Novinky

Roční zpráva Ministerstva financí o jeho činnosti, zejména o jeho hospodaření v roce 2006

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Veřejný sektor

ROČNÍ ZPRÁVA MINISTERSTVA FINANCÍ O JEHO ČINNOSTI, ZEJMÉNA O JEHO HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006

Ministerstvo financí zpracovalo podle § 21 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a § 1 vyhlášky 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy, Roční zprávu za rok 2006.

Struktura zprávy je přizpůsobena dvěma úrovním zodpovědnosti ministerstva za státní rozpočet.

 • Z kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb.ve znění pozdějších předpisů) je ministerstvo zodpovědné za státní rozpočet jako celek.
 • Ze zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je ministerstvo stejně jako jiná ministerstva přímo zodpovědné jako správce
  • za kapitolu 312 - Ministerstvo financí státního rozpočtu,
  • zároveň je správcem :
   • kapitoly 396 - Státní dluh,
   • kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv
   • kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a prostředků soustředěných v Národním fondu.

Cílem zpracovatelů bylo v rozsahu stanoveném vyhláškou poskytnout informace o hospodaření jedné z nejvýznamnějších organizačních složek státu, která svou činností ovlivňuje všechny oblasti veřejného i soukromého života. Výsledky činností ministerstva jsou určeny nejširšímu okruhu příjemců a využívají je mezinárodní orgány a organizace, obě komory Parlamentu České republiky, orgány státní správy (včetně zahraničních), územní samosprávné celky, místní samosprávy, zahraniční, nadnárodní i tuzemské společnosti, jiné právnické a fyzické osoby.

Roční zpráva Ministerstva financí - rok 2006

Rok 2006 je druhým rokem, za který ministerstvo Roční zprávu podle § 21 zákona č.218/2000 Sb. zpracovává. Obsah Roční zprávy vychází z § 1 vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ČÁST I. - O MINISTERSTVU FINANCÍ, ORGANIZAČNÍ SLOŽCE STÁTU V KAPITOLE 312 STÁTNÍHO ROZPOČTU

 • Hlavní činnosti ministerstva, zaměstnanci a majetek
  • 1.1 Hlavní činnosti ministerstva
  • 1.2 Základní personální údaje
  • 1.3 Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích ministerstva
 • Hospodaření ministerstva
  • 2.1 Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů
  • 2.2 Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku
  • 2.3 Příjmy ministerstva
  • 2.4 Výdaje ministerstva
   • 2.4.1 Kapitálové výdaje
   • 2.4.2 Běžné výdaje
   • 2.4.3 Čerpání mzdových prostředků
   • 2.4.4 Výdaje na financování programů reprodukce majetku
   • 2.4.5 Výdaje na zahraniční spolupráci
   • 2.4.6 Čerpání a tvorba prostředků rezervního fondu
 • Vyhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hospodaření v kapitole ministerstva
 • Kontaktní údaje organizačních složek státu kapitoly 312

ČÁST II. - O STÁTNÍM ROZPOČTU A KAPITOLÁCH, KTERÉ JSOU V PŘÍMÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVA FINANCÍ

 • Výsledky celkového hospodaření státního rozpočtu v roce 2006
 • Kapitola 396 - Státní dluh
 • Kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (OSFA)
 • Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

ČÁST III. - přílohy Roční zprávy Ministerstva financí - rok 2006

Příloha č. 1 - Organizační struktura MF a řídící vztahy k resortním organizacím
platná ke dni 31.12.2006, Zdroj: Ministerstvo financí.

Příloha č. 2 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, OSS a SF
Aktualizováno ke dni: 31.12.2006. Zdroj: Ministerstvo financí.

 • Tabulky - Výkaz zisku a ztráty MF
 • Tabulky - Finanční výkazy pro hodnocené plnění rozpočtu správců kapitol a jimi řízených OSS
  • I. Rozpočtové příjmy
  • II. Rozpočtové výdaje a financování
  • III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace
  • IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
  • V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu
  • VI. Vybrané záznamové jednotky
  • VII. Vybrané specifické ukazatele SR
  • VIII. Výdaje na financování programů
  • IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Příloha č. 3 - Rozvaha (bilance) OSS
Aktualizováno: ke dni 31.12.2006. Zdroj: Ministerstvo financí.

 • Tabulky - Aktiva.
 • Tabulky - Pasiva.
 • Tabulky - Aktiva FP (Fondu privatizace).
 • Tabulky - Pasiva FP (Fondu privatizace).

Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty OSS
Aktualizováno ke dni: 31.12.2006. Zdroj: Ministerstvo financí.

Příloha č. 5 - Přehled položek tvorby a použití FP (Fondu privatizace)
Aktualizováno ke dni: 31.12.2006. Zdroj: Ministerstvo financí.

Příloha č. 6 - Příloha OSS
Aktualizováno ke dni: 31.12.2006. Zdroj: Ministerstvo financí.

Příloha č. 7 - Ukazatele nákladovosti a efektivnosti OSS a Kapitoly 312 - MF
Aktualizováno ke dni: 31.12.2006. Zdroj: Ministerstvo financí.

 • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF;
 • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí;
 • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti územních finančních orgánů;
 • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel;
 • Tabulky - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější