,5 %).

Plnění rozpočtu a meziroční dynamika za hodnocené období roku 2010, jsou patrné z následující tabulky:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2009
Skutečnost
leden-září
2010 % plnění SR
leden-září
2009
Index
skutečnost
2010/2009
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách *)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 726,78 1022,22 1043,19 745,95 71,5 64,4 102,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 616,19 901,86 901,86 639,45 70,9 62,1 103,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 355,28 534,74 534,74 376,34 70,4 59,7 105,9
v tom:
- DPH 127,28 188,60 188,60 137,50 72,9 65,6 108,0
- spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 89,37 141,10 141,10 95,75 67,9 62,1 107,1
- daně z příjmů PO 65,61 100,30 100,30 69,23 69,0 50,4 105,5
- daně z příjmů FO 61,42 88,30 88,30 62,67 71,0 57,3 102,0
vybíraná srážkou 5,26 6,60 6,60 5,39 81,6 77,4 102,3
ze závislé činnosti 54,40 71,80 71,80 54,66 76,1 62,2 100,5
z přiznání 1,76 9,90 9,90 2,63 26,5 13,6 148,9
- správní poplatky 1,75 2,42 2,42 1,83 75,6 72,7 104,5
- majetkové daně 5,95 9,10 9,10 5,57 61,2 50,4 93,6
- clo 1,05 1,30 1,30 1,20 92,0 65,7 113,8
- poplatky za uložení odpadů (kapitola OSFA)**) 1,04 1,35 1,35 1,09 80,9 77,0 105,0
- ostatní daňové příjmy***) 1,80 2,27 2,27 1,51 66,5 62,8 84,0
Pojistné SZ 260,92 367,13 367,13 263,11 71,7 65,8 100,8
z toho: na důchody****) 231,93 329,49 329,49 233,88 71,0 65,8 100,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 110,58 120,35 141,33 106,51 75,4 81,1 96,3
v tom:
- kapitoly 58,24 104,95 125,92 86,26 68,5 49,3 148,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 40,95 95,10 116,07 72,68 62,6 38,2 177,5
převody z fondů OSS 9,22 0,00 0,00 4,41 x x 47,9
přijaté sankční platby *****) 1,80 0,97 0,96 1,13 117,5 145,3 63,0
soudní poplatky 0,86 0,86 0,86 0,71 82,5 147,7 82,0
dobrovolné pojistné 0,40 0,40 0,40 0,47 117,8 49,4 115,3
- kapitola Operace SFA 4,40 4,26 4,26 3,07 72,2 125,8 69,8
- kapitola Státní dluh 5,22 6,87 6,87 10,87 158,2 78,2 208,0
- VPS 42,72 4,28 4,28 6,31 147,3 539,4 14,8
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,04 0,07 0,07 0,02 28,3 60,3 46,9
- splátky půjček ze zahraničí 0,44 0,05 0,05 0,14 262,3 276,4 30,9
- ostatní příjmy VPS***) 42,24 4,17 4,17 6,16 147,8 548,9 14,6

*) rozpočet upravený k 30.6.2010
**) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
***) dopočet do celku
****) včetně položky 1628 (Příslušenství pojistného)
*****) včetně zapojení ostatních mimorozpočtových zdrojů

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 376,3 mld. Kč, tj. 70,4 % rozpočtu, a byly plněny o 10,7 procentních bodů lépe než ve stejném období roku 2009. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 263,1 mld. Kč, tj. 71,7 % rozpočtu, což je o 5,9 procentního bodu vyšší plnění než bylo vykázáno k tomuto datu v roce 2009. Nedaňové a ostatní příjmy ve výši 106,5 mld. Kč představovaly plnění rozpočtu na 75,4 %, tj. o 5,7 procentního bodu méně než v roce 2009.

2.1. Příjmy z daní a poplatků

Vývoj daňových příjmů státního rozpočtu bez pojistného na sociální zabezpečení za posledních šest let je patrný z grafu (v mld. Kč):

Inkaso DPH ke konci září letošního roku dosáhlo 137,5 mld. Kč, tj. 72,9 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 10,2 mld. Kč, tj. o 8,0 % (v loňském roce činilo plnění 65,6 % při meziročním poklesu o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,3 %) a je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % - měřeno ke skutečnosti roku 2009) vyšší o 1,3 procentního bodu.

Meziroční srovnání inkasa DPH za jednotlivé měsíce 3. čtvrtletí (v mld. Kč):

Meziroční vývoj inkasa DPH je ovlivněn zejména zvýšením obou sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, s účinností od 1. ledna 2010, kdy byla snížená sazba daně z přidané hodnoty zvýšena na 10 procent a základní sazba daně z přidané hodnoty byla zvýšena na 20 procent. Další faktory ovlivňující inkaso DPH jako konečná spotřeba domácností, vlády a inflace jsou stále na velice nízké úrovni a jejich vliv na meziroční zvýšení inkasa se ukazuje jako slabý. Vzhledem k výši dosavadního inkasa daně z přidané hodnoty za první tři čtvrtletí roku 2010 se očekává, že rozpočtovaný výnos daně z přidané hodnoty bude dosažen.

Inkaso spotřebních a energetických daní dosáhlo 95,7 mld. Kč, tj. 67,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, tj. o 7,1 % (v lednu až září roku 2009 činilo plnění 62,1 % při meziročním poklesu o 3,1 mld. Kč, tj. o 3,4 %). Rozpočet 2010 počítá s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009.

Meziroční růst je způsoben zejména zvýšením sazeb spotřební daně v případě většiny komodit (s výjimkou energií a vína). K meziročnímu růstu inkasa došlo v případě všech komodit s výjimkou spotřební daně z vína, jejíž výnos stagnuje. Přes tento pozitivní vývoj však očekáváme, že rozpočtovaných částek nebude dosaženo, a to především v případě spotřební daně z minerálních olejů.

Inkaso váhově nejsilnější položky, daně z minerálních olejů, ve výši 54,1 mld. Kč se proti třem čtvrtinám roku 2009 zvýšilo o 1,3 mld. Kč, tj. o 2,5 %, při plnění rozpočtu 67,2 %. Tato částka představuje 90,9 % celostátního výnosu daně z minerálních olejů, zbývajících 9,1 % výnosu daně je určeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jeho příjem z této daně za hodnocené období činil téměř 5,4 mld. Kč.

Je zřejmé, že nárůst inkasa této daně plně nepokrývá zvýšení sazby spotřební daně (o 1 Kč/l). Jedním z důvodů je přesun nákupů pohonných hmot do zahraničí, zejména na Slovensko. Pokud by v České republice nebyly sazby spotřební daně z minerálních olejů k 1.1. 2010 zvýšeny, pravděpodobně by i přesto došlo ke snížení nákupů pohonných hmot v ČR a jejich přesunu na Slovensko a meziročně by příjmy z této daně mohly dokonce poklesnout.

Druhou váhově významnou položkou je spotřební daň z tabákových výrobků. Její inkaso ve výši 30,8 mld. Kč bylo ve srovnání s odpovídajícím obdobím roku 2009 o 4,3 mld. Kč, tj. o 16,4 %, vyšší. Rozpočet byl plněn na 68,5 %. Důvodem zvýšení inkasa spotřební daně je růst sazeb od 1.1.2010. Rovněž odezněly efekty předzásobení z minulých let a trh s tabákovými výrobky se postupně stabilizuje. Za rok 2010 lze očekávat velmi mírné nenaplnění rozpočtované částky.

Za tři čtvrtletí roku 2010 bylo na dani z lihu vybráno 5,0 mld. Kč, tj. o 0,1 mld. Kč více než ve srovnatelném období minulého roku. Rovněž v případě spotřební daně z piva došlo k meziročnímu růstu výnosu daně, a to o 0,6 mld. Kč, celkem bylo za sledované období vybráno 3,2 mld. Kč. Růst v případě obou komodit je způsoben zvýšením sazby spotřební daně k 1.1.2010.

Příjem státního rozpočtu z tzv. energetických daní za tři čtvrtletí roku 2010 představoval 2,5 mld. Kč a plnění rozpočtu tak dosáhlo 76,8 %. Meziroční nárůst činí 24,8 mil. Kč. Je předpoklad, že rozpočtovaná částka bude naplněna.

Výběr daně z příjmů právnických osob svým objemem 69,2 mld. Kč představoval 69,0 % rozpočtu, což je o 18,6 procentního bodu více než ve stejném období loňského roku.Meziročně inkaso této daně vzrostlo o 3,6 mld. Kč, tj. o 5,5 % (rozpočet daně počítá s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009).

Dosažené inkaso svědčí o zastavení nepříznivého vývoje předchozího roku a o měně trendu spojené s mírným oživením ekonomiky v ČR, v Německu a dalších zemích EU v závěru roku 2009.

Daňový výnos je ovlivněn souběhem několika faktorů. Kromě vlivu vývoje HDP a základů daně z příjmů právnických osob v důsledku recese a následného mírného oživení ekonomiky je růst inkasa daně zmírněn dopadem dalšího snižování sazby daně. S ohledem na způsob výběru DPPO se dopady dalšího poklesu sazby daně z 21 % na 20 % za zdaňovací období 2009 odráží v roce 2010. Dopad vyrovnání záloh u subjektů s maximálně 5 zaměstnanci byl méně pozitivní než se očekávalo a naopak výrazněji se projevil vliv snižování záloh na základě žádostí daňových subjektů v důsledku předpokládaného snížení daňové povinnosti v souvislosti s poklesem sazeb daně nebo útlumem činnosti.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že přes pozitivní vývoj prvního pololetí vývoj v podzimních měsících nasvědčuje, že pravděpodobně nedojde k naplnění rozpočtového očekávání.

Vliv platebního kalendáře na výběr DPPO v jednotlivých měsících 1.-3. čtvrtletí od roku 2005 ilustruje následující graf (v mld. Kč):

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem za tři čtvrtletí 62,7 mld. Kč, tj. 71,0 % rozpočtu a bylo tak o 1,2 mld. Kč, tj. o 2,0 % nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2009 (ke konci loňského září bylo plněno na 57,3 % při meziročním poklesu o 7,5 mld. Kč, tj. o 10,9 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 21,5 mld. Kč). Rozpočet 2010 uvažuje s nárůstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009. Lze očekávat, že schválený rozpočet bude naplněn.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 54,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 76,1 % a meziročním nárůstu o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku (62,2 %) o 13,9 procentního bodu. Rozpočet 2010 je pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 %. Na základě vývoje pokladního plnění této položky státního rozpočtu lze předpokládat, že rozpočtované očekávání bude naplněno.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 2,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 26,5 % (loni to bylo 13,6 %) a proti stejnému období roku 2009 je vyšší o 0,9 mld. Kč. Rozpočet 2010 (9,9 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2009 o 7,0 mld. Kč I přes mírné oživení ekonomiky a s tím souvisejícím dílčím nastartováním ekonomického růstu v tomto roce pro tuto skupinu plátců, nelze předpokládat, že bude naplněno rozpočtované očekávání.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 5,4 mld. Kč, což představuje 81,6 % rozpočtu (loni plnění na 77,4 %) a proti stejnému období roku 2009 je tak vyšší o 0,1 mld. Kč. Rozpočet 2010 počítá s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009. Rozpočtované očekávání bude pravděpodobně naplněno.

Správní poplatky zahrnuté v příjmech státního rozpočtu, představovaly za 9 měsíců částku 1,8 mld. Kč, což je o 0,1 mld. Kč více oproti stejnému období roku 2009. Celoroční předpoklad se tak naplnil na 75,6 %. V údajích není zahrnut výnos ze správních poplatků vybraných územně samosprávnými celky; jimi vybrané správní poplatky jsou příjmem územních rozpočtů.

Příjmy z cla ve výši 1,2 mld. Kč vykázaly oproti stejnému období roku 2009 nárůst o 0,15 mld. Kč, tj. o 13,8 %, což představuje 92,0 % plnění rozpočtovaného předpokladu pro rok 2010.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet za tři čtvrtletí roku 2010 celkem 5,6 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 61,2 %, při meziročním poklesu o 0,4 mld. Kč, tj. o 6,4 % (ve srovnatelném období loňského roku bylo inkaso plněno na 50,4 %). Inkaso této skupiny daní, ovlivněné zejména dominantním výnosem daně z převodu nemovitostí, setrvává mírně pod úrovní roku 2009 (93,6 %) ve stejném období, kdy došlo k výraznému poklesu výnosu oproti předchozím rokům. Projevuje se tak i nadále dopad poklesu trhu s nemovitostmi a cen nemovitostí v důsledku recese. Lze předpokládat, že plánovaných příjmů státního rozpočtu nebude dosaženo.

Celostátní daně

Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního hrubého výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu.Rozpočet celostátního inkasa daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) činí 732,2 mld. Kč. Skutečně bylo na konci září 2010 inkasováno 514,1 mld. Kč, což představuje 70,2 % rozpočtu a meziroční přírůstek 30,9 mld. Kč, tj. o 6,4 % (ve stejném období roku 2009 dosáhlo celostátní inkaso daní 483,2 mld. Kč, tj. 59,2 % rozpočtu, a meziročně kleslo o 73,0 mld. Kč, tj. o 13,1 %). Z této částky obdržel státní rozpočet 376,3 mld. Kč (73,20 %), obce 91,9 mld. Kč (17,87 %), kraje 34,5 mld. Kč (6,71 %) a SFDI 11,4 mld. Kč (2,22 %).

Celostátní inkaso DPH dosáhlo 197,7 mld. Kč, tj. 73,0 % rozpočtu, při meziročním nárůstu o 15,2 mld. Kč, tj. o 8,3 %. Z této částky náleží státnímu rozpočtu 137,5 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 42,5 mld. Kč a do rozpočtů krajů 17,7 mld. Kč.

Celostátní příjmy ze spotřebních daní dosáhly výše 101,2 mld. Kč, tj. 67,8 % rozpočtu, a meziročně vzrostly o 6,5 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Z toho na státní rozpočet připadlo95,8 mld. Kč a na Státní fond dopravní infrastruktury 5,4 mld. Kč.

Na daních z příjmů právnických osob bylo celkem vybráno 98,9 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 68,7 %, při meziročním nárůstu o 5,2 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Z toho státní rozpočet obdržel 69,2 mld. Kč, obcím bylo převedeno 21,0 mld. Kč a krajům 8,7 mld. Kč.

Celostátní daně z příjmů fyzických osob ve výši 92,8 mld. Kč byly plněny na 69,2 %, při meziročním nárůstu o 2,2 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Z toho na státní rozpočet připadlo62,6 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 22,1 mld. Kč a kraje do svých rozpočtů získaly příjmy ve výši 8,1 mld. Kč.

Přehled celostátních daní je uveden v tabulce č. 5 v tabulkové části informace.

2.2. Pojistné na sociální zabezpečení

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 263,1 mld. Kč, což představuje 71,7 % rozpočtu (loni to bylo 65,8 %) a meziroční nárůst o 2,2 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozpočet 2010 počítá s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009. Na důchodové pojištění připadlo 233,9 mld. Kč, tj. 71,0 % rozpočtu (loni to bylo 65,8 %), při meziročním nárůstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,2 %.

Výdaje na důchody za 9 měsíců roku 2010 byly o 25,2 mld. Kč vyšší než příjmy z pojistného na důchodové pojištění (ve stejném období roku 2009 byly výdaje o 20,6 mld. Kč vyšší než příjmy). Meziroční růst výdajů na dávky důchodového pojištění je zapříčiněn růstem počtu důchodců a zvyšováním vypláceného důchodu z důvodu mezigenerační obměny.

2.3. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly v roce 2010 rozpočtovány ve výši 120,4 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč (o 1,2 %) méně než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2009 (a o 21,0 mld. Kč méně než činila skutečnost roku 2009). Schválený rozpočet nedaňových příjmů meziročně klesl o 1,9 mld. Kč, u kapitálových příjmů vzrostl o 1,9 mld. Kč a u přijatých transferů klesl o 1,5 mld. Kč. Zákonem schválená výše nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů byla v průběhu 1. pololetí 2010 (rozpočet po změnách k 30.9.2010 není v položkové struktuře zatím k dispozici) navýšena o 20 973 mil. Kč na 141,3 mld. Kč (vysvětleno v části A. bodu 1.2. této informace). Mimo to došlo k přesunům prostředků mezi jednotlivými položkami či mezi kapitolami. Při následujícím hodnocení plnění jednotlivých ukazatelů nedaňových a ostatních příjmů je tak použito srovnání s rozpočtem po změnách k 30.6.2010.

Nedaňové příjmy - rozpočet po změnách 18,8 mld. Kč - tvoří především výnosy z finančního majetku (7,9 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,4 mld. Kč), příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (1,9 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,6 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,0 mld. Kč), soudní poplatky (0,9 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,5 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,4 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč) a další.

Do kapitálových příjmů - rozpočet po změnách 3,6 mld. Kč - patří v tomto roce jednak příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (necelých 2,0 mld. Kč) a také příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (necelých 1,7 mld. Kč).

V rámci přijatých transferů - rozpočet po změnách 118,9 mld. Kč - jsou rozpočtovány z velké části prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie. Patří sem neinvestiční a investiční převody z Národního fondu (19,3 mld. Kč, resp. 76,1 mld. Kč) a transfery přijaté od EU (20,7 mld. Kč).

V 1.-3. čtvrtletí roku 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkové výše 106,5 mld. Kč, tj. 75,4 % rozpočtu po změnách. Meziročně klesly o 4,1 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Na meziročním poklesu se podílelo především usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly meziročně o cca 31 mld. Kč vyšší, především díky vyšším příjmům z rozpočtu EU.

Největší část tvořily přijaté transfery. Ty dosáhly podle údajů pokladního plnění výše 77,9 mld. Kč (65,5 % rozpočtu po změnách). Meziročně došlo k jejich poklesu o 9,0 mld. Kč (důvody uvedeny v předchozím odstavci). Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu dosáhly zatím 72,7 mld. Kč (62,6 % rozpočtu po změnách) a jsou tak o 31,7 mld. Kč vyšší než za tři čtvrtletí roku 2009. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 4,4 mld. Kč (loni o 4,8 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, dále z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Dalších 0,8 mld. Kč se stalo příjmem kapitoly OSFA jako transfer prostředků z výnosů privatizovaného majetku určených na vodohospodářské akce (také dle zákona č. 178/2005 Sb.).

Nedaňové příjmy dosáhly za 1.-3. čtvrtletí roku 2010 podle údajů pokladního plnění státního rozpočtu 26,1 mld. Kč, tj. 139,2 % rozpočtu po změnách. Výrazně se zde projevily například výnosy z finančního majetku (údaje pouze za kapitoly Státní dluh,VPS a OSFA) ve výši 11,9 mld. Kč. Tato částka obsahuje 10,9 mld. Kč v rámci kapitoly Státní dluh, které představují výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny (rozpočet ve výši 6,9 mld. Kč). Patří sem i příjmy z dividend (0,4 mld. Kč), z finančního investování na jaderném účtu (0,5 mld. Kč) a z finančního investování na účtu rezervy pro důchodovou reformu (0,2 mld. Kč) v rámci kapitoly OSFA. Další nedaňové příjmy tvořily např.přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) ve výši 1,3 mld. Kč (zejména vratky od neveřejných subjektů), dále příjmy z přebytku vzniklého z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za minulý rok (2,0 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,1 mld. Kč), soudní poplatky (0,7 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,5 mld. Kč), splátky půjček ze zahraničí (0,1 mld. Kč) atd.

Kapitálové příjmy dosáhly 2,5 mld. Kč, tj. 69,5 % rozpočtu po změnách. Jednalo se především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a také o 966 mil. Kč, které představují příjem kapitoly OSFA. Jednalo se o druhou část úhrady za prodej majetkové účasti státu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava na základě usnesení vlády č. 968/2009, o převodu výnosů z prodeje majetkových účastí, převzatých MF po ukončení činnosti ČKA, do státních finančních aktiv.

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za 1.-3. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce října).

3. Výdaje státního rozpočtu

Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, stanoví celkové výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč, z toho 99,1 mld. Kč představují výdaje kryté předpokládanými příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů1. Proti schválenému rozpočtu roku 2009 podle zákona č. 475/2008, ve znění zákona č. 423/2009 Sb. (dále jen "schválený rozpočet 2009"), jsou celkové výdaje vyšší o 1,6 % (tj. o 18,7 mld. Kč). Běžné výdaje jsou ve schváleném rozpočtu 2010 zahrnuty v objemu 1 069,5 mld. Kč při předpokládaném meziročním růstu o 1,7 % (o 17,4 mld. Kč), kapitálové výdaje v objemu téměř 115,4 mld. Kč při meziročním plánovaném růstu o 1,2 %, tj. téměř o 1,4 mld. Kč. Ve srovnání s výdaji čerpanými v roce 2009 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2010 vyšší o 1,5 % (o 17,9 mld. Kč). Běžné výdaje se mají zvýšit o 3,4 % (o 35,6 mld. Kč) a kapitálové výdaje snížit o 13,3 % (o 17,7 mld. Kč). V celkových uvedeným zákonem schválených výdajích na rok 2010 jsou mandatorní výdaje, které stát hradí na základě zákonných předpisů nebo mezinárodních dohod a smluv, zahrnuty ve výši 652,8 mld. Kč, tj. 55,1 % z celku, při předpokládaném meziročním růstu o 3,5 % (o 21,9 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu 2009 a o 5,0 % (o 30,9 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2009. Plánované mandatorní sociální výdaje v částce 521,8 mld. Kč se podílejí na celkových výdajích 44,0 % a odčerpají tak 51,0 % rozpočtem stanovených příjmů.

K 30. červnu 2010 byl schválený státní rozpočet výdajů na rok 2010 navýšen o 21,2 mld. Kč na celkem 1 206,1 mld. Kč. Z toho 208,5 mil. Kč, které zvyšují schodek státního rozpočtu na rok 2010 na 162,9 mld. Kč, jsou určeny na základě zmocnění ministra financí v § 2, odst. 2 zákona č. 487/2009 Sb. na odstranění povodňových škod. Výdaje v objemu 21,0 mld. Kč nezvyšují schodek státního rozpočtu, neboť se jedná současně o navýšení jeho příjmů ve stejné výši. Jde o souvztažné navýšení příjmů z rozpočtu Evropské unie na základě zmocnění ministra financí dané § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) v platném znění, a výdajů na společné programy EU a ČR, které jsou kryty příjmy z rozpočtu Evropské unie přímo nebo prostřednictvím Národního fondu a které jsou o příslušnou částku vyšší než stanoví rozpočet. Ke stejnému datu bylo provedeno celkem 366 rozpočtových opatření, z toho 149 (40,7 %) mezi jednotlivými kapitolami státního rozpočtu, když významný podíl představovaly převody účelových prostředků na zabezpečení výzkumu, vývoje a inovací. Dále docházelo k přesunům prostředků v rámci rozpočtu příslušné kapitoly (106 rozpočtových opatření, tj. 29,0 %), např. z běžných výdajů do kapitálových výdajů a naopak, přesuny mezi jednotlivými průřezovými či specifickými ukazateli, apod. V případě uvolňování prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtů příslušných kapitol (64 rozpočtových opatření, tj. 17,5 %) šlo jak o přesuny z položek účelově rozpočtovaných v této kapitole, tak o přesuny z vládní rozpočtové rezervy. Nejméně rozpočtových opatření se týkalo uvolňování prostředků jednotlivým kapitolám státního rozpočtu z kapitol Státní dluh a Operace státních finančních aktiv (po 4,1 %) Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů se týkalo 4,6 % rozpočtových opatření na základě splnění předpokladů daných § 24 odst. 4 rozpočtových pravidel - šlo zejména o zajištění financování společných programů EU a ČR.

Hodnocení pokladního plnění jednotlivých výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2010 se vztahuje, není-li uvedeno jinak, k rozpočtu po změnách k 30.6.2010.

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2010, vč. porovnání se stejným obdobím roku 2009:

v mld. Kč
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU 2009 2010 Index
skutečnost
2010/2009
Rozdíl
skutečnost
2010-2009
Skutečnost
leden-září
% plnění za
leden-září*
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách k
30.6.2010
Skutečnost
leden-září
% plnění SR za
leden-září
1 2 3 4 5 5:4 5:1 5-1
VÝDAJE celkem 814,07 68,9 1 184,92 1 206,10 845,51 70,1 103,9 31,44
běžné výdaje 733,56 70,1 1 069,47 1 067,58 754,15 70,6 102,8 20,60
z toho:
- platy a ost. platby za provedenou práci a pojistné 63,79 62,0 98,41 99,29 63,50 64,0 99,5 -0,29
- neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojištění (VPS) 36,45 76,9 52,10 52,10 39,60 76,0 108,6 3,15
- neinvestiční transfery státním fondům 14,09 45,5 36,89 36,57 14,55 39,8 103,2 0,45
- neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 93,38 71,6 126,65 129,83 112,66 86,8 120,6 19,27
- neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.** 34,62 76,5 50,26 55,72 34,18 61,3 98,7 -0,44
- sociální dávky 320,19 74,3 433,84 433,79 322,66 74,4 100,8 2,46
z toho:
dávky důchodového pojištění 252,57 74,5 346,22 346,05 259,05 74,9 102,6 6,48
dávky nemocenského pojištění 20,07 72,8 23,78 23,81 16,80 70,5 83,7 -3,28
dávky státní sociální podpory 30,95 69,9 41,57 41,57 30,85 74,2 99,7 -0,10
podpory v nezaměstnanosti 11,41 88,1 14,30 14,30 10,65 74,5 93,3 -0,76
- aktivní politika zaměstnanosti 3,28 51,3 7,32 8,19 4,50 54,9 137,0 1,21
- prostředky na insolventnost 0,58 170,7 0,52 0,52 0,37 71,9 64,3 -0,21
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 25,39 74,2 34,94 34,94 23,93 68,5 94,3 -1,46
- kapitola Státní dluh 38,55 69,6 64,10 64,08 35,79 55,8 92,8 -2,76
- kapitola OSFA 0,05 8,9 0,60 0,49 0,07 13,8 123,3 0,01
kapitálové výdaje 80,52 60,2 115,45 138,52 91,36 66,0 113,5 10,84

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2010 dosáhlo celkem 845,5 mld. Kč, tj. 70,1 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 3,9 % (o 31,4 mld. Kč) Meziroční navýšení ovlivnily běžné výdaje (o 20,6 mld. Kč) zejména zvýšením neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně o 19,3 mld. Kč (v září 2010 byla na rozdíl od roku 2009 poskytnuta záloha 18,2 mld. Kč na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi). Výdaje na sociální dávky se meziročně zvýšily o 2,5 mld. Kč, když dávky důchodového pojištění vzrostly o 6,5 mld. Kč a naopak se snížily výdaje na dávky nemocenského pojištění o 3,3 mld. Kč, atd. Kapitálové výdaje se meziročně zvýšily celkem o 13,5 % (o 10,8 mld. Kč). Celkové čerpání bylo o 59,1 mld. Kč pod devítiměsíční alikvotou rozpočtu po změnách k 30.6.2010.

Strukturu výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2010 ukazuje následující graf:

3.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje ve výši 754,2 mld. Kč byly plněny na 70,6 % rozpočtu po změnách, tj. o 0,5 procentního bodu více než ve stejném období roku 2009. Meziročně se zvýšily o 2,8 % (o 20,6 mld. Kč); proti rozpočtové alikvotě byly nižší o 46,5 mld. Kč.

V období leden až září 2010 směřovala jako obvykle významná část výdajů státního rozpočtu do sociální oblasti2, a to 386,3 mld. Kč, tj. 45,7 % celkových výdajů, resp. 51,2 % běžných výdajů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 se tyto výdaje zvýšily o 1,7 % (o 6,3 mld. Kč); jejich čerpání z celkových výdajů bylo o 1,5 procentního bodu, resp. z běžných výdajů o 0,4 procentního bodu, vyšší než v roce 2009.

Sociální dávky3 dosáhly celkem 322,7 mld. Kč (42,8 % běžných výdajů, tj. o 1,3 procentního bodu více než ve stejném období roku 2009) a byly čerpány na 74,4 % rozpočtu po změnách při meziročním růstu o 0,8 % (o 2,5 mld. Kč). Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2010 jsou tyto dávky zahrnuty ve výši 433,8 mld. Kč s předpokládaným meziročním růstem o 1,7 % (o 7,4 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu 2009 a o 1,1 % (o 4,5 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonné mandatorní výdaje, předpokládá se navýšení rozpočtu těchto dávek k 31.12.2010 celkem cca o 2,1 mld. Kč.

Největší objem sociálních dávek (80,3 %) byl vyplacen na dávkách důchodového pojištění, které dosáhly 259,1 mld. Kč, tj. 74,9 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 2,6 % (o 6,5 mld. Kč). Schválený rozpočet na rok 2010 ve výši 346,2 mld. Kč předpokládá jejich meziroční růst o 2,1 % (o 7,2 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2009 a o 1,9 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2009, a tím pokrytí zvýšených výdajů spojených s růstem počtu důchodců a se zvyšováním průměrného důchodu daným mezigenerační obměnou. Vzhledem k tomu, že nebyla splněna valorizační podmínka podle § 67 zákona č. 155/1995, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neuskutečnila se v lednu na rozdíl od předchozích let valorizace důchodů. Na základě novely tohoto zákona však došlo k řadě významných změn, např. u doby pojištění a náhradní doby pojištění, u podmínek nároku na důchod (postupné zvyšování důchodového věku, postupné prodloužení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 na 35 let, zavedení třístupňové invalidity, změna plného invalidního důchodu na důchod starobní ve věku 65 let), u výše důchodu a výplaty starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti, k rozšíření doby možnosti pobírání předčasného starobního důchodu ze 3 na 5 let a ke změně sazeb penalizace za předčasný odchod do starobního důchodu. Předpoklad překročení schváleného rozpočtu na výplatu dávek důchodového pojištění k 31.12.2010 činí 1,0 mld. Kč.

Na ostatní dávky4 v sociální oblasti bylo vynaloženo celkem 22,1 mld. Kč, tj. 69,3 % rozpočtu po změnách. Z toho dávky nemocenského pojištění představovaly 16,8 mld. Kč, tj 83,7 % rozpočtu po změnách, při meziročním snížení o 16,3 % (o 3,3 mld. Kč). Schválený rozpočet dávek nemocenského pojištění na rok 2010 ve výši 23,8 mld. Kč je o 18,2 % (o 5,3 mld. Kč) nižší proti schválenému rozpočtu roku 2009 a o 9,3 % (o 2,5 mld. Kč) nižší proti skutečnosti 2009. Rozpočet výdajů na dávky nemocenského pojištění zohledňuje změny zákona č. 187/1995 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, schválené zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Tyto změny byly stanoveny jako dočasné a měly platit pro rok 2010. Šlo např. o zavedení jednotné procentní sazby pro výpočet nemocenského 60 % (tím se ruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností nebo karantén); o zavedení stejné úpravy výpočtu peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství jako u nemocenské (s nabytím účinnosti zákona č. 166/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 362/2009 Sb., se tyto dávky v mateřství od 1.6.2010 vypočítávají stejným způsobem jako v roce 20095); o zavedení třídenní karenční doby u ošetřovného (zrušeno zákonem č. 166/2010 Sb., tzn. že od 1.6.2010 ošetřovné náleží od prvního dne potřeby ošetřování). Překroční schváleného rozpočtu dávek nemocenského pojištění k 31.12.2010 se předpokládá cca o 555 mil. Kč.

Dávky státní sociální podpory6 byly čerpány v celkové výši 30,8 mld. Kč, tj. 74,2 % rozpočtu, při meziročním snížení o 0,3 % (o 99,6 mil. Kč). Ve schváleném rozpočtu jsou zahrnuty ve výši 41,6 mld. Kč, tj. 93,6 % schváleného rozpočtu roku 2009 (o 2,8 mld. Kč méně) a proti skutečnosti 2009 jsou plánované výdaje téměř na stejné úrovni (navýšení pouze o 1,0 %, tj. o 402 tis. Kč). Zákon č. 362/2009 Sb. mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších přepisů, když snižuje měsíční přídavek na dítě o 50,- Kč a rozhodný příjem pro nárok na tuto dávku na 2,4násobek životního minima (z 2,5násobku), tj. návrat na úroveň platnou v 1. polovině roku 2009. Řada dávek státní sociální podpory je stanovena v absolutních částkách bez přímé vazby na životní minimum (rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné) a neprobíhají jejich automatické valorizace. Životní minimum se využívá při zjišťování nároku zejména na dávky přídavek na dítě a sociální příplatek a může být navýšeno podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, nařízením vlády. K 31.12.2010 se očekává nižší čerpání schváleného rozpočtu dávek státní sociální podpory cca o 350 mil. Kč.

Podpory v nezaměstnanosti byly vyplaceny v částce téměř 10,6 mld. Kč, tj. 74,5 % rozpočtu; čerpány byly na 93,3 % skutečně vyplacených podpor ve stejném období roku 2009, tj. o 759,1 mil. Kč méně. Výše výdajů na podpory v nezaměstnanosti závisí na celkové míře nezaměstnanosti a na jejím vývoji v souvislosti s hospodářským stavem země. Schválený státní rozpočet stanoví výdaje na tuto dávku pro rok 2010 ve výši 14,3 mld. Kč, tj. téměř trojnásobek rozpočtu výdajů stanovených zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2009, a více než dvojnásobek výdajů stanovených zákonem č. 475/2008 Sb., ve znění zákona č. 423/2009 Sb. Proti skutečným výdajům v roce 2009, kdy podpory v dosáhly 15,1 mld. Kč, je rozpočtováno o 5,2 % méně (o 778 tis. Kč). Ke konci roku 2010 se předpokládá překročení schváleného rozpočtu těchto dávek cca o 800 mil. Kč.

Následující tabulka ukazuje vývoj nezaměstnanosti k 30.9.2010 v posledních pěti letech a v roce 2010:

září 2005 září 2006 září 2007 září 2008 září 2009 prosinec 2009 březen 2010 červen 2010 září 2010
míra nezaměstnanosti v % 8,8 7,8 6,2 5,3 8,6 9,2 9,7 8,5 8,5
nezaměstnanost v tis. osob 503,4 454,2 365,0 314,6 500,8 539,1 572,8 500,5 500,5
volná pracovní místa v tis. 55,8 97,5 137,4 139,6 38,8 30,9 33,1 32,9 35,1

Míra registrované nezaměstnanosti k 30. září 2010 vypočtená z dosažitelných uchazečů o zaměstnání činila 8,5 %. Vyšší míra nezaměstnanosti než republikový průměr byla ve 43 okresech, nejvyšší pak v okresech Most 15,7 %, Bruntál 14,9 %, Děčín 14,3 %, Karviná 14,0 %, Hodonín 13,9 %, atd.; nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ 3,9%, Praha 4,0 %, Praha-západ 4,2%, Mladá Boleslav 4,8 %, Benešov 5,3 %, atd. Míra registrované nezaměstnanosti mužů dosáhla úroveň 7,3 % a žen 10,2 %.

Podíl jednotlivých sociálních dávek na celkových sociálních dávkách ukazuje následující graf:

 

Výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti7 činily 4,5 mld. Kč a proti stejnému období roku 2009 se zvýšily o 37,0 % (o 1,2 mld. Kč). Čerpáno bylo 54,9 % rozpočtu po změnách, tj. o 3,6 procentního bodu více než za období leden až září 2009. Schválený rozpočet 7,3 mld. Kč (vč. prostředků z rozpočtu EU) předpokládá meziroční zvýšení výdajů o 27,7 % (o 1,6 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2009 a o 47,8 % (o 2,4 mld. Kč) proti skutečnosti 2009. K 31.12.2010 se očekává nižší čerpání výdajů cca o 271 mil. Kč proti schválenému rozpočtu 2010.

Výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poskytované podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dosáhly celkem 370,9 mil. Kč, tj. 71,9 % rozpočtu; meziročně se tyto výdaje snížily o 35,7 % (o 206,2 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2010 počítá s výdaji 516,0 mil. Kč, tj. téměř 2,3násobek než stanovil schválený rozpočet na rok 2009 (o 296,0 mil. Kč více) a 61,1 % skutečnosti roku 2009 (o 328,0 mil. Kč méně). K 31.12.2010 se předpokládá překročení výdajů proti schválenému rozpočtu cca o 184 mil. Kč.

Nízké čerpání výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 64,0 % rozpočtu (63,5 mld. Kč) je obvyklé a souvisí s měsíčním posunem v účtování (ve stejném období předchozího roku to bylo 62,0 % rozpočtu). Meziročně tyto výdaje klesly o 0,5 %, tj. o 0,3 mld. Kč.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím bez transferů veřejným výzkumným institucím a PO cizích zřizovatelů byly čerpány ve výši 34,2 mld. Kč, tj. 78,3 % rozpočtu po změnách; meziročně se tyto výdaje státního rozpočtu snížily o 1,3 % (o 439,6 mil. Kč). Schválený rozpočet neinvestičních transferů všech typů příspěvkových organizací činí celkem 50,3 mld. Kč a počítá s meziročním poklesem výdajů o 6,6 % (o 3,5 mld. Kč) proti rozpočtu roku 2009 a o 13,4 mld. Kč (o 7,8 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2009.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně byly čerpány v celkovém objemu 54,1 mld. Kč, tj. na 61,1 % rozpočtu po změnách. Z toho na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za vybrané skupiny obyvatel, připadlo 39,6 mld. Kč (76,0 % rozpočtu) při meziročním zvýšení o 8,6 % (o 3,1 mld. Kč). Státní rozpočet 52,1 mld. Kč předpokládá meziroční nárůst výdajů o 9,9 % (o 4,7 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2009, proti skutečnosti 2009 pak o 7,0 % (o 3,4 mld. Kč). Stanovení rozpočtu vychází z vyměřovacího základu daného v § 3c zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 355,- Kč a následně z výpočtu platby státu za dotčenou osobu a měsíc v částce 723,- Kč, tj. o 46,- Kč více než v roce 2009 a 2008; průměrný měsíční počet státních pojištěnců za první tři čtvrtletí 2010 činil 6 086 tis. osob. Vzhledem k růstu počtu uchazečů zejména v kategoriích "uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce" a "důchodce" se očekává k 31.12.2010 překročení schváleného rozpočtu cca o 740 mil. Kč. Státním fondům bylo převedeno celkem 14,5 mld. Kč neinvestičních prostředků, tj. 39,8 % rozpočtu po změnách při meziročním růstu o 3,2 % (o 452,3 mil. Kč). Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2010 jsou tyto transfery zahrnuty v částce 36,9 mld. Kč při plánovaném meziročním navýšení o 15,1 % (o 4,8 mld. Kč), proti skutečnosti 2009 se však mají snížit o 9,2 % (o 3,8 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu bylo veřejným rozpočtům územní úrovně převedeno 112,7 mld. Kč, tj. 86,8 % rozpočtu po změnách při meziročním růstu o 20,6 % (o 19,3 mld. Kč). Vyšší čerpání i meziroční růst souvisely zejména s převody kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi v částce 76,7 mld. Kč (o 20,0 mld. Kč více než ve stejném období roku 2009 - v září 2010 byla převedena záloha 18,2 mld. Kč na 4. čtvrtletí na rozdíl od roku 2009, kdy se převod zálohy uskutečnil až v říjnu). Dále bylo např. kapitolou Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolněno na dávky v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým 4,7 mld. Kč a na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 14,9 mld. Kč (k 31.12.2010 se předpokládá překročení schváleného rozpočtu těchto dávek celkem cca o 1,4 mld. Kč). Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně 126,4 mld. Kč předpokládá meziroční pokles výdajů o 7,6 % (o 10,4 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu 2009 a o 2,1 % (o 2,7 mld. Kč) proti skutečnosti 2009.

Státní příspěvek na důchodové připojištění k 30. září 2010 činil 4,1 mld. Kč, tj. 62,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,5% (o 137,8 mil. Kč). Schválený státní rozpočet 6,5 mld. Kč počítá s mírným růstem těchto výdajů, a to o 1,6 % (o 100 tis. Kč) proti rozpočtu roku 2009, proti skutečnosti roku 2009 pak o 22,7 % (o 1,2 mld. Kč); mj. vzhledem ke zpomalení tempa růstu počtu uzavíraných smluv se k 31.12.2010 počítá s nižším čerpáním schváleného rozpočtu cca o 700 mil. Kč.

Státní podpora stavebního spoření poskytovaná podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, bylo k 30. září 2010 vyplaceno 11,3 mld. Kč, tj. 84,1 % rozpočtu (platby jsou prováděny převážně ve 2. čtvrtletí). Meziročně se tyto výdaje snížily o 9,5 % (o 1,2 mld. Kč), a to zejména v souvislosti s poklesem počtu smluv s maximální roční státní podporou 4 500,- Kč, které byly uzavřeny do 31.12.2003. Schválený státní rozpočet na rok 2010 počítá s meziročním snížením výdajů o 8,2 % (o 1,2 mld. Kč) proti rozpočtu roku 2009 a o 1,0 % (o 138,3 mil. Kč) proti skutečnosti 2009.

Na odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie je ve státním rozpočtu na rok 2010 vyčleněno 34,9 mld. Kč. Ke konci září 2010 byly odvedenyprostředky ve výši 23,9 mld. Kč, tj. 68,5 % rozpočtu a o 5,7 % (téměř o 1,5 mld. Kč) méně než ve stejném období roku 2009. Státní rozpočet těchto odvodů na rok 2010 je stanoven zhruba na úrovni schváleného rozpočtu roku 2009 (nárůst 0,3 %, tj. o 273 mil. Kč), proti celoroční skutečnosti 2009 se však tyto výdaje mají zvýšit o 11,3 % (o 3,6 mld. Kč). V roce 2010, na rozdíl od předchozích let, již není odváděn příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel.

Výdaje kapitoly Státní dluh (zejména úroky) dosáhly 35,8 mld. Kč, tj. 55,8 % rozpočtu (o 13,8 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2009) při meziročním poklesu o 7,2 % (o 2,8 mld. Kč). Čerpání finančních prostředků v průběhu roku souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

3.2. Kapitálové výdaje

Státní rozpočet na rok 2010 stanovil rozsah kapitálových výdajů ve výši 115,4 mld. Kč, což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2009 o 1,3 mld. Kč, tj. o 1,1 % více, proti skutečnosti dosažené v roce 2009 pak o 17,8 mld. Kč, tj. o 13,4 % méně. Rozpočtovanou výši kapitálových výdajů ovlivnil rozsah programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a zajištění priorit jednotlivých kapitol v rámci stanovených výdajů. Výdaje státního rozpočtu na financování programů jsou stanoveny v celkové výši 54,1 mld. Kč, tj. proti schváleného rozpočtu na rok 2009 o 8,8 mld. Kč, resp. o 13,9 % nižší. Do výdajů roku 2010 je zahrnuta i část transferů poskytnutých na financování programů z fondů Evropské unie v celkové výši 21,7 mld. Kč, proti roku 2009 o 3,3 mld. Kč, resp. o 18,0 % vyšší, a transferů poskytovaných z finančních mechanismů v celkové výši 177 mil. Kč.

Z hlediska sektoru alokace jsou výdaje státního rozpočtu na programy směrovány především ve prospěch organizací vládního sektoru, tj. subjektů zřízených (založených) ústředním orgánem státní správy (32,5 mld. Kč, tj. 60,0 % všech výdajů na programy), v menším rozsahu pak veřejnému sektoru - obcím (8,5 mld. Kč), krajům (1,0 mld. Kč) a vysokým školám (2,6 mld. Kč). Další prostředky jsou určeny neveřejnému sektoru - jiným než bankovním a finančním institucím (1,3 mld. Kč) a jiným rozpočtem předběžně nekonkretizovaným sektorům (8,0 mld. Kč).

Rozpočet vychází z výdajů na programy vedených v informačním systému programového financování tak, jak byly jednotlivými resorty zpracovány ve vazbě na oznámená "směrná čísla" kapitol. Ve státním rozpočtu jsou jednotlivé programy rozlišeny počátečním číslem, a to podle data jejich zařazení do programového financování s tím, že programy začínající číslem 3 byly zahájeny do konce roku 2000, programy začínající číslem 2 byly zahájeny v rozmezí let 2001-2007 a programy začínající číslem 1 jsou programy zahajované od roku 2007 s tím, že dochází k částečnému překrývání s programy začínajícími číslem 2. V systému programového financování jsou Ministerstvem financí sledovány věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle jednotlivých programů.

Ve státním rozpočtu na rok 2010 je programové financování reprezentováno jedním průřezovým závazným ukazatelem ("Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem"), kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa, u níž jsou tyto výdaje zařazeny na specifickém závazném ukazateli. V souvislosti s připravovanou transformací programového financování byla změněna struktura státního rozpočtu s tím, že akce v jednotlivých programech jsou rozděleny podle typu na výdaje vedené v EDS (evidenční dotační systém) a v SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) a zároveň jsou jednotlivé programy uváděny ve struktuře členění na krátkodobé akce, střednědobé a střednědobé dokončované akce a dlouhodobé a dlouhodobé dokončované akce. Jmenovitý seznam akcí je uváděn s finančními objemy ve všech letech jejich realizace, resp. v letech 2008-2014 dle údajů uvedených v systému programového financování. Z celkových výdajů na programové financování ve výši 54,1 mld. Kč připadá na výdaje v EDS 21,5 mld. Kč a v SMVS 32,6 mld. Kč.

V roce 2010 lze očekávat změny přístupu resortů k reprodukci majetku ve vlastnictví státu, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav.

Z druhového hlediska jsou kapitálové výdaje rozpočtovány nejvíce jako investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (SFDI - 46,9 mld. Kč), transfery příspěvkovým organizacím (12,0 mld. Kč), pořízení dlouhodobého hmotného majetku (11,9 mld. Kč), podnikatelským subjektům (5,7 mld. Kč), transfery územním rozpočtům (6,2 mld. Kč) apod.

Z celkové částky 115,4 mld. Kč rozpočtovaných kapitálových výdajů nejvíce prostředků připadá na Ministerstvo dopravy (50,3 mld. Kč, tj. 44 % všech kapitálových výdajů státního rozpočtu), na Ministerstvo životního prostředí (13,8 mld. Kč), na kapitolu Státní dluh (12,3 mld. Kč), na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (7,6 mld. Kč), Ministerstvo pro místní rozvoj (5,4 mld. Kč), Ministerstvo obrany (5,0 mld. Kč), Ministerstvo vnitra (4,7 mld. Kč), Ministerstvo zdravotnictví (2,8 mld. Kč), Ministerstvo zemědělství (2,1 mld. Kč), na kapitolu Operace státních finančních aktiv (1,8 mld. Kč), na kapitolu Všeobecná pokladní správa (1,7 mld. Kč), na Ministerstvo financí (1,6 mld. Kč), Ministerstvo kultury (1,5 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí (1,4 mld. Kč) apod.

K meziročnímu nárůstu rozpočtovaných kapitálových výdajů došlo především u Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí, pokles byl zaznamenán zejména u Ministerstva obrany, u kapitol Státní dluh a Všeobecná pokladní správa a u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Z uvedené celkové rozpočtované částky 54,1 mld. Kč určené na financování programů připadá největší část na státní rozpočet, resp. rozpočet kapitol správců programů (32,3 mld. Kč, tj. 60 %), část na zdroje z Fondu soudržnosti EU (13,8 mld. Kč), ze strukturálních fondů EU (7,8 mld. Kč), resp. na zdroje z Finančního mechanizmu EHP/Norsko (177 mil. Kč).

Na kapitálových výdajích se významnou měrou podílejí i výdaje na transfery na projekty financované z úvěrů od mezinárodních finančních institucí, konkrétně od Evropské investiční banky. Úvěry přijaté Českou republikou od této banky jsou rozpočtovány v kapitole Státní dluh a jejich čerpání v roce 2010 se očekává v celkové výši 12 672 mil. Kč. Tyto prostředky jsou určeny pro Ministerstvo dopravy - celkem ve výši 10,3 mld. Kč, přičemž výdaje tohoto resortu jsou určeny výdaji na rámcový úvěr od EIB na Operační program doprava - A, a pro Ministerstvo zemědělství - v celkové výši 2,3 mld. Kč - na program prevence před povodněmi II (1,2 mld. Kč), na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (596 mil. Kč) a na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží (550 mil. Kč).

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech čtvrtletích roku 2010 ve výši 91,4 mld. Kč představovalo 66,0 % upraveného rozpočtu (v roce 2009 to bylo 60,2 %) a bylo o 12,5 mld. Kč pod třemi čtvrtinami rozpočtované hodnoty. Meziročně se kapitálové výdaje zvýšily o 10,8 mld. Kč, tj. o 13,5 %. Podrobnější plnění kapitálových výdajů za 1. až 3. čtvrtletí bude známo po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce října).

Na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v celkové rozpočtované výši 12,7 mld. Kč bylo z kapitoly Státní dluh v 1. až 3. čtvrtletí 2010 rozpočtovými opatřeními transferováno věcně příslušným ministerstvům 5,5 mld. Kč, z toho Ministerstvu dopravy 2,8 mld. Kč, Ministerstvu zemědělství 2,4 mld. Kč a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 210 mil. Kč. Z těchto transferovaných prostředků částka ve výši 1,4 mld. Kč se týkala financování projektů v rámci Operačního programu Doprava, částka 1,4 mld. Kč směřovala na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací II., 1,4 mld. Kč na výstavbu jihozápadní části silničního okruhu Prahy, 133 mil. Kč na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací, 810 mil. Kč na prevenci před povodněmi 2006 a 210 mil. Kč na rozvoj MTZ Masarykovy univerzity v Brně.


1) Rozpočet příjmů z rozpočtu EU a finančních mechanismů je stanoven ve výši 96,6 mld. Kč - rozdíl spočívá v zavedení principu předfinancování přímých plateb u Společné zemědělské politiky.
2) sociální dávky, sociální transfery územním rozpočtům, výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní příspěvek na penzijní připojištění, platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybrané skupiny obyvatel
3) dávky důchodového pojištění, ostatní dávky vč. dávek nemocenského pojištění, výdaje na dávky státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti (bez sociálních dávek územním rozpočtům)
4) dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru, dávky pomoci v hmotné nouzi poskytované Ministerstvem obrany, příspěvek na péči poskytovaný do zahraničí, vyrovnání důchodů se Slovenskem a další drobné dávky
5) Pojištěncům, kteří pobírali peněžitou pomoc v mateřství před 1.6.2010 a náleží jim i po tomto datu, bude dávka podle přechodného ustanovení zákona č. 166/2010 Sb. zvýšena až po 1.7.2010, nárok na doplatek vzniká za období od 1.1.2010 do 31.5.2010 a jeho výše je stanovena jako rozdíl mezi touto dávkou vypočtenou podle znění platném do 1.1.2010 a dávkou vyplacenou za období do 31.5.2010; (právní úprava nezakotvila doplatek za měsíc červen); z technických důvodů bude Česká správa sociálního zabezpečení doplatky vyplácet od října 2010.
6) přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné
7) výdaje na rekvalifikaci, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa, zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností a ostatní výdaje APZ (např. investiční pobídky, cílené regionální programy, společné programy EU a ČR)

B. Řízení státního dluhu

1. Vývoj státního dluhu
2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
3. Dluhová strategie a řízení rizik
4. Řízení likvidity státní pokladny


1. Vývoj státního dluhu

V 1. - 3. čtvrtletí 2010 došlo ke zvýšení státního dluhu o 206,6 mld. Kč z 1 178,2 mld. Kč na 1 384,8 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2010 se dluh zvýšil o 17,5 %.

Při zvýšení státního dluhu 1 178,2 mld. Kč na 1 384,8 mld. Kč se vnitřní státní dluh zvýšil o 158,0 mld. Kč a vnější státní dluh se zvýšil o 48,5 mld. Kč.

Přehled o vývoji státního dluhu v 1. - 3. čtvrtletí 2010 podává následující tabulka:

v mil. Kč
Stav
1.1.2010
Půjčky

(a)
Splátky

(b)
Kurzové
rozdíly
(c)
Změna

(a-b+c)
Stav
30.9.2010
STÁTNÍ DLUH CELKEM 1 178 244 343 622 132 005 -5 060 206 557 1 384 801
Vnitřní dluh 926 751 289 170 131 136 158 034 1 084 785
Státní pokladniční poukázky 88 184 145 430 105 136 40 294 128 478
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 838 567 138 740 21 000 117 740 956 307
Krátkodobé půjčky 0 5 000 5 000 0 0
Vnější dluh 251 493 54 452 869 -5 060 48 523 300 015
Zahraniční emise dluhopisů 193 018 49 100 -5 055 44 045 237 063
Půjčky od EIB 57 912 5 352 869 4 483 62 394
Směnky 563 -5 -5 558

Státní půjčky v 1. - 3. čtvrtletí 2010 spočívaly především v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 23 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem půjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období objemu 145 430 mil. Kč. Objem splátek SPP činil 105 136 mil. Kč. Stav státních pokladničních poukázek v oběhu se tak v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2010 zvýšil z 88 184 mil. Kč na počátku roku na 128 478 mil. Kč, tj. o 40 294 mil. Kč.

Celkový objem čerpání krátkodobých půjček v 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 činil 5 000 mil. Kč, splátky těchto půjček pak dosáhly 5 000 mil. Kč. Stav těchto půjček byl na konci 3. čtvrtletí roku 2010 stejný jako na jeho počátku, a to nulový. Jednalo se o krátkodobé půjčky se zástavou SPP na umořovacím účtu, které byly prováděny v situaci nedostatku likvidních finančních prostředků na Souhrnném účtu státním pokladny.

V 1. - 3. čtvrtletí 2010 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím primárním trhu podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Dne 1. 2. 2010 proběhlo vydání 1. tranše 59. emise 3letých dluhopisů v objemu 7 309 mil. Kč. Dne 1. 3. 2010 se uskutečnilo vydání 1. tranše 60. emise 5letých dluhopisů v objemu 7 772 mil. Kč. Dále bylo realizováno pět znovuotevření 56. emise 10letých dluhopisů v celkovém objemu 33 036 mil. Kč, čtyři znovuotevření 58. emise 15letých dluhopisů v celkovém objemu 26 346 mil. Kč, čtyři znovuotevření 59. emise 3letých dluhopisů v celkovém objemu 29 097 mil. Kč a čtyři znovuotevření 60. emise 5letých dluhopisů v celkovém objemu 26 681 mil. Kč. Celkově tak emise domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na primárním trhu dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 výše 130 240 mil. Kč.

Číslo emise a
tranše
Datum tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem tranše
Částka získaná
primární aukcí
Kupón Výnos do
splatnosti
(mil. Kč) (mil. Kč) (%) (% pa)
56, 7. tranše 18.1.2010 11.4.2019 5 347,00 5 624,80 5 4,3
59, 1. tranše 1.2.2010 16.9.2013 7 308,65 7 278,91 2,8 2,91
58, 5. tranše 15.2.2010 25.5.2024 3 499,56 3 686,66 5,7 5,16
60. 1.tranše 1.3.2010 1.9.2015 7 772,30 7 806,59 3,4 3,3
56, 8. tranše 8.3.2010 11.4.2019 6 277,00 6 732,19 5 4,03
60, 2. tranše 22.3.2010 1.9.2015 6 508,83 6 543,12 3,4 3,28
59, 2.tranše 12.4.2010 16.9.2013 5 706,44 5 776,52 2,8 2,41
58, 6. tranše 26.4.2010 25.5.2024 7 143,29 8 158,04 5,7 4,33
60, 3. tranše 17.5.2010 1.9.2015 6 092,87 6 227,09 3,4 2,94
56, 9. tranše 31.5.2010 11.4.2019 7 197,07 7 702,49 5 4,04
59, 3. tranše 14.6.2010 16.9.2013 8 817,90 8 876,28 2,8 2,57
58, 7. tranše 21.6.2010 25.5.2024 7 395,04 8 232,30 5,7 4,58
60, 4. tranše 19.7.2010 1.9.2015 7 242,38 7 374,31 3,4 3
56, 10. tranše 26.7.2010 11.4.2019 9 215,79 10 008,33 5 3,82
59, 4. tranše 9.8.2010 16.9.2013 7 804,36 7 913,83 2,8 2,31
58, 8. tranše 23.8.2010 25.5.2024 8 307,81 9 907,05 5,7 3,89
60, 5. tranše 6.9.2010 1.9.2015 6 836,68 7 089,23 3,4 2,59
59, 5. tranše 13.9.2010 16.9.2013 6 767,99 6 923,65 2,8 1,99
56, 11. tranše1 20.9.2010 11.4.2019 4 999,45 5 686,07 5 3,14

Současně bylo provedeno celkem 16 prodejů SDD z portfolia v celkovém objemu 8 500 mil. Kč a v následující struktuře2:

 • 9 prodejů 58. emise 15letých státních dluhopisů z roku 2009 v celkovém objemu 5 500 mil.Kč, z toho 4 prodeje v celkovém objemu 4 000 mil. Kč Evropské investiční bance
 • prodejů 59. emise 3letých státních dluhopisů z roku 2010 v celkovém objemu 1 500 mil. Kč
 • 2 prodeje 60. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2010 v celkovém objemu 1 500 mil. Kč, z toho 1 prodej v objemu 1 000 mil. Kč EIB

Prémií emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu bylo v 1. - 3. čtvrtletí 2010 dosaženo v případě 18 z 19 vydaných tranší, přičemž jejich celková výše dosáhla 7 337 mil. Kč3. Spolu s prémiemi dosažených v rámci obchodů s SDD na sekundárním trhu ve výši 700 mil. Kč tak dosáhly celkové prémie transakcí s SDD výše 8 037 mil.Kč. Naproti tomu diskont byl zaznamenán pouze v případě jedné ze šesti vydaných tranší, přičemž jeho výše dosáhla 30 mil. Kč. Na sekundárním trhu diskonty dosáhly 3 mil. Kč a celkem tak pouze 33 mil. Kč. Pro srovnání, v 1. - 3. čtvrtletí 2009 dosáhly prémie výše 924 mil. Kč a diskonty 6 265 mil. Kč, což znamená, že v 1.- 3. čtvrtletí 2010 se oproti stejnému období minulého roku zcela obrátila vzájemná proporce diskontů a prémií. Tato situace je způsobena zejména příznivým vývojem na dlouhém konci výnosové křivky v důsledku poklesu rizikových přirážek oproti minulému roku.

Prémie emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů jsou od roku 2008 součástí příjmů kapitoly Státní dluh4.

Celkový objem domácích střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v oběhu se v důsledku emisí na primárním trhu a obchodů na trhu sekundárním zvýšil z 838 567 mil. Kč na počátku roku 2010 o 117 740 mil. Kč na 956 307 mil. Kč na konci 3. čtvrtletí roku 2010. Ke zvýšení tohoto objemu přispěly emise SDD na primárním trhu ve výši 130 240 mil. Kč a prodeje z portfolia MF na sekundárním trhu ve výši 8 500 mil. Kč, ke snížení pak splátky emisí SDD realizované v den jejich splatnosti ve výši 21 000 mil. Kč (33. emise 10letých dluhopisů).

Dne 14. září 2010 vydala Česká republika 5. emisi eurobondů v objemu 2,0 mld. EUR s kupónovou sazbou 3,625 % a s dobou splatnosti 10 let, přičemž čistý výnos emise činil 1 981,680 mil. EUR. Korunová hodnota emitovaných prostředků v den emise činila 49,1 mld. Kč.

Ke konci 3. čtvrtletí 2010 byly v oběhu státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy emitované na zahraničních trzích v celkovém objemu 237 063 mil. Kč, zatímco na počátku roku 2009 tento objem činil 193 018 mil. Kč. K růstu korunové hodnoty těchto dluhopisů přispěl výnos 5. emise eurobondů ČR ve výši 49 100 mil. Kč, proti tomuto růstu naopak působilo zhodnocování české koruny, jehož dopad činil celkem 5 055 mil. Kč.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1. - 3. čtvrtletí 2010 o 202 079 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 1 119 769 mil. Kč na 1 321 848 mil. Kč. Znamená to, že objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2010 na 118,0 % jejich stavu na začátku roku.

Kromě výpůjček emisemi státních dluhopisů se v průběhu 1. - 3 čtvrtletí roku 2010 čerpaly půjčky od Evropské investiční banky (EIB) v celkové výši 5 352 mil. Kč:

1. února 2010 druhá tranše půjčky na výstavbu jihozápadní části B Pražského okruhu ve výši 649 mil. Kč, 10. března 2010 druhá tranše půjčky rámcového úvěru vodního hospodářství III ve výši 400 mil. Kč, 25. března 2010 devátá tranše půjčky v rámci projektu Spolufinancování Operačního programu doprava - A v celkové výši 1 400 mil. Kč, 15. června 2010 třetí tranše půjčky rámcového úvěru vodního hospodářství III ve výši 845 mil. Kč, 29. července 2010 třetí tranše půjčky na výstavbu jihozápadní části B Pražského okruhu ve výši 760 mil. Kč, 22. září 2010 třetí tranše půjčky na projekt Prevence před povodněmi II ve výši 700 mil. Kč a konečně 30. září 2010 čtvrtá tranše půjčky na výstavbu jihozápadní části B Pražského okruhu ve výši 598 mil. Kč.

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí se též uskutečnily dílčí splátky půjček od Evropské investiční banky v celkovém objemu 869 mil. Kč, z toho 353 mil. Kč činily dílčí splátky půjčky na výstavbu dálnic B, 133 mil. Kč dílčí splátky půjčky pro Masarykovu univerzitu, 119 mil. Kč dílčí splátky půjčky na prevenci povodní, 183 mil. Kč dílčí splátky půjčky na dálniční obchvat Plzně, 48 mil. Kč dílčí splátky půjčky na výstavbu Pražského okruhu část A a 33 mil. Kč dílčí splátka půjčky na odstraňování povodňových škod.

Stav půjček od EIB se tak v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2010 zvýšil z 57 912 mil. Kč. na 62 394 mil. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Výnosy SPP v 1. pololetí 2010 se v souhrnu vyznačovaly v souhrnu velmi mírným poklesem spojeným s určitým kolísáním, v rámci 3. čtvrtletí se pak projevují určité růstové tendence. Výnos 3měsíčních emisí SPP klesl z 1,05 % p.a. v polovině února na 0,79 % p.a. na konci května, poté došlo k velmi mírnému nárůstu na úroveň 0,84 % p.a. na počátku září. Výnos 6timěsíčních emisí SPP byl počátkem února na úrovni 1,19 % p.a., poté klesal na hodnotu 1,09 % p.a. na počátku srpna. U 9měsíční emise SPP počátkem června činil výnos 1,05 % p.a, poté vzrostl na úroveň 1,23 % p.a počátkem září. Úrokové sazby u 12měsíčních emisí SPP nejprve klesaly z úrovně 1,45 % p.a. v polovině ledna 2010 až na hodnotu 1,10 % p.a. na konci května. Poté výnosy těchto SPP začaly opět mírně růst, a to až na úroveň 1,34 % p.a. v polovině července 2010, v srpnu a září pak dosahují nepatrně nižších hodnot.

Výnosy do splatnosti střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2010 vykazovaly v období jako celku výrazně klesající trend, výrazný pokles nastal i oproti výnosům v 1. - 3.čtvrtletí 2009. Výnos 7. tranše 10leté 56. emise SDD nejprve činil v polovině ledna 4,30 % p.a., počátkem března výnos 8. tranše pak poklesl na hodnotu 4,03 % p.a. a na konci května pak u 9. tranše výnos nepatrně vzrostl na hodnotu 4,04 % p.a.. Poté pokles akceleroval až na hodnotu 3,14 % p.a. u 11. tranše v polovině září. Oproti lednu tak výnos této emise poklesl o 116 bazických bodů.

Zatímco výnos 5. tranše 15leté 58. emise SDD činil v polovině února 5,16 % p.a., koncem dubna u 6. tranše poklesl na 4,33 % p.a. a na konci června u 7. tranše opět stoupl na 4,58 % p.a. Poté došlo k výraznému poklesu na hodnotu 3,87 % p.a. u 8. tranše na konci srpna, což znamená snížení o 129 bazických bodů oproti únoru.

Výnos 1. tranše 3leté 59. emise SDD činil počátkem února 2,91 % p.a., v polovině dubna poklesl výnos 2. tranše této emise na 2,41 % p.a. a v polovině června u 3. tranše opět vzrostl na hodnotu 2,57 % p.a. Poté výnos klesal až na hodnotu 1,99 % p.a. v polovině září, což značí pokles průměrného výnosu do splatnosti o 92 bazických bodů oproti únoru.

Výnos 1. tranše 5leté 60. emise SDD činil počátkem března 3,30 % p.a., poté výnos této emise klesal na úroveň 2,94 % p.a u 3. tranše této emise v polovině května. Poté dochází k mírnému zvýšení na 3,00 % p.a. u 4. tranše této emise v polovině července, avšak následně u 5. tranše dochází k poklesu až na hodnotu 2,59 % p.a. na počátku září , tzn., že celkově došlo k poklesu o 71 bazických bodů oproti březnu.

2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh.

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v 1. - 3. čtvrtletí 2010 podává následující tabulka.

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání se stejným obdobím roku 2009 se v 1. - 3. čtvrtletí 2010 celkové příjmy kapitoly zvýšily o 108,0 %, zatímco úrokové příjmy se zvýšily o 109,5 %. Příjmy kapitoly za 1. - 3. čtvrtletí 2010 se zvýšily meziročně ve srovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2009 o 5 643 mil. Kč. Příjmy kapitoly jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem, který je shodný s rozpočtem po změnách, o 83,2 procentních bodů nad alikvotou pro 1. - 3. čtvrtletí 2010.

Celkové příjmy kapitoly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 dosáhly výše 10 866 mil. Kč, což představuje 158,2 % příjmů rozpočtovaných pro rok 2010. Příjmy kapitoly Státní dluh byly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 tvořeny převážně úrokovými příjmy.

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 10 706 mil. Kč byly tvořeny převážně příjmy vnitřního dluhu ve výši 10 347 mil. Kč. Z této částky představují příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů celkem 9 879 mil. Kč, kdy 8 037 mil. Kč činily prémie spojené s emisemi SDD na primárním trhu a prodeji těchto instrumentů na trhu sekundárním, 1 841 mil. Kč alikvotní úrokové výnosy spojené s transakcemi s SDD na primárním a sekundárním trhu a 1 mil. Kč ostatní příjmy5. Příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů vzrostly oproti 1. - 3. čtvrtletí 2009 o 611,9 % především v důsledku příznivého vývoje úrokových sazeb, který generoval výrazně vyšší prémie SDD v 1. - 3. čtvrtletí 2010 oproti stejnému období minulého roku.

Úrokové příjmy vnějšího dluhu dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 velikosti 359 mil. Kč, přičemž byly dány výhradně příjmy ze swapových operací. Ve srovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2009 došlo k poklesu příjmů z těchto operací o 55,9 %, což bylo dáno především poklesem úrokových sazeb.

Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček ve výši 468 mil. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z aktivních operací řízení likvidity na účtu řízení likvidity státní pokladny (repo operacemi se zástavou poukázek ČNB a SPP a depozitními operacemi) ve výši 438 mil. Kč. Příjmy z cizoměnových aktivních operací pak činí 30 mil. Kč. Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček velmi výrazně poklesly ve srovnání s 1. - 3. čtvrtletím roku 2009, a to o 83,9 %, což bylo způsobeno menším objemem investovaných prostředků a nižšími úrokovými sazbami.

Příjmy z realizovaných kurzových zisků činily v 1. - 3. čtvrtletí 2010 celkem 160 mil. Kč a byly dány zejména příjmy spojenými s deriváty souvisejícími se 3. emisí eurobondů ve výši 132 mil. Kč, dále pak s deriváty souvisejícími s eurovým depem ve výši 21 mil. Kč a s příjmy spojenými s eurovým depem jako takovým ve výši 7 mil. Kč. Součástí příjmů státního dluhu byly rovněž příjmy z poplatků v nepatrné výši 0,2 mil. Kč.

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v 1. - 3. čtvrtletí 2010 podává následující tabulka.

v mil. KčUkazatel
Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2009
Rozpočet 2010 Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2010
%


Plnění
Index
2010/2009

(%)

Schválený
vč. všech
změn
1 2 3 4 5 5:4 5:2
Výdaje kapitoly celkem 38 558 76 357 70 589 35 788 50,7 92,8
1. Úrokové výdaje celkem 38 319 61 981 62 131 35 430 57 92,5
na vnitřní dluh 30 461 47 256 47 406 28 028 59,1 92
Z toho:
na peněžní instrumenty 1 532 2 851 2 851 1 212 42,5 79,1
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 28 929 44 405 44 555 26 815 60,2 92,7
na vnější dluh 7 858 14 725 14 725 7 402 50,3 94,2
Z toho:
na zahraniční emise dluhopisů 6 747 12 374 12 374 6 514 52,6 96,6
na půjčky od EIB 1 112 2 352 2 352 888 37,7 79,9
2. Poplatky 231 700 697 201 28,8 87
3. Úmor státního dluhu 9 4 4 - - -
4. Realizovaná kurzová ztráta - 1 000 1 000 158 15,8 -
5. Transfery na projekty6 - 12 671 6 757 - - -

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2009 se v 1. - 3. čtvrtletí 2010 celkové výdaje kapitoly snížily o 7,2 %, zatímco státní dluh vzrostl o 18,6 % (v porovnání konec 3Q2010 / konec 3Q2009). Výdaje kapitoly za 1. - 3. čtvrtletí 2010 se snížily meziročně ve srovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2009 o 2 770 mil. Kč. Výdaje kapitoly jsou ve srovnání s rozpočtem po změnách o 24,3 procentních bodů pod alikvotou pro 1. - 3. čtvrtletí 2010.

Celkové výdaje kapitoly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 dosáhly výše 35 788 mil. Kč, což představuje 50,7 % rozpočtu po změnách pro rok 2010. Úrokové výdaje činily 35 430 mil. Kč, poplatky 201 mil. Kč a realizovaná kurzová ztráta pak 158 mil. Kč.

Pokles úrokových výdajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010, které jsou o 18,0 procentních bodů pod alikvotou pro toto období, byl dán zejména poklesem úrokových sazeb oproti stejnému období minulého roku.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (28 028 mil. Kč), avšak v porovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2009 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích mírně snížil o 0,4 procentních bodů z 79,5 % na 79,1 %.

Úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh jsou složeny z úrokových výdajů na peněžní instrumenty a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 výše 1 212 mil. Kč oproti 1 532 mil. Kč ve stejném období roku 2009, což představuje pokles 20,9 %. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty jsou určeny výdaji na státní pokladniční poukázky ve výši 1 211 mil. Kč, výdaje na krátkodobé půjčky dosahují pouze necelého 1 mil. Kč.

Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 výše 26 815 mil. Kč oproti 28 929 mil. Kč ve stejném období roku 2009, poklesly tedy o 7,3 %. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 26 782 mil. Kč.7 Úrokové výdaje na SDD byly dále zvyšovány výdaji na diskonty SDD ve výši 33 mil. Kč, přičemž z této částky činily diskonty z emisí na primárním trhu 30 mil. Kč a z obchodů na trhu sekundárním pak 3 mil. Kč.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 7 402 mil. Kč byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky, které v 1. - 3. čtvrtletí 2010 činily 6 514 mil. Kč oproti 6 747 mil. Kč v 1. - 3. čtvrtletí 2009 (úbytek o 3,4 %). Tyto úrokové výdaje byly určeny především výdaji na kupóny 2. a 3. emise eurobondů ve výši 3 349 mil. Kč. Dále do této skupiny výdajů patří výdaje na swapové operace, jenž byly realizovány pro zajištění těchto zahraničních emisí dluhopisů proti devizovému a úrokovému riziku, kdy výdaje na tyto zajišťovací operace činily v 1. - 3. čtvrtletí 2010 celkem 2 688 mil. Kč, dále diskont 5. emise eurobondů ve výši 339 mil. Kč a konečně výdaje na pokrytí úrokového závazku spojeného s 2. emisí eurobondů ve výši 138 mil. Kč.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 888 mil. Kč, které se v porovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2009 snížily o 20,1 %.

V 1. - 3. čtvrtletí 2010 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 201 mil. Kč, což je 28,8 % rozpočtu. Ve srovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2009 se úhrady z titulu poplatků snížily o 13,0 %.

Výdaje na realizovanou kurzovou ztrátu dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 celkem 158 mil. Kč. Tato ztráta je výsledkem přecenění cizoměnové aktivní depozitní operace.

V roce 2009 byl ve výdajích kapitoly Státní dluh poprvé rozpočtován ukazatel "Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí" (dále jen "transfery"). V rámci tohoto ukazatele jsou rozpočtovány prostředky získané z úvěrů od Evropské investiční banky, které jsou v průběhu roku převáděny prostřednictvím rozpočtových opatření do jiných rozpočtových kapitol. Jinak řečeno, skutečné výdaje v rámci tohoto ukazatele kapitoly Státní dluh budou nulové.

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2010 bylo formou rozpočtových opatření převedeno z "transferů" celkem 5 914 mil. Kč. Rozpočet tohoto ukazatele se tak snížil z 12 671 mil. Kč na 6 757 mil. Kč.

3. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí sledovalo během třetího čtvrtletí strategické cíle v oblasti řízení dluhového portfolia v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2010 zveřejněnou dne 3. prosince 2009. Tento řídící dokument konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje cíle, které vymezují operační prostor pro taktické řízení státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím aktivních operací na sekundárním trhu státních dluhopisů a finančních derivátů.

Přehled plnění strategických cílů ke konci třetího čtvrtletí 2010

Hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a plnění ročního programu financování státu ke konci třetího čtvrtletí 2010 je shrnuto následujícím přehledem.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2010 Stav k 30. 9. 2010
Zahraniční emisní činnost Max. 50 % hrubé výpůjční potřeby 17,60%
0,0 až 140,0 mld. Kč 49,2 mld. Kč
Hrubá emise SDD 102,3 až 292,3 mld. Kč 138,7 mld. Kč
Čistá emise peněžních instrumentů -25,0 až +25,0 mld. Kč 40,3 mld. Kč
Půjčky od EIB 12,7 mld. Kč 5,4 mld. Kč
Krátkodobý státní dluh 20 % a méně 17,6 %
Průměrná doba do splatnosti 5,5 až 7,0 let 6,1 let
Úroková re-fixace do 1 roku 30 až 40 % 31,9 %

Poznámky: SDD - domácí středně a dlouhodobé státní dluhopisy; Hrubá emise zahrnuje SDD sekundární prodeje, včetně prodejů do EIB.
Zdroj: MF ČR.

V oblasti zahraničního financování byla dne 6. září vydána 5. veřejná syndikovaná zahraniční emise denominovaná v EUR ve výši 2,0 mld. EUR, tj. 49,2 mld. Kč, což je 35,1 % původně vyhlášené maximální zahraniční emisní činnosti vyhlášené v rámci finančního programu pro rok 2010. Dále došlo ve třetím čtvrtletí k čerpání tří tranší půjček od Evropské investiční banky v celkové výši 2,1 mld. Kč. Celkem je načerpáno za první tři čtvrtletí roku 2010 5,4 mld. Kč, tj. cca 42,5 % tohoto typu financování schváleného zákonem o státním rozpočtu na rok 2010.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo ve třetím čtvrtletí k hrubé emisi středně a dlouhodobých dluhopisů v nominální hodnotě 53,2 mld. Kč, z toho na sekundárním trhu bylo prodáno 1,0 mld. Kč prostřednictvím obchodních systémů Odboru řízení státního dluhu a 1,0 mld. Kč Evropské investiční bance. Celkem za první tři čtvrtletí 2010 činila hrubá emise 138,7 mld. Kč, z toho na sekundárním trhu bylo prodáno 3,5 mld. Kč prostřednictvím obchodních systémů a 5,0 mld. Kč Evropské investiční bance.

Tímto došlo k využití 47,5 % původně schváleného ročního maximálního limitu pro domácí emisní činnost. Čistá emise státních dluhopisů za třetí čtvrtletí činila 53,2 mld. Kč, za první tři čtvrtletí potom 117,7 mld. Kč. V průběhu třetího čtvrtletí stejně jako od počátku roku nebyly uskutečněny žádné zpětné odkupy.

Celkový nárůst peněžních instrumentů v oběhu ve třetím čtvrtletí činil 39,3 mld. Kč, od začátku roku činí nárůst peněžních instrumentů v oběhu 40,3 mld. Kč.

Refinanční riziko

Refinanční riziko zůstává i v roce 2010 rizikem, jehož stabilizace utváří centrální bod pro řízení emisní činnosti a operace se státními dluhopisy na sekundárním trhu. Od roku 2000 je toto riziko systematicky snižováno přepínáním ze státních pokladničních poukázek do středně- a dlouhodobých státních dluhopisů a eurobondů při financování dlouhodobého státního dluhu. Počínaje rokem 2007 je toto riziko aktivně řízeno také prostřednictvím zpětných odkupů státních dluhopisů a ostatních operací na sekundárním trhu.

Hlavním kritériem, které ministerstvo dlouhodobě používá pro měření tohoto rizika, je krátkodobý státní dluh (splatný do 1 roku). Ten se dařilo meziročně snižovat z hodnoty 69 % v roce 2000 na 25 % na konci roku 2004, na 22,1 % na konci roku 2005 a ke konci roku 2006 bylo dosaženo hodnoty 17,1 % v souladu s dlouhodobě cílovanou limitní hranicí 20 % a méně. Ta se tak definitivně stala počínaje rokem 2007 fundamentálním limitem emisní činnosti Ministerstva financí a řízení finančních rizik českého dluhového portfolia. Dosažením hodnoty 18,7 % byl tento limit ke konci roku 2007 splněn. Ke konci třetího čtvrtletí roku 2010 činila hodnota tohoto ukazatele 17,6 %.

Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu, která ke konci roku 2005 dosáhla hodnoty 5,8 let, ke konci roku 2006 hodnoty 6,2 let a ke konci roku 2007 hodnoty 6,4 let. Ke konci třetího čtvrtletí roku 2010 činila hodnota tohoto ukazatele 6,1 roku a pohybuje se tak v mezích cílového pásma 5,5 až 7 let.

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Vývoj tohoto profilu ke konci třetího čtvrtletí roku 2010 ve srovnání s koncem let 2008 a 2009 zachycuje graf.

Úrokové riziko

Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů zůstala během třetího čtvrtletí 2010 stabilizována nad hranicí 30 % na úrovni 31,9 % co se týká úrokové refixace dluhového portfolia do 1 roku.

Státní dluh z hlediska úročení v letech 2005 až 2010 (stav na konci období, %)
2005 2006 2007 2008 2009 3.Q
2010
Bezúročný dluh 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Fixně úročený dlouhodobý dluh 81,9 84,1 86,6 84,7 79,4 79,3
z toho: splatný do 1 roku 5,4 9 9,7 9 7 8,2
Státní pokladniční poukázky a krátkodobé
půjčky na peněžním a depozitním trhu
13,6 11,5 9,2 7,9 7,5 9,3
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 4,3 4,3 4,1 7,3 13,1 11,4
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku včetně vlivu
derivátových operací
30,8 25,6 26,2 28,5 30,5 31,9

Počínaje rokem 2006 došlo na základě schválené strategie financování a řízení státního dluhu k opuštění explicitního cílování modifikované durace. Novým klíčovým cílem pro řízení úrokového rizika byla vyhlášena úroková refixace do 1 roku v pásmu 30 až 40 % dluhového portfolia. Ke konci třetího čtvrtletí 2010 se hodnota tohoto ukazatele pohybovala nad spodní hranicí cílového pásma.

Úplný časový profil rozložení refixování instrumentů nominálního dluhového portfolia ke konci třetího čtvrtletí 2010 ve srovnání se stavem na konci let 2008 a 2009 zachycuje následující graf.

 

4. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1.-3. čtvrtletí roku 2010 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy poukázek ČNB v hodnotě 1 596 063 mil. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 1. - 3. čtvrtletí 1 540 127 mil. Kč8. Celkový výnos těchto investic činil 403,36 mil. Kč. K 30. 9. 2010 byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 126 215 mil. Kč.

Současně byly do konce 1. - 3. čtvrtletí 2010 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy SPP v objemu 76 187 mil. Kč a splátky přitom dosáhly objemu 70 373 mil. Kč. Celkový výnos těchto investic činil 20,30 mil. Kč. K 30. 9. 2010 byly na majetkových účtech MF evidovány poukázky SPP v nominální hodnotě 71 916 mil. Kč., z čehož poukázky SPP v nominální hodnotě 11 916 mil. Kč představovaly hodnotu zástavy aktivních operací a poukázky SPP v nominální hodnotě 60 000 mil. Kč

byly emitovány do vlastního portfolia.

Z důvodu krátkodobého nedostatku prostředků při řízení likvidity byly rovněž přijaty krátkodobé půjčky se zástavou SPP ve výši 5 000 mil. Kč, splátky těchto půjček činily rovněž 5 000 mil. Kč. Celkový úrokový náklad těchto půjček činil 0,78 mil. Kč, čistý výnos investic s použitím zástavy SPP pak 19,52 mil. Kč.

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1. - 3. čtvrtletí 2010 realizovány krátkodobé investice ve formě depozitních operací v objemu 482 755 mil. Kč, splátky těchto investic pak dosáhly objemu 486 580 mil. Kč. Celkový čistý výnos depozitních operací činil 13,76 mil.Kč.

Následující tabulka porovnává výnosy a náklady v mil. Kč dosažené při řízení likvidity v 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 se stejným obdobím předchozího roku:

v mil. Kč
Řízení likvidity 1.-3. čtvrtletí
2009
1.-3. čtvrtletí
2010
2010/2009
(%)
Výnosy z operací s P ČNB 1 310,00 403,36 30,79
Úrokové výnosy/náklady na SPP 37,51 19,52 52,04
Výnosy z depozitních operací 32,51 13,76 42,33
Celkem 1 380,02 436,64 31,64

Z tabulky je zřejmé, že zatímco za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 úspory převýšily náklady celkem o 436,64 mil. Kč, ve stejném období roku 2009 úspory převýšily náklady o 1 380,02 mil. Kč. Operacemi s přebytkem finančních zdrojů státní pokladny bylo dosaženo v 1.-3. čtvrtletí letošního roku o 943,38 mil. Kč nižšího výnosu než v 1. - 3. čtvrtletí minulého roku.

Podstatně nižší výnos z investování finančních prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben především menším objemem finančních zdrojů Státní pokladny, a to denně v průměru o 49,77 mld. Kč a nižšími úrokovými sazbami.

Průměrný denní zůstatek na Souhrnném účtu řízení likvidity státní pokladny v 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 činil 6,63 mil. Kč, ve stejném období předchozího roku byl 6,84 mil. Kč.

Vývoj salda státního rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 a 2009 v mld. Kč znázorňuje následující graf:

Vývoj salda státní pokladny za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 a 2009 v mld. Kč znázorňuje následující graf:

Ostatní operace řízení likvidity

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2010 došlo na základě uzavřené smlouvy k poskytnutí dvou půjček z umořovacího účtu České exportní bance v celkové výši 1 749 mil. Kč za úrokovou sazbu vycházející z průměrného výnosu aukcí státních střednědobých dluhopisů.

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 byly splatné investované prostředky získané ze 4. emise eurobondů původně určené pro účely mezivládní pomoci Lotyšsku ve výši 100 000 tis.. eur, úrokový výnos této operace činil 1 207 tis. eur. Prostřednictvím derivátových operací byly tyto prostředky konvertovány do domácí měny, čímž bylo získáno celkem 2 570 mil. Kč, z čehož 2 519 mil. Kč odpovídalo jistině, 30 mil. Kč úrokům a 21 mil. Kč realizovanému kurzovému zisku.


1 Včetně doprodeje dluhopisů v nominální hodnotě 3 mld. Kč z vlastního portfolia MFČR uskutečněného současně s 11. tranší 56. emise SDD
2 Bez 9 prodejů z portfolia ve výši 3 mld. Kč uskutečněných k datu vypořádání 20.9.2010 současně s 11. tranší 56. emise SDD (doprodej dluhopisů)
3 Včetně prémie z doprodeje dluhopisů v nominální hodnotě 3 mld. Kč z vlastního portfolia MFČR uskutečněného souběžně s 11. tranší 56. emise SDD
4 Včetně prémií z obchodů se státními střednědobými a dlouhodobými dluhopisy na sekundárním trhu.
5 Příjmy z propadlých kuponů SDD a penále za zpožděnou platbu.
6 Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí
7 Po zahrnutí vlivu retrocese úroků z dluhopisů prodaných EIB ve výši cca 1 mil. Kč
8 U všech instrumentů se jedná o hotovostní hodnotu bez úroků.

C. Situační zpráva státní pokladny

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně vedeny na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Evropské unii, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, státních fondů a dalších účtech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Ke správě stanovených peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet státní pokladny, na kterém je soustředěna většina výše uvedených veřejných prostředků včetně výnosů z prodeje státních dluhopisů. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených s obsluhou státního dluhu.

Souhrnný účet státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2009
(1)
30.9.2010
(2)
Rozdíl
(2-1)
Index v %
(2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -87 296 -99 555 -12 259 114,0
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 9 997 9 278 -719 92,8
3. Sdílené příjmy ES a SR - saldo 493 684 191 138,7
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 554 581 27 104,9
5. Prostředky na účtech SFA 245 892 222 423 -23 469 90,5
- toho: prostředky na umořovacím účtu 234 072 210 980 -23 092 90,1
6. Účet řízení likvidity státní pokladny -176 988 -138 095 38 893 78,0
7. Účet financování státního dluhu
8. Rezervní fondy a FKSP OSS - zůstatek 1 865 1 787 -78 95,8
A. Celková pozice státní pokladny (1. až 8.) -5 483 -2 897 2 586 52,8
B. Účet hospodaření státního rozpočtu 5 498 2 911 -2 587 52,9
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B) 15 14 -1 93,3

Z tabulky je patrné, že souhrnný účet státní pokladny je v posledních dvou letech tvořen především prostředky na účtech státních finančních aktiv a prostředky sdílených daní určených územním rozpočtům. V 1. až 3. čtvrtletí 2010, stejně jako v roce 2009, byly na účtech státních finančních aktiv vykazovány kromě prostředků účelově určených ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně apod.), především prostředky získané emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP zůstalo - i přes snížení proti roku 2009 (o 23,1 mld. Kč) - výrazně vysoké, když ostatní složky souhrnného účtu nevykázaly podstatnějších změn hodnot.

Ke konci září 2010 byl na souhrnném účtu SP vykázán zůstatek ve výši 14 mil. Kč (podrobněji viz tabulku č. 6 v příloze). Tento byl součtem:

 • schodku státního rozpočtu ve výši 99,6 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 745,9 mld. Kč a výdaji ve výši 845,5 mld. Kč,
 • zůstatku sdílených daní určených územním rozpočtům ve výši 9,3 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 126,5 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 117,2 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - kraje a obce - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),
 • zůstatku sdílených příjmů (cla) Evropských společenství (ES) a státního rozpočtu ve výši 684 mil. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovými příjmy ve výši 5,2 mld. Kč a jejich převody do rozpočtu ES (3,3 mld. Kč) a do státního rozpočtu (1,2 mld. Kč),
 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 581 mil. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (16,7 mld. Kč) a převodem (16,1 mld. Kč),
 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 222,4 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na vkladových účtech u ČNB (na umořovacím účtu 211,0 mld. Kč, na účtu zvláštních účelových prostředků 5,9 mld. Kč, na umořovacím účtu úvěrů EIB 1,3 mld. Kč, na účtu pro úhradu restitucí a ostatních účelových prostředků pro Ministerstvo zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,0 mld. Kč, na účtu prostředků úrazového pojištění 678 mil. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní 462 mil. Kč, na účtu státních finančních rezerv 266 mil. Kč, na účtu výnosů a nákladů spojených s likvidací federálních orgánů 111 mil. Kč a dalších),
 • zůstatku na účtech rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu ve výši 1,8 mld. Kč, představujícího saldo prostředků přijatých do rezervních fondů a jejich čerpání převodem do příjmů kapitol, resp. saldo tvorby a čerpání FKSP,
 • zůstatku účtu řízení likvidity státní pokladny a účtu financování státního dluhu1 ve výši -138,1 mld. Kč, který představoval dočasné reinvestování určených prostředků státní pokladny formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp. úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí,
 • zůstatku účtu hospodaření státního rozpočtu2 ve výši 2,9 mld. Kč, který je účtem pro financování některých specifických výdajů rozpočtových kapitol z úvěrů od Evropské investiční banky a ze státních finančních aktiv.

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až září 2010, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti loňskému 1. až 3. čtvrtletí zlepšilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 7 mil. Kč proti 37 mil. Kč v roce 2009. Průměrný denní objem reinvestovaných prostředků na účtu řízení likvidity SP byl v meziročním srovnání nižší (71,7 mld. Kč proti 119,5 mld. Kč v roce 2009). Souviselo to především s výrazně nižším zapojením vkladových účtů státních finančních aktiv (průměrný denní stav v 1. až 3. čtvrtletí 2010 představoval 123,1 mld. Kč proti 155,5 mld. Kč v předchozím roce), i nižším zapojením rezervních fondů organizačních složek státu (vč. FKSP) do souhrnného účtu SP (průměrný denní stav 1,8 mld. Kč proti 7,2 mld. Kč v roce 2009). V opačném směru působilo mírně vyšší zapojení průměrných zůstatků účtů určených pro převod daní územním samosprávným celkům, státním fondům a Evropské unii (průměrný denní stav 7,2 mld. Kč proti 6,3 mld. Kč v minulém roce). Záporné bylo zapojení prostředků státního rozpočtu - průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 bylo schodkové ve výši 61,7 mld. Kč, když ve stejném období roku 2009 byl průměrný denní schodek 52,6 mld. Kč. Meziroční pokles průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv dosáhl výše 32,4 mld. Kč a byl ovlivněn především poklesem zůstatku umořovacího účtu (o 23,1 mld. Kč; zde jde o rozdíl koncových stavů k 30.9.2010 a 2009, nikoli průměrných denních stavů):

v mil. Kč
Průměrné
denní stavy*)
Saldo běž.
hospodaření
SR
Zůstatky účtů
pro převod daní
pro převod daní
USC, SF a EU
Vkladové
účty SFA
Účet
řízení
likvidity SP
Účet
financování
st.dluhu
Rezervní
fondy a
FKSP OSS
Celková
pozice
SP
Účet
hospodaření
SR
Souhrnný
účet
SP
1 2 3 4 5 6 7=1 až 6 8 9=7+8
leden - září 2010 -61 716 7 222 123 057 -71 746 0 1 803 -1 380 1 387 7
2009 -52 570 6 340 155 456 -119 461 -54 7 206 -3 083 3 120 37
rozdíl -9 146 882 -32 399 47 715 54 -5 403 1 703 -1 733 -30

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až září 2010 představoval 7 mil. Kč a proti 1. až 3. čtvrtletí 2009 se snížil o 30 mil. Kč. Tvořily jej průměrný denní schodek státního rozpočtu (-61,7 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech pro převod sdílených daní územních samosprávních celků, státních fondů a Evropské unie (7,2 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech státních finančních aktiv (123,1 mld. Kč), na účtu řízení likvidity SP (-71,7 mld. Kč), na účtu hospodaření státního rozpočtu (1,4 mld. Kč) a průměrný denní zůstatek rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu (1,8 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo prostřednictvím účtu řízení likvidity státní pokladny umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 71,7 mld. Kč (ve stejném období roku 2009 to bylo 119,5 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu SP (7 mil. Kč) byl proti roku 2009 nižší o 30 mil. Kč.


1 Účet "Financování státního dluhu" (ÚFSD) je aktivně-pasivní účet (v rámci SFAP) sloužící ke krytí (přechodného) schodku státního rozpočtu ke konci roku stanovenými vybranými zdroji souhrnného účtu státní pokladny. "Vypůjčené" zdroje SP jsou evidovány jako pasivum na ÚFSD, které je v následujícím roce umořeno (prostředky jsou "vráceny") z emisní činnosti.
2 Účet "Hospodaření státního rozpočtu" (ÚHSR) je oboustranným rozpočtovým účtem, na který se v poslední den roku převádí z umořovacího účtu částka určená na krytí deficitu státního rozpočtu (včetně odhadované rezervy na "dodatky") z emisní činnosti MF. V případě nedostatku prostředků na umořovacím účtu se situace řeší vytvořením pasiva v potřebné výši na ÚFSD. V průběhu roku ÚHSR slouží rovněž k financování některých specifických výdajů rozpočtových kapitol (navýšením deficitu) z úvěrů EIB a ze SFA (nejedná se o výdaje kapitoly SD a OSFA). Věcně jde o financování výdaje jiné kapitoly, ke kterému dá kapitola SD nebo OSFA rozpočtovým opatřením povolení zvýšit výdaj. Kapitola výdaj provede, zvýši se schodek státního rozpočtu a ten je uhrazen buď z úvěru EIB anebo z účtu SFA, kdy výdaj z účtu aktiv představuje financující operaci a transfer (nikoliv příjem či výdaj státního rozpočtu).

Tabulková část

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2010 - Příjmy
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2010
Skutečnost
k 30.9.2010
Plnění
v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B) 1 022 219 745 954 73,0
v tom:
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 901 865 639 447 70,9
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 188 600 131 897 69,9
1.1. Daň z příjmů právnických osob 100 300 69 231 69,0
1.2. Daň z příjmů fyzických osob 88 300 62 666 71,0
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 71 800 54 655 76,1
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 6 600 5 386 81,6
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 9 900 2 625 26,5
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku 329 700 233 248 70,7
2.1. Daň z přidané hodnoty 188 600 137 503 72,9
2.2. Zvláš.daně a popl.ze zboží a služ.v tuzemsku (spotřební a energ. daně) 141 100 95 745 67,9
3. Daně a poplatky z vybraných činností 2 421 1 830 75,6
3.1. Správní poplatky 2 421 1 830 75,6
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 300 1 196 92,0
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 300 1 196 92,0
5. Majetkové daně 9 100 5 567 61,2
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů 9 100 5 567 61,2
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 367 127 263 110 71,7
6.1. Pojistné na důchodové pojištění 329 491 233 875 71,0
7. Ostatní daňové příjmy 3 617 2 599 71,9
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A
B. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 120 355 106 507 88,5
z toho:
8. Výnosy z finančního majetku*) 7 808 11 900 152,4
9. Soudní poplatky 859 707 82,3
10. Přijaté sankční platby 965 1 132 117,3
11. Přijaté splátky půjčených prostředků 2 551 n.a. x
z toho:
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 52 137 262,8
12. Kapitálové příjmy celkem 3 580 2 520 70,4
13. Přijaté transfery 97 971 77 868 79,5

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitoly Státní dluh, VPS a OSFA
Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2010 - Výdaje
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2010
Skutečnost
k 30.9.2010
Plnění
v %
VÝDAJE CELKEM (A+B) 1 184 919 845 509 71,4
z toho:
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 1 069 474 754 152 70,5
z toho:
Neinvestiční nákupy a související výdaje 142 568 44 688 31,3
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 5 157 1 599 31,0
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 98 408 63 502 64,5
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 33 143 11 497 34,7
Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 89 203 54 199 60,8
z toho: neinvestič. transfery fondům soc.a zdrav.pojištění (jen z VPS) 52 099 39 601 76,0
neinvestič. transfery státním fondům 36 891 14 547 39,4
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 126 653 112 671 89,0
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím ***) 50 259 34 180 68,0
Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 736 3 260 87,3
Sociální dávky 433 837 322 658 74,4
- důchody 346 223 259 050 74,8
- prostředky na podpory v nezaměstnanosti 14 300 10 647 74,5
- ostatní sociální dávky 31 744 22 112 69,7
- dávky státní sociální podpory 41 570 30 848 74,2
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 7 320 4 495 61,4
Prostředky na insolventnost 516 371 71,9
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 34 940 23 928 68,5
Neinvestiční půjčené prostředky 1 801 0 0,0
z toho:
veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 x
podnikatelským subjektům 1 801 0 0,0
Kapitola Státní dluh 64 097 35 788 55,8
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*) 115 445 91 357 79,1
z toho:
Investiční transfery podnikatelským subjektům**) 5 675 1 372 24,2
Invest.transf.veř.rozpočt.úz.úrovně**) (skut.jen za kapitoly VPS a OSFA) 6 162 287 4,7
Investiční transfery příspěvkovým organizacím**) 12 042 3 065 25,5
Investiční nákupy a související výdaje 16 131 7 261 45,0
PŘEBYTEK/SCHODEK -162 700 -99 555 61,2
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -135 184 x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -162 700 -234 739 x

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
***) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím

Tabulka č. 3

Příjmy kapitol r. 2010
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2009
Schválený
rozpočet 2010
Stav ČNB
30.9.2010
% plnění
k SR
Index
2010/2009
301 Kancelář prezidenta republiky 1 924 60 414 690,00 21,52
302 Posl. sněmovna Parlamentu 14 671 26 000 13 161 50,62 89,71
303 Senát Parlamentu 5 132 4 000 4 496 112,40 87,61
304 Úřad vlády 19 288 20 765 109 277 526,26 566,55
305 Bezpeč. informační služba 112 252 130 000 116 557 89,66 103,84
306 Min. zahraničních věcí 608 605 671 083 550 272 82,00 90,42
307 Min. obrany 5 686 368 2 472 991 2 849 797 115,24 50,12
308 Národní bezpečnostní úřad 733 1 898 922 48,58 125,78
309 Kancelář Veř.ochránce práv 1 120 0 718 x 64,11
312 Min. financí 5 090 343 4 332 371 4 918 522 113,53 96,62
313 Min. práce a soc.věcí 255 392 216 362 739 571 260 050 470 71,69 101,82
314 Min. vnitra 6 040 544 10 206 788 6 535 295 64,03 108,19
315 Min. životního prostředí 4 440 612 13 698 797 6 261 102 45,71 141,00
317 Min. pro místní rozvoj 6 312 943 4 904 484 17 069 857 348,05 270,39
321 Grantová agentura 645 0 200 x 31,01
322 Min. průmyslu a obchodu 5 859 946 8 184 752 5 485 866 67,03 93,62
327 Min. dopravy 4 401 094 39 046 156 14 909 406 38,18 338,77
328 Český telekomunikační úřad 1 337 666 908 452 1 155 874 127,24 86,41
329 Min. zemědělství 23 222 130 20 705 489 26 255 876 126,81 113,06
333 Min. školství, mládeže a těl. 214 790 2 029 023 427 099 21,05 198,84
334 Min. kultury 362 562 668 542 565 521 84,59 155,98
335 Min. zdravotnictví 1 958 005 575 756 3 956 156 687,12 202,05
336 Min. spravedlnosti 2 161 663 2 539 257 1 927 314 75,90 89,16
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 2 725 76 186 5 463 7,17 200,48
344 Úřad prům. vlastnictví 163 343 157 271 172 348 109,59 105,51
345 Český statistický úřad 18 889 323 721 72 339 22,35 382,97
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 200 277 567 541 202 782 35,73 101,25
348 Český báňský úřad 2 622 11 000 7 933 72,12 302,56
349 Energetický regulační úřad 5 597 1 000 14 744 1474,40 263,43
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 729 501 5 200 -80 014 -1538,73 -10,97
355 Ústav pro studium total.režimů 872 0 967 x 110,89
358 Ústavní soud 1 480 0 1 024 x 69,19
361 Akademie věd 5 314 8 026 11 708 145,88 220,32
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 9 016 11 200 12 055 107,63 133,71
374 Správa st. hmotných rezerv 75 602 130 000 250 341 192,57 331,13
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 4 626 1 300 4 100 315,38 88,63
376 Gen.inspekce bezp.sborů x 0 0 x x
377 Technologická agentura České republiky 0 0 1 x x
381 Nejvyšší kontrolní úřad 33 245 564 679 120,39 2,04
Celkem kap. 301-381 324 498 361 475 159 244 353 840 642 74,47 109,04
396 Státní dluh 5 223 075 6 868 035 10 866 108 158,21 208,04
397 Operace státních finančních aktiv 5 440 608 5 606 000 4 165 629 74,31 76,57
398 Všeobecná pokladní správa 391 613 011 534 586 071 377 081 690 70,54 96,29
Celkem 726 775 055 1 022 219 350 745 954 069 72,97 102,64

 

Tabulka č. 4

Výdaje kapitol r. 2010
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2009
Schválený
rozpočet 2010
Stav ČNB
30.9.2010
% plnění
k SR
Index
2010/2009
301 Kancelář prezidenta republiky 253 063 375 750 267 704 71,25 105,79
302 Posl. sněmovna Parlamentu 885 570 1 183 151 799 654 67,59 90,30
303 Senát Parlamentu 349 684 551 155 323 572 58,71 92,53
304 Úřad vlády 1 381 335 722 633 473 088 65,47 34,25
305 Bezpeč. informační služba 725 917 1 214 681 708 995 58,37 97,67
306 Min. zahraničních věcí 5 026 033 6 403 613 4 305 955 67,24 85,67
307 Min. obrany 39 255 395 48 867 060 31 528 380 64,52 80,32
308 Národní bezpečnostní úřad 169 546 272 082 156 708 57,60 92,43
309 Kancelář Veř.ochránce práv 55 265 104 154 52 173 50,09 94,41
312 Min. financí 11 757 595 17 192 861 10 607 586 61,70 90,22
313 Min. práce a soc.věcí 349 031 251 476 488 541 357 152 766 74,96 102,33
314 Min. vnitra 38 256 244 61 270 573 38 393 168 62,66 100,36
315 Min. životního prostředí 8 273 546 17 693 724 11 255 972 63,62 136,05
317 Min. pro místní rozvoj 13 667 415 8 137 683 23 661 045 290,76 173,12
321 Grantová agentura 1 746 917 2 016 142 1 950 330 96,74 111,64
322 Min. průmyslu a obchodu 12 191 542 18 097 175 12 647 784 69,89 103,74
327 Min. dopravy 37 106 566 71 037 878 47 822 442 67,32 128,88
328 Český telekomunikační úřad 263 604 560 116 261 486 46,68 99,20
329 Min. zemědělství 27 342 165 39 529 035 25 252 217 63,88 92,36
333 Min. školství, mládeže a těl. 94 136 796 125 207 635 108 265 145 86,47 115,01
334 Min. kultury 5 239 589 8 248 384 4 980 114 60,38 95,05
335 Min. zdravotnictví 4 984 747 7 899 704 5 743 247 72,70 115,22
336 Min. spravedlnosti 14 375 625 22 067 742 13 417 696 60,80 93,34
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 57 250 193 216 57 908 29,97 101,15
344 Úřad prům. vlastnictví 113 851 178 704 109 050 61,02 95,78
345 Český statistický úřad 853 304 1 337 242 1 005 092 75,16 117,79
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 1 809 557 3 431 973 2 207 001 64,31 121,96
348 Český báňský úřad 106 432 176 502 101 379 57,44 95,25
349 Energetický regulační úřad 68 348 112 023 67 448 60,21 98,68
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 74 254 135 838 83 419 61,41 112,34
355 Ústav pro studium total.režimů 110 688 163 741 99 502 60,77 89,89
358 Ústavní soud 97 001 154 740 103 130 66,65 106,32
361 Akademie věd 4 683 380 5 157 946 3 962 633 76,83 84,61
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 41 634 58 957 38 772 65,76 93,13
374 Správa st. hmotných rezerv 1 761 574 2 157 449 1 527 746 70,81 86,73
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 239 473 368 449 225 578 61,22 94,20
376 Gen.inspekce bezp.sborů x 0 0 x x
377 Technologická agentura České republiky 0 51 960 6 333 12,19 x
381 Nejvyšší kontrolní úřad 356 405 592 875 352 448 59,45 98,89
Celkem kap.301-381 676 848 561 949 413 087 709 974 666 74,78 104,89
396 Státní dluh 38 558 083 76 356 669 35 788 224 46,87 92,82
397 Operace státních finančních aktiv 1 435 775 2 401 635 142 182 5,92 9,90
398 Všeobecná pokladní správa 97 228 700 156 747 959 99 604 300 63,54 102,44
Celkem 814 071 119 1 184 919 350 845 509 372 71,36 103,86

 

Tabulka č. 5

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
v mld. Kč
Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Celkem r. 2010 meziroč.přírůstek
skutečnost
meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.***)
%
plnění
2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009
Daňové příjmy 751,20 556,21 74,0 815,82 483,19 59,2 732,24 514,12 70,2 -73,0 30,9 86,9 106,4
- DPH 274,50 183,19 66,7 278,60 182,48 65,5 270,80 197,66 73,0 -0,7 15,2 99,6 108,3
- spotřební daň 142,30 98,07 68,9 151,80 94,66 62,4 149,20 101,16 67,8 -3,4 6,5 96,5 106,9
- clo 1,30 1,74 133,5 1,60 1,05 65,7 1,30 1,20 92,0 -0,7 0,1 60,5 113,8
- daně z příjmů PO 168,60 146,46 86,9 187,00 93,76 50,1 143,90 98,93 68,7 -52,7 5,2 64,0 105,5
- daně z příjmů FO 135,40 103,92 76,7 162,90 90,62 55,6 134,20 92,84 69,2 -13,3 2,2 87,2 102,4
vybíraná srážkou 5,60 7,51 134,1 9,80 7,48 76,3 9,60 7,68 80,0 0,0 0,2 99,6 102,7
závislá činnost 114,00 83,57 73,3 128,10 79,77 62,3 105,30 80,14 76,1 -3,8 0,4 95,4 100,5
z přiznání 15,80 12,84 81,3 25,00 3,37 13,5 19,30 5,02 26,0 -9,5 1,6 26,3 148,7
- silniční daň 6,10 4,03 66,0 6,50 2,97 45,8 5,50 3,25 59,1 -1,1 0,3 73,9 109,3
- daň z nemovitosti 5,50 3,76 68,4 6,40 4,55 71,1 9,60 6,37 66,4 0,8 1,8 121,1 139,9
- majetkové daně 8,80 7,84 89,0 11,80 5,95 50,4 9,10 5,57 61,2 -1,9 -0,4 75,9 93,6
- dálniční poplatek 2,30 2,40 104,3 2,60 2,55 98,3 2,60 2,72 104,7 0,2 0,2 106,5 106,5
- ostatní daně a poplatky 6,40 4,81 75,1 6,62 4,59 69,3 6,04 4,43 73,4 -0,2 -0,2 95,4 96,6

*) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,8 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Tabulka č. 6

Souhrnný účet státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2009 30.9.2010 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -87 296 -99 555 -12 259 114,0
v tom - příjmy 726 775 745 954 19 179 102,6
- výdaje 814 071 845 509 31 438 103,9
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům
- saldo příjmů a výdajů 9 997 9 278 -719 92,8
v tom - příjmy 117 102 126 459 9 357 108,0
- výdaje 107 105 117 181 10 076 109,4
3. Sdílené příjmy ES a státního rozpočtu
- saldo příjmů a převodů 493 684 191 138,7
v tom - příjmy celkem 4 929 5 200 271 105,5
- převody do rozpočtu ES 3 389 3 332 -57 98,3
- převody do SR 1 047 1 184 137 113,1
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 19 69 50 363,2
v tom - příjmy 9 540 15 311 5 771 160,5
- výdaje 9 521 15 242 5 721 160,1
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 535 512 -23 95,7
v tom - příjmy 1 500 1 413 -87 94,2
- výdaje 965 901 -64 93,4
6. Prostředky na účtech SFA
- zůstatek salda příjmů a výdajů 245 892 222 423 -23 469 90,5
- toho: prostředky na umořovacím účtu 234 072 210 980 -23 092 90,1
7. Účet řízení likvidity státní pokladny -176 988 -138 095 38 893 78,0
8. Účet financování státního dluhu
9. Rezervní fondy a FKSP organizačních složek státu
- zůstatek 1 865 1 787 -78 95,8
A. Celková pozice státní pokladny
(součet 1. až 9.) -5 483 -2 897 2 586 52,8
B. Účet hospodaření státního rozpočtu 5 498 2 911 -2 587 52,9
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B) 15 14 -1 93,3

 

Kompletní informace za 1. - 3. čtvrtletí 2010 ke stažení

 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2010 projednal na 7.schůzi dne 25.listopadu.2010 a přijal usnesení č.84.
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2010 projednala dne 20.října 2010 a přijalausnesení č. 755.

Nejčtenější