Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2007 - 1. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Čtvrtletní
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor

I. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

 

I.

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne č.

 

 

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. čtvrtletí 2007.

II. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2007

Informace o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2007 je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, jak to ukládá § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Některé údaje v předkládané informaci nemusí být tedy plně srovnatelné s údaji, které jsou zpracovány z účetních výkazů jednotlivých kapitol státního rozpočtu a jsou sumarizovány zhruba jeden měsíc po skončení čtvrtletí.

Součástí informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB i vývoj státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

A. Pokladní plnění státního rozpočtu

1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2007

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč a vychází ze schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů a ze schválených výdajových rámců na roky 2007 a 2008.

v mld. Kč
2006 2007 Rozdíl
SR 2007-
SR 2006
Rozdíl
SR 2007-
Skut.2006
Index
SR 2007/
SR 2006
Index
SR 2007/
Skut.2006
Rozpočet
schválený *)
Skutečnost
SZÚ
Rozpočet
schválený
Celkové příjmy 889,39 923,06 949,48 60,09 26,42 106,8 102,9
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 473,25 469,19 516,90 43,65 47,71 109,2 110,2
DPH 156,70 153,52 163,60 6,90 10,08 104,4 106,6
Spotřební daně 118,90 112,56 131,30 12,40 18,74 110,4 116,6
DPPO 88,00 95,47 107,50 19,50 12,03 122,2 112,6
DPFO 92,30 91,59 98,10 5,80 6,51 106,3 107,1
ostatní daňové příjmy 17,35 16,06 16,40 -0,95 0,34 94,5 102,1
Pojistné na SZ 336,32 333,70 354,95 18,63 21,24 105,5 106,4
Nedaňové a ost. příjmy 79,82 120,17 77,63 -2,19 -42,53 97,3 64,6
Celkové výdaje 973,10 1 020,64 1 040,78 67,68 20,14 107,0 102,0
Běžné výdaje 878,85 915,34 951,36 72,51 36,02 108,3 103,9
Kapitálové výdaje 94,25 105,30 89,42 -4,83 -15,88 94,9 84,9
Saldo SR -83,71 -97,58 -91,30 -7,59 6,28 109,1 93,6

*) vč. zákonů č. 170/2006 Sb. a 584/2006 Sb., které měnily původně schválený zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006

Předpokladem pro naplnění státního rozpočtu na rok 2007 je:

 • přijetí novel právních předpisů souvisejících se změnami nového systému nemocenského pojištění,

 • odložení účinnosti zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) o 2 roky, tj. k 1. lednu 2009,

 • přijetí novely zákona o zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků s cílem dosáhnout minimálních sazeb požadovaných EU.

V porovnání s loňským rozpočtem (včetně zákonů č. 170/2006 Sb. a č. 584/2006 Sb.) počítá schválený rozpočet na rok 2007 s nárůstem celkových příjmů o 60,1 mld. Kč, tj. o 6,8 %, celkové výdaje by měly vzrůst o 67,7 mld. Kč, tj. o 7,0 %, a schodek by se měl zhoršit o 7,6 mld. Kč.

Z růstu celkových příjmů o 60,1 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků růst o 43,7 mld. Kč, tj. o 9,2 %, když největší nárůst představují daně z příjmů právnických osob, a to o 19,5 mld. Kč, tj. o 22,2 %, a spotřební daně o 12,4 mld. Kč, tj. o 10,4 %. Rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení je vyšší o 18,6 mld. Kč tj. o 5,5 %, zatímco rozpočetostatních příjmů by měl poklesnout o 2,2 mld. Kč, tj. o 2,7 % (proti skutečnosti 2005 dokonce o 42,5 mld. Kč - vliv vysoké loňské skutečnosti, která zahrnovala mimo jiné nerozpočtované převody z fondů organizačních složek státu do příjmů kapitol ve výši 36,4 mld. Kč a převody z fondu státních záruk do kapitoly VPS ve výši 10,5 mld. Kč). Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu by měly dosáhnout 61,6 mld. Kč (rozpočet 2006 činil 50,9 mld. Kč a skutečnost 2006 dosáhla 23,8 mld. Kč).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti rozpočtu 2006 o 67,7 mld. Kč, z toho růst o 72,5 mld. Kč (tj. o 8,3 %) připadá na běžné výdaje apokles o 4,8 mld. Kč (tj. o 5,1 %) na výdaje kapitálové.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů se podílejí především sociální dávky (růst o 35,2 mld. Kč) a v nich vyšší výdaje na důchody o 14,6 mld. Kč a také vyšší výdaje v oblasti státní sociální podpory o 20,6 mld. Kč (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení). Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně by měly vzrůst o 17,0 mld. Kč, z toho růst o 10,9 mld. Kč představují transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění. Vyšší by měly být i neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, a to o 13,9 mld. Kč. O 6,2 mld. Kč by měly vzrůst neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím (zejména v rámci kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Mandatorní výdaje by měly dosáhnout 569,8 mld. Kč a převýšit tak rozpočet 2006 (včetně zákona č. 584/2006 Sb.) o 58,5 mld. Kč, tj. o 11,4 %. Jejich podíl na celkových výdajíchmá vzrůst na 54,7 % (rozpočet 2006 předpokládal podíl ve výši 52,5 %)

Na poklesu rozpočtu kapitálových výdajů se podílely především investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které proti rozpočtu 2006 klesly o 12,6 mld. Kč (neinvestiční transfery však vzrostly o 17,0 mld. Kč).

2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB ke konci března roku 2007 vyplývá převaha příjmů státního rozpočtu nad jeho výdaji o 11,3 mld. Kč. Celkové příjmydosáhly výše 242,0 mld. Kč a výdaje 230,7 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
březen
2006
2007 % plnění
v roce 2006
Index
2007/2006
Schválený
rozpočet
Skutečnost
březen
%
plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 235,93 949,48 241,98 25,5 26,7 102,6
VÝDAJE CELKEM 220,18 1040,78 230,72 22,2 23,0 104,8
SALDO 15,75 -91,30 11,26 -12,3 -21,2 71,5

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2007 ve výši 242,0 mld. Kč představovaly 25,5 % schváleného rozpočtu (v roce 2006 to bylo 26,7 %) a meziroční růst o 6,1 mld. Kč, tj. o 2,6 %. Proti 1/4 rozpočtu bylo inkaso o 4,6 mld. Kč vyšší. Vysoké plnění rozpočtu vykázaly především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (na 42,9 %), což ovlivnily především převody prostředků z fondů organizačních složek státu (především z rezervních fondů) do příjmů kapitol ve výši 10,2 mld. Kč (loni to bylo 19,2 mld. Kč), které nebyly rozpočtovány. Meziroční růst celkových příjmů byl způsoben především růstem inkasa pojistného na důchodové pojištění (o 6,3 mld. Kč) a růstem inkasa daňových příjmů o 5,0 mld. Kč (především daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 1,7 mld. Kč, DPH o 1,6 mld. Kč, spotřební daně o 1,3 mld. Kč). Nedaňové a ostatní příjmy meziročně klesly o 6,6 mld. Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu v 1. čtvrtletí roku 2007 ve výši 230,7 mld. Kč představovaly 22,2 % schváleného rozpočtu (v roce 2006 to bylo 23,0 %). Meziročně vzrostly o 10,5 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Proti alikvotě rozpočtu byly nižší o 29,5 mld. Kč. Relativně nízké čerpání výdajů je pro 1. čtvrtletí roku typické. Zejména kapitálové výdaje zatím vykázaly čerpání pouze na 11,3 %. Meziroční růst ovlivnily zejména běžné výdaje (o 10,4 mld. Kč), z nichž nejvíce transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (o 5,4 mld. Kč) a sociální dávky (o 2,8 mld. Kč).

Vykázaný přebytek státního rozpočtu (11,3 mld. Kč) za 1. čtvrtletí roku 2007 byl o 4,5 mld. Kč nižší než ve stejném období roku 2006. Proti čtvrtletní alikvotě schváleného schodku je to výsledek o 34,1 mld. Kč lepší. Předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů o 3,3 procentního bodu je proti 1. čtvrtletí roku 2006 nižší o 0,4 procentního bodu. Následující tabulka a graf ukazují vývoj salda státního rozpočtu v 1. čtvrtletí v letech 1993 - 2007.

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
10 410 4 880 6 491 1 701 -8 520 7 591 2 077 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263

 

Podrobněji je hodnocení jednotlivých druhů příjmů a výdajů státního rozpočtu provedeno v dalších částech informace.

3. Příjmy státního rozpočtu

Za první čtvrtletí roku 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 242,0 mld. Kč, t.j. 25,5 % celoročního rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 122,0 mld. Kč(23,6 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 86,7 mld. Kč (24,4 %) a ostatní příjmy 33,3 mld. Kč (42,9 %).

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006
Skutečnost
březen
2007 % plnění SR
za březen
2006
Index
skutečnost
2007/2006
Schválený
rozpočet
Skutečnost
březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 235,93 949,48 241,98 25,5 26,7 102,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 196,06 871,85 208,71 23,9 24,2 106,5
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 117,04 516,90 122,01 23,6 24,7 104,2
v tom:
- DPH 37,55 163,60 39,17 23,9 24,0 104,3
- spotřební daně 28,67 131,30 29,92 22,8 24,1 104,4
- daně z příjmů PO 21,51 107,50 21,92 20,4 24,4 101,9
- daně z příjmů FO 25,04 98,10 26,27 26,8 27,1 104,9
vybíraná srážkou 1,13 5,00 1,27 25,3 24,6 112,0
ze závislé činnosti 18,53 83,60 20,22 24,2 25,4 109,1
z přiznání 5,38 9,50 4,78 50,3 36,6 88,8
- správní poplatky vč. kolků 0,86 4,60 0,86 18,8 21,0 100,2
- majetkové daně 1,87 9,00 2,40 26,7 18,1 128,7
- clo 0,30 1,20 0,34 28,1 25,0 112,2
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,35 1,30 0,33 25,4 25,6 95,4
- ostatní daňové příjmy*) 0,89 0,30 0,81 268,7 222,3 90,7
Pojistné SZ 79,02 354,95 86,70 24,4 23,5 109,7
z toho: na důchody 65,08 294,44 71,40 24,2 23,3 109,7
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 39,88 77,63 33,27 42,9 53,3 83,4
v tom:
- kapitoly 31,92 67,82 26,10 38,5 56,8 81,7
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 10,01 61,58 13,17 21,4 19,7 131,6
převod z fondů OSS a transf.od mezin.instit. 19,19 0,00 10,23 x x 53,3
- kapitola Operace SFA 0,91 1,29 0,04 3,0 18,7 4,3
- VPS 7,04 8,52 7,13 83,7 51,4 101,3
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,17 0,81 0,03 3,2 35,5 15,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,57 0,77 0,07 8,8 321,8 11,9
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 2,20 0,00 1,52 x x 68,9
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 1,92 0,00 0,00 x 32,0 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,23 0,70 0,24 33,7 37,5 101,5
- přijaté sankční platby 0,24 1,25 0,29 23,1 20,0 120,3
- ostatní příjmy VPS*) 1,71 4,99 5,00 100,2 32,7 292,6

*) dopočet do celku

Z celkových příjmů představují 35,8 % příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, 16,2 % tvoří daň z přidané hodnoty, 12,4 % je podíl příjmů ze spotřebních daní, 10,9 % jsou daně z příjmů fyzických osob a 9,1 % daně z příjmů právnických osob. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace představují cca 13,7 %. Ostatní příjmy zahrnující mimo jiné clo, majetkové daně a správní poplatky jsou váhově méně významné a představují 1,9 % celkových příjmů.

Struktura celkových příjmů za 1. čtvrtletí 2007 je zřejmá z grafu:

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za první čtvrtletí letošního roku 122,0 mld. Kč, což představuje 23,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 5,0 mld. Kč, tj. o 4,2 %(rozpočet počítá s 10,2 % růstem proti skutečnosti roku 2006). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu lepší.

Vývoj daňových příjmů bez pojistného na sociální zabezpečení v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí je patrný z následujícího grafu (v mld. Kč):

Příjmy z daní a poplatků jsou ovlivněny především inkasem nepřímých daní, jež dosáhlo 69,1 mld. Kč, tj. 23,4 % rozpočtu, meziročně vzrostlo o 2,9 mld. Kč, tj. o 4,3 %, a na těchto příjmech se podílelo 56,6 %.

Na dani z přidané hodnoty bylo za 1. čtvrtletí letošního roku vybráno 39,2 mld. Kč, tj. 23,9 % rozpočtu. Meziroční růst o 1,6 mld. Kč, tj. o 4,3 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,6 % proti skutečnosti 2006) nižší o 2,3 procentního bodu. Nižší meziroční růst inkasa DPH proti predikci růstu konečné spotřeby je ovlivněn novelizací zákona o DPH č. 319/2006 Sb., který od 15. 7. 2006 přeřadil některé druhy zboží do snížené sazby daně. Tempo růstu inkasa DPH je tedy zejména ovlivněno vyšší srovnávací základnou z minulého roku. Na rozdíl od předchozích let je však dopad legislativní změny na meziroční porovnatelnost výše inkasa DPH relativně malý.

Příjem SR z DPH byl ovlivněn i vyššími vratkami daně, které byly proti hodnocenému období v loňském roce vyšší o 25,5 mld. Kč.

Výše uvedené vlivy jsou patrné z meziročního srovnání inkasa DPH za jednotlivé měsíce 1. čtvrtletí (v mld. Kč):

 

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 29,9 mld. Kč, což představuje 22,8 % rozpočtu (ke konci března 2006 to bylo 24,1 %) a meziroční růst o 1,3 mld. Kč, tj. o 4,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Rozhodující váhu v plnění jejich celkového inkasa má daň z minerálních olejů a tabákových výrobků.

Spotřební daň z minerálních olejů v celkové výši 18,9 mld. Kč zaznamenala oproti stejnému období roku 2006 nárůst o 0,5 mld. Kč (tj. o 2,7 %). Čisté inkaso, tj. po převodu do SFDI (1,7 mld. Kč),vrácení daně ze zelené nafty, technických benzinů a ostatních vratek (0,4 mld. Kč), činilo 16,8 mld. Kč. Na zvýšený výběr mělo vliv zrušení daňového zvýhodnění bionafty a dále pak příznivé ceny pohonných hmot a nezvykle mírné klimatické podmínky během zimního období.

Odvedená spotřební daň z tabákových výrobků vzrostla ve sledovaném období meziročně o 0,5 mld. Kč, t.j. o 5,2 %, celkové inkaso činilo 10,1 mld. Kč. Tento nárůst lze přičíst především zvýšenému odběru kolků v rámci zákonem povoleného předzásobení se před zvýšením sazeb spotřební daně z tabákových výrobků k 1. 3. 2007. Svůj podíl má i vyšší míra kontrol stánkového prodeje a snaha o omezení pašování tabákových výrobků.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 21,9 mld. Kč představovaly 20,4 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa o 0,4 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Vysoké inkaso této daně v měsíci březnu (19,9 mld. Kč) souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň z příjmů roku 2007 u poplatníků, u kterých se zdaňovací období shoduje s kalendářním rokem a jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 150 tis. Kč.

Rozložení inkasa z DPPO do jednotlivých měsíců prvního čtvrtletí ukazuje následující graf (v mld. Kč):

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 26,3 mld. Kč, tj. 26,8 % rozpočtu (loni plnění na 27,1 %), při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 20,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 24,2 % (loni to bylo na 25,4 %) a meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, t.j. o 9,1 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,3 mld. Kč, což představuje 25,3 % rozpočtu (loni plnění na 24,6 %) a meziroční růst o 0,1 mld. Kč, t.j. o 12,0 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 4,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 50,3 % (loni to bylo 36,6 %) a proti stejnému období roku 2006 je nižší o 0,6 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci března vykázány ve výši 0,3 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES).Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci 1. čtvrtletí letošního roku 2,4 mld. Kč.

Správní poplatky zahrnuté v příjmech státního rozpočtu představovaly za 1. čtvrtletí 2007 částku 0,9 mld. Kč a naplnily tak celoroční předpoklad na 18,8 %. Jejich výše osciluje kolem této hodnoty od roku 2004. Z toho 0,3 mld. Kč bylo vybráno formou kolkové známky.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet v 1. čtvrtletí 2007 celkem 2,4 mld. Kč, což představuje 26,7 % rozpočtu a meziroční růst o 28,7 %. Z toho 2,2 mld. Kč připadá na daň z převodu nemovitostí.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2007 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši téměř 699,4 mld. Kč je proti rozpočtu na rok 2006 vyšší o 54,5 mld. Kč, tj. o 8,4 % a proti skutečnosti roku 2006 o 60,1 mld. Kč, t.j. o 9,4 %.

Dosažená skutečnost *) k 31.3.2007 představuje 164,3 mld. Kč, tj. 23,5 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční nárůst o 6,3 mld. Kč, t.j. o 4,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 158,0 mld. Kč, t.j. 24,5 % schváleného rozpočtu a meziročně vzrostlo o 19,1 mld. Kč, t.j. o 13,7 %.

Celostátní výnos DPH dosáhl výše 55,6 mld. Kč, což je o 2,3 mld. Kč, tj. o 4,2 % více, než ve stejném období minulého roku. Z toho 11,5 mld. Kč bylo převedeno do rozpočtů obcí(rozpočet na rok 2007 počítá s 48,5 mld. Kč) a téměř 5,0 mld. Kč do rozpočtů krajů (rozpočet počítá s 20,0 mld. Kč).

Celostátní výnos spotřebních daní dosáhl 31,6 mld. Kč a proti 1. čtvrtletí 2006 je o 1,3 mld. Kč, t.j. o 4,3 % vyšší. Z toho 1,7 mld. Kč bylo převedeno SFDI (9,1 % z daně z minerálních olejů).

Celostátní výnos DPFO dosáhl 39,3 mld. Kč a byl proti stejnému období předchozího roku vyšší o 1,7 mld. Kč, t.j. o 4,5 %. Na této dani se podílejí rozpočty krajů a obcí, do jejichž příjmů bylo převedeno 13,0 mld. Kč (rozpočet počítá celoročně s objemem 48,5 mld. Kč). Do rozpočtů obcí bylo převedeno 9,9 mld. Kč (rozpočet 36,5 mld. Kč) a do rozpočtů krajů 3,1 mld. Kč (rozpočet 12,0 mld. Kč).

Celostátní inkaso DPPO dosáhlo ke konci března 30,8 mld. Kč a je nad úrovní roku 2006 o 0,6 mld. Kč, t.j. o 2,1 %. I na této dani participují rozpočty obcí a krajů, do jejichž příjmů bylo za 1. čtvrtletí 2007 převedeno téměř 8,9 mld. Kč (z toho obcím 6,2 mld. Kč a krajům 2,7 mld. Kč). Rozpočet počítá s celoroční participací ve výši 45,0 mld. Kč, z toho pro obce 31,8 mld. Kč a pro kraje 13,2 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 86,7 mld. Kč, což představuje 24,4 % rozpočtu a meziroční růst o 7,7 mld. Kč, t.j. o 9,7 %; plnění rozpočtu je vyšší než bylo v loňském roce o 0,9 procentního bodu. Meziroční dynamika je o 2,3 procentního bodu vyšší než byla v loňském 1. čtvrtletí a rozpočtované tempo (6,4 % proti skutečnosti 2006) převyšuje o 3,3 procentního bodu. Na důchody připadá 71,4 mld. Kč, t.j. 24,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,3 mld. Kč, tj. o 9,7 % (rozpočtovaná dynamika činí 6,3 % proti skutečnosti 2006).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery jsou v roce 2007 rozpočtovány ve výši 77,6 mld. Kč, tj. o 2,2 mld. Kč (o 2,7 %) nižší než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2006 (vč. zákona č. 170/2006 Sb.). Meziročně klesl rozpočet nedaňových příjmů o 1,9 mld. Kč, kapitálových příjmů o 1,4 mld. Kč, naopak rozpočet přijatých transferů vzrostl o 6,2 mld. Kč.

V 1. čtvrtletí roku 2007 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkové výše 33,3 mld. Kč, tj. 42,9 % rozpočtu, a je to o 6,6 mld. Kč méně než v roce 2006. Vysoké plnění je ovlivněno nerozpočtovanými příjmy v rámci přijatých transferů ve výši 11,7 mld. Kč (viz dále). Bez těchto prostředků by plnění nedaňových a ostatních příjmů činilo 27,7 %.

Nedaňové příjmy - schválený rozpočet 13,8 mld. Kč - tvoří především příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,3 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,3 mld. Kč) a ze zahraničí (0,8 mld. Kč), příjmy z úroků a realizace finančního majetku (1,4 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,3 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,0 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,9 mld. Kč), soudní poplatky (0,7 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,6 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč) a další.

Za 1. čtvrtletí roku 2007 dosáhly nedaňové příjmy podle údajů pokladního plnění státního rozpočtu 8,1 mld. Kč, tj. 58,9 % rozpočtu. V roce 2006 to bylo 6,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 41,5 %. Z nich např. splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelských subjektů činily 2,4 mld. Kč, dále přijaté vratky transferů 2,2 mld. Kč, přijaté sankční platby 289 mil. Kč, soudní poplatky 236 mil. Kč (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) a dobrovolné pojistné 146 mil. Kč (MPSV).

Rozpočet kapitálových příjmů předpokládá v roce 2007 pouze s příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 0,8 mld. Kč. Na rozdíl od roku 2006 se nepočítá s příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů.

Za 1. čtvrtletí roku 2007 dosáhly kapitálové příjmy výše 0,2 mld. Kč, tj. 29,9 % rozpočtu. V roce 2006 to bylo 0,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 17,6 %.

V rámci přijatých transferů - rozpočet 63,1 mld. Kč - jsou rozpočtovány prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie. Patří sem především investiční (rozpočet 30,4 mld. Kč) a neinvestiční (12,4 mld. Kč) převody z Národního fondu - jde především o prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti na financování společných programů EU a ČR.Neinvestiční transfery přijaté od EU (18,7 mld. Kč) počítají s 8,9 mld. Kč na přímé platby zemědělcům, 8,1 mld. Kč na program podpory venkova, 1,0 mld. Kč na společnou organizaci trhu a 0,6 mld. Kč na realizaci programu Horizontální plán rozvoje venkova. V tomto roce již nejsou rozpočtovány kompenzační platby (v roce 2006 ve výši 6,0 mld. Kč).

V 1. čtvrtletí roku 2007 dosáhly přijaté transfery výše 24,9 mld. Kč, tj. 39,5 % rozpočtu. V roce 2006 to bylo 33,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 58,5 %. Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vyplývají transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (investiční i neinvestiční) ve výši 13,2 mld. Kč, tj. 21,4 % rozpočtu (61,6 mld. Kč). Přijaté kompenzační platby nebudou v roce 2007 realizovány (v 1. čtvrtletí 2006 činily 1,9 mld. Kč). Vysoké plnění rozpočtu přijatých transferů ovlivnily především nerozpočtované příjmy, a to zejména převody prostředků z fondů organizačních složek státu (především z rezervních fondů) do příjmů kapitol ve výši 10,2 mld. Kč a také převody prostředků z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS ve výši 1,5 mld. Kč.

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací za 1. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce dubna).


*) Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů viz tabulka č.3 v příloze.

4. Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje schválené zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, dosahují částku 1 040,8 mld. Kč, což proti schválenému rozpočtu na rok 2006 představuje meziroční přírůstek o 7,0 %. V absolutním vyjádření jde o meziroční nárůst celkových výdajů téměř o 67,7 mld. Kč, z toho u běžných výdajů jde o nárůst o 72,5 mld. Kč, zatímco u kapitálových výdajů jde o pokles o 4,8 mld. Kč. V rámci běžných výdajů vykazují nejvyšší meziroční přírůstek neinvestiční transfery obyvatelstvu, a to o 33,7 mld. Kč, z toho sociální dávky o 35,2 mld. Kč. Dále pak meziročně rostou neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední i územní úrovně - celkem o 30,8 mld. Kč (z toho pojistné - platba státu do systému zdravotního pojištění o 10,9 mld. Kč, dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu téměř o 6 mld. Kč).

Ve srovnání se skutečností roku 2006 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu vyšší o 20,1 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Z toho na běžné výdaje připadá navýšení o 39,3 mld. Kč (o 4,3 %) a na kapitálové výdaje snížení o 19,1 mld. Kč (o 17,6 %). Na nárůstu běžných výdajů se podílejí především sociální dávky (růst o 32,5 mld. Kč).

Z celkových rozpočtovaných výdajů dosahují 569,8 mld. Kč (tj. 54,7 %) tzv. mandatorní výdaje, které stát musí uhradit na základě platných zákonů nebo jiných právních předpisů, resp. ze smluvních závazků státu. Z nich 469,3 mld. Kč představují mandatorní sociální výdaje, což je o 13,5 % více než jsou upravené srovnatelné výdaje státního rozpočtu na rok 2006, jejichž navýšení o 9,3 mld. Kč bylo schváleno zákonem č. 584/2006 Sb. v položce důchodů. Tyto výdaje v roce 2007 odčerpají 49,4 % celkových příjmů státního rozpočtu, resp. téměř 53 % příjmů po odpočtu příjmů z EU, podílí se na rozpočtovaných výdajích z více než 45,5 %. Rozpočet mandatorních sociálních výdajů se meziročně zvyšuje o cca 65 mld. Kč, z toho na přírůstek výdajů na dávky a jiné peněžní transfery fyzickým osobám připadá 53,5 mld. Kč. Po připočtení výdajů na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti činí úhrn výdajů do sociální oblasti 474,1 mld. Kč, jež blokuje téměř 50 % rozpočtových příjmů, resp. 53,4 % příjmů po odpočtu příjmů z EU.

Z celkových rozpočtovaných mandatorních výdajů tvoří důchody 287,4 mld. Kč, dávky státní sociální podpory 54,4 mld. Kč, dávky nemocenského pojištění 32,7 mld. Kč, podpory v nezaměstnanosti 7,2 mld. Kč, dávky pro zdravotně postižené 4,5 mld. Kč, dávky pomoci ve hmotné nouzi 11,7 mld. Kč (transfery do územních rozpočtů na dávky vyplácené obcemi) apod. Platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybranou skupinu obyvatel je rozpočtována v objemu 47,2 mld. Kč, výdaje na dluhovou službu 38,1 mld. Kč, odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30,0 mld. Kč, příspěvek státu na podporu stavebního spoření 13,7 mld. Kč, státní příspěvek k penzijnímu připojištění téměř 4,5 mld. Kč atd.

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2007, vč. porovnání se stejným obdobím předchozího roku, ukazuje následující tabulka:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006
Skutečnost
březen
2007 % plnění SR
za březen
2006
Index
skutečnost
2007/2006
Schválený
rozpočet
Skutečnost
březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 220,18 1040,78 230,72 22,2 23,0 104,8
Běžné výdaje 210,25 951,36 220,65 23,2 24,3 104,9
z toho:
- platy zaměstnanců a ost. platby za
proved. práci (vč.povinného pojistného)
13,83 96,01 14,85 15,5 15,2 107,4
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 12,57 47,21 11,93 25,3 34,7 94,9
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 27,05 120,67 32,42 26,9 25,3 119,8
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 12,18 50,17 9,76 19,5 27,7 80,1
- neinvest. transfery státním fondům 5,37 33,81 6,78 20,1 19,4 126,2
- neinvest. transfery občanským sdružením *) 0,43 x 0,42 x 17,5 97,1
- sociální dávky 93,18 387,63 96,14 24,8 27,2 103,2
z toho:
důchody 71,73 287,38 71,87 25,0 27,2 100,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,01 7,23 2,01 27,8 27,6 99,8
ostatní soc.dávky 11,06 38,58 11,08 28,7 28,8 100,2
státní soc.podpora 8,39 54,44 11,18 20,5 24,8 133,4
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,92 5,35 0,94 17,6 11,9 102,7
- prostředky na insolventnost 0,05 0,30 0,03 9,7 17,1 56,7
- stavební spoření 0,00 13,70 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,96 4,50 1,09 24,2 24,2 113,1
- převod do fondu státních záruk 2,20 12,16 0,50 4,1 19,6 22,7
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 8,50 30,01 8,72 29,0 28,2 102,6
- kapitola Státní dluh 9,64 38,10 8,62 22,6 28,2 89,5
- kapitola Operace SFA 0,02 1,10 0,02 2,0 0,7 112,3
Kapitálové výdaje 9,93 89,42 10,07 11,3 10,5 101,4
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 1,12 23,69 0,17 0,7 6,2 14,7
- investič.nákupy a související výdaje 3,35 22,23 3,49 15,7 15,1 104,1
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 3,55 0,00 3,81 x x 107,3
- kapitola Operace SFA 0,00 8,01 0,01 0,2 0,0 313,2

*) rozp.této položky (pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf.nezisk. apod.organizacím-ve výši 5 892 mil. Kč

Celkové výdaje státního rozpočtu ve sledovaném období dosáhly 230,7 mld. Kč, tj. 22,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,8 % (o 10,5 mld. Kč). Skutečné čerpání tak bylo o 29,5 mld. Kč pod úrovní čtvrtletní alikvoty celoročního rozpočtu. Ve stejném období předchozího roku byly výdaje čerpány na 23,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,9 % (o 21,6 mld. Kč); proti čtvrtletní alikvotě rozpočtu byly o 9,0 mld. Kč nižší.

Čerpání jednotlivých druhů rozpočtových výdajů bylo ve sledovaném období rozdílné. Podobně jako v předchozích letech bylo dosaženo vyššího čerpání běžných výdajů (23,2 % rozpočtu)proti výdajům kapitálovým (11,3 %). Z běžných výdajů překročily čtvrtletní 25%-ní alikvotu rozpočtu zejména odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU (29,0 %), neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (26,9 %) a platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (25,3 %). Sociální dávky byly čerpány téměř na úrovni ? rozpočtu (24,8 %).

Běžné výdaje dosáhly celkem 220,6 mld. Kč, byly plněny na 23,2 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 4,9 %, tj. o 10,4 mld. Kč, když došlo k meziročnímu růstu u většiny výdajových položek s výjimkou transferů fondům sociálního a zdravotního pojištění (Všeobecné zdravotní pojišťovně), transferů příspěvkovým organizacím a občanským sdružením, výdajů kapitoly Státní dluh, převodů do fondu státních záruk a některých dalších položek. Nejvyšší podíl na celkovém meziročním navýšení (51,9 %) měly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, které v porovnání s předchozím rokem vzrostly o 5,4 mld. Kč.

Strukturu výdajů státního rozpočtu ke konci 1. čtvrtletí 2007 ukazuje následující graf:

Významná část (45,5 %) celkových výdajů v 1. čtvrtletí 2007 směřovala do sociální oblasti (vč. transferů obcím na dávky v hmotné nouzi a zdravotně postiženým a na dávky na péči podle zákona o sociálních službách), kde proti roku 2006 došlo k řadě legislativních změn.

Sociální dávky 1) dosáhly celkové výše 96,1 mld. Kč, tj. 41,7 % všech výdajů, a byly plněny na 24,8 % rozpočtu při meziročním růstu téměř o 3,0 mld. Kč, tj. o 3,2 %.

Největší objem sociálních dávek (74,8 %) představovaly výdaje na důchody, které byly čerpány ve výši 71,9 mld. Kč, tj. na 25,0 % rozpočtu, při meziročním zvýšení o 0,2 %, tj. o 0,1 mld. Kč. Na nižší meziroční nárůst výdajů na důchody měla vliv vyšší základna roku 2006 spočívající v tom, že část zálohy České poště (2,8 mld. Kč) na výplatu důchodů počátkem ledna 2006 byla hrazena až z rozpočtových prostředků roku 2006, nikoliv roku 2005, jak se předpokládalo, přičemž na výplaty důchodů v prvních měsících roku 2007 byla záloha České poště poukázána ještě v roce 2006 (5,6 mld. Kč). Na druhé straně proběhla valorizace důchodů (nařízení vlády č. 461/2006 Sb.) - procentní výměra důchodu se zvyšuje o 6,6 % procentní výměry u důchodů přiznaných před 1.1.1996 a o 5,6 % procentní výměry u důchodů přiznaných od 1.1.1996 do 31.12.2006 vždy od splátky důchodu po 31.12.2006, základní výměra se zvyšuje o 100,- Kč na 1 570,- Kč měsíčně od splátky důchodu po 31.12.2006.

Na ostatní dávky 2) v sociální oblasti bylo vynaloženo 11,1 mld. Kč, tj. 28,7 % rozpočtu, což bylo téměř stejně jako v roce 2006. Z toho dávky nemocenského pojištění představovaly9,6 mld. Kč, když částky pro stanovení denního vyměřovacího základu se od 1.1.2007 zvýšily z 510,- Kč na 550,- Kč a ze 730,- Kč na 790,- Kč.

Dávky státní sociální podpory 3) byly čerpány v celkové výši 11,2 mld. Kč (20,5 % rozpočtu) a meziročně se zvýšily o 33,4 %, tj. o 2,8 mld. Kč. Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Některé dávky - přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky - jsou poskytovány v závislosti na příjmu rodiny; základem pro stanovení nároku a pro výši dávek, vč. hranice příjmů občana či rodiny, je životní minimum. Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, který ruší dosavadní zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zavádí novou konstrukci životního minima jako minimální společensky uznanou hranici příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Současně také zavádí tzv. existenční minimum, tj. minimální hranici peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni zajišťující přežití. Částky životního minima a existenčního minima je vláda zmocněna zvyšovat svým nařízením vždy od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 % (za mimořádných okolností může vláda tyto částky zvýšit i mimo valorizační termín). V souvislosti s tímto zákonem nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007 zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění mj. i zákon o státní sociální podpoře. Přídavek na dítě je základní dávkou poskytovanou rodinám s dětmi a nárok na něj mají rodiny s příjmem do čtyřnásobku svého životního minima (k 31.12.2006 do částky trojnásobku životního minima). Je poskytován ve třech úrovních, které závisí na příjmu rodiny zjišťovaném za předchozí kalendářní rok. Jeho výše za kalendářní měsíc je stanovena násobkem částky životního minima dítěte. Rodičovský příspěvek náleží ve výši odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje, od 1. ledna 2007 je to 7 582 Kč měsíčně (do 31.12.2006 výše rodičovského příspěvku činila 3 696 Kč). Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Sociální příplatek je dávkou, cílem které je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním jejich potřeb. Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 2,2 násobek životního minima rodiny (do 31.12.2006 nesměla hranice překročit 1,6 násobek). Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje. Příspěvek na bydlení, který přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy, byl od 1.1.2007 zcela nově konstruován. Ke změnám došlo také u dávek pěstounské péče, ve stanovení koeficientů pro jejich výpočet, např. výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,3 násobku životního minima (v roce 2006 to bylo 2,0 násobku), atd. Od dubna 2006 se zvýšily násobky životního minima pro výpočet porodného, např. v roce do 31.3.2006 při narození jednoho dítěte činilo porodné 5,0 násobek životního minima na osobní potřeby dítěte, od 1.4. do 31.12.2006 to bylo 10,0 násobek a od 1.1.2007 pak 11,1 násobek.

Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti) dosáhly 2,0 mld. Kč, tj. 27,8 % schváleného rozpočtu a byly vyplaceny téměř ve stejné výši jako v roce 2006, kdy byly plněny na 27,6 % rozpočtu. Výše těchto výdajů závisí od celkové míry nezaměstnanosti a jejího vývoje.

Podíl jednotlivých druhů sociálních dávek na celkových sociálních dávkách je následující:

 

Výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti 4) dosáhly 940 mil. Kč, tj. pouze 17,6 % rozpočtu, a proti stejnému období předchozího roku byly vyšší o 2,7 %, tj. o 20 mil. Kč.

Nízké čerpání výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15,5 % rozpočtu (14,8 mld. Kč) je obvyklé a souvisí s měsíčním posunem v účtování (ve stejném období předchozího roku to bylo 15,2 % rozpočtu). Meziroční růst o 7,4 %, tj. o 1,0 mld. Kč, ovlivnilo mj. zvýšení tarifních platů od 1.1.2007.

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly čerpány ve výši 13,8 mld. Kč, což představuje 13,8 % rozpočtu a meziroční růst o 11,0 %, tj. o 1,3 mld. Kč.

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům byly poskytnuty ve výši 3,7 mld. Kč (13,6 % rozpočtu) při meziročním poklesu o 2,6 %, tj. o 98 mil. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně byly čerpány v celkovém objemu téměř 18,7 mld. Kč, tj. na 23,1 % rozpočtu. Z toho na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění představující platby státu na zdravotní pojištění za vybrané skupiny obyvatelstva připadlo 11,9 mld. Kč, tj. 25,3 % rozpočtu. V letošním roce zatím nebyla poskytnuta žádná předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny (v lednu 2006 byla poskytnuta ve výši 3,0 mld. Kč, o kterou byly v měsících září a prosinec kráceny běžné platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění). Po odečtení předsunuté platby v roce 2006 činil meziroční nárůst 2,4 mld. Kč, tj. 24,7 %. V rozpočtu je zabezpečen nárůst výdajů na pojistné zdravotního pojištění - platbu státu o 30 %, tj. z částky 36,3 mld. Kč v roce 2006 na částku 47,2 mld. Kč v roce 2007. Neinvestiční dotace státním fondům ve výši 6,8 mld. Kč byly plněny na 20,1 % rozpočtu při meziročním růstu o 26,2 %, tj. o 1,4 mld. Kč.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu značný objem čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, a to ve výši 32,4 mld. Kč (26,9 % rozpočtu) při meziročním zvýšení o 19,8 %, tj. více než o 5,4 mld. Kč. Z toho převod prostředků z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činil pro 1. čtvrtletí 2006 celkem 18,7 mld. Kč, tj. o 1,0 mld. Kč více než v předchozím roce. Obcím bylo poskytnuto na dávky v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým5) 4,7 mld. Kč a na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách6) 4,1 mld. Kč. Prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči jsou od roku 2007 uvolňovány z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí obcím prostřednictvím krajů (dávky sociální péče vyplácené z titulu sociální potřebnosti a dávky zdravotně postiženým byly v roce 2006 rozpočtovány v rámci souhrnného dotačního vztahu podle zákona o státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa a byly vypláceny obcemi). Tak jako u některých dávek státní sociální podpory i zde nachází zásadní využití systém životního a existenčního minima.

Odvody peněžních prostředků z vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie jako smluvní závazek vyplývající z členství ČR v EU dosáhly v 1. čtvrtletí 2007 celkem 8,7 mld. Kč, tj. 29,0 % rozpočtu. Rozpočtovanou částku ve výši 30,0 mld. Kč tvoří 22,2 mld. Kč jako zdroje dle HND a 7,8 mld. Kč jako zdroj dle DPH. Vlastní zdroje ES tvoří příjmovou stranu rozpočtu EU a jejich výše je pro jednotlivé členské státy stanovena v rozpočtu EU na příslušný rozpočtový rok. Při mírně nižším celkovém objemu rozpočtovaných prostředků na rok 2007 oproti předchozímu roku se tyto odvody ve sledovaném období zvýšily o 2,6 %, tj. o 220 mil. Kč. Vyšší platby za 1. čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 byly rovněž způsobeny skutečností, že v lednu 2006 byl odvod vlastních zdrojů ES snížen o přebytek úhrad do rozpočtu EU za rok 2005 o cca 1,0 mld. Kč.

V kapitole Státní dluh bylo vynaloženo 8,6 mld. Kč, tj. 22,6 % rozpočtovaných výdajů, při meziročním poklesu o 10,5 % (o 1,0 mld. Kč). Čerpání finančních prostředků v průběhu roku souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

Státní rozpočet na rok 2007 stanovil rozsah kapitálových výdajů ve výši 89,4 mld. Kč, což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2006 o 5,1 % méně, proti skutečnosti dosažené v roce 2006 pak o 15,1 % méně (vliv zapojení rezervních fondů).

Převážná většina kapitálových výdajů souvisí s financováním programů reprodukce a provozování majetku, na které je rozpočtem určeno celkem 86,33 mld. Kč (včetně běžných výdajů souvisejících s programy). Proti schválenému rozpočtu na rok 2006 jsou o 6,92 mld. Kč, tj. o 8,7 % vyšší a jsou v nich zahrnuty veškeré dotace poskytnuté na financování programů z fondů Evropské unie v celkové výši 27,21 mld. Kč, proti roku 2006 o 9,01 mld. Kč (o 50,2 %) vyšší. Jedná se o významnou metodickou změnu systému financování programů zahájenou v roce 2006 a spočívající v tom, že uvedené výdaje jsou ve stejné výši zahrnuty do příjmů státního rozpočtu. Tímto opatřením lze dosáhnout zvýšení úrovně kontroly alokací a efektivnosti použití prostředků poskytnutých z rozpočtu EU.

Z věcného hlediska vychází rozpočet ze schválených dokumentací programů reprodukce majetku nové řady programů pro období 2003 až 2007 zabezpečujících dlouhodobě stanovené cíle rozvoje a obnovy materiálně technické základny činnosti státní správy a podporu reprodukce majetku nevládního sektoru. Je rovněž zabezpečena účast státního rozpočtu na financování některých programů zahájených v letech 1995 až 2000, které by měly být v převážné míře ukončeny v roce 2007. Rozpočet obsahuje též nové programy pro plánovací období let 2007 až 2013.

Věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle programů sleduje Ministerstvo financí v Informačním systému programového financování (ISPROFIN). Lze konstatovat, že výdaje na financování programů v plné míře umožňují pokračování investičních akcí přecházejících z roku 2006 do roku 2007, přičemž se počítá se zahajováním nových akcí v rozsahu cca 18 mld. Kč. Na výrazném zvýšení dotací podnikům (proti roku 2006 o 4,27 mld. Kč (o 79,4 %) se rozhodující měrou podílejí dotace na modernizaci železničních koridorů a rekonstrukce železničních tratí financovaných z fondů EU.

V roce 2007 se očekává pokračování změny přístupu resortů k reprodukci majetku ve státním vlastnictví, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav.

Z uvedené celkové částky 86,33 mld. Kč určené na financování programů připadá 14,8 mld. Kč na rozvoj a obnovu materiálně technické základny armády, 9,4 mld. Kč na podporu opatření v ochraně životního prostředí, 8,0 mld. Kč na podporu regionálního rozvoje, 4,9 mld. Kč ve prospěch materiálně technické základny vysokých škol, 5,4 mld. Kč na modernizaci železničních koridorů a rekonstrukce železničních tratí, 3,1 mld. Kč na podporu Policie ČR. Další prostředky směřují do obnovy a rozvoje zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, na výstavbu dálnic, obnovu silnic, na podporu výstavby bytů apod. Na splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů se státní zárukou, jejich úrokové náklady a odměny ČKA a ČMZRB jsou v kapitole VPS určeny prostředky ve výši 3,3 mld. Kč (Fond státních záruk).

Na financování programů se významnou měrou podílejí i úvěry přijaté Českou republikou od EIB, jejichž čerpání se v roce 2007 očekává v celkové výši 6,96 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny zejména na výstavbu dálnic (D8, D11, obchvat Plzně, pražský okruh - celkem 3,7 mld. Kč), na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně (1,3 mld. Kč), na odstraňování následků povodní 2002 a protipovodňovou prevenci (1,2 mld. Kč) a na výstavbu a obnovu vodovodů, kanalizací a ČOV (0,8 mld. Kč).

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech měsících roku 2007 ve výši 10,1 mld. Kč představovalo pouze 11,3 % schváleného rozpočtu (obvyklá dlouhodobě vykazovaná úroveň) a bylo téměř o 12,3 mld. Kč pod jednou čtvrtinou rozpočtované hodnoty. Meziročně se kapitálové výdaje zvýšily o 0,2 mld. Kč, tj. o 1,4 %. Podrobnější plnění kapitálových výdajů za 1. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce dubna).

Na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v rozpočtované výši 6,96 mld. Kč bylo v 1. čtvrtletí 2007 z kapitoly OSFA (u níž jsou prostředky rozpočtovány) převedeno věcně příslušným resortům celkem 743 mil. Kč a z této částky bylo čerpáno pouze 28 mil. Kč; ve stejném období roku 2006 bylo čerpáno 377 mil. Kč (z celkem rozpočtovaných 9,2 mld. Kč).


1) důchody, ostatní dávky, výdaje na dávky státní sociální podpory a výdaje na státní politiku zaměstnanosti - pasivní část (podpora v nezaměstnanosti).
2) dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství), výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru a další drobné dávky.
3) zahrnují přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na školní pomůcky, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné.
4) zahrnují výdaje na rekvalifikaci, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa, zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností a ostatní výdaje na APZ (např. investiční pobídky).
5) dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Dosavadní dávky sociální péče vyplácené z titulu sociální potřebnosti tak byly nahrazeny dávkami v systému pomoci v hmotné nouzi, kterými jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc (systém dávek pro zdravotně postižené zůstal nezměněn).
6) dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který mj. zavádí novou dávku "příspěvek na péči", která nahrazuje dávku "zvýšení důchodu pro bezmocnost" dříve poskytovanou podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

B. Řízení státního dluhu

1. Vývoj státního dluhu

V 1. čtvrtletí 2007 došlo ke zvýšení státního dluhu o 9,2 mld. Kč z 802,5 mld. Kč na 811,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2007 se dluh zvýšil o 1,2%.

Při zvýšení státního dluhu z 802,5 mld. Kč na 811,7 mld. Kč se vnitřní státní dluh zvýšil o 9,3 mld. Kč a vnější státní dluh se snížil o 0,1 mld. Kč.

Přehled o vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí 2007 podává následující tabulka:

v mil. Kč
Stav
1.1.2007
Výpůjčky Splátky Kurzové
rozdíly
Změna Stav
31.3.2007
(a) (b) (c) (a-b+c)
STÁTNÍ DLUH CELKEM 802 493 74 209 65 047 89 9 251 811 744
Vnitřní dluh 680 903 74 209 64 907 9 302 690 205
Státní pokladniční poukázky 89 568 30 333 41 757 -11 424 78 144
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 588 935 43 126 20 000 23 126 612 061
Krátkodobé půjčky 2 400 750 3 150 -2 400 0
Vnější dluh 121 590 140 89 -51 121 539
Zahraniční emise dluhopisů 84 112 89 89 84 201
Půjčky od EIB 36 704 0 36 704
Směnky pro úhradu účasti u IBRD a EBRD 774 140 0 -140 634

Státní výpůjčky v 1. čtvrtletí 2007 spočívaly především v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 6 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem výpůjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období objemu 30 333 mil. Kč. Objem splátek SPP činil 41 757 mil. Kč.

Krátkodobé půjčky a jejich splátky měly v průběhu 1. čtvrtletí 2007 výhradně podobu repo operací se zástavou státních pokladničních poukázek. Objem repo půjček se zástavou SPP činil v 1. čtvrtletí 2007 celkem 750 mil.Kč, objem splátek těchto půjček pak 3 150 mil.Kč.

V 1. čtvrtletí 2007 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím trhu podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Dne 15. 1. 2007 byla vydána 9. tranše 44. emise 10letých dluhopisů v objemu 6 086 mil. Kč. Dne 29. 1. 2007 proběhlo vydání 3. tranše 48. emise 3letých dluhopisů v objemu 5 572 mil. Kč. Dne 12. 2. 2007 se uskutečnilo vydání 9. tranše 46. emise 15letých dluhopisů v objemu 6 437 mil. Kč. Dne 26. 2. 2007 byla vydána 10. tranše 45. emise 5letých dluhopisů v objemu 5 258 mil. Kč. Dne 12. 3. 2007 se uskutečnilo vydání 4. tranše 48. emise 3letých dluhopisů v objemu 5 836 mil. Kč. Dne 19. 3. 2007 proběhlo vydání 2. tranše 49. emise 30letých dluhopisů v objemu 6 005 mil. Kč 1. Dne 26. 3. 2007 byla vydána 10. tranše 46. emise 15letých dluhopisů v objemu 7 932 mil. Kč. Celkově tak emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu dosáhly v 1. čtvrtletí 2007 objemu 43 126 mil. Kč:

Číslo emise a tranše Datum tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem tranše
(mil. Kč)
Částka získaná
primární aukcí
(mil. Kč)
Roční
kupón
(%)
Výnos do
splatnosti
(% pa)
44, 9. tranše 15.1.2007 11.4.2015 6 086,00 6 085,36 3,80 3,80
48, 3. tranše 29.1.2007 27.11.2009 5 572,32 5 554,69 3,25 3,37
46, 9. tranše 12.2.2007 12.9.2020 6 437,27 6 191,34 3,75 4,12
45, 10. tranše 26.2.2007 18.10.2010 5 257,58 5 130,22 2,55 3,26
48, 4. tranše 12.3.2007 27.11.2009 5 835,50 5 848,47 3,25 3,16
49, 2. tranše 19.3.2007 4.12.2036 6 005,00 5 914,06 4,20 4,29
46, 10. tranše 26.3.2007 12.9.2020 7 932,42 7 602,06 3,75 4,16

V rámci úmoru střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů byla dne 17. března 2007 uhrazena částkou 20 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 32. emise 7letých státních dluhopisů z roku 2000.

Ke konci 1. čtvrtletí 2007 byly v oběhu státní dlouhodobé dluhopisy emitované na zahraničních trzích v celkovém objemu 84 201 mil. Kč, zatímco ke konci roku 2006 tento objem činil 84 112 mil. Kč. K růstu korunové hodnoty těchto dluhopisů došlo v důsledku kladného kurzového rozdílu ve výši 89 mil. Kč.

Finanční prostředky získané prodejem jak emisí SPP, tak emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů sloužily ke splátkám jistin dlouhodobého státního dluhu a k pokrytí schodků státního rozpočtu. Pro účel úhrady ztráty České konsolidační agentury Ministerstvo financí emitovalo v průběhu 1. čtvrtletí 2007 státní dlouhodobé dluhopisy podle zákona č.5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003. Tato úhrada dosáhla v 1. čtvrtletí 2007 výše 2 mld. Kč, přičemž celá tato částka byla financována z výnosu prodeje 9. tranše 44. emise státních dlouhodobých dluhopisů.

Prémií emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů bylo v 1. čtvrtletí 2007 dosaženo pouze v případě jedné ze sedmi vydaných tranší, přičemž její výše dosáhla 13 mil. Kč. Naproti tomu suma diskontů dosáhla v 1. čtvrtletí 2007 výše -813 mil. Kč. Tato nepříznivá skutečnost byla způsobena vyšší úrovní úrokových sazeb na kapitálovém trhu ve srovnání s obdobím, kdy byly stanovovány kupónové sazby většiny emisí, jejichž tranše byly v 1. čtvrtletí 2007 prodávány. Pro srovnání, v 1. čtvrtletí 2006 dosáhly prémie výše 162 mil. Kč a diskonty -386 mil. Kč, což znamená zhoršení situace oproti stejnému čtvrtletí minulého roku.

Prémie emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů nejsou od roku 2007 převáděny do kapitoly VPS, ale zůstávají součástí kapitoly Státní dluh.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1. čtvrtletí 2007 o 11 791 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 762 615 mil. Kč na 774 406 mil. Kč. Tento objem vzrostl v 1. čtvrtletí 2007 na 101,5% v porovnání se začátkem roku.

V průběhu 1. čtvrtletí 2007 nedošlo k čerpání žádné tranše půjček od Evropské investiční banky. Stav půjček od EIB byl tak na konci 1. čtvrtletí 2007 stejný jako na jeho počátku a činil 36 704 mil. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Výnosy v aukcích SPP byly v 1. čtvrtletí 2007 víceméně konstantní, což lze demonstrovat na příkladu SPP s původní dobou do splatnosti 13 týdnů, jejíž výnos vzrostl z 2,44% pa na počátku ledna na 2,47% pa v polovině února a SPP s původní dobou do splatnosti 26 týdnů, jejíž výnos poklesl z 2,58% pa na počátku února na 2,54% pa na konci března.

Vývoj výnosů do splatnosti v primárních aukcích střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů se v průběhu 1. čtvrtletí 2007 a ve srovnání se 4. čtvrtletím 2006 lišil podle jednotlivých splatností. Zatímco výnosy 3letých dluhopisů měly kolísavý vývoj, u 5letých a 10letých dluhopisů došlo k poklesu a 15letých a 30letých k nárůstu těchto výnosů.

U 3letých dluhopisů (48. emise) došlo u lednové 3. tranše ve srovnání s 2. tranší prodanou v prosinci 2006 k nárůstu z 3,21% pa na 3,37% pa, následně pak v případě březnové 4. tranše došlo k poklesu na 3,16% pa, tj. o 21 bazických bodů oproti lednu. U 5letých dluhopisů (45. emise) poklesl výnos do splatnosti v únoru vzhledem k předchozí listopadové tranši o 26 bazických bodů (výnos 3,52% pa v listopadu 2006 oproti 3,26% pa v únoru 2007).

U 10letých dluhopisů (44. emise) došlo k poklesu výnosu do splatnosti o 11 bazických bodů, kdy výnos v říjnu 2006 činil 3,91% pa, zatímco v následující tranši v lednu 2007 pak 3,80% pa. U 15letých dluhopisů (46. emise) došlo k růstu výnosu do splatnosti z hodnoty 3,91% pa u 8.tranše vydané v listopadu přes 4,12% pa u únorové 9.tranše až na 4,16% pa v případě březnové 10. tranše této emise, tj. celkem o 25 bazických bodů. U 30letých dluhopisů (49. emise) činil výnos do splatnosti v případě březnové 2. tranše 4,29% pa, byl tedy o 7 bazických bodů vyšší než v případě prosincové 1. tranše (4,22% pa).


1 Částka je uvedena bez emise do portfolia MF, která se uskutečnila ve výši 995 mil. Kč.

2. Výdaje kapitoly Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh. Příjmy kapitoly Státní dluh (dále kapitola) byly rozpočtovány v nulové výši, přičemž skutečné příjmy kapitoly byly rovněž nulové.

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v 1. čtvrtletí 2007 podává následující tabulka.

v mil. Kč
Ukazatel Skutečnost
1. čtvrtletí
2006
Rozpočet 2007 Skutečnost
1. čtvrtletí
2007
%
Plnění
Index
2007/2006
(%)
Schválený vč. všech
změn
1 2 3 4 5 5:04 5:02
Výdaje kapitoly celkem 9 636 38 102 38 102 8 625 22,6 89,5
1. Úrokové výdaje celkem 9 615 37 802 37 802 8 608 22,8 89,5
na vnitřní dluh 8 853 32 777 32 777 7 307 22,3 82,5
z toho:
na státní pokladniční poukázky 967 3 185 3 185 422 13,3 43,7
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 7 886 29 592 29 592 6 885 23,3 87,3
na vnější dluh 762 5 025 5 025 1 301 25,9 170,7
z toho:
na zahraniční emise dluhopisů 607 3 924 3 924 1 051 26,8 173,2
na půjčky od EIB 155 1 101 1 101 250 22,7 161,1
2. Poplatky 21 300 300 17 5,5 78,8

Tyto výsledky kapitoly v 1. čtvrtletí 2007 znamenají, že v porovnání s 1. čtvrtletím 2006 se jak celkové, tak úrokové výdaje v 1. čtvrtletí 2007 snížily o 10,5%, zatímco státní dluh vzrostl o 1,2% (v porovnání konec 1Q2007 / konec 1Q2006). Výdaje kapitoly za 1. čtvrtletí 2007 se snížily meziročně ve srovnání s 1. čtvrtletím 2006 o 1 011 mil. Kč. Výdaje kapitoly jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem, který se shoduje s rozpočtem po změnách, o 2,4 procentních bodů pod alikvotou pro 1. čtvrtletí 2007.

Celkové výdaje kapitoly v 1. čtvrtletí 2007 dosáhly výše 8 625 mil. Kč, což představuje 22,6% výdajů rozpočtovaných pro rok 2007. Úrokové výdaje činily 8 608 mil. Kč, poplatky 17 mil. Kč.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (7 307 mil. Kč), avšak v porovnání s 1. čtvrtletím 2006 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích snížil o 7,2 procentních bodů z 92,1% na 84,9%.

Úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh jsou složeny z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v 1. čtvrtletí 2007 výše 422 mil. Kč oproti 967 mil. Kč ve stejném období roku 2006. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1. čtvrtletí 2007 výše 6 885 mil. Kč oproti 7 886 mil. Kč ve stejném období roku 2006.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 1 301 mil. Kč oproti 762 mil. Kč v 1. čtvrtletí 2006 tvořily úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 250 mil. Kč a úroky z titulu zahraničních emisí dluhopisů České republiky ve výši 1 051 mil. Kč. Tato částka zahrnuje také dopad úrokových swapů pro zajištění těchto emisí proti devizovému riziku.

Na úrokové výdaje působil především dlouhodobý růst státního dluhu při současném kolísavém vývoji výnosů dosažených v aukcích státních dluhopisů.

Úrokové výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) se v porovnání s 1. čtvrtletím 2006 zvýšily o 61,1% zejména v důsledku výrazného navyšování těchto půjček v minulém roce.

V 1. čtvrtletí 2007 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 17 mil. Kč, což je 5,5% rozpočtované částky. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2006 se úhrady z titulu poplatků snížily o 21,2%.

3. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí dne 1. prosince 2006 na základě rozhodnutí ministra financí ze dne 27. listopadu 2006 (Č.j.: 20/106438/2006-201) zveřejnilo svou Strategii financování a řízení státního dluhu pro rok 2007, která konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje strategické cíle, které vymezují operační prostor pro taktický management státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím aktivních operací na sekundárním trhu státních dluhopisů a finančních derivátů.

Vývoj v oblasti průběžného hodnocení směrování struktury dluhového portfolia kvyhlášeným cílům a v plnění ročního programu financování ke konci prvního čtvrtletí 2007 shrnuje následující přehled.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2007 Stav k 31.3.2007
Zahraniční emisní činnost Max. 50% hrubých ročních
výpůjčních potřeb
0,00%
0,0 až 80,0 mld Kč 0,0 mld Kč
Hrubá emise SDD 72,8 až 152,8 mld Kč 43,1 mld Kč
Čistá emise SPP 0,0 až - 30,0 mld Kč -11,4 mld Kč
Půjčky od EIB 6,4 mld Kč 0,0 mld Kč
Krátkodobý státní dluh 20% a méně 18,3%
Průměrná doba do splatnosti 6,0 až 7,0 let 6,5 let
Úrokový refixing do 1 roku 30 až 40% 26,0%

Poznámky: SDD - domácí středně a dlouhodobé státní dluhopisy; SPP - státní pokladniční poukázky.
Zdroj: MF ČR, Bloomberg.

V oblasti zahraničního financování nerozhodl ministr financí v prvním čtvrtletí o žádné emisní činnosti a výpůjční potřeby tak byly kryty plně na domácím finančním trhu. Zároveň nedošlo prozatím ani k čerpání půjček od Evropské investiční banky.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo při březnové splátce 32. emise ve výši 20 mld. Kč k čisté emisi SDD o hodnotě 23,1 mld. Kč. Hrubá emise SDD tak činila 43,1 mld. Kč, tj. cca 28,2% vyhlášeného maxima pro domácí emisní činnost v roce 2007. Emitovaný objem SPP v oběhu zaznamenal pokles o 11,4 mld. Kč v souladu s plánovanými a schválenými limity.

Refinanční riziko

Refinanční riziko zůstává i v roce 2007 hlavním rizikem, jehož stabilizace utváří centrální bod pro řízení emisní činnosti a operace se státními dluhopisy na sekundárním trhu. Od roku 2000 je toto riziko systematicky snižováno přepínáním ze státních pokladničních poukázek do středně- a dlouhodobých státních dluhopisů a eurobondů při financování dlouhodobého státního dluhu.

Hlavním kritériem, které ministerstvo používá pro měření tohoto rizika, je krátkodobý státní dluh (splatný do 1 roku). Ten se dařilo meziročně snižovat z hodnoty 69% v roce 2000 na 25% na konci roku 2004, na 22,1% na konci roku 2005 a ke konci roku 2006 bylo dosaženo hodnoty 17,1% v souladu s dlouhodobě cílovanou limitní hranicí 20% a méně. Ta se tak definitivně stala počínaje rokem 2007 fundamentálním limitem emisní činnosti Ministerstva financí a řízení finančních rizik českého dluhového portfolia.

Během prvního čtvrtletí 2007 došlo oproti konci roku 2006 k mírnému růstu na 18,3%. Ten byl způsoben zejména zvýšením hodnoty SDD splatných do 1 roku ze 43 na 64 mld. Kč a hodnoty splatných půjček od EIB z 1,8 na cca 6 mld. Kč, přičemž tyto nárůsty byly kompenzovány poklesem SPP v oběhu o 11,4 mld. Kč.

Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu, která ke konci roku 2005 dosáhla hodnoty 5,8 let a ke konci roku 2006 hodnoty 6,2 let. Během prvního čtvrtletí 2007 došlo k nárůstu tohoto ukazatele na hodnotu 6,5 roku, který se tak pohybuje ve středu cílového pásma 6 až 7 let. K tomuto nárůstu přispěly zejména zmiňovaný pokles SPP v oběhu a březnová emise druhé tranše 30tiletého státního dluhopisu na domácím trhu ve výši 6 mld. Kč.

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Vývoj tohoto profilu za první čtvrtletí roku 2007 ve srovnání s koncem let 2005 a 2006 zachycuje graf.

Úrokové riziko

Novým cílem pro řízení úrokového rizika byla počínaje rokem 2006 vyhlášena úroková refixace do 1 roku v pásmu 30 až 40% dluhového portfolia, které zůstává v platnosti i pro rok 2007. Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů zůstala i v prvním čtvrtletí 2007 stabilizována pod dolní hranicí 30% co se týká úrokové refixace dluhového portfolia do 1 roku, přičemž oproti konci roku 2006 došlo k mírnému nárůstu.

Státní dluh z hlediska úročení v letech 2002 až 2006 (stav na konci období, %)
2002 2003 2004 2005 2006 I.2007
Bezúročný dluh 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Fixně úročený dlouhodobý dluh 57,1 64,7 75,2 81,9 84,1 85,4
z toho: splatný do 1 roku 7,2 7,9 3,7 8,4 5,4 7,9
Státní pokladniční poukázky a krátkodobé
výpůjčky na peněžním a depozitním trhu
41,4 32,6 21,2 13,6 11,5 9,6
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 1,1 2,4 3,5 4,3 4,3 4,3
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku včetně
vlivu derivátových operací
47,4 36,8 27,0 30,4 25,4 26,0

 

Úplný časový profil rozložení refixování úrokových plateb instrumentů dluhového portfolia ve srovnání s koncem let 2005 a 2006 zachycuje následující graf.

4. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1. čtvrtletí roku 2007 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy poukázek ČNB v objemu 953 444 mil. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 1. čtvrtletí 839 077 mil. Kč. K 31. 3. 2007 tak byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 114 367 mil. Kč2. Celkový výnos těchto investic činil 543,10 mil. Kč. Současně byly do konce 1. čtvrtletí 2007 provedeny krátkodobé výpůjčky s použitím zástavy SPP v objemu 750 mil. Kč a splátky přitom dosáhly objemu 3 162 mil. Kč. Úrokové náklady těchto výpůjček pro řízení likvidity s použitím zástavy SPP činily 0,73 mil. Kč.

Následující tabulka porovnává výnosy a náklady v mil. Kč dosažené při řízení likvidity v 1. čtvrtletí roku 2007 se stejným obdobím předchozího roku:

1. čtvrtletí
2006
1. čtvrtletí
2007
2007/2006
(%)
Výnosy z operací při řízení likvidity s P ČNB 348,27 543,10 155,94
Úrokové náklady při řízení likvidity se SPP 0,04 -0,73 -
Celkem 348,31 542,37 155,71

 

Z tabulky je zřejmé, že zatímco za 1. čtvrtletí roku 2007 úspory převýšily náklady celkem o 542,37 mil. Kč, ve stejném období roku 2006 úspory převýšily náklady o 348,31 mil. Kč. Operacemi s přebytkem finančních zdrojů státní pokladny bylo dosaženo v 1. čtvrtletí letošního roku o 194,06 mil. Kč vyššího výnosu než v 1. čtvrtletí minulého roku.

Podstatně vyšší výnos z investování finančních prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1. čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben větším objemem finančních zdrojů rezervních fondů organizačních složek státu, a to o více než 10 mld. Kč, příznivěji se vyvíjejícím saldem státního rozpočtu a vyššími úrokovými sazbami. Proto také investice do poukázek ČNB byly v 1. čtvrtletí roku 2007 vyšší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, aby tak byl neutralizován dopad přebytku finančních zdrojů na souhrnném účtu řízení likvidity státní pokladny.

Vývoj salda státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2007 a 2006 v mld. Kč znázorňuje následující graf:

Vývoj salda SP v roce 2007 a 2006
I. čtvrtletí

Vývoj salda státní pokladny za 1. čtvrtletí roku 2007 a 2006 v mld. Kč znázorňuje následující graf:

Vývoj salda SP v roce 2007 bez financování PP
I. čtvrtletí

 

 


2 Jde o nominální hodnotu zástavy, obdobně jako u níže zmíněného použití zástavy SPP.

C. Situační zpráva státní pokladny

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně sledovány na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na souhrnných zůstatcích na účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Evropské unii, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, na účtech státních právnických osob, státních fondů a dalších subjektů, pokud tak stanoví zákon.

Ke správě peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny, na kterém je soustředěna většina výše uvedených veřejných prostředků včetně výnosů z prodeje státních dluhopisů. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených s obsluhou státního dluhu.

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 31.3.2006 31.3.2007 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 15 754 11 264 -4 490 71,5
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 12 224 12 857 633 105,2
3. Sdílené clo EU a SR - saldo 689 925 236 134,3
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 573 657 84 114,7
5. Prostředky na účtech SFA 18 182 29 634 11 452 163,0
- toho: prostředky na umořovacím účtu 11 702 11 048 -654 94,4
6. Rezervní fondy OSS - zůstatek převodů do/z RF 39 475 59 077 19 602 149,7
A. Souhrnný účet státní pokladny (ř. 1 až 6) 86 897 114 414 27 517 131,7
B. Financování státní pokladny (řízení likvidity) -86 877 -114 397 -27 520 131,7
C. Celková pozice souhrnného účtu SP (A+B) 20 17 -3 85,0

 

V 1. čtvrtletí 2007, stejně jako v roce 2006, byly na účtech státních finančních aktiv vykazovány nejenom prostředky účelově určené ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně, Kosovo apod.), ale také prostředky získané dřívějšími emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP zůstalo mírně pod úrovní roku 2006, když na druhé straně výrazně vzrostlo zapojení prostředků na jiných účtech státních finančních aktiv - celkem o 12,1 mld. Kč. Ještě výrazněji se zvýšilo zapojení prostředků rezervních fondů organizačních složek státu, které jsou součástí souhrnného účtu státní pokladny od října 2005 a jejichž zůstatek k 31.3.2007 dosáhl 59,1 mld. Kč, což znamenalo meziroční nárůst o 19,6 mld. Kč.

Ke konci března 2007 byl na souhrnném účtu SP vykázán zůstatek ve výši 114,4 mld. Kč (podrobněji viz tabulku č. 6 v příloze). Tento byl součtem:

 • přebytku státního rozpočtu ve výši 11,3 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 242,0 mld. Kč a výdaji ve výši 230,7 mld. Kč,
 • zůstatku sdílených daní určených do územních rozpočtů ve výši 12,9 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 38,6 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 25,7 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - kraje a obce - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),
 • zůstatku sdílených daní (cla) Evropské unie (EU) a státního rozpočtu ve výši 0,9 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovým vybraným clem ve výši 2,3 mld. Kč a jeho převody do rozpočtu EU (1,1 mld. Kč) a do státního rozpočtu (0,3 mld. Kč),
 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 0,7 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (3,6 mld. Kč) a převodem (2,9 mld. Kč),
 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 29,6 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na vkladových účtech u ČNB (např. na umořovacím účtu 11,0 mld. Kč, na zvláštním důchodovém účtu 5,6 mld. Kč, na účtu zvláštních účelových prostředků 5,3 mld. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní /mimo prostředků z úvěru EIB/ 2,1 mld. Kč, na účtu pro úhradu restitucí a ostatních účelových prostředků pro Ministerstvo zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,3 mld. Kč, na účtu prostředků pro důchodovou reformu 1,1 mld. Kč, na účtu výnosů a nákladů spojených s likvidací federálních orgánů 0,1 mld. Kč, na účtu prostředků úrazového pojištění 0,7 mld. Kč, na účtech prostředků z úvěrů EIB na protipovodňová opatření 0,2 mld Kč a na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v částce 0,1 mld. Kč a dalších),
 • zůstatku na účtech rezervních fondů organizačních složek státu ve výši 59,1 mld. Kč, představujícího saldo prostředků převedených z úspor výdajů do rezervních fondů a jejich čerpání převodem do příjmů kapitol.

 

Zůstatek na souhrnném účtu státní pokladny umožnil dočasné reinvestování prostředků formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp. úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí.

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až březnu 2007, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti loňskému 1. čtvrtletí zlepšilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 17 mil. Kč proti 31 mil. Kč v roce 2006. Průměrný denní stav souhrnného účtu SP byl v meziročním srovnání vyšší (102,1 mld. Kč proti 61,7 mld. Kč v roce 2006) a tím byl vyšší i průměrný denní objem reinvestovaných prostředků (102,0 mld. Kč proti 61,7 mld. Kč). Souviselo to především s výraznějším zapojením rezervních fondů organizačních složek státu do souhrnného účtu SP (průměrný denní stav v 1. čtvrtletí 2007 představoval 62,8 mld. Kč) a vkladových účtů státních finančních aktiv (průměrný denní stav 31,7 mld. Kč); v menší míře působil příznivý vývoj salda státního rozpočtu v průběhu čtvrtletí a vyšší průměrné zůstatky účtů určených pro převod daní územním samosprávným celkům, státním fondům a Evropské unii. Průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2007 bylo přebytkové ve výši 0,5 mld. Kč, zatímco v 1. čtvrtletí 2006 byl vykázán průměrný denní schodek (3,7 mld. Kč). Meziroční nárůst průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv dosáhl výše 16,8 mld. Kč a byl ovlivněn především nárůstem zůstatku zvláštního důchodového účtu (o 5,6 mld. Kč), zůstatku účtu zvláštních účelových prostředků (o 4,1 mld. Kč) a zůstatku prostředků na odstraňování důsledků povodní (o 1,8 mld. Kč; poslední tři údaje jsou koncové stavy k 31.3.2007, nikoli průměrné denní):

v mil. Kč

Průměrné
denní stavy*)
Saldo běž.
hospodaření
SR
Zůstatky účtů
pro převod daní
USC, SF a EU

Vkladové účty SFA
Rezervní
fondy
OSS
Souhrnný
účet
SP
Financování SP Celková
pozice
SP
ze SFA dluhopisové
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7 8=5+6+7
leden - březen 2007 470 7 104 31 717 62 774 102 065 -102 048 17
2006 -3 747 5 744 14 931 44 789 61 717 14 -61 700 31
rozdíl 4 217 1 360 16 786 17 985 40 348 -14 -40 348 -14

*) počítáno na pracovní dny

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až březnu 2007 představoval 102,1 mld. Kč a proti 1. čtvrtletí 2006 se výrazně zvýšil (o 40,3 mld. Kč). Tvořily jej průměrný denní přebytek státního rozpočtu (470 mil. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech pro převod sdílených daní územních samosprávních celků, státních fondů a Evropské unie (7,1 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech státních finančních aktiv (31,7 mld. Kč) a průměrný denní zůstatek rezervních fondů organizačních složek státu (62,8 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 102,0 mld. Kč (ve stejném období roku 2006 to bylo 61,7 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu SP tak činil 17 mil. Kč, což představovalo proti roku 2006 snížení o 14 mil. Kč.

Výnosy z operací při řízení likvidity s poukázkami ČNB (účet operace na finančním trhu) od počátku roku do konce března 2007 představovaly 543 mil. Kč (ve stejném období roku 2006 činily 348 mil. Kč), úspora úrokových nákladů na státní pokladniční poukázky dosáhla 730 tisíc Kč (v roce 2006 byly vykázány náklady ve výši 40 tis. Kč).

Tabulková část

 

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2007 - Příjmy
v mil. Kč
BŘEZEN Schválený
rozpočet 2007
Skutečnost
k 31.3.2007
Plnění
v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B) 949 477 241 984 25,5
z toho:
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 871 847 208 713 23,9
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 205 600 48 184 23,4
1.1. Daň z příjmů právnických osob 107 500 21 919 20,4
1.2. Daň z příjmů fyzických osob 98 100 26 265 26,8
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 83 600 20 220 24,2
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 5 000 1 267 25,3
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 9 500 4 778 50,3
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku 294 900 69 085 23,4
2.1. Daň z přidané hodnoty 163 600 39 166 23,9
2.2. Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku (spotřební daně) 131 300 29 919 22,8
3. Daně a poplatky z vybraných činností 4 600 864 18,8
3.1. Správní poplatky 4 600 864 18,8
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 337 28,1
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 337 28,1
5. Majetkové daně 9 000 2 404 26,7
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů 9 000 2 404 26,7
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 354 947 86 701 24,4
6.1. Pojistné na důchodové pojištění 294 438 71 401 24,2
7. Ostatní daňové příjmy 1 600 1 138 71,1
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A
B. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 77 631 33 271 42,9
z toho:
8. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku *) 1 368 26 1,9
9. Soudní poplatky 700 236 33,7
10. Přijaté sankční platby 1 252 289 23,1
11. Přijaté splátky půjčených prostředků 3 380 n.a. 0,0
z toho:
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 771 68 8,8
12. Kapitálové příjmy celkem 782 234 29,9
13. Přijaté transfery 63 073 24 925 39,5

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitolu VPS a OSFA
Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2007 - Výdaje
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2007
Skutečnost
k 31.3.2007
Plnění
v %
VÝDAJE CELKEM (A+B) 1 040 777 230 720 22,2
z toho:
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 951 358 220 652 23,2
z toho:
Neinvestiční nákupy a související výdaje 100 008 13 765 13,8
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 238 362 152,4
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 96 014 14 846 15,5
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 27 277 3 718 13,6
Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 81 214 18 730 23,1
z toho: neinvestič. transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 47 206 11 931 25,3
neinvestič. transfery státním fondům 33 813 6 780 20,1
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 120 669 32 419 26,9
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím 50 170 9 761 19,5
Neinvestiční transfery občanským sdružením ***) x 428 x
Sociální dávky 387 626 96 142 24,8
- důchody 287 379 71 872 25,0
- prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7 227 2 008 27,8
- ostatní sociální dávky 38 581 11 079 28,7
- dávky státní sociální podpory 54 439 11 184 20,5
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 5 354 945 17,7
Prostředky na insolventnost 300 29 9,7
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30 013 8 715 29,0
Neinvestiční půjčené prostředky 1 802 0 0,0
z toho:
veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 x
podnikatelským subjektům 1 802 0 0,0
Kapitola Státní dluh 38 102 8 625 22,6
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*) 89 420 10 068 11,3
z toho:
Investiční transfery podnikatelským subjektům**) 10 792 1 103 10,2
Investiční transfery veř.rozpočt.územní úrovně**) 10 111 100 1,0
Investiční transfery příspěvkovým organizacím**) 23 695 165 0,7
Investiční nákupy a související výdaje 22 227 3 488 15,7
PŘEBYTEK/SCHODEK -91 300 11 264 x
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -114 397 x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -91 300 -103 133 x

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČMRZB, HVB Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle §16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČMRZB a HVB Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle §16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
***) rozp.této položky(pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf. nezisk.apod.organizacím-ve výši 5 892 mil. Kč.

Tabulka č. 3

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní
v mld. Kč

 

Celkem r. 2005

Celkem r. 2006

Celkem r. 2007

meziroč.přírůstek skut.

Rozpočet
schválený

sk.
k 31.3.*)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
k 31.3.**)

%
plnění

Rozpočet
schválený

sk.
k 31.3.***)

%
plnění

2006/2005

2007/2006

2006/2005

2007/2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5-2

8-5

5:2

8:5

Daňové příjmy

608,30

138,94

22,8

644,95

158,00

24,5

699,40

164,25

23,5

19,06

6,25

113,7

104,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DPH

218,90

41,73

19,1

222,30

53,37

24,0

232,10

55,62

24,0

11,64

2,25

127,9

104,2

- spotřební daň

101,10

28,86

28,5

126,20

30,31

24,0

138,70

31,61

22,8

1,45

1,30

105,0

104,3

- clo

0,70

0,28

40,0

1,20

0,30

25,0

1,20

0,34

28,1

0,02

0,04

107,3

112,2

- daně z příjmů PO

115,70

25,55

22,1

124,80

30,17

24,2

152,50

30,79

20,2

4,62

0,62

118,1

102,1

- daně z příjmů FO

144,60

36,60

25,3

140,40

37,60

26,8

146,60

39,30

26,8

1,00

1,70

102,7

104,5

vybíraná srážkou

7,70

1,40

18,2

6,50

1,58

24,3

7,10

1,77

25,0

0,18

0,20

112,7

112,4

závislá činnost

110,90

25,79

23,3

105,80

26,83

25,4

121,20

29,28

24,2

1,04

2,45

104,0

109,1

z přiznání

26,00

9,41

36,2

28,10

9,19

32,7

18,30

8,24

45,0

-0,22

-0,94

97,6

89,7

- silniční daň

5,90

0,84

14,2

5,60

0,81

14,5

5,70

0,99

17,4

-0,03

0,18

96,8

121,9

- daň z nemovitosti

4,80

0,25

5,2

5,10

0,21

4,2

5,40

0,22

4,0

-0,04

0,01

84,7

102,4

- majetkové daně

8,60

1,97

22,9

10,30

1,87

18,1

9,00

2,40

26,7

-0,10

0,54

94,8

128,7

- dálniční poplatek

2,20

1,58

71,8

3,20

1,61

50,3

2,00

1,31

65,3

0,03

-0,31

102,0

81,0

- mýtné

x

x

x

x

x

x

2,80

0,84

30,2

x

x

x

x

- ostatní daně a poplatky

5,80

1,28

22,1

5,85

1,75

29,9

6,20

1,67

26,9

0,47

-0,08

136,9

95,3

 

Tabulka č. 4

Příjmy kapitol r. 2007
v tis. Kč
Kapitoly
Stav ČNB

31.3.2006
Schválený
rozpočet

r. 2007

Stav ČNB

30.3.2007

% plnění
k schvál.
rozpočtu

Index

r. 2007/2006
301 Kancelář prezidenta 18 408 60 82 567 137611,67 448,54
302 Posl.sněmovna Parlamentu 3 921 21 000 3 822 18,20 97,48
303 Senát Parlamentu 12 210 3 800 1 833 48,24 15,01
304 Úřad vlády 4 186 6 600 2 319 35,14 55,40
305 Bezpeč. informační služba 36 588 113 000 39 502 34,96 107,96
306 Min. zahraničních věcí 36 633 60 000 42 435 70,73 115,84
307 Min. obrany 8 171 834 2 805 933 1 923 687 68,56 23,54
308 Národní bezpečnostní úřad 446 0 1 389 x 311,43
309 Kancelář veř.ochránce práv 246 0 259 x 105,28
312 Min. financí 1 276 154 1 168 176 501 103 42,90 39,27
313 Min. práce a soc.věcí 77 872 132 345 400 238 85 736 501 24,82 110,10
314 Min. vnitra 3 033 355 8 370 040 1 897 398 22,67 62,55
315 Min. životního prostředí 100 965 9 337 451 607 213 6,50 601,41
317 Min. pro místní rozvoj 274 405 6 091 131 459 569 7,54 167,48
321 Grantová agentura 260 240 551 229,58 211,92
322 Min. průmyslu a obchodu 308 433 4 384 536 418 181 9,54 135,58
327 Min. dopravy 2 454 695 13 042 875 40 686 0,31 1,66
328 Český telekomunikační úřad 941 970 1 324 400 1 035 804 78,21 109,96
329 Min. zemědělství 15 122 813 21 187 960 18 994 301 89,65 125,60
333 Min. školství, mládeže a těl. 206 289 6 566 772 334 531 5,09 162,17
334 Min. kultury 123 393 1 127 001 21 258 1,89 17,23
335 Min. zdravotnictví 151 675 299 121 18 680 6,24 12,32
336 Min. spravedlnosti 629 959 1 108 447 477 272 43,06 75,76
338 Min. informatiky 6 998 300 4 544 1514,67 64,93
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 331 420 1 843 438,81 556,80
344 Úřad prům. vlastnictví 26 220 73 612 26 931 36,59 102,71
345 Český statistický úřad 13 467 39 801 14 369 36,10 106,70
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 56 918 150 000 52 397 34,93 92,06
347 Komise pro cenné papíry 5 198 0 x x
348 Český báňský úřad 1 361 2 200 486 22,09 35,71
349 Energetický regulační úřad 118 0 151 x 127,97
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 3 479 0 30 303 x 871,03
358 Ústavní soud 169 0 320 x 189,35
361 Akademie věd 4 942 500 481 96,20 9,73
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 0 0 1 x x
374 Správa st. hmotných rezerv 41 537 80 000 24 158 30,20 58,16
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 1 900 1 000 462 46,20 24,32
381 Nejvyšší kontrolní úřad 426 925 683 73,84 160,33
Celkem 110 944 034 422 767 539 112 797 990 26,68 101,67

 

 

Tabulka č. 5

Výdaje kapitol r. 2007
v tis. Kč
Kapitoly
Stav ČNB

31.3.2006
Schválený
rozpočet

r. 2007

Stav ČNB

30.3.2007

% plnění
k schvál.
rozpočtu

Index

r. 2007/2006
301 Kancelář prezidenta 63 266 456 448 79 647 17,45 125,89
302 Posl.sněmovna Parlamentu 198 012 1 144 704 205 056 17,91 103,56
303 Senát Parlamentu 114 803 562 341 84 595 15,04 73,69
304 Úřad vlády 99 947 599 322 70 667 11,79 70,70
305 Bezpeč. informační služba 183 883 1 178 276 201 002 17,06 109,31
306 Min. zahraničních věcí 1 199 138 4 824 623 1 549 371 32,11 129,21
307 Min. obrany 10 838 690 53 906 386 11 540 625 21,41 106,48
308 Národní bezpečnostní úřad 40 141 277 483 39 822 14,35 99,21
309 Kancelář veř.ochránce práv 12 946 94 363 14 569 15,44 112,54
312 Min. financí 2 533 981 16 168 540 2 647 847 16,38 104,49
313 Min. práce a soc.věcí 94 126 213 426 780 400 107 272 199 25,14 113,97
314 Min. vnitra 8 992 688 54 302 499 9 504 202 17,50 105,69
315 Min. životního prostředí 1 031 010 13 519 137 1 152 626 8,53 111,80
317 Min. pro místní rozvoj 1 192 519 12 016 570 2 651 859 22,07 222,37
321 Grantová agentura 660 103 1 531 116 647 360 42,28 98,07
322 Min. průmyslu a obchodu 2 375 335 16 497 504 2 758 512 16,72 116,13
327 Min. dopravy 3 012 862 25 127 764 1 481 293 5,90 49,17
328 Český telekomunikační úřad 63 261 924 465 78 089 8,45 123,44
329 Min. zemědělství 7 872 039 46 940 597 9 713 502 20,69 123,39
333 Min. školství, mládeže a těl. 30 699 071 121 652 407 32 163 657 26,44 104,77
334 Min. kultury 1 134 050 7 909 779 1 203 790 15,22 106,15
335 Min. zdravotnictví 2 399 059 9 257 828 1 222 706 13,21 50,97
336 Min. spravedlnosti 3 323 174 19 875 495 3 904 743 19,65 117,50
338 Min. informatiky 142 244 607 772 72 365 11,91 50,87
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 13 198 92 862 14 526 15,64 110,06
344 Úřad prům. vlastnictví 26 851 171 200 28 618 16,72 106,58
345 Český statistický úřad 136 899 970 772 135 290 13,94 98,82
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 363 986 2 792 294 443 742 15,89 121,91
347 Komise pro cenné papíry 38 574 0 x x
348 Český báňský úřad 23 719 169 385 24 789 14,63 104,51
349 Energetický regulační úřad 15 563 115 760 13 314 11,50 85,55
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 14 686 137 952 63 758 46,22 434,14
358 Ústavní soud 21 549 146 882 28 083 19,12 130,32
361 Akademie věd 1 385 399 5 617 230 2 055 886 36,60 148,40
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 8 612 53 355 11 061 20,73 128,44
374 Správa st. hmotných rezerv 345 792 1 839 847 522 574 28,40 151,12
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 57 004 383 504 63 443 16,54 111,30
381 Nejvyšší kontrolní úřad 70 630 637 891 71 185 11,16 100,79
Celkem 174 830 897 849 284 753 193 736 373 22,81 110,81

 

 

Tabulka č. 6

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 31.3.2006 31.3.2007 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 15 754 11 264 -4 490 71,5
v tom - příjmy 235 935 241 984 6 049 102,6
- výdaje 220 181 230 720 10 539 104,8
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům
- saldo příjmů a výdajů 12 224 12 857 633 105,2
v tom - příjmy 37 248 38 579 1 331 103,6
- výdaje 25 024 25 722 698 102,8
3. Sdílené daně (clo) EU a státního rozpočtu
- saldo příjmů a převodů 689 925 236 134,3
v tom - příjem celkem 2 108 2 397 289 113,7
- převod cla EU 1 112 1 139 27 102,4
- převod podílu na cle do SR 307 333 26 108,5
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 14 18 4 128,6
v tom - příjmy 813 2 478 1 665 304,8
- výdaje 799 2 460 1 661 307,9
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 559 639 80 114,3
v tom - příjmy 662 1 098 436 165,9
- výdaje 103 459 356 445,6
6. Prostředky na účtech SFA
- zůstatek salda příjmů a výdajů 18 182 29 634 11 452 163,0
- toho: prostředky na umořovacím účtu 11 702 11 048 -654 94,4
7. Rezervní fondy organizačních složek státu
- zůstatek převodů do/z RF 39 475 59 077 19 602 149,7
A. Souhrnný účet státní pokladny
(součet sald 1. až 7.) 86 897 114 414 27 517 131,7
B. Financování státní pokladny -86 877 -114 397 -27 520 131,7
(účet řízení likvidity)
C. Celková pozice souhrnného účtu
státní pokladny u ČNB (A+B) 20 17 -3 85,0

Kompletní informace za 1. čtvrtletí 2007 ke stažení

 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2007 projednal na 11.schůzi dne 23.5.2007 a přijal usnesení č.227 .
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2007 projednala dne 25.dubna 2007 (viz bod č. 8) a přijala usnesení č. 435.

 

Doporučované

Nejčtenější