Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2007 - 1. - 3. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Čtvrtletní
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor

I. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

 

I.

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne č.

 

 

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. až 3. čtvrtletí 2007.

II. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2007

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v § 20 odst. 2 ukládá Ministerstvu financí podávat vládě po uplynutí prvního a třetího čtvrtletí informaci o pokladním plnění státního rozpočtu tak, aby ji vláda předložila do konce následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, které se mohou zejména ve své struktuře lišit od údajů finančních a účetních výkazů zpracovávaných cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí (informační systém, který zpracovává údaje o stavech na účtech Ministerstva financí vedených u ČNB, sleduje pouze některé vybrané položky rozpočtové skladby).

Součástí informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB i zpráva o řízení státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

A. Pokladní plnění státního rozpočtu

1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
2. Příjmy státního rozpočtu
3. Výdaje státního rozpočtu


1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2007

Státní rozpočet na rok 2007 byl sestaven v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákonem č. 622 ze dne 13. prosince 2006 se schodkem 91,3 mld. Kč při objemu celkových příjmů 949,5 mld. Kč a celkových výdajů 1 040,8 mld. Kč. Rozpočtovaný schodek bude podle tohoto zákona vypořádán státními dluhopisy do výše 86,5 mld. Kč, přijatými dlouhodobými úvěry do výše 4,6 mld. Kč a změnou stavů na účtech státních finančních aktiv, a to snížením o 166 mil. Kč. Rozpočet vychází ze schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů a ze schválených výdajových rámců na roky 2007 a 2008.

Následující tabulka porovnává schválený státní rozpočet na rok 2007 se skutečností a rozpočtem roku 2006 v oblasti příjmů, výdajů a salda.

v mld. Kč
2006 2007 Rozdíl
SR 2007-
SR 2006
Rozdíl
SR 2007-
Skut.2006
index
SR 2007/
SR 2006
index
SR 2007/
Skut.2006
Rozpočet
schválený *)
Skutečnost
SZÚ
Rozpočet
schválený
Celkové příjmy 889,39 923,06 949,48 60,09 26,42 106,8 102,9
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 473,25 469,19 516,90 43,65 47,71 109,2 110,2
DPH 156,70 153,52 163,60 6,90 10,08 104,4 106,6
Spotřební daně 118,90 112,56 131,30 12,40 18,74 110,4 116,6
DPPO 88,00 95,47 107,50 19,50 12,03 122,2 112,6
DPFO 92,30 91,59 98,10 5,80 6,51 106,3 107,1
ostatní daňové příjmy 17,35 16,06 16,40 -0,95 0,34 94,5 102,1
Pojistné na SZ 336,32 333,70 354,95 18,63 21,24 105,5 106,4
Nedaňové a ost. příjmy 79,82 120,17 77,63 -2,19 -42,53 97,3 64,6
Celkové výdaje 973,10 1 020,64 1 040,78 67,68 20,14 107,0 102,0
Běžné výdaje 878,85 915,34 951,36 72,51 36,02 108,3 103,9
Kapitálové výdaje 94,25 105,30 89,42 -4,83 -15,88 94,9 84,9
Saldo SR -83,71 -97,58 -91,30 -7,59 6,28 109,1 93,6

*) včetně promítnutí zákonů č. 170/2006 Sb. a č. 584/2006 Sb.

V porovnání s rozpočtem roku 2006 (včetně zákonů č. 170/2006 Sb. a č. 584/2006 Sb.) počítá rozpočet na rok 2007 s nárůstem příjmů o 60,1 mld. Kč, tj. o 6,8 %, výdaje by měly vzrůst o 67,7 mld. Kč, tj. o 7,0 % a rozpočtovaný schodek je tak vyšší o 7,6 mld. Kč (proti skutečnosti 2006 však nižší o 6,3 mld. Kč).

Z růstu celkových rozpočtovaných příjmů o 60,1 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků 43,7 mld. Kč, tj. růst o 9,2 %. Největší nárůst představují daně z příjmů právnických osob, a to o 19,5 mld. Kč, tj. o 22,2 % (proti skutečnosti 2006 je to o 12,0 mld. Kč) a spotřební daně, a to o 12,4 mld. Kč, tj. o 10,4 %. Pojistné na sociální zabezpečení je vyšší o 18,6 mld. Kč (růst o 5,5 %), zatímco ostatní příjmy by měly proti rozpočtu 2006 poklesnout o 2,2 mld. Kč (snížení o 2,7 %). Příjmy státního rozpočtu z EU (přijaté transfery od EU a převody z Národního fondu) jsou rozpočtovány ve výši 61,6 mld. Kč, což je o 4,7 mld. Kč více než v rozpočtu 2006 (včetně kompenzačních plateb, které nejsou od roku 2007 realizovány).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti rozpočtu 2006 o 67,7 mld. Kč, tj. o 7,0 %. Z toho růst o 72,5 mld. Kč (o 8,3 %) připadá na běžné výdaje a pokles o 4,8 mld. Kč (o 5,1 %) na výdaje kapitálové.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů (ve vztahu k rozpočtu 2006) se podílejí především sociální dávky (růst o 35,2 mld. Kč) a v nich vyšší výdaje na důchody o 14,6 mld. Kč a také vyšší výdaje v oblasti státní sociální podpory o 20,6 mld. Kč (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení). Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně by měly vzrůst o 17,0 mld. Kč, z toho 10,9 mld. Kč se týká transferů fondům sociálního a zdravotního pojištění. Vyšší by měly být i neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, a to o 13,9 mld. Kč. O 6,2 mld. Kč by měly vzrůst neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím (zejména v rámci kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Na poklesu rozpočtu kapitálových výdajů se podílelo především snížení rozpočtovaných transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury o 12,6 mld. Kč (v srpnu 2007 však došlo k úpravě schváleného rozpočtu transferů SFDI jejich zvýšením o 10,0 mld. Kč na základě usnesení vlády č. 629/2007).

Schválený rozpočet mandatorních výdajů vzrostl z 511,3 mld. Kč v roce 2006 na 569,8 mld. Kč v roce 2007. To představuje růst o 11,4 %. Jejich podíl na celkových výdajích se zvýšil z 52,5 % v roce 2006 (v rozpočtu po změnách 2006 to bylo 53,0 %) na 54,7 % v roce 2007.

1.2. Rozpočet po změnách

V následujících analýzách hospodaření státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2007 se pracuje s rozpočtem po pololetních změnách, neboť rozpočet po změnách (v položkové struktuře) za 3 čtvrtletí bude znám až z finančních výkazů cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí. Nicméně ve 3. čtvrtletí došlo ke změnám, které výrazně změnily výši celkových příjmů i výdajů.Rozpočet celkových příjmů se zvýšil na 964,4 mld. Kč, celkových výdajů na 1 056,3 mld. Kč a schodku na 91,8 mld. Kč. Tento růst byl ovlivněn především srpnovýmusnesením vlády č. 629/2007, kterým došlo k navýšení rozpočtu příjmů i výdajů o 13,9 mld. Kč (prostředky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu do kapitoly VPS a jejich další použití ve výdajích). Celkové příjmy i výdaje byly dále navýšeny o 1,0 mld. Kč na základě zmocnění ministra financí podle § 2 odst. 4 zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007 (týká se financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). Dále došlo k navýšení celkových výdajů o 0,5 mld. Kč na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření (pro Ministerstvo zemědělství uvolněno 464 mil. Kč a pro Ministerstvo dopravy 47 mil. Kč z kapitoly OSFA - na základě zmocnění ministra financí podle zákona č. 170/2006 Sb.).

V následující části Informace (bod 1.3.) se uvádí i rozpočet po změnách po 3. čtvrtletí roku 2007. V dalších podrobnějších rozborech příjmů a výdajů je uváděn rozpočet po pololetních změnách, popřípadě upřesňující komentář v textu.

1.3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB za leden až září 2007 vyplývá převaha příjmů státního rozpočtu nad jeho výdaji o 36,3 mld. Kč. Celkové příjmydosáhly výše 748,5 mld. Kč a celkové výdaje 712,2 mld. Kč. Údaje týkající se plnění jsou v této části Informace uvedeny k rozpočtu po změnách k 30.9.2007.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-září
2006
2007 % plnění
v roce 2006
Index
2007/2006
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách *)
Rozpočet po
změnách **)
Skutečnost
leden-září
%
plnění
%
plnění
1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 8 9=5:1
PŘÍJMY CELKEM 673,50 949,48 949,52 964,44 748,52 78,8 77,6 75,7 111,1
VÝDAJE CELKEM 672,01 1 040,78 1 041,00 1 056,25 712,21 68,4 67,4 69,7 106,0
SALDO 1,49 -91,30 -91,48 -91,81 36,32 -39,7 -39,6 -2,0 2 438,9

*) SR upravený k 30.6.2007
**) SR upravený k 30.9.2007

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí roku 2007 ve výši 748,5 mld. Kč představují 77,6 % rozpočtu po změnách (v roce 2006 to bylo 75,7 %) a meziroční růst o 75,0 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Dosavadní inkaso příjmů převyšuje ? rozpočtu po změnách o 25,2 mld. Kč.

Daňové příjmy dosáhly 383,9 mld. Kč, což při plnění rozpočtu na 74,3 % (loni to bylo 72,9 %) představuje meziroční růst o 38,8 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 10,2 % proti vykázané skutečnosti roku 2006. Na meziročním růstu inkasa daňových příjmů se nejvíce podílely inkaso daní z příjmů právnických osob (meziroční růst o 15,4 mld. Kč), DPH (o 11,3 mld. Kč), daní z příjmů fyzických osob (o 7,1 mld. Kč) a spotřebních daní (o 3,9 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 268,5 mld. Kč naplnily rozpočet na 75,6 % (loni to bylo 72,5 %) a meziročně vzrostly o 24,5 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Nedaňové a ostatní příjmy ovlivňují plnění celkových příjmů nejvýrazněji. Jejich výše 96,2 mld. Kč představuje 103,9 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 105,7 %) a meziroční růst o 11,8 mld. Kč, tj. o 14,0 %. Na vysokém plnění rozpočtu se stejně jako v roce 2006 podílí převody prostředků z fondů organizačních složek státu (zejména z rezervních fondů) do příjmů kapitol ve výši 34,3 mld. Kč (loni to bylo 35,2 mld. Kč) a příjmy z převodů z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS ve výši 4,8 mld. Kč (loni to bylo 5,4 mld. Kč). Obě tyto položky nejsou rozpočtovány. Transfery přijaté od EU a Národního fondu ve výši 24,4 mld. Kč meziročně vzrostly o 3,0 mld. Kč (rok 2006 vč. kompenzačních plateb ve výši 4,8 mld. Kč); jejich plnění je však zatím nízké (39,7 %). V přijatých transferech se projevilo i 13,9 mld. Kč na základě usnesení vlády č. 629/2007 (vysvětleno v bodě 1.2.).

Celkové výdaje dosáhly v 1.-3. čtvrtletí roku 2007 výše 712,2 mld. Kč při čerpání rozpočtu na 67,4 % (loni to bylo 69,7 %) a meziročním růstu o 40,2 mld. Kč, tj. o 6,0 %. Podílu 3/4 rozpočtu po změnách by odpovídala částka 792,2 mld. Kč. Vyšší čerpání výdajů (především kapitálových a převodů do rezervních fondů) lze tradičně očekávat ke konci roku.

Běžné výdaje ve výši 657,4 mld. Kč představují čerpání rozpočtu po pololetních změnách (k 3. čtvrtletí není jejich rozpočet ještě znám) na 69,1 % (loni to bylo 71,7 %) při meziročním růstu o 34,1 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Na tomto růstu se podílí především sociální dávky (o 22,2 mld. Kč), transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (o 6,2 mld. Kč), výdaje kapitoly Státní dluh (o 1,8 mld. Kč) a další.

Kapitálové výdaje činily 54,9 mld. Kč při čerpání rozpočtu po pololetních změnách (k 3. čtvrtletí není jejich rozpočet ještě znám) na 61,2 % (loni to bylo 51,3 %) a meziročním růstu o 6,1 mld. Kč, tj. o 12,5 %. Plnění kapitálových výdajů je zkresleno především vlivem výše popsaného usnesení vlády č. 629/2007 - většina z 13,9 mld. Kč byla již ve výdajích skutečně uvolněna (plnění je ve vztahu k rozpočtu bez uvedeného usnesení).

Vykázaný přebytek hospodaření státního rozpočtu ve výši 36,3 mld. Kč je vzhledem k jeho rozpočtované výši (-91,8 mld. Kč) relativně příznivý a je o 34,8 mld. Kč vyšší než ve stejném období roku 2006. Tento výsledek je v tomto období nejlepší od roku 1993. Dosavadní přebytek je výsledkem předstihu plnění příjmů před čerpáním výdajů o 10,2 procentního bodu (loni to bylo 6,0 procentního bodu). V průběhu posledního čtvrtletí lze očekávat rychlejší čerpání výdajů, nicméně lze předpokládat, že schodek hospodaření státního rozpočtu bude nižší než jeho rozpočtovaná hodnota.

Vývoj salda hospodaření státních rozpočtů za 1.-3. čtvrtletí v letech 1993-2007 ukazuje následující graf.

v mil. Kč
1.-3.Q. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR 4 340 25 612 14 388 47 -10 235 6 203 -8 608 -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316

 

2. Příjmy státního rozpočtu

Ke konci září 2007 inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 748,5 mld. Kč, t.j. 78,8 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 383,9 mld. Kč (74,3 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 268,5 mld. Kč (75,6 %) a ostatní příjmy 96,2 mld. Kč (123,8 %).

Plnění rozpočtu a meziroční dynamika za hodnocené období roku 2007, jsou patrné z následující tabulky:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006
Skutečnost
leden-září
2007 % plnění SR
leden-září
2006
Index
skutečnost
2007/2006
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách **)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 673,50 949,48 949,52 748,52 78,8 75,7 111,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 589,11 871,85 871,85 652,35 74,8 72,8 110,7
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 345,13 516,90 516,90 383,88 74,3 72,9 111,2
v tom:
- DPH 108,29 163,60 163,60 119,55 73,1 69,1 110,4
- spotřební daně 85,71 131,30 131,30 89,56 68,2 72,1 104,5
- daně z příjmů PO 73,27 107,50 107,50 88,66 82,5 83,3 121,0
- daně z příjmů FO 65,96 98,10 98,10 73,04 74,5 71,5 110,7
vybíraná srážkou 3,82 5,00 5,00 4,35 86,9 83,1 113,7
ze závislé činnosti 55,24 83,60 83,60 62,42 74,7 75,7 113,0
z přiznání 6,90 9,50 9,50 6,28 66,1 46,9 91,0
- správní poplatky vč. kolků 2,93 4,60 4,60 2,92 63,5 71,5 99,6
- majetkové daně 6,07 9,00 9,00 7,24 80,5 58,9 119,3
- clo 0,86 1,20 1,20 1,04 86,5 71,9 120,3
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,03 1,30 1,30 0,96 74,1 76,0 93,9
- ostatní daňové příjmy*) 1,01 0,30 0,30 0,90 298,9 252,3 88,9
Pojistné SZ 243,99 354,95 354,95 268,47 75,6 72,5 110,0
z toho: na důchody 200,93 294,44 294,44 221,09 75,1 72,0 110,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 84,39 77,63 77,67 96,18 123,8 105,7 114,0
v tom:
- kapitoly 58,59 67,82 67,86 65,69 96,8 104,2 112,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 16,72 61,58 61,63 24,44 39,7 32,8 146,2
převod z fondů OSS 35,20 0,00 0,00 34,31 x x 97,5
- kapitola Operace SFA 4,02 1,29 1,29 1,49 115,9 82,5 37,2
- VPS 21,78 8,52 8,52 28,99 340,3 116,4 133,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,20 0,81 0,81 0,07 8,2 41,1 33,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,74 0,77 0,77 0,18 23,8 418,2 24,8
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 5,41 0,00 0,00 4,79 x x 88,5
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 4,77 0,00 0,00 0,00 x 79,4 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,57 0,70 0,70 0,68 96,9 91,3 119,8
- přijaté sankční platby 1,09 1,25 1,25 2,11 169,0 90,8 193,9
- ostatní příjmy VPS*) 9,01 4,99 4,99 21,16 424,0 88,1 234,9
*) dopočet do celku
**) SR upravený k 30.6.2007

 

V porovnání se stejným obdobím roku 2006 je plnění celkových příjmů vyšší o 3,1 procentního bodu (78,8 % proti 75,7 %), při vyšší meziroční dynamice o 4,9 procentního bodu (111,1 % proti 106,2 %).

Z toho daňové příjmy, které dosáhly 383,9 mld. Kč, t.j. 74,3 % rozpočtu a byly plněny o 1,4 procentního bodu lépe než ve stejném období roku 2006. Nedaňové a ostatní příjmy, ve výši 96,2 mld. Kč představovaly plnění rozpočtu na 123,8 %, tj. o 18,1 procentního bodu lepší plnění než v roce 2006. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly268,5 mld. Kč, t.j. 75,6 % rozpočtu, což je o 3,1 procentního bodu lepší plnění než bylo vykázáno k tomuto datu roku 2006.

2.1. Příjmy z daní a poplatků

Výsledky vývoje za tři čtvrtletí naznačují, že rozpočtovaný objem daňových příjmů jako celek byl postaven na reálném základě.

Vývoj daňových příjmů SR bez pojistného na SZ je patrný z grafu:

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob, které ve výši 88,7 mld. Kč představuje 82,5 % rozpočtu a meziroční růst o 15,4 mld. Kč, t.j. o 21,0 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 83,3 % při meziročním poklesu o 4,7 mld. Kč, t.j. o 6,0 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 7,5 mld. Kč, t.j.o 8,5 %).

Důvodem tohoto vývoje je souběh několika faktorů, zejména však mimořádně rychlý růst hospodářského výsledku resp. základu daně firem, který více než kompenzuje dopady snižování sazeb a zúžení základu daně (zrychlení odpisů, zavedení nové odčitatelné položky na výzkum a vývoj apod.) v předchozích letech.

Oproti původním předpokladům rychlejší růst ekonomiky a rychlejší růst základu daně převažují nad výše uvedenými opatřeními daňové politiky, která působí protisměrně. Na tomto trendu se podílí zejména výnos daně z daňových přiznání. Ve srovnání s předchozím rokem dochází jak ke zvýšení doplatků na základě podaných daňových přiznání v červnu a červenci, tak ke snížení vracených přeplatků na dani. To způsobuje růst záloh ve 3. a 4. čtvrtletí letošního roku.

Na základě vývoje inkasa za prvních devět měsíců lze odhadnout, že výnos DPPO bude vyšší než rozpočtovaná částka o 8,0 mld. Kč tj. o 7,5 % a dosáhne hodnoty 115,5 mld. Kč.

Vliv platebního kalendáře (t.j. zálohové platby a vyrovnání daně v návaznosti na existenci daňového poradce, jakož i změnu v periodicitě placení záloh počínaje rokem 2002) na výběr DPPO v jednotlivých měsících roku ilustruje následující graf:

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem za tři čtvrtletí 73,0 mld. Kč, t.j. 74,5 % rozpočtu a bylo tak o 7,1 mld. Kč, t.j. o 10,7 % nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2006 (ke konci loňského září bylo plnění 71,5 % při meziročním poklesu o 3,3 mld. Kč, t.j. o 4,7 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč - vliv snížení daňových sazeb). Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 62,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 74,7 % a meziročním růstu o 7,2 mld. Kč, t.j. o 13,0 %. Letošní plnění rozpočtu je nižší než bylo ve stejném období loňského roku (75,7 %) o 1,0 procentního bodu. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 6,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 66,1 % (loni to bylo 46,9 %) a proti stejnému období roku 2006 je nižší o 0,6 mld. Kč, tj. o 9,0 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Důvod nižšího očekávaného výnosu souvisí s vyšší mírou využití daňové výhody společného zdanění manželů než tomu bylo v minulém roce.

Konstrukce společného zdanění manželů vyžaduje, aby bylo vrácení daně provedeno z účtu DPFO placené na základě přiznání, což vede ke snížení jejího výnosu. Současně není vrácená daň odečítána z účtu DPFO ze závislé činnosti a tak je její očekávané inkaso vyšší než rozpočtované.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,4 mld. Kč, což představuje 86,9 % rozpočtu (loni plnění na 83,1 %) a meziroční růst o 0,5 mld. Kč, t.j. o 13,7 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso DPH ke konci září letošního roku dosáhlo 119,6 mld. Kč, t.j. 73,1 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 11,3 mld. Kč, t.j. o 10,4 % (v loňském roce činilo plnění 65,5 % při meziročním růstu o 8,7 mld. Kč, tj. o 8,8 %). Jeho meziroční růst je o 3,7 procentního bodu vyšší než rozpočtovaná dynamika (6,7 %).

Inkaso za první tři čtvrtletí roku 2007 bylo, v důsledku časového posunu, pozitivně ovlivněno vysokou konečnou spotřebou domácností v prosinci předchozího roku. Tento efekt má v čase mírně rostoucí tendenci, neboť, jak vyplývá z šetření ČSÚ, domácnosti stále více odkládají své nákupy na období těsně před Vánocemi. Únorové inkaso však dosáhlo pouze cca 40 % úrovně inkasa za únor 2006. Pravděpodobně se zde projevuje efekt optimalizace daní z příjmů, kdy podnikatelé ke konci roku pořizují zboží investičního charakteru tak, aby snížili svoji povinnost u daní z příjmů. Uplatněná daň na vstupu z těchto nákupů za prosinec ovlivňuje celkovou výši vyměřených nadměrných odpočtů, které pak správce daně vrací plátcům daně v průběhu února. V dalších měsících se však již obnovil meziroční rostoucí trend inkasa daně, který trvá, s výjimkou srpna, až do současnosti. Propad inkasa DPH v srpnu 2007 proti srpnu předchozího roku byl opět způsoben vyššími nadměrnými odpočty.

V roce 2007 byla schválena novela zákona o DPH, a to zákonem č. 172/2007 Sb., který rozšířil použití snížené sazby daně na palivové dřevo. Tato novela je účinná od 1. 8. 2007 a její fiskální dopady budou v druhém pololetí zanedbatelné.

Inkaso DPH se tedy vyvíjí v zásadě pozitivně a na základě současných informací se lze domnívat, že státní rozpočet bude naplněn v předpokládané výši.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 89,6 mld. Kč, t.j. 68,2 % rozpočtu při meziročním růstu o 3,9 mld. Kč, t.j. o 4,5 % (v lednu až září roku 2006 činilo plnění 72,1 % při meziročním růstu o 3,5 mld. Kč, t.j. o 4,3 %). Schválený rozpočet počítá s růstem o 16,4 % proti skutečnosti roku 2006.

Na celkovou výši inkasa spotřebních daní má z velké části vliv jejich struktura, kterou cca z 90 % tvoří daň z minerálních olejů a daň z tabákových výrobků. Zbylých 10 % představují spotřební daně z lihu, piva a vína a meziproduktů.

Celkové inkaso daně z minerálních olejů ve výši 58,9 mld. Kč se proti třem čtvrtinám roku 2006 zvýšilo o 2,9 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Z této částky plyne do příjmů státního rozpočtu 90,9 % a 9,1 % výnosu daně je určeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jeho příjem z této daně za hodnocené období činil 5,4 mld. Kč. Trend zvyšování výběru daně z minerálních olejů je trvalý po celý letošní rok a souvisí s nárůstem dopravy včetně tranzitní obchodní dopravy přes území ČR, ačkoliv není tak markantní jako v minulých letech. Cena pohonných hmot navzdory výkyvům cen odrážejícím světové ceny ropy je v ČR na nižší úrovni než v okolních státech a zahraniční přepravci zboží tuto cenovou výhodu využívají. Svoji roli bezesporu sehrály i nezvykle mírné klimatické podmínky během zimního období a také zrušení daňového zvýhodnění bionafty.

Druhou váhově významnou položkou je spotřební daň z tabákových výrobků. Její inkaso ve výši 27,9 mld. Kč bylo ve srovnání s odpovídající úrovní roku 2006 o 0,8 mld. Kč, tj. o 3,0 % vyšší. Meziroční srovnání však nemá vypovídací hodnotu, neboť k 1. 3. 2007 došlo ke změně sazby spotřební daně a navíc byla zákonem omezena výše předzásobení. V roce 2006 sice byla rovněž zvýšena sazba daně, a to k 1. 4. 2006, nebylo ovšem omezeno předzásobení, čehož výrobci a dovozci tabákových výrobků využili a inkaso daně v prvním pololetí roku 2006 tedy extrémně vzrostlo, poté stagnovalo či dokonce klesalo a vzrostlo teprve až koncem roku. Z důvodu schválení nižší než navrhované výše sazeb spotřební daně z cigaret a rovněž posunutí účinnosti těchto sazeb, nedojde zřejmě k naplnění rozpočtované částky na rok 2007.

Inkaso ostatních váhově méně významných položek (daň z vína, piva a lihu) dosáhlo v souhrnu hodnoty 8,1 mld. Kč a proti srovnatelnému období loňského roku je o 0,4 mld. Kč, t.j. o 5,2 % vyšší.

Správní poplatky včetně odpovídající části tržeb za kolky, zahrnuté v příjmech státního rozpočtu, představovaly za 9 měsíců částku 2,9 mld. Kč (stejně jako ke konci září v roce 2006) a naplnily tak celoroční předpoklad pouze na 63,5 %. V údajích není zahrnut výnos ze správních poplatků vybraných územně samosprávnými celky; jimi vybrané správní poplatky jsou příjmem územních rozpočtů.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za devět měsíců vykázány ve výši cca 1,0 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU), tj 86,5 % rozpočtu.

Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) za 3/4 letošního roku činilo 5,7 mld. Kč a meziročně se zvýšilo o 0,8 mld. Kč.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet za tři čtvrtletí 2007 celkem 7,2 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 80,5 % při meziročním růstu o 1,2 mil. Kč, t.j. o 19,3 % (ve srovnatelném období loňského roku bylo inkaso plněno na 58,9 %). Nejvýznamnější položkou majetkových daní je daň z převodu nemovitostí, která představuje cca 92 %. Příjem státního rozpočtu z této daně za 3/4 roku 2007 činil 6,6 mld. Kč, což bylo 79,5 % ročního rozpočtu a meziroční nárůst činil 1,1 mld. Kč, tj. o 19,5 %. Dosažené výsledky již plně odrážely vliv nové právní úpravy od 1.1.2004, a to především zavedení splatnosti této daně současně s podáním daňového přiznání. Oproti předcházejícímu období již odezněl souběh vyměřovacích případů vzniklých před účinností novely a současného postupného přechodu na režim nové právní úpravy.

Celostátní daně

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2007 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 699,4 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2006vyšší o 60,1 mld. Kč, t.j. o 9,4 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u spotřebních daní - o 19,2 mld. Kč (o 16,0 %), u daní z příjmů právnických osob - 17,1 mld. Kč, tj. (o 12,6 %) a u DPH - o 14,3 mld. Kč (o 6,6 %).

Celostátní inkaso všech daní ke konci září dosáhlo výše 521,0 mld. Kč, což představuje 74,5 % rozpočtu a meziroční růst o 53,7 mld. Kč, tj. o 11,5 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 467,3 mld. Kč, tj. 72,5 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 1,4 mld. Kč, tj. o 0,3 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč). Z této částky obdržel státní rozpočet 383,9 mld. Kč (73,7 %), obce 90,5 mld. Kč (17,4 %), kraje 35,5 mld. Kč (6,8 %) a SFDI 11,2 mld. Kč (2,1 %).

Celostátní inkaso DPH dosáhlo 169,4 mld. Kč, t.j. 73,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 15,8 mld. Kč, t.j. o 10,3 %. Z této částky náleží státnímu rozpočtu 119,5 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 34,8 mld. Kč a do rozpočtů krajů bylo převedeno 15,1 mld. Kč.

Celostátní příjmy ze spotřebních daní dosáhly výše 95,0 mld. Kč, t.j. 68,5 %, a meziročně vzrostly o 4,1 mld. Kč, t.j. o 4,5 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 89,6 mld. Kč a na Státní fond dopravní infrastruktury 5,4 mld. Kč.

Na daních z příjmů právnických osob bylo celkem vybráno 125,6 mld. Kč, t.j. plnění rozpočtu na 82,4 %, při meziročním růstu o 21,8 mld. Kč, t.j. o 21,0 %. Z toho státní rozpočet obdržel 88,7 mld. Kč, obcím bylo převedeno 25,8 mld. Kč a krajům 11,2 mld. Kč.

Celostátní daně z příjmů fyzických osob ve výši 108,6 mld. Kč byly plněny na 74,1 %, při meziročním růstu o 10,0 mld. Kč, t.j. o 10,1 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 73,0 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 26,3 mld. Kč a kraje pak do svých rozpočtů získaly příjmy ve výši 9,3 mld. Kč.

Přehled celostátních daní je uveden v tabulce č. 6 v tabulkové části zprávy.

2.2. Pojistné na sociální zabezpečení

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 268,5 mld. Kč, což představuje 75,6 % rozpočtu (loni to bylo 72,5 %) a meziroční růst o 24,5 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Rozpočet 2007 počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 221,1 mld. Kč, t.j. 75,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 20,2 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky bylo za devět měsíců letošního roku záporné částkou 19,7 mld. Kč což je, ale zatím proti celoročnímu rozpočtovanému schodku (-32,7 mld. Kč), lepší výsledek o 13,0 mld. Kč.

2.3. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery jsou v roce 2007 rozpočtovány ve výši 77,6 mld. Kč, tj. o 2,2 mld. Kč (o 2,7 %) nižší než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2006 (vč. zákona č. 170/2006 Sb., který zvýšil příjmy i výdaje státního rozpočtu 2006 o 5 mld. Kč). Meziroční pokles byl způsoben především nedaňovými příjmy, jejichž rozpočet klesl o 1,9 mld. Kč. Schválený rozpočet kapitálových příjmů meziročně poklesl o 1,4 mld. Kč a rozpočet přijatých transferů naopak vzrostl o 1,2 mld. Kč(především kvůli zvýšení rozpočtu transferů přijatých od EU a Národního fondu o 4,7 mld. Kč, včetně kompenzačních plateb v roce 2006, které nejsou v roce 2007 rozpočtované). V průběhu ledna až září 2007 došlo k výrazným změnám rozpočtu nedaňových a ostatních příjmů. Ty se týkaly přijatých transferů a byly popsány v části 1.2. této Informace. Na základě uvedených změn došlo k navýšení rozpočtu po změnách k 30.9.2007 na 92,6 mld. Kč. Při následujícím hodnocení plnění jednotlivých ukazatelů nedaňových a ostatních příjmů je však použito srovnání s rozpočtem po změnách k 30.6.2007 (v detailnější struktuře není rozpočet po změnách po 3. čtvrtletí ještě znám).

Nedaňové příjmy - rozpočet po změnách 13,7 mld. Kč - tvoří především příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,3 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,3 mld. Kč) a od veřejných rozpočtů územní úrovně (0,2 mld. Kč), příjmy z úroků a realizace finančního majetku (1,4 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,3 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,0 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,9 mld. Kč), splátky půjčených prostředků ze zahraničí (0,8 mld. Kč), soudní poplatky (0,7 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,6 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč) a další.

Do kapitálových příjmů - rozpočet 0,8 mld. Kč - patří v tomto roce výhradně příjmům z prodeje dlouhodobého majetku. Z toho 0,6 mld. Kč se týká příjmů z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

V rámci přijatých transferů - rozpočet 63,1 mld. Kč - jsou rozpočtovány téměř z 98 % prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie (61,6 mld. Kč). Patří sem neinvestiční a investiční převody z Národního fondu (13,2 mld. Kč, resp. 29,6 mld. Kč) a transfery přijaté od EU (18,8 mld. Kč). Na rozdíl od roku 2006 již nejsou rozpočtovány kompenzační platby. V 3. čtvrtletí došlo k již zmiňované změně rozpočtu především vlivem usnesení vlády č. 629/2007 (zvýšení o 13,9 mld. Kč).

V 1.-3. čtvrtletí roku 2007 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkové výše 96,2 mld. Kč, tj. 103,9 % rozpočtu po změnách (k 30.9.2007). Vysoké plnění je ovlivněno nerozpočtovanými příjmy v rámci přijatých transferů ve výši 39,1 mld. Kč (viz dále). Bez těchto prostředků by plnění nedaňových a ostatních příjmů činilo 61,6 %.

Největší část tvořily přijaté transfery. Ty dosáhly podle údajů pokladního plnění výše 78,0 mld. Kč (123,6 % rozpočtu po změnách k 30.6.2007). Zde se v nejvyšší míře projevily převody prostředků z fondů organizačních složek státu (zejména z rezervních fondů) do příjmů kapitol ve výši 34,3 mld. Kč (nejsou rozpočtovány), tj. o 0,9 mld. Kč méně než v roce 2006. Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu dosáhly zatím 24,4 mld. Kč (39,7 % rozpočtu po změnách) a jsou tak o 3,0 mld. Kč vyšší než v roce 2006 (včetně kompenzačních plateb, které nejsou od roku 2007 realizovány). Dále došlo na základě usnesení vlády č. 629/2007 k převodu 13,9 mld. Kč z rezervních fondů kapitol do příjmů kapitoly VPS. O tuto částku byly zvýšeny příjmy i výdaje státního rozpočtu v kapitole VPS. Nad rámec rozpočtu došlo k převodu 4,8 mld. Kč z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS (to se projeví nad rámec rozpočtu i ve výdajích jako realizace státních záruk, tzn. není zde vliv na saldo rozpočtu). Dalších 0,5 mld. Kč se stalo příjmem kapitoly OSFA jako transfer prostředků od Fondu národního majetku z výnosů privatizovaného majetku.

Z nedaňových příjmů za 1.-3. čtvrtletí roku 2007 činily podle údajů pokladního plnění státního rozpočtu např. přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) 2,3 mld. Kč, přijaté sankční platby 2,1 mld. Kč, dále příjmy z přebytku vzniklého z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za minulý rok 1,6 mld. Kč, příjmy z úroků a realizace finančního majetku (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) 1,0 mld. Kč (v tom 799 mil. Kč příjmů z dividend a 147 mil. Kč příjmů z finančního investování na jaderném účtu), soudní poplatky 0,7 mld. Kč, dobrovolné pojistné 0,6 mld. Kč, splátky půjček ze zahraničí 0,2 mld. Kč atd.

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za 1.-3. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce října).

3. Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje schválené zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, jsou stanoveny ve výši 1 040,8 mld. Kč, z toho 43,0 mld. Kč činí výdaje kryté předpokládanými příjmy z rozpočtu Evropské unie. Proti schválenému rozpočtu roku 20061) jsou vyšší o 7,0 %, tj. o 67,7 mld. Kč. Běžné výdaje jsou ve schváleném rozpočtu 2007 zahrnuty v objemu 951,4 mld. Kč při předpokládaném meziročním růstu o 8,3 % (o 72,5 mld. Kč), kapitálové výdaje v objemu téměř 89,4 mld. Kč při meziročním plánovaném poklesu o 5,1 %, tj. o 4,8 mld. Kč.

Ve srovnání se skutečností roku 2006 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2007 vyšší o 2,0 %, tj. o 20,1 mld. Kč. Z toho na běžné výdaje připadá navýšení o 36,0 mld. Kč (o 3,9 %) a na kapitálové výdaje pokles o 15,9 mld. Kč (o 15,1 %).

Z celkových rozpočtovaných výdajů 54,7 % (569,8 mld. Kč) představují tzv. mandatorní výdaje, které stát musí uhradit na základě platných zákonných předpisů nebo mezinárodních dohod a smluv, při předpokládaném meziročním růstu o 11,4 % (o 58,5 mld. Kč); proti skutečnosti roku 2006 by se mandatorní výdaje měly zvýšit o 8,9 % (o 46,6 mld. Kč). Z toho 469,3 mld. Kč činímandatorní sociální výdaje, tj. o 13,5 % (o 55,9 mld. Kč) více než srovnatelné výdaje státního rozpočtu roku 2006. Tyto se pak na celkových rozpočtovaných výdajích roku 2007 podílejí 45,5 % a odčerpají 49,4 % celkových příjmů státního rozpočtu, resp. 52,8 % příjmů po odpočtu předpokládaných příjmů z rozpočtu EU. Z nich na výdaje na důchody připadá 287,4 mld. Kč, na dávky státní sociální podpory 54,4 mld. Kč, na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým 16,2 mld. Kč, na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 8,8 mld. Kč, na dávky nemocenského pojištění 32,7 mld. Kč, na podpory v nezaměstnanosti 7,2 mld. Kč. Platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybranou skupinu obyvatel je rozpočtována v objemu 47,2 mld. Kč, příspěvek státu na podporu stavebního spoření 13,7 mld. Kč, státní příspěvek k penzijnímu připojištění 4,5 mld. Kč, atd. Z ostatních mandatorních výdajů jsou objemově největší výdaje na dluhovou službu (38,2 mld. Kč), odvody a příspěvky do rozpočtu EU (30,2 mld. Kč), výdaje na státní záruky a negarantované úvěry SŽDC podle zákona č. 77/2002 Sb. (8,9 mld. Kč), atd.

Ostatní tzv. quasi mandatorní výdaje, které představují zejména finanční prostředky nutné k zabezpečení chodu a obrany státu, jsou rozpočtovány ve výši 212,7 mld. Kč, vč. mezd organizačních složek státu a příspěvkových organizací; další prostředky nutné pro zabezpečení provozu a plnění úkolů jednotlivých kapitol státního rozpočtu - neinvestiční nákupy a související výdaje - jsou ve schváleném rozpočtu zahrnuty ve výši 62,2 mld. Kč. Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (bez dávek v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým a bez příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách) byly ve schváleném rozpočtu stanoveny na částku 105,8 mld. Kč, dotace státním fondům ve výši 36,7 mld. Kč, z toho neinvestiční dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 32,1 mld. Kč (bez správních výdajů) a investiční dotace 4,4 mld. Kč Státnímu fondu dopravní infrastruktury, atd.

K 30.6.2007 byl na základě zákona č. 622/2006 Sb. schválený státní rozpočet výdajů navýšen o 222 mil. Kč, a to podle § 2, odst. 1 o 181,3 mil. Kč určených na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření (tato částka zvyšuje plánovaný schodek státního rozpočtu na téměř 91,5 mld. Kč) a podle § 2, odst. 4 o téměř 40,7 mil. Kč na předfinancování výdajů krytých z rozpočtu EU, které jsou o tuto částku vyšší, než stanovil rozpočet (v tomto případě se jedná i o navýšení příjmů státního rozpočtu o stejnou částku a není tak ovlivněn schodek státního rozpočtu).

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2007, vč. porovnání se stejným obdobím předchozího roku, ukazuje následující tabulka:

v mld. Kč
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU 2006 2007 Index
skutečnost
2007/2006
Skutečnost
leden-září
% plnění
SR za
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
SR za
leden-září
1 2 3 4 5 5:4 5:1
VÝDAJE celkem 672,01 69,7 1 040,78 1 041,00 712,21 68,4 106,0
běžné výdaje 623,23 71,7 951,36 951,44 657,36 69,1 105,5
z toho:
- platy a ostatní platby za provedenou práci a pojistné 57,61 63,7 96,01 96,74 61,35 63,4 106,5
- neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojištění 34,67 88,9 47,21 47,21 35,68 75,6 102,9
- neinvestiční transfery státním fondům 12,50 41,7 33,81 33,60 9,25 27,5 74,0
- neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 81,78 73,8 120,67 124,46 87,94 70,7 107,5
- neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 32,25 69,6 50,17 48,59 28,42 58,5 88,1
- sociální dávky 265,94 77,5 387,63 387,41 288,18 74,4 108,4
z toho:
důchody 204,26 77,5 287,38 287,31 215,63 75,1 105,6
podpory v nezaměstnanosti 5,63 77,7 7,23 7,23 5,44 75,2 96,6
ostatní dávky 30,29 78,9 38,58 38,65 30,70 79,4 101,4
dávky státní sociální podpory 25,77 76,2 54,44 54,26 36,41 67,1 141,3
- aktivní politika zaměstnanosti 3,46 42,8 5,35 5,11 3,84 75,1 111,0
- prostředky na insolventnost 0,15 55,6 0,30 0,30 0,14 46,7 93,3
- odvody a příspěvky do rozpočtu EU 19,63 64,7 30,24 30,24 18,79 62,1 95,7
- kapitola Státní dluh 23,29 68,7 38,10 38,10 25,08 65,8 107,7
- kapitola OSFA 1,44 61,3 1,10 0,95 0,04 4,2 2,8
kapitálové výdaje 48,78 51,3 89,42 89,56 54,85 61,2 112,4
z toho:
- investiční nákupy a související výdaje 10,99 50,4 22,23 22,61 12,69 56,1 115,5
- investiční transfery podnikatelským subjektům 1,54 22,7 10,79 11,74 3,52 30,0 228,6
- investiční transfery příspěvkovým organizacím 6,21 35,1 23,69 24,38 2,24 9,2 36,1
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 17,50 x 0,00 0,00 18,26 x 104,3

*) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření k 30.6.2007

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2007 dosáhlo celkem 712,2 mld. Kč, tj. 68,4 % schváleného rozpočtu, při meziročním růstu o 6,0 % (o 40,2 mld. Kč). Skutečné čerpání tak bylo o 68,5 mld. Kč pod úrovní 9-ti měsíční alikvoty celoročního rozpočtu. Ve stejném období předchozího roku byly výdaje čerpány na 69,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 10,5 % (o 63,7 mld. Kč) a proti příslušné alikvotě rozpočtu o 43,8 mld. Kč méně.

Podobně jako v předchozích letech bylo sice dosaženo vyššího čerpání běžných výdajů (69,1 % rozpočtu, v roce 2006 to bylo 71,7 %) proti výdajům kapitálovým (61,2 %), nicméně kapitálové výdaje byly proti stejnému období předchozího roku objemově plněny o 10,0 procentních bodů více. Běžné výdaje vykázaly čerpání pod 9-ti měsíční alikvotou o 56,2 mld. Kč, z toho platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vč. pojistného o 11,2 mld. Kč, neinvestiční transfery státním fondům o 15,9 mld. Kč, neinvestiční transfery příspěvkovým apod.organizacím o 8,0 mld. Kč a územním rozpočtům o 5,4 mld. Kč, státní sociální podpora o 4,3 mld. Kč, atd.; kapitálové výdaje pak méně celkem o 12,3 mld. Kč.

Strukturu výdajů státního rozpočtu za 1. 3. čtvrtletí ukazuje následující graf:

Běžné výdaje dosáhly celkem 657,4 mld. Kč, byly plněny na 69,1 % upraveného rozpočtu a meziročně vzrostly o 5,5 %, tj. o 34,1 mld. Kč. K meziročnímu růstu došlo u většiny výdajových položek, objemově nejvíce k celkovému meziročnímu navýšení přispěly výdaje na důchody (11,4 mld. Kč), státní sociální podpora 10,6 mld. Kč, neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (6,2 mld. Kč), atd.

Významná část (48,3 % celkových výdajů a 52,4 % běžných výdajů) v 1. až 3. čtvrtletí 2007 směřovala do sociální oblasti2). S účinností od 1.1.2007 byla přijata řada legislativních změn, které ve sledovaném období ovlivnily výši i strukturu těchto výdajů, např:

 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zavádí novou konstrukci životního minima a tzv. existenční minimum, které ovlivnilo zejména výši a strukturu dávek státní sociální podpory a sociálních transferů územním rozpočtům;

 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, mění strukturu výdajů sociální péče vázaných na sociální potřebnost (systém dávek pro zdravotně postižené zůstal nezměněn a řídí se vyhláškou č. 182/1991 Sb.);

 • zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, zavádí např. nový mandatorní výdaj "příspěvek na péči", který nahrazuje výdaj "zvýšení důchodu pro bezmocnost" a postupně bude nahrazovat příspěvek při péči o osobu blízkou;

 • zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi, mj. i zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře;

 • nařízení vlády č. 461/2006 Sb. valorizuje důchody v průměru o 6,2 %

 • nařízení vlády č. 567/2006 Sb. zvyšuje minimální mzdu na 8 000,- Kč/měsíc při 40-ti hodinovém pracovním týdnu a na 48,10 Kč/hodina;

 • nařízení vlády č. 588/2006 Sb. zvyšuje částky pro stanovení denního vyměřovacího základu na 550,- Kč a na 790,- Kč.

Sociální dávky3) dosáhly celkové výše 288,2 mld. Kč, tj. 43,8 % všech běžných výdajů, a byly plněny na 74,4 % rozpočtu při meziročním růstu o 8,4 % (o 22,2 mld. Kč).

Největší objem sociálních dávek (74,8 %) představovaly výdaje na důchody, které byly čerpány ve výši 215,6 mld. Kč, tj. na 75,1 % rozpočtu. Proti stejnému období roku 2006 byly vyšší o 5,6 % (o 11,4 mld. Kč), když rozpočet 2007 počítá s růstem o 5,3 % jak proti schválenému rozpočtu, tak proti skutečnosti roku 2006 (v porovnání se stejným obdobím roku 2006 jde o nižší meziroční růst o 2,1 procentního bodu). Na výši vyplacených důchodů měla vliv jednak jejich valorizace k 1.1.2007, jednak růst počtu důchodců a nově přiznaných důchodů (mj. i v důsledku možnosti souběhu pracovního příjmu a starobního důchodu). Na nižší meziroční nárůst výdajů na důchody v porovnání s předchozím rokem mělo mj. vliv i rozložení záloh České poště na konci roku na výplatu důchodů na počátku roku následujícího (předpokládaná část zálohy 2,8 mld. Kč na výplatu důchodů počátkem ledna 2006 byla hrazena až z rozpočtových prostředků roku 2006, nikoliv roku 2005, přičemž na výplaty důchodů v prvních měsících roku 2007 byla záloha České poště poukázána ještě v roce 2006, a to v částce 5,6 mld. Kč).

Na ostatní dávky4) v sociální oblasti bylo vynaloženo celkem 30,7 mld. Kč, tj. 79,4 % rozpočtu. Vzhledem k legislativním změnám nelze tyto dávky meziročně srovnávat. Z toho dávky nemocenského pojištění představovaly 26,1 mld. Kč (79,9 % rozpočtu) a byly plněny na přibližně stejné úrovni roku 2006 (meziroční pokles 0,9 %).

Dávky státní sociální podpory5) byly čerpány v celkové výši 36,4 mld. Kč (67,1 % rozpočtu) při meziročním navýšení o 41,3 % (o 10,5 mld. Kč). Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Některé dávky - přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky - jsou poskytovány v závislosti na příjmu rodiny; základem pro stanovení nároku a pro výši dávek, vč. hranice příjmů občana či rodiny, je životní minimum. Ve schváleném rozpočtu jsou dávky sociální podpory v částce 54,4 mld. Kč, což představuje růst výdajů o 60,9 % (20,6 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2006, proti skutečnosti 2006 pak o 59,5 % (20,3 mld. Kč). V celkovém odhadu výdajů je zohledněn vliv změny konstrukce životního minima, zvýšení rodičovského příspěvku (z 3 696 Kč na 7 582 Kč), zvýšení porodného, změna konstrukce příspěvku na bydlení a odměny pěstouna, atd.

Podpory v nezaměstnanosti byly vyplaceny v částce 5,4 mld. Kč, tj. 75,2 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 3,5 % (o 196 mil. Kč) a nižším plnění rozpočtu o 2,5 procentního bodu. Výše těchto výdajů závisí od celkové míry nezaměstnanosti a jejího vývoje. Míra registrované nezaměstnanosti k 30.9.2007 vypočtená z dosažitelných uchazečů o zaměstnání činila 6,2 % (ke stejnému datu roku 2006 to bylo 7,8 %, roku 2005 8,8 %, roku 2004 9,1 %); počet evidovaných nezaměstnaných dosáhl 365,0 tis. osob (v roce 2006 454,2 tis. osob, v roce 2005 503,4 tis. osob, v roce 2004 530,2 tis. osob).

Podíl jednotlivých sociálních dávek na celkových sociálních dávkách ukazuje následující graf:

Výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti6) činily 3,8 mld. Kč a byly proti stejnému období roku 2006 vyšší o 10,8 % (o 375 mil. Kč). Čerpáno bylo 75,1 % rozpočtu, tj. o 32,3 procentního bodu více než za prvních 9 měsíců roku 2006.

Výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poskytované podle zákona č. 118/2000 Sb. dosáhly ke konci 3. čtvrtletí 2007 téměř 136 mil. Kč(45,3 % rozpočtu) při meziročním poklesu o 11,0 % (o 17 mil. Kč).

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné byly ke konci září 2006 čerpány ve výši 61,3 mld. Kč, tj. na 63,4 % upraveného rozpočtu, při meziročním růstu o 3,7 mld. Kč, tj. o 6,5 % (upravený rozpočet roku 2007 ke skutečnosti roku 2006 předpokládá růst o 7,5 %). Nízké plnění celoročního rozpočtu souvisí s posunem zúčtování platů (lednové platy jsou zúčtovány v únoru atd., k vyrovnání dochází až v prosinci), meziroční nárůst pak se zvýšením tarifních platů od 1.1.2007.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím byly uvolněny ve výši 28,4 mld. Kč, tj. 58,5 % upraveného rozpočtu (o 11,1 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2006). Meziročně se tyto výdaje státního rozpočtu snížily o 11,9 % (o 3,8 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně byly čerpány v celkovém objemu téměř 45,0 mld. Kč, tj. na 55,5 % rozpočtu. Z toho na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění představující platby státu na zdravotní pojištění za vybrané skupiny obyvatel připadlo 35,7 mld. Kč (75,6 % rozpočtu) při meziročním růstu o 2,9 % (o 1,0 mld. Kč). Platby probíhaly rovnoměrně, tzn. že nebyla na rozdíl od minulých let do systému veřejného zdravotního pojištění realizována žádná předsunutá platba; v 1. pololetí 2006 byla předsunuta platba 5,5 mld. Kč, ze které byla k 30.9. 2006 vyrovnána polovina. Po odečtení příslušné části této platby v roce 2006 činil meziroční nárůst 11,8 % (o 3,8 mld. Kč více). V roce 2007 činí platba státu za dotčenou osobu a měsíc 680,- Kč7), v roce 2006 byla její výše upravována 3x (od 1.1. ze 481,- Kč na 513,- Kč, následně od 1.2. na 560,- Kč a od 1.4. na 636,- Kč za osobu a měsíc). Neinvestiční transfery státním fondům ve výši 9,3 mld. Kč byly plněny na 27,5 % rozpočtu, tj. o 14,2 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2006, a meziročně se snížily o 26,0 % (o 3,2 mld. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu značný objem čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - 87,9 mld. Kč, tj. 70,7 % upraveného rozpočtu při meziročním zvýšení o 7,6 % (o 6,2 mld. Kč). Z toho převod prostředků z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji na první tři čtvrtletí 2007 činil 55,9 mld. Kč, tj. o 2,6 mld. Kč více než na stejné období roku 2006. Obcím bylo poskytnuto na dávky v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým 6,4 mld. Kč a na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 10,3 mld. Kč8). Tak jako u některých dávek státní sociální podpory i zde nachází zásadní využití systém životního a existenčního minima.

Převod do fondu státních záruk9) rozpočtovaný na rok 2007 v částce 12,1 mld. Kč byl k 30.9.2007 vykázán ve výši 4,3 mld. Kč, tj. 35,4 % rozpočtu (nečerpaný zůstatek fondu z roku 2006 činil 1,0 mld. Kč). Na realizace státních záruk vč. úhrady závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb. bylo použito 1,6 mld. Kč a další 1,8 mld. Kč připadlo na splátky jistin a úroků na realizaci státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury.

Státní podpora stavebního spoření poskytovaná podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, byla v období leden-září 2007 vyplacena ve výši 14,3 mld. Kč, tj. na 100,8 % upraveného rozpočtu (platby za předchozí rok jsou prováděny převážně v průběhu 2. čtvrtletí sledovaného roku). I když druhým rokem již dochází k meziročnímu poklesu výdajů na tento produkt o 5,7 % (o 863 mil. Kč), v roce 2006 o 3,4 % (o 526 mil. Kč), počet platných smluv na stavební spoření neustále stoupá, a to i po novele zákona o stavebním spoření platné pro smlouvy uzavřené po 1.1.2004, kdy mj. došlo ke snížení maximální roční státní podpory ze 4 500,- na 3 000,- Kč.

Státní příspěvek na důchodové připojištění poskytnutý v prvních 3 čtvrtletích roku 2007 činil téměř 3,3 mld. Kč, tj. 74,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,4 % (o 652 mil. Kč). V roce 2005 meziroční zvýšení dosáhlo 13,4 %, tj. 351 mil. Kč, a rozpočet byl plněn na 75,1 %.

Na odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie je ve státním rozpočtu na rok 2007 vyčleněno 30,0 mld. Kč; ke konci září byly odvedenyprostředky ve výši téměř 18,6 mld. Kč, tj. 61,9 % rozpočtu. Z toho odvod podle daně z přidané hodnoty (vč. korekce Velké Británii) dosáhl 5,3 mld. Kč a odvod podle hrubého národního produktu 13,3 mld. Kč. Meziročně se tyto odvody snížily celkem o 4,5 % (o 883 mil. Kč) -nižší platby jsou dány zejména nižším aktuálně platným rozpočtem EU 2007 ve srovnání s rozpočtem EU pro rok 2006 a snížením lednové platby o přeplatek rozpočtu 2006, který je o 922 mil. Kč vyšší než přeplatek z roku 2005, o který byla snížena lednová platba v roce 2006. Kromě výše uvedených odvodů podle DPH a HND byla na počátku roku 2007 uhrazena roční splátka do Výzkumného fondu uhlí a oceli v částce více než 220 mil. Kč.

V kapitole Státní dluh bylo vynaloženo 25,1 mld. Kč, tj. 65,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 7,7 % (o 1,8 mld. Kč), když k 30.9.2006 byl rozpočet plněn o 2,9 procentního bodu více. Čerpání finančních prostředků v průběhu roku souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

Státní rozpočet na rok 2007 stanovil rozsah kapitálových výdajů ve výši 89,4 mld. Kč, což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2006 o 5,1 % méně, proti skutečnosti dosažené v roce 2006 pak o 15,1 % méně (vliv zapojení rezervních fondů).

Převážná většina kapitálových výdajů souvisí s financováním programů reprodukce a provozování majetku, na které je rozpočtem určeno celkem 86,33 mld. Kč (včetně běžných výdajů souvisejících s programy). Proti schválenému rozpočtu na rok 2006 jsou o 6,92 mld. Kč, tj. o 8,7 % vyšší a jsou v nich zahrnuty veškeré dotace poskytnuté na financování programů z fondů Evropské unie v celkové výši 27,21 mld. Kč, proti roku 2006 o 9,01 mld. Kč (o 50,2 %) vyšší. Jedná se o významnou metodickou změnu systému financování programů zahájenou v roce 2006 a spočívající v tom, že uvedené výdaje jsou ve stejné výši zahrnuty do příjmů státního rozpočtu. Tímto opatřením lze dosáhnout zvýšení úrovně kontroly alokací a efektivnosti použití prostředků poskytnutých z rozpočtu EU.

Z věcného hlediska vychází rozpočet ze schválených dokumentací programů reprodukce majetku nové řady programů pro období 2003 až 2007 zabezpečujících dlouhodobě stanovené cíle rozvoje a obnovy materiálně technické základny činnosti státní správy a podporu reprodukce majetku nevládního sektoru. Je rovněž zabezpečena účast státního rozpočtu na financování některých programů zahájených v letech 1995 až 2000, které by měly být v převážné míře ukončeny v roce 2007. Rozpočet obsahuje též nové programy pro plánovací období let 2007 až 2013.

Věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle programů sleduje Ministerstvo financí v Informačním systému financování programů (ISPROFIN). Lze konstatovat, že výdaje na financování programů v plné míře umožňují pokračování investičních akcí přecházejících z roku 2006 do roku 2007, přičemž se počítá zahajováním nových akcí v rozsahu cca 18 mld. Kč. Na výrazném zvýšení dotací podnikům (proti roku 2006 o 4,27 mld. Kč (o 79,4 %) se rozhodující měrou podílejí dotace na modernizaci železničních koridorů a rekonstrukce železničních tratí financovaných z fondů EU.

V roce 2007 se očekává pokračování změny přístupu resortů k reprodukci majetku ve státním vlastnictví, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav.

Z uvedené celkové částky 86,33 mld. Kč určené na financování programů připadá 14,8 mld. Kč na rozvoj a obnovu materiálně technické základny armády, 9,4 mld. Kč na podporu opatření v ochraně životního prostředí, 8,0 mld. Kč na podporu regionálního rozvoje, 4,9 mld. Kč ve prospěch materiálně technické základny vysokých škol, 5,4 mld. Kč na modernizaci železničních koridorů a rekonstrukce železničních tratí, 3,1 mld. Kč na podporu Policie ČR. Další prostředky směřují do obnovy a rozvoje zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, na výstavbu dálnic, obnovu silnic, na podporu výstavby bytů apod. Na splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů se státní zárukou, jejich úrokové náklady a odměny ČKA a ČMZRB jsou v kapitole VPS určeny prostředky ve výši 3,3 mld. Kč (fond státních záruk).

Na financování programů významnou měrou podílejí i úvěry přijaté Českou republikou od EIB, jejichž čerpání se v roce 2007 očekává v celkové výši 6,96 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny zejména na výstavbu dálnic (D8, D11, obchvat Plzně, pražský okruh - celkem 3,7 mld. Kč), na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně (1,3 mld. Kč), na odstraňování následků povodní 2002 a protipovodňovou prevenci (1,2 mld. Kč) a na výstavbu a obnovu vodovodů, kanalizací a ČOV (0,8 mld. Kč).

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech čtvrtletích roku 2007 ve výši 54,8 mld. Kč představovalo 61,2 % upraveného rozpočtu (obvyklá dlouhodobě vykazovaná úroveň) a bylo o 12,4 mld. Kč pod třemi čtvrtinami rozpočtované hodnoty. Meziročně se kapitálové výdaje zvýšily o 6,1 mld. Kč, tj. o 12,5 %. Podrobnější plnění kapitálových výdajů za 1. až 3. čtvrtletí bude známo po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce října).

Na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v rozpočtované výši 6,96 mld. Kč bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2007 z kapitoly OSFA (u níž jsou prostředky rozpočtovány) převedeno věcně příslušným resortům celkem 4,8 mld. Kč a z této částky bylo čerpáno téměř 2,0 Kč (ve stejném období roku 2006 bylo čerpáno 377 mil. Kč z celkem rozpočtovaných 9,2 mld. Kč). Z čerpané částky 2,0 mld. Kč bylo nejvíce prostředků vynaloženo na projekt Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně (533 mil. Kč), dále na projekt Infrastruktura vodovodů a kanalizací (531 mil. Kč), na projekt Silniční okruh Prahy, jihozápadní část (518 mil. Kč), na projekt České dálnice B (část úseku D11 - 241 mil. Kč), na projekt Dálnice D8, úsek Trmice-státní hranice ČR/SRN (111 mil. Kč), na projekt Odstraňování povodňových škod z roku 2002 (28 mil. Kč) a na projekt Prevence před povodněmi (12 mil. Kč).


1) tj. státní rozpočet schválený zákonem č. 543/2005 Sb.,ve znění zákonů č. 170/2006 Sb. a č. 584/2006 Sb.
2) sociální dávky, sociální transfery územním rozpočtům, výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní příspěvek na penzijní připojištění, platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybrané skupiny obyvatel
3) důchody, ostatní dávky vč. dávek nemocenského pojištění, výdaje na dávky státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti (bez sociálních transferů územním rozpočtům)
4) dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství), výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru, dávky pomoci v hmotné nouzi poskytované Ministerstvem obrany, příspěvek na péči poskytovaný do zahraničí a další drobné dávky
5) přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na školní pomůcky, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné
6) výdaje na rekvalifikaci, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa, zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností a ostatní výdaje APZ (např. investiční pobídky, cílené regionální programy, společné programy EU a ČR)
7) s účinností zákona č. 117/2006 Sb. byl od 1.4.2006 vyměřovací základ pro platbu státu do systému veřejného zdravotního pojištění stanoven pro kalendářní rok ve výši 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství stanovené pro účely tohoto zákona, tj. součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového pojištění (pro rok 2007 nařízení vlády č. 462/2006 Sb.)
8) s účinností zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách od 1.1.2007 je zcela změněno financování těchto dávek (do konce roku 2006 byly obcím prostřednictvím krajů zasílány finanční prostředky na výplatu dávek sociální péče formou neinvestičních dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu z kapitoly Všeobecná pokladní správa, od 1.1.2007 jsou finanční prostředky na dávky v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči zasílány obcím prostřednictvím krajů formou dotace z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí
9) Ministerstvo financí, resp.kapitola Všeobecná pokladní správa, hradí prostřednictvím FSZ výdaje na realizaci státních záruk tak, že částku, která má být věřiteli proplacena, převede z tohoto fondu do příjmů státního rozpočtu a z výdajů tuto částku uhradí (tím je o stejnou částku překročen rozpočet příjmů i výdajů).

B. Řízení státního dluhu

1. Vývoj státního dluhu

Přehled o vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí 2007 podává následující tabulka:

V 1. - 3. čtvrtletí 2007 došlo ke zvýšení státního dluhu o 40,2 mld. Kč z 802,5 mld. Kč na 842,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2007 se dluh zvýšil o 5,0%.

Při zvýšení státního dluhu z 802,5 mld. Kč na 842,7 mld. Kč se vnitřní státní dluh zvýšil o 38,5 mld. Kč a vnější státní dluh se zvýšil o 1,7 mld. Kč.

Přehled o vývoji státního dluhu v 1. - 3. čtvrtletí 2007 podává následující tabulka:

v mil. Kč
Stav
1.1.2007
Výpůjčky

(a)
Splátky

(b)
Kurzové
rozdíly
(c)
Změna

(a-b+c)
Stav
30.9.2007
STÁTNÍ DLUH CELKEM 802 493 195 693 155 277 -184 40 232 842 725
Vnitřní dluh 680 903 191 895 153 353 38 542 719 444
Státní pokladniční poukázky 89 568 70 365 105 284 -34 919 54 649
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 588 935 118 844 42 983 75 861 664 795
Krátkodobé půjčky 2 400 2 686 5 086 -2 400 0
Vnější dluh 121 590 3 798 1 924 -184 1 690 123 281
Zahraniční emise dluhopisů 84 112 -183 -183 83 929
Půjčky od EIB 36 704 3 798 1 760 2 038 38 743
Směnky pro úhradu účasti u IBRD a EBRD 774 164 -1 -165 609

Státní výpůjčky v 1. - 3. čtvrtletí 2007 spočívaly především v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 15 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem výpůjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období objemu 70 365 mil. Kč. Objem splátek SPP činil 105 284 mil. Kč.

Krátkodobé půjčky a jejich splátky měly v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2007 podobu repo operací se zástavou státních pokladničních poukázek a poukázek ČNB a depozitních operací. Objem repo půjček se zástavou SPP činil v 1. - 3. čtvrtletí 2007 celkem 750 mil.Kč, objem splátek těchto půjček pak 3 150 mil.Kč. Objem repo půjček se zástavou PČNB činil 1 580 mil.Kč, objem splátek těchto půjček pak rovněž 1 580 mil. Kč. Objem půjček ve formě depozitních operací i splátek těchto půjček činil celkem 356 mil. Kč.

V 1. - 3. čtvrtletí 2007 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím primárním trhu podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Dne 16. 4. 2007 proběhlo vydání 1. tranše 50. emise 5letých dluhopisů v objemu 6 827 mil.Kč. Dne 30. 4. 2007 byla vydána 1. tranše 51. emise 10letých dluhopisů v objemu 7 716 mil. Kč. Dne 18. 6. 2007 proběhlo vydání 1. tranše 52. emise 15letých dluhopisů v objemu 4 220 mil. Kč. Dále se uskutečnilo znovuotevření 44. emise 10letých státních dluhopisů v objemu 6 086 mil. Kč, znovuotevření 45. emise 5letých státních dluhopisů v objemu 5 258 mil. Kč, dvě znovuotevření 46. emise 15letých státních dluhopisů v celkovém objemu 14 370 mil. Kč, pět znovuotevření 48. emise 3letých státních dluhopisů v celkovém objemu 27 599 mil. Kč, znovuotevření 49. emise 30letých státních dluhopisů v objemu 6 005 mil. Kč, tři znovuotevření 50. emise 5letých státních dluhopisů v celkovém objemu 16 042 mil. Kč, tři znovuotevření 51. emise 10letých státních dluhopisů v celkovém objemu 18 471 mil. Kč a znovuotevření 52. emise 15letých státních dluhopisů v objemu 5 950 mil. Kč. Celkově tak emise domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na primárním trhu dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2007 výše 118 544 mil. Kč.

Číslo emise a tranše


Datum tranše
(emise)

Datum
splatnosti

Nominální
objem tranše

(mil. Kč)
Částka
získaná
primární aukcí
(mil. Kč)
Roční
kupón

(%)
Výnos
do splatnosti

(% pa)
44, 9. tranše 15.1.2007 11.4.2015 6 086,00 6 085,36 3,8 3,8
48, 3. tranše 29.1.2007 27.11.2009 5 572,32 5 554,69 3,25 3,37
46, 9. tranše 12.2.2007 12.9.2020 6 437,27 6 191,34 3,75 4,12
45, 10. tranše 26.2.2007 18.10.2010 5 257,58 5 130,22 2,55 3,26
48, 4. tranše 12.3.2007 27.11.2009 5 835,50 5 848,47 3,25 3,16
49, 2. tranše 19.3.2007 4.12.2036 6 005,00 5 914,06 4,2 4,29
46, 10. tranše 26.3.2007 12.9.2020 7 932,42 7 602,06 3,75 4,16
50, 1. tranše 16.4.2007 18.10.2012 6 827,32 6 785,37 3,55 3,67
48, 5. tranše 23.4.2007 27.11.2009 5 579,04 5 575,91 3,25 3,27
51, 1. tranše 30.4.2007 11.4.2017 7 715,76 7 658,09 4 4,09
50, 2. tranše 14.5.2007 18.10.2012 5 954,56 5 873,08 3,55 3,82
51, 2. tranše 21.5.2007 11.4.2017 6 775,52 6 620,80 4 4,29
48, 6. tranše 4.6.2007 27.11.2009 6 246,15 6 189,95 3,25 3,63
51, 3. tranše 11.6.2007 11.4.2017 6 775,48 6 526,07 4 4,47
52, 1. tranše 18.6.2007 12.9.2022 4 219,99 4 165,31 4,7 4,82
48, 7. tranše 25.6.2007 27.11.2009 4 365,85 4 306,36 3,25 3,84
50, 3. tranše 2.7.2007 18.10.2012 5 559,43 5 364,82 3,55 4,29
52, 2. tranše 3.9.2007 12.9.2022 5 950,00 5 943,75 4,7 4,71
50, 4. tranše 10.9.2007 18.10.2012 4 527,97 4 369,74 3,55 4,31
51, 4. tranše 24.9.2007 11.4.2017 4 920,27 4 706,27 4 4,57

Kromě výše uvedených emisí na primárním trhu byly realizovány v 1.-3. čtvrtletí 2007 také prodeje státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů z portfolia MF na sekundárním trhu v celkovém objemu 300 mil. Kč. Celková hodnota výpůjček státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím trhu tak v 1.-3.čtvrtletí 2007 činila 118 844 mil. Kč.

V rámci úmoru střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů byla dne 17. března 2007 uhrazena částkou 20 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 32. emise 7letých státních dluhopisů z roku 2000 a dne 2. srpna 2007 částkou 22 983 mil. Kč při své splatnosti jistina 43. emise 3letých státních dluhopisů z roku 2004.

V průběhu 1.-3. čtvrtletí 2007 byl realizován zpětný odkup státních dlouhodobých dluhopisů v objemu 0,1 mil. Kč.

Ke konci 3. čtvrtletí 2007 byly v oběhu státní dlouhodobé dluhopisy emitované na zahraničních trzích v celkovém objemu 83 929 mil. Kč, zatímco na počátku roku 2007 tento objem činil 84 112 mil. Kč. Pokles korunové hodnoty těchto dluhopisů v důsledku zhodnocování české měny tak činil v 1.-3. čtvrtletí 2007 celkem 183 mil. Kč.

Finanční prostředky získané prodejem jak emisí SPP, tak emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů sloužily ke splátkám jistin dlouhodobého státního dluhu a k pokrytí schodků státního rozpočtu. Pro účel úhrady ztráty České konsolidační agentury Ministerstvo financí emitovalo v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2007 státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy podle zákona č.5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003. Tato úhrada dosáhla v 1. - 3. čtvrtletí 2007 celkové výše 11 mld. Kč. Dne 15.2.2007 byla uhrazena částka 2 mld. Kč (z 9. tranše 44. emise, vydané 15.1.2007), dne 11.6.2007 opět částka 2 mld. Kč (z 9. tranše 44. emise), dne 3.9.2007 částka 5 mld. Kč (pokryto ve výši 2 086 mil. Kč zbývající částí 9. tranše 44. emise, ve výši 616 mil. Kč 10. tranší 46. emise vydanou 26.3.2007 a ve výši 2 298 mil. Kč částí 2. tranše 52. emise vydané 3.9.2007). Dne 17.9.2007 byly ČKA uhrazeny další 2 mld. Kč, a to z 2. tranše 52. emise.

Prémie emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů bylo v 1. - 3. čtvrtletí 2007 dosaženo pouze v případě jedné z dvaceti vydaných tranší, přičemž její výše dosáhla 13 mil. Kč. Naproti tomu suma diskontů dosáhla v 1. - 3. čtvrtletí 2007 výše - 2 146 mil. Kč.1 Tato nepříznivá skutečnost byla způsobena vyšší úrovní úrokových sazeb na kapitálovém trhu ve srovnání s obdobím, kdy byly stanovovány kupónové sazby většiny emisí, jejichž tranše byly v 1. - 3. čtvrtletí 2007 prodávány. Pro srovnání, v 1. - 3. čtvrtletí 2006 dosáhly prémie výše 162 mil. Kč a diskonty -2 179 mil. Kč, což v případě diskontů představuje zhruba stejnou situaci jako ve stejném období minulého roku.

Prémie emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů nejsou od roku 2007 převáděny do kapitoly VPS, ale zůstávají součástí kapitoly Státní dluh.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1. - 3. čtvrtletí 2007 o 40 758 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 762 615 mil. Kč na 803 373 mil. Kč. Tento objem vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2007 na 105,3% v porovnání se začátkem roku.

Kromě výpůjček emisemi státních dluhopisů se v průběhu 1.-3. čtvrtletí roku 2007 čerpaly půjčky od Evropské investiční banky (EIB) v celkové výši 3 798 mil. Kč:

13. dubna 2007 osmá tranše půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 421 mil. Kč, 13. dubna 2007 druhá tranše půjčky na výstavbu jihozápadní části A Pražského okruhu ve výši 1 009 mil. Kč, 13. dubna 2007 druhá tranše rámcového úvěru vodního hospodářství ve výši 300 mil. Kč, 13. července 2007 třetí tranše rámcového úvěru vodního hospodářství ve výši 357 mil. Kč, 31. července 2007 sedmá tranše půjčky na prevenci povodní ve výši 101 mil. Kč, 17. září 2007 čtvrtá tranše půjčky na výstavbu dálnice D8 - B ve výši 140 mil. Kč, 17. září 2007 devátá tranše půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 416 mil. Kč a 17. září 2007 pátá tranše půjčky na výstavbu dálnic B ve výši 1 054 mil. Kč.

V průběhu 1.-3. čtvrtletí 2007 se uskutečnily též splátky půjček od Evropské investiční banky v celkovém objemu 1 760 mil. Kč:

14. září 2007 jednorázová splátka druhé tranše půjčky na odstraňování povodňových škod ve výši 1 700 mil. Kč a 17. září 2007 dílčí splátky půjčky na prevenci povodní ve výši 60 mil. Kč.

Celkem se objem půjček od EIB v průběhu 1.-3. čtvrtletí roku 2007 zvýšil z 36 704 mil. Kč na 38 743 mil. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Výnosy v aukcích SPP byly v 1. - 3. čtvrtletí 2007 celkově stoupající. U SPP s dobou do splatnosti 13 týdnů výnos vzrostl z 2,44% pa na počátku ledna na 2,94% pa na počátku července, u SPP s původní dobou do splatnosti 26 týdnů výnos poklesl z 2,58% pa na počátku února na 2,54% pa na konci března a dále pak stoupal přes hodnotu 3,39% pa v první dekádě srpna na hodnotu 3,52% pa na konci září. v případě SPP s dobou do splatnosti 39 týdnů výnos stoupal z hodnoty 2,63% pa ke konci března přes 2,82% pa na konci dubna až na 3,48% pa na začátku srpna 2007. U SPP s dobou splatnosti do 52 týdnů činil výnos v druhé dekádě ledna 2,82% pa, poté v půli dubna poklesl na 2,78% pa a dále už stoupal přes hodnotu 3,15% pa na počátku června na 3,70% pa na konci srpna 2007.

Vývoj výnosů do splatnosti v primárních aukcích střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů se v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2007 vyznačoval v zásadě rostoucím trendem. Nejzřejmější byl tento trend u 5letých a 10letých dluhopisů, u 3letých a 15letých byla základní rostoucí tendence spojena s určitým kolísáním.

U 3letých dluhopisů (48. emise) činil výnos u lednové 3. tranše 3,37% pa, následně pak v případě březnové 4. tranše poklesl na 3,16% pa, tj. o 21 bazických bodů oproti lednu.V 2. polovině dubna stoupl na 3,27% pa, na počátku června činil 3,63% pa a na konci června dosáhl hodnoty 3,84% pa, což představuje růst o 68 bazických bodů oproti březnu.

U 5letých dluhopisů činil výnos do splatnosti u 45. emise na konci února 3,26% pa. U 50. emise těchto dluhopisů pak stoupal z hodnoty 3,67% pa v polovině dubna přes hodnotu 3,82% pa v polovině května na 4,29% pa na počátku července a zakončil na hodnotě 4,31% pa na začátku září 2007, což představuje nárůst 105 bazických bodů oproti únoru.

U 10letých dluhopisů dosahoval výnos do splatnosti u 44. emise v lednu 2007 hodnoty 3,80% pa. Výnos 1. tranše 51. emise koncem dubna činil 4,09% pa, v poslední dekádě května pak 4,29% pa, v polovině června 4,47% pa a na konci září stoupl až na hodnotu 4,57% pa, což představuje růst o 77 bazických bodů oproti lednu.

U 15letých dluhopisů (46. emise) došlo k růstu výnosu do splatnosti z hodnoty 4,12% pa u únorové 9.tranše na 4,16% pa v případě březnové 10. tranše této emise. U 1. tranše 52. emise činil v polovině června výnos 4,82% pa, což představuje růst o 70 bazických bodů oproti únoru. Na počátku září ale výnos 2.tranše 52. emise státních dluhopisů poklesl na hodnotu 4,71% pa.

U 30letých dluhopisů (49. emise) činil výnos do splatnosti v případě březnové 2. tranše 4,29% pa, byl tedy o 7 bazických bodů vyšší než v případě prosincové 1. tranše (4,22% pa).


1 Včetně diskontů z prodejů SDD na sekundárním trhu

2. Výdaje kapitoly Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh. Příjmy kapitoly Státní dluh (dále kapitola) byly rozpočtovány v nulové výši, přičemž skutečné příjmy kapitoly byly rovněž nulové.

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v 1.-3. čtvrtletí 2007 podává následující tabulka.

v mil. KčUkazatel
Skutečnost

1.-3. čtvrtletí
2006

Rozpočet 2007
Skutečnost

1.-3. čtvrtletí
2007
%

Plnění
Index

2007/2006
(%)
Schválený vč. všech
změn
1 2 3 4 5 5:04 5:02
Výdaje kapitoly celkem 23 291 38 102 38 102 25 084 65,8 107,7
1. Úrokové výdaje celkem 23 243 37 802 37 802 25 003 66,1 107,6
na vnitřní dluh 20 482 32 777 32 777 21 775 66,4 106,3
z toho:
na státní pokladniční poukázky 1 544 3 158 3 185 1 281 40,2 83
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 18 938 29 592 29 592 20 494 69,3 108,2
na vnější dluh 2 762 5 025 5 025 3 228 64,2 116,9
z toho:
na zahraniční emise dluhopisů 2 274 3 924 3 924 2 444 62,3 107,5
na půjčky od EIB 488 1 101 1 101 784 71,2 160,7
2. Poplatky 48 300 300 81 27 169,9

Tyto výsledky kapitoly v 1.-3. čtvrtletí 2007 znamenají, že v porovnání s 1.-3. čtvrtletím 2006 došlo ke zvýšení celkových výdajů o 7,7%, zatímco státní dluh vzrostl ve srovnání s koncem 3. čtvrtletí 2006 o 12,9%. Úrokové výdaje, které tvoří dominantní část celkových výdajů, vzrostly o 7,6%. Výdaje kapitoly za 1.-3. čtvrtletí 2007 se zvýšily meziročně ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2006 o 1 793 mil. Kč.

Celkové výdaje kapitoly v 1.-3. čtvrtletí 2007 dosáhly výše 25 084 mil. Kč, což představuje 65,8% výdajů rozpočtovaných pro rok 2007, tzn., že jsou o 9,2% pod alikvotou pro toto období. Úrokové výdaje činily 25 003 mil. Kč, poplatky 81 mil. Kč.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (21 775 mil. Kč), avšak v porovnání s 1.-3. čtvrtletím 2006 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích snížil o z 88,1% na 87,1%, tj. o 1 procentní bod.

Úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh jsou složeny z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2007 výše 1 281 mil. Kč oproti 1 544 mil. Kč ve stejném období roku 2006. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2007 výše 20 494 mil. Kč oproti 18 938 mil. Kč ve stejném období roku 2006.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 3 228 mil. Kč oproti 2 762 mil. Kč v 1.-3. čtvrtletí 2006 tvořily úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 784 mil. Kč a úroky z titulu zahraničních emisí dluhopisů České republiky ve výši 2 444 mil. Kč. Tato částka zahrnuje dopad úrokových swapů pro zajištění těchto emisí proti devizovému a úrokovému riziku.

Na úrokové výdaje působil především dlouhodobý růst státního dluhu při současném převažujícím trendu růstu výnosů státních dluhopisů, který byl zřejmý především ve 2. a 3. čtvrtletí 2007.

Na peněžním trhu byla úroková sazba 6měsíční emise SPP 2,58% pa v únoru. Při vzestupném trendu těchto sazeb dosáhla sazba 6měsíční emise SPP 3,52% pa koncem září. Rovněž vývoj úrokových sazeb na kapitálovém trhu zaznamenal dlouhodobý vzestupný trend. v důsledku celkově vyšších úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s minulostí byly střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy prodávány s diskonty s výjimkou jediné aukce konané 12. března, ve které byla dosažena prémie 13 mil. Kč. Diskonty z prodeje střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činily -2 146 mil. Kč ve srovnání s -2 179 mil. Kč v 1.-3. čtvrtletí 2006.

Úrokové výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) se v porovnání s 1.-3. čtvrtletím 2006 zvýšily o 60,7% zejména v důsledku výrazného navyšování objemu těchto půjček.

V 1.-3. čtvrtletí 2007 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 81 mil. Kč, což je 27% rozpočtované částky. Ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2006 se úhrady z titulu poplatků zvýšily o 69,9%.

3. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí pokračovalo během třetího čtvrtletí ve sledování strategických cílů v oblasti řízení dluhového portfolia v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2007 zveřejněnou dne 1. prosince 2006 na základě rozhodnutí ministra financí ze dne 27. listopadu 2006 (Č.j.: 20/106438/2006-201). Tento řídící dokument konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje cíle, které vymezují operační prostor pro taktické řízení státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím aktivních operací na sekundárním trhu státních dluhopisů a finančních derivátů.

Přehled plnění strategických cílů ke konci třetího čtvrtletí 2007

Hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a plnění ročního programu financování státu ke konci třetího čtvrtletí 2007 je shrnuto následujícím přehledem.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2007 Stav k 30. 9. 2007
Zahraniční emisní činnost Max. 50% hrubých ročních
výpůjčních potřeb
0,00%
0,0 až 80,0 mld. Kč 0,0 mld. Kč
Hrubá emise SDD 72,8 až 152,8 mld. Kč 118,8 mld. Kč
Čistá emise SPP 0,0 až - 30,0 mld. Kč -34,9 mld. Kč
Půjčky od EIB 4,6 mld. Kč 3,8 mld. Kč
Krátkodobý státní dluh 20% a méně Státní dluh 17,8%
včetně
státních záruk
17,4%
Průměrná doba do splatnosti 6,0 až 7,0 let Státní dluh 6,5 let
včetně
státních záruk
6,4 let
Úrokový refixing do 1 roku 30 až 40% Státní dluh 25,5%
včetně
státních záruk
25,8%

Poznámky: SDD - domácí středně a dlouhodobé státní dluhopisy; SPP - státní pokladniční poukázky.
Zdroj: MF ČR, Bloomberg.

V oblasti zahraničního financování došlo ve třetím čtvrtletí pouze k čerpání půjček od Evropské investiční banky ve výši 2,1 mld. Kč a od počátku roku 2007 bylo tak načerpáno celkem 3,8 mld. Kč nových půjček, tj. cca 83% tohoto typu financování schváleného zákonem o státním rozpočtu na rok 2007.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo ve třetím čtvrtletí k čistému poklesu emisí středně- a dlouhodobých dluhopisů v nominální hodnotě 2,0 mld. Kč. Celková hrubá emise činila za první tři čtvrtletí roku 118,8 mld. Kč, tj. 77,7% maximálního schváleného limitu platného pro rok 2007 za předpokladu schváleného rozpočtového schodku ve výši 91,3 mld. Kč. Celkový pokles SPP v oběhu od počátku roku činí 34,9 mld. Kč, tj. prozatím o 16,3% více než plánovaný a schválený limit poklesu do 30 mld. Kč do konce roku.

Refinanční riziko

Refinanční riziko zůstává i v roce 2007 hlavním rizikem, jehož stabilizace utváří centrální bod pro řízení emisní činnosti a operace se státními dluhopisy na sekundárním trhu. Od roku 2000 je toto riziko systematicky snižováno přepínáním ze státních pokladničních poukázek do středně- a dlouhodobých státních dluhopisů a eurobondů při financování dlouhodobého státního dluhu.

Hlavním kritériem, které ministerstvo dlouhodobě používá pro měření tohoto rizika, je krátkodobý státní dluh (splatný do 1 roku). Ten se dařilo meziročně snižovat z hodnoty 69% v roce 2000 na 25% na konci roku 2004, na 22,1% na konci roku 2005 a ke konci roku 2006 bylo dosaženo hodnoty 17,1% v souladu s dlouhodobě cílovanou limitní hranicí 20% a méně. Ta se tak definitivně stala počínaje rokem 2007 fundamentálním limitem emisní činnosti Ministerstva financí a řízení finančních rizik českého dluhového portfolia. Ke konci třetího čtvrtletí 2007 dosáhla hodnota tohoto kritéria úrovně 17,8%, čímž došlo k růstu oproti prvnímu pololetí o téměř dva procentní body. Hlavním důvodem je potřeba splácení dvou benchmarkových emisí státních dluhopisů v roce 2008 v celkové výši 90 mld. Kč.

Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu, která ke konci roku 2005 dosáhla hodnoty 5,8 let a ke konci roku 2006 hodnoty 6,2 let. Ke konci třetího čtvrtletí 2007 došlo k dalšímu nárůstu tohoto ukazatele na hodnotu 6,5 let, tj. na střed schváleného cílového pásma 6 až 7 let.

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Vývoj tohoto profilu ke konci třetího čtvrtletí roku 2007 ve srovnání s koncem let 2005 a 2006 zachycuje graf.

 

Úrokové riziko

Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů zůstala také ve třetím čtvrtletí 2007 stabilizována pod hranicí 30% co se týká úrokové refixace dluhového portfolia do 1 roku.

Státní dluh z hlediska úročení v letech 2002 až 2007 (stav na konci období, %)

2002 2003 2004 2005 2006 III.2007
Bezúročný dluh 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Fixně úročený dlouhodobý dluh 57,1 64,7 75,2 81,9 84,1 89,1
z toho: splatný do 1 roku 7,2 7,9 3,7 8,4 5,4 10,7
Státní pokladniční poukázky a krátkodobé
výpůjčky na peněžním a depozitním trhu
41,4 32,6 21,2 13,6 11,5 6,5
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 1,1 2,4 3,5 4,3 4,3 4,3
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku včetně vlivu
derivátových operací
47,4 36,8 27 30,4 25,4 25,5

Od roku 2006 je střednědobým cílem pro řízení úrokového rizika úroková refixace do 1 roku v pásmu 30 až 40% dluhového portfolia. Ke konci třetího čtvrtletí se hodnota tohoto ukazatele pohybovala stejně jako v průběhu celého roku 2006 a 2007 pod spodní hranicí cílového pásma, přičemž došlo oproti prvnímu pololetí k mírnému nárůstu o dva procentní body. Vzhledem k pokračujícímu růstu domácích a zahraničních krátkodobých úrokových sazeb není tato úroková expozice doposud vytvářena synteticky pomocí finančních derivátů.

Úplný časový profil rozložení refixování instrumentů nominálního dluhového portfolia ke konci třetího čtvrtletí ve srovnání se stavem na konci let 2005 a 2006 zachycuje následující graf.

 

4. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly do konce 3. čtvrtletí roku 2007 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy poukázek ČNB v objemu 2 697 070 mil. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 3. čtvrtletí 2 590 381 mil. Kč.2 k 30. 9. 2007 tak byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 106 689 mil. Kč.3 Celkový výnos těchto investic činil 1 889,74 mil. Kč.

Současně byly do konce 3. čtvrtletí roku 2007 provedeny krátkodobé výpůjčky s použitím zástavy SPP v objemu 750 mil. Kč a splátky přitom dosáhly objemu 3 162 mil. Kč. Úrokové náklady z těchto operací s SPP pro řízení likvidity činily 0,73 mil. Kč.

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly ve 3. čtvrtletí 2007 poprvé realizovány krátkodobé investice ve formě depozitních operací v objemu 46 057 mil. Kč, splátky těchto investic pak dosáhly objemu 27 184 mil. Kč. Následující tabulka porovnává výnosy a náklady dosažené při řízení likvidity v 1. - 3. čtvrtletí roku 2007 se stejným obdobím předchozího roku:

Řízení likvidity 1.-3. čtvrtletí
2006
1.-3. čtvrtletí
2007
2007/2006
(%)
Výnosy z operací s P ČNB 1 133,72 1 889,74 166,68
Úrokové výnosy/náklady na SPP 0,08 -0,73 -
Výnosy z depozitních operací 0 2,77 -
Celkem 1 133,80 1 891,78 166,85

Z tabulky je zřejmé, že zatímco v 1. - 3. čtvrtletí roku 2007 úspory převýšily náklady celkem o 1 891,78 mil. Kč, ve stejném období roku 2006 úspory převýšily náklady o 1 133,80 mil. Kč. Operacemi na krytí schodku státní pokladny včetně operací s přebytkem finančních zdrojů bylo dosaženo ve 1. - 3. čtvrtletí letošního roku o 757,98 mil. Kč vyššího výnosu než v 1. - 3. čtvrtletí minulého roku.

Vývoj salda státního rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí roku 2007 a 2006 znázorňuje následující graf (v mld Kč) :

Vývoj salda státní pokladny za 1. - 3. čtvrtletí roku 2007 a 2006 znázorňuje následující graf (v mld Kč) :

 

Podstatně vyšší výnos z investování prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1. -3. čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben především vyššími emisemi státních dluhopisů zapříčiněnými nutností financovat srpnovou splátku jistiny 43. emise státních střednědobých dluhopisů ve výši 23 mld. Kč a vyššími úrokovými sazbami. Proto také investice do poukázek ČNB byly v 1. -3.čtvrtletí roku 2007 vyšší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, aby tak byl neutralizován dopad přebytku finančních zdrojů na souhrnném účtu řízení likvidity státní pokladny.


2 Hodnoty investic do PČNB a depozitních operací jsou uváděny po zahrnutí reversních operací, kdy si MF krátkodobě na zástavu PČNB půjčovalo.
3 Jde o nominální hodnotu zástavy, obdobná situace je i u použití zástavy SPP.

C. Situační zpráva státní pokladny

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně sledovány na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na souhrnných zůstatcích na účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, na účtech státních právnických osob, státních fondů a dalších subjektů, pokud tak stanoví zákon.

Ke správě peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny, na kterém jsou kromě všech příjmů a výdajů státního rozpočtu vedeny též výnosy z prodeje státních dluhopisů, jiné peněžní prostředky státu a příjmy územních samosprávných celků a Evropské unie, spravované finančními nebo celními úřady. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených s obsluhou státního dluhu.

Souhrnná pozice státní pokladny:
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2005 30.9.2006 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 1 489 36 316 34 827 2 439,0
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 9 541 12 874 3 333 134,9
3. Sdílené daně EU a SR - saldo 802 1 059 257 132,0
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 789 918 129 116,3
5. Prostředky na účtech SFA 50 522 47 478 -3 044 94,0
- toho: prostředky na umořovacím účtu 37 266 29 545 -7 721 79,3
6. Rezervní fondy OSS - zůstatek převodů do/z RF 24 417 21 816 -2 601 89,3
A. Souhrnný účet státní pokladny (ř. 1 až 6) 87 560 120 461 32 901 137,6
B. Financování státní pokladny (řízení likvidity) -87 541 -120 446 -32 905 137,6
C. Celková pozice souhrnného účtu SP (A+B) 19 15 -4 78,9

V 1. až 3. čtvrtletí 2007, obdobně jako v roce 2006, byly na vkladových účtech státních finančních aktiv vykazovány nejenom prostředky účelově určené ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně, dálnice apod.), ale také prostředky získané dřívějšími emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP je letos méně výrazné - proti stavu k 30. září 2006 je v roce 2007 nižší téměř o 8 mld. Kč.

Ke konci září 2007 byl na souhrnném účtu SP vykázán zůstatek ve výši 120,5 mld. Kč (podrobněji viz tabulku č. 6 v příloze). Tento byl součtem:

 • přebytku státního rozpočtu ve výši 36,3 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 748,5 mld. Kč a výdaji ve výši 712,2 mld. Kč,
 • zůstatku sdílených daní určených do územních rozpočtů ve výši 12,9 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 126,0 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 113,1 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - obce a kraje - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),
 • zůstatku sdílených daní (cla) Evropské unie (ES) a státního rozpočtu ve výši 1,0 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovým vybraným clem ve výši 5,5 mld. Kč a jeho převody do rozpočtu EU (3,5 mld. Kč) a do státního rozpočtu (1,0 mld. Kč),
 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 0,9 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (10,8 mld. Kč) a převodem (9,9 mld. Kč),
 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 47,5 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na vkladových účtech u ČNB (např. na umořovacím účtu 29,5 mld. Kč, na účtu pro úhrady restitucí aj. Ministerstva zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtu prostředků určených pro důchodovou reformu 1,5 mld. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní 1,5 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,1 mld. Kč, na účtu prostředků úrazového pojištění 0,7 mld. Kč, na účtu státních finančních rezerv 0,3 mld. Kč, na účtu prostředků z úvěrů EIB na protipovodňová opatření v částce 0,1 mld. Kč a dalších),
 • zůstatku na účtech rezervních fondů organizačních složek státu ve výši 21,8 mld. Kč, představujícího saldo prostředků převedených z úspor výdajů do rezervních fondů a jejich čerpání převodem do příjmů kapitol.

Zůstatek na souhrnném účtu státní pokladny umožnil dočasné reinvestování prostředků formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp.úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí.

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až září 2007, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti 1. až 3. čtvrtletí 2006 mírně zhoršilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 81 mil. Kč proti 58 mil. Kč v roce 2006. Průměrný denní stav souhrnného účtu SP byl v meziročním srovnání vyšší (100,2 mld. Kč proti 62,4 mld. Kč v roce 2006) a tím byl vyšší i průměrný denní objem reinvestovaných prostředků (100,1 mld. Kč proti 62,3 mld. Kč). Souviselo to především se zvýšením průměrných denních stavů vkladových účtů SFA a prostředků rezervních fondů organizačních složek státu, jakož i se zlepšením průměrného denního salda státního rozpočtu. v menší míře zde působilo i zvýšení průměrných denních zůstatků účtů pro převod daní územním samosprávným celkům, státním fondům a Evropské unii. Meziroční zvýšení průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv bylo vykázáno ve výši 16,9 mld. Kč, a bylo ovlivněno nárůstem zůstatků na účtech účelových prostředků ve svém souhrnu o 4,7 mld. Kč, když zůstatek prostředků na umořovacím účtu získaných emisemi státních dluhopisů poklesl o 7,7 mld. Kč (poslední dva údaje jsou koncové stavy, nikoli průměrné denní). Průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2007 bylo schodkové ve výši -1,1 mld. Kč, zatímco v 1. až 3. čtvrtletí 2006 byla tato hodnota -7,7 mld. Kč.:

v mil. Kč
Průměrné
denní stavy*)
Saldo běž.
hospodaření
SR
Zůstatky účtů
pro převod daní
USC, SF a EU
Vkladové
účty SFA
Rezervní
fondy
OSS
Souhrnný
účet
SP
Financování SP Celková
pozice
SP
ze SFA dluhopisové
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7 8=5+6+7
leden - září 2007 -1 094 7 212 45 690 48 418 100 226 -100 145 81
2006 -7 737 6 332 28 791 34 967 62 353 1 439 -63 734 58
rozdíl 6 643 880 16 899 13 451 37 873 -1 439 -36 411 23

*) počítáno na pracovní dny

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až září 2007 představoval 100,2 mld. Kč a proti 1. až 3. čtvrtletí 2006 se zvýšil o 37,9 mld. Kč. Tvořily jej průměrný denní schodek státního rozpočtu (-1,1 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech sdílených daní územních samosprávných celků, státních fondů a EU (7,2 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na vkladových účtech státních finančních aktiv (45,7 mld. Kč) a průměrný denní zůstatek na účtech rezervních fondů organizačních složek státu (48,4 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 100,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2006 to bylo 63,7 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu tak činil 81 mil. Kč a proti stejnému období roku 2006 byl vyšší o 23 mil. Kč.

Tabulková část

 

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2007 - Příjmy
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2007
Skutečnost
k 30.9.2007
Plnění
v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B) 949 477 748 524 78,8
z toho:
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 871 847 652 346 74,8
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 205 600 161 707 78,7
1.1. Daň z příjmů právnických osob 107 500 88 663 82,5
1.2. Daň z příjmů fyzických osob 98 100 73 044 74,5
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 83 600 62 420 74,7
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 5 000 4 347 86,9
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 9 500 6 277 66,1
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku 294 900 209 116 70,9
2.1. Daň z přidané hodnoty 163 600 119 552 73,1
2.2. Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku (spotřební daně) 131 300 89 564 68,2
3. Daně a poplatky z vybraných činností 4 600 2 919 63,5
3.1. Správní poplatky 4 600 2 919 63,5
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 1 038 86,5
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 1 038 86,5
5. Majetkové daně 9 000 7 241 80,5
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů 9 000 7 241 80,5
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 354 947 268 467 75,6
6.1. Pojistné na důchodové pojištění 294 438 221 090 75,1
7. Ostatní daňové příjmy 1 600 1 858 116,1
B. NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 77 631 96 178 123,9
z toho:
8. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku *) 1 368 1 012 74,0
9. Soudní poplatky 700 678 96,9
10. Přijaté sankční platby 1 252 2 113 168,8
11. Přijaté splátky půjčených prostředků 3 380 n.a. 0,0
z toho:
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 771 184 23,9
12. Kapitálové příjmy celkem 782 617 78,9
13. Přijaté transfery 63 073 77 974 123,6

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitolu VPS a OSFA
Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2007 - Výdaje
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2007
Skutečnost
k 30.9.2007
Plnění
v %
VÝDAJE CELKEM (A+B) 1 040 777 712 208 68,4
z toho:
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 951 358 657 356 69,1
z toho:
Neinvestiční nákupy a související výdaje 100 008 43 075 43,1
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 238 1 951 821,2
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 96 014 61 348 63,9
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 27 277 10 618 38,9
Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 81 214 44 974 55,4
z toho: neinvestič.transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 47 206 35 683 75,6
neinvestiční transfery státním fondům 33 813 9 254 27,4
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 120 669 87 945 72,9
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím 50 170 28 417 56,6
Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 583 2 248 87,0
Sociální dávky 387 626 288 182 74,3
- důchody 287 379 215 627 75,0
- státní politika zaměstnanosti - pasivní 7 227 5 436 75,2
- ostatní dávky 38 581 30 704 79,6
- dávky státní sociální podpory 54 439 36 415 66,9
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 5 354 3 839 71,7
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 300 136 45,3
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30 013 18 795 62,6
Neinvestiční půjčené prostředky 1 802 0 0,0
z toho:
veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 x
podnikatelským subjektům 1 802 0 0,0
Kapitola Státní dluh 38 102 25 084 65,8
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*) 89 420 54 852 61,3
z toho:
Investiční transfery podnikatelským subjektům**) 10 792 3 523 32,6
Investiční transfery veř.rozpočt.územní úrovně**) 10 111 100 1,0
Investiční transfery příspěvkovým organizacím**) 23 695 2 237 9,4
Investiční nákupy a související výdaje 22 227 12 687 57,1
PŘEBYTEK/SCHODEK -91 300 36 316 x
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -120 446 x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -91 300 -84 130 x

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.

Tabulka č. 3

Příjmy kapitol r. 2007
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB Schválený rozpočet Stav ČNB % plnění
k schvál. rozpočtu
Index
29.9.2006 r. 2007 28.9.2007 r. 2007/2006
301 Kancelář prezidenta 111 073 60 119 688 199480,00 107,76
302 Posl.sněmovna Parlamentu 14 691 21 000 12 327 58,70 83,91
303 Senát Parlamentu 25 916 3 800 7 811 205,55 30,14
304 Úřad vlády 44 632 6 600 53 044 803,70 118,85
305 Bezpeč. informační služba 119 089 113 000 129 531 114,63 108,77
306 Min. zahraničních věcí 366 162 60 000 907 703 1512,84 247,90
307 Min. obrany 12 452 980 2 805 933 8 847 305 315,31 71,05
308 Národní bezpečnostní úřad 5 111 0 6 661

x

130,33
309 Kancelář veř.ochránce práv 711 0 554

x

77,92
312 Min. financí 2 282 696 1 168 176 1 970 650 168,69 86,33
313 Min. práce a soc.věcí 239 958 849 345 400 238 267 871 391 77,55 111,63
314 Min. vnitra 8 600 000 8 370 040 6 524 951 77,96 75,87
315 Min. životního prostředí 1 538 775 9 337 451 3 549 944 38,02 230,70
317 Min. pro místní rozvoj 3 322 105 6 091 131 7 656 299 125,70 230,47
321 Grantová agentura 9 653 240 12 316 5131,67 127,59
322 Min. průmyslu a obchodu 1 368 480 4 384 536 3 342 872 76,24 244,28
327 Min. dopravy 4 606 213 13 042 875 748 397 5,74 16,25
328 Český telekomunikační úřad 937 591 1 324 400 1 005 310 75,91 107,22
329 Min. zemědělství 22 206 767 21 187 960 26 049 803 122,95 117,31
333 Min. školství, mládeže a těl. 607 072 6 566 772 2 144 142 32,65 353,19
334 Min. kultury 512 153 1 127 001 435 387 38,63 85,01
335 Min. zdravotnictví 1 014 185 299 121 826 891 276,44 81,53
336 Min. spravedlnosti 1 907 531 1 108 447 1 313 424 118,49 68,85
338 Min. informatiky 49 821 300 6 191 2063,67 12,43
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 2 474 420 3 273 779,29 132,30
344 Úřad prům. vlastnictví 91 644 73 612 106 384 144,52 116,08
345 Český statistický úřad 92 937 39 801 58 283 146,44 62,71
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 154 417 150 000 154 414 102,94 100,00
347 Komise pro cenné papíry 5 206 0

x

x

348 Český báňský úřad 2 809 2 200 8 324 378,36 296,33
349 Energetický regulační úřad 257 0 238

x

92,61
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 11 048 0 71 747

x

649,41
355 Ústav pro studium total.režimů 0 0

x

x

358 Ústavní soud 2 399 0 5 571

x

232,22
361 Akademie věd 12 896 500 43 932 8786,40 340,66
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 60 0 60

x

x

374 Správa st. hmotných rezerv 126 386 80 000 148 784 185,98 117,72
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 2 917 1 000 6 582 658,20 225,64
381 Nejvyšší kontrolní úřad 7 944 925 8 453 913,84 106,41
Celkem 302 575 650 422 767 539 334 158 637 79,04 110,44

 

Tabulka č. 4

Výdaje kapitol r. 2007
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB Schválený rozpočet Stav ČNB % plnění
k schvál. rozpočtu
Index
29.9.2006 r. 2007 28.9.2007 r. 2007/2006
301 Kancelář prezidenta 316 629 456 448 364 649 79,89 115,17
302 Posl.sněmovna Parlamentu 710 539 1 144 704 766 024 66,92 107,81
303 Senát Parlamentu 428 809 562 341 318 798 56,69 74,34
304 Úřad vlády 507 940 599 322 439 120 73,27 86,45
305 Bezpeč. informační služba 710 090 1 178 276 743 282 63,08 104,67
306 Min. zahraničních věcí 4 023 270 4 824 623 4 451 562 92,27 110,65
307 Min. obrany 32 996 876 53 906 386 35 910 260 66,62 108,83
308 Národní bezpečnostní úřad 168 252 277 483 162 523 58,57 96,59
309 Kancelář veř.ochránce práv 45 138 94 363 50 946 53,99 112,87
312 Min. financí 9 920 285 16 168 540 10 326 349 63,87 104,09
313 Min. práce a soc.věcí 272 587 425 426 780 400 316 303 483 74,11 116,04
314 Min. vnitra 34 093 429 54 302 499 36 207 487 66,68 106,20
315 Min. životního prostředí 4 273 808 13 519 137 5 653 749 41,82 132,29
317 Min. pro místní rozvoj 6 218 337 12 016 570 8 462 587 70,42 136,09
321 Grantová agentura 1 389 734 1 531 116 1 505 188 98,31 108,31
322 Min. průmyslu a obchodu 8 893 116 16 497 504 10 575 267 64,10 118,92
327 Min. dopravy 20 656 067 25 127 764 22 576 234 89,85 109,30
328 Český telekomunikační úřad 261 015 924 465 322 807 34,92 123,67
329 Min. zemědělství 19 251 326 46 940 597 18 874 679 40,21 98,04
333 Min. školství, mládeže a těl. 80 706 308 121 652 407 85 172 905 70,01 105,53
334 Min. kultury 4 244 723 7 909 779 4 874 634 61,63 114,84
335 Min. zdravotnictví 6 488 169 9 257 828 4 907 537 53,01 75,64
336 Min. spravedlnosti 12 603 000 19 875 495 13 218 552 66,51 104,88
338 Min. informatiky 591 172 607 772 125 198 20,60 21,18
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 50 513 92 862 55 935 60,23 110,73
344 Úřad prům. vlastnictví 100 806 171 200 104 391 60,98 103,56
345 Český statistický úřad 659 630 970 772 596 544 61,45 90,44
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 1 586 218 2 792 294 1 751 035 62,71 110,39
347 Komise pro cenné papíry 38 572 0 x x
348 Český báňský úřad 122 834 169 385 110 980 65,52 90,35
349 Energetický regulační úřad 57 660 115 760 58 157 50,24 100,86
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 59 630 137 952 148 109 107,36 248,38
355 Ústav pro studium total.režimů 0 0 x x
358 Ústavní soud 93 891 146 882 98 166 66,83 104,55
361 Akademie věd 3 575 375 5 617 230 4 439 295 79,03 124,16
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 32 090 53 355 42 643 79,92 132,89
374 Správa st. hmotných rezerv 1 297 183 1 839 847 1 604 503 87,21 123,69
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 222 428 383 504 239 016 62,32 107,46
381 Nejvyšší kontrolní úřad 295 656 637 891 344 999 54,08 116,69
Celkem 530 277 943 849 284 753 591 907 593 69,69 111,62

 

Tabulka č. 5

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2006 30.9.2007 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 1 489 36 316 34 827 2 439,0
v tom - příjmy 673 501 748 524 75 023 111,1
- výdaje 672 012 712 208 40 196 106,0
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům
- saldo příjmů a výdajů 9 541 12 874 3 333 134,9
v tom - příjmy 112 081 125 981 13 900 112,4
- výdaje 102 540 113 107 10 567 110,3
3. Sdílené daně EU a státního rozpočtu
- saldo příjmů a převodů 802 1 059 257 132,0
v tom - příjem celkem 4 737 5 541 804 117,0
- převod příjmů EU 3 073 3 468 395 112,9
- převod příjmů do SR 862 1 014 152 117,6
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 5 35 30 700,0
v tom - příjmy 3 413 8 768 5 355 256,9
- výdaje 3 408 8 733 5 325 256,3
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 784 883 99 112,6
v tom - příjmy 1 694 2 099 405 123,9
- výdaje 910 1 216 306 133,6
6. Prostředky na účtech SFA
- zůstatek salda příjmů a výdajů 50 522 47 478 -3 044 94,0
- toho: prostředky na umořovacím účtu 37 266 29 545 -7 721 79,3
7. Rezervní fondy organizačních složek státu
- zůstatek převodů do/z RF 24 417 21 816 -2 601 89,3
A. Souhrnný účet státní pokladny
(součet sald 1. až 7.) 87 560 120 461 32 901 137,6
B. Financování státní pokladny -87 541 -120 446 -32 905 137,6
(účet řízení likvidity)
C. Celková pozice souhrnného účtu
státní pokladny u ČNB (A+B) 19 15 -4 78,9

 

Tabulka č. 6

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
v mld. Kč
Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 meziroč.přírůstek
skutečnost
meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 29.9.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 29.9.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 27.9.***)
%
plnění
2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
Daňové příjmy 608,30 465,87 76,6 644,95 467,29 72,5 699,40 521,01 74,5 1,4 53,7 100,3 111,5
- DPH 218,90 143,93 65,8 222,30 153,55 69,1 232,10 169,40 73,0 9,6 15,8 106,7 110,3
- spotřební daň 101,10 87,19 86,2 126,20 90,82 72,0 138,70 94,95 68,5 3,6 4,1 104,2 104,5
- clo 0,70 0,87 124,3 1,20 0,86 71,9 1,20 1,04 86,5 0,0 0,2 99,1 120,3
- daně z příjmů PO 115,70 110,13 95,2 124,80 103,79 83,2 152,50 125,61 82,4 -6,3 21,8 94,2 121,0
- daně z příjmů FO 144,60 105,34 72,8 140,40 98,57 70,2 146,60 108,56 74,1 -6,8 10,0 93,6 110,1
vybíraná srážkou 7,70 4,76 61,8 6,50 5,38 82,8 7,10 6,13 86,4 0,6 0,8 113,1 114,0
závislá činnost 110,90 79,22 71,4 105,80 80,03 75,6 121,20 90,44 74,6 0,8 10,4 101,0 113,0
z přiznání 26,00 21,36 82,2 28,10 13,15 46,8 18,30 11,98 65,5 -8,2 -1,2 61,6 91,1
- silniční daň 5,90 3,30 55,9 5,60 3,41 61,0 5,70 3,78 66,4 0,1 0,4 103,4 110,8
- daň z nemovitosti 4,80 3,68 76,7 5,10 3,68 72,1 5,40 3,66 67,9 0,0 0,0 99,9 99,6
- majetkové daně 8,60 5,98 69,5 10,30 6,07 58,9 9,00 7,24 80,5 0,1 1,2 101,5 119,3
- dálniční poplatek 2,20 2,18 99,1 3,20 2,61 81,4 2,00 1,99 99,6 0,4 -0,6 119,5 76,4
- ostatní daně a poplatky 5,80 3,27 56,4 5,85 3,94 67,3 6,20 4,78 77,1 0,7 0,8 120,5 121,3

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

Kompletní informace za 1. - 3. čtvrtletí 2007 ke stažení

 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2007 projednal na 19.schůzi dne 8.11.2007 a přijal usnesení č.369.
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2007 projednala dne 22.října 2007 (viz bod č. 29 ) a přijala usnesení č. 1193.

Doporučované

Nejčtenější