Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2006 - 1. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Čtvrtletní
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor

I. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

 

 

I.

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne č.

 

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. čtvrtletí 2006.

II. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2006

Informace o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2006 je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, jak to ukládá § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Některé údaje v předkládané informaci nemusí být tedy plně srovnatelné s údaji, které jsou zpracovány z účetních výkazů jednotlivých kapitol státního rozpočtu a jsou sumarizovány zhruba jeden měsíc po skončení čtvrtletí.

Součástí informace je, kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB, i vývoj státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

A. Pokladní plnění státního rozpočtu

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005

A. POKLADNÍ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2006

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč a vychází ze schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů a ze schváleného střednědobého výdajového rámce na rok 2006.

v mld. Kč
2005 2006 Rozdíl
SR 2006-
Rozp.2005
Rozdíl
SR 2006-
Skut.2005
Rozpočet
(vč. RUD)
Skutečnost
(SZÚ)
Rozpočet
schválený
Celkové příjmy 804,93 866,46 884,39 79,46 17,93
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 441,40 460,43 473,25 31,85 12,82
DPH 154,30 146,82 156,70 2,40 9,88
Spotřební daně 94,90 103,63 118,90 24,00 15,27
DPPO 81,60 100,27 88,00 6,40 -12,27
DPFO 95,50 94,77 92,30 -3,20 -2,47
ostatní daňové příjmy 15,10 14,94 17,35 2,25 2,41
Pojistné na SZ 314,75 311,18 336,32 21,57 25,14
Nedaňové a ost. příjmy 48,78 94,84 74,82 26,04 -20,02
Celkové výdaje 888,52 922,80 958,79 70,28 35,99
Běžné výdaje 822,80 843,80 864,54 41,74 20,74
Kapitálové výdaje 65,71 79,00 94,25 28,54 15,25
Saldo SR -83,58 -56,34 -74,40 9,18 -18,06

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2006 jsou promítnuty dopady změn některých daňových zákonů přijatých Parlamentem v rámci Koncepce reformy veřejných financí.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, trvale zařadí ubytovací služby mezi daňové položky zatížené sníženou sazbou daně a současně osvobozuje od této daně části jazykové výuky. Z tohoto pohledu představuje dopad pro státní rozpočet (při předpokládaném nárůstu počtu plátců) 3,6 mld. Kč. Pozitivní fiskální dopad na inkaso DPH by měl mít i růst sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Nárůst příjmů z tohoto titulu je odhadován na 0,5 mld. Kč.

Novela zákona o daních z příjmů se dotkne hlavně zdaňování fyzických osob. Největší dopad bude mít snížení sazby, rozšíření pásma a nahrazení odečitatelných položek slevami na dani. Dopad na státní rozpočet se předpokládá ve výši 10,0 mld. Kč.

V porovnání se skutečností za rok 2005 počítá rozpočet s nárůstem příjmů o 17,9 mld. Kč, tj. o 2,1 %, výdaje by měly vzrůst o 36,0 mld. Kč, tj. o 3,9 % a rozpočtovaný schodek je vyšší o 18,1 mld. Kč.

Z růstu celkových příjmů o 17,9 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků 12,8 mld. Kč, tj. růst o 2,8 % (největší nárůst představují spotřební daně, a to o 15,3 mld. Kč, tj. o 14,7 %, a DPH o 9,9 mld. Kč, tj. o 6,7 %). Pojistné na sociální zabezpečení je vyšší o 25,1 mld. Kč (růst o 8,1 %), zatímco ostatní příjmy by měly poklesnout cca o 20,0 mld. Kč (snížení o 21,1 %); tento pokles ovlivňuje vysoká loňská skutečnost, která zahrnovala příjmy kapitol z rezervních fondů ve výši 21,8 mld. Kč a příjmy z převodu z fondu státních záruk v kapitole Všeobecná pokladní správa ve výši 21,9 mld. Kč. Po vyloučení těchto nerozpočtovaných příjmů by ostatní příjmy měly výrazně růst, a to především z důvodů vyšších rozpočtovaných dotací od EU (50,9 mld. Kč proti 13,5 mld. Kč přijatých v roce 2005).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti skutečnosti roku 2005 o cca 36,0 mld. Kč, z toho 20,7 mld. Kč (růst o 2,5 %) připadá na běžné výdaje a 15,3 mld. Kč (růst o 19,3 %) na výdaje kapitálové.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů (ve vztahu k celoroční skutečnosti roku 2005) se podílejí především sociální dávky (růst o 17,1 mld. Kč) a v nich vyšší výdaje na důchody o 16,1 mld. Kč (návrh pokrývá dopad průměrného zvýšení důchodů od 1. ledna o 5 %). Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vč. povinného pojistného by měly vzrůst o 4,7 mld. Kč. Vyšší budou transfery do zahraničí, z nichž vzrostou zejména odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU, a to o 3,8 mld. Kč. Ve zvýšení neinvestičních transferů státním fondům se projevuje vliv vyšší dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, jehož financování přešlo od roku 2005 plně pod kapitolu Ministerstva zemědělství a prostředky jemu určené představují částku 27,7 mld. Kč (růst o 5,9 mld. Kč). V rámci neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů se předpokládávyšší čerpání prostředků na nákup služeb o 5,8 mld. Kč a vyšší výdaje na úroky a ostatní finanční výdaje (růst o 9,9 mld. Kč).

Na růstu rozpočtu kapitálových výdajů se podílely především investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které proti skutečnosti roku 2005 vzrostly z 1,4 mld. Kč na 17,0 mld. Kč. Téměř celá tato výše představuje dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Jednou z priorit rozpočtu na rok 2006 je spolufinancování společných programů EU a ČR. Státní rozpočet předpokládá, že čistá pozice ČR (netýká se jen státního rozpočtu) ve vztahu k EU bude činit 22,6 mld. Kč (v roce 2005 to bylo pouze 0,6 mld. Kč, přitom celkové příjmy z rozpočtu EU by měly činit 58,0 mld. Kč (v roce 2005 to bylo 31,3 mld. Kč) a odvody do rozpočtu EU 35,4 mld. Kč (v roce 2005 to bylo 30,7 mld. Kč).

2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB ke konci března roku 2006 vyplývá převaha příjmů státního rozpočtu nad jeho výdaji o více než 15,7 mld. Kč. Celkové příjmy dosahly výše 235,9 mld. Kč a výdaje 220,2 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden - březen
2005
2006 % plnění
v r. 2005
Index
2006/2005
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden - březen
%
plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 206,82 884,39 235,93 26,7 25,7 114,1
VÝDAJE CELKEM 198,57 958,79 220,18 23,0 22,3 110,9
SALDO 8,25 -74,40 15,75 -21,2 -9,9 191,0

 

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2006 ve výši 235,9 mld. Kč představují 26,7 % schváleného rozpočtu (v roce 2005 to bylo 25,7 %) a meziroční růst o 29,1 mld. Kč, t.j. o 14,1 %. Proti 1/4 rozpočtu bylo inkaso o 14,8 mld. Kč vyšší. Na relativně vysokém plnění rozpočtu se podílí především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace (na 53,8 %), což ovlivnily především převody prostředků z fondů organizačních složek státu do příjmů kapitol ve výši 19,2 mld. Kč, které nebyly rozpočtovány. Výrazný meziroční růst celkových příjmů byl způsoben především růstem inkasa DPH (o 8,1 mld. Kč), daní z příjmů právnických osob (o 3,2 mld. Kč), spotřebních daní (o 1,5 mld. Kč), dále růstem inkasa pojistného na sociální zabezpečení (o 5,4 mld. Kč) a také již zmíněným růstem inkasa nedaňových a ostatních příjmů (o 9,7 mld. Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu v 1. čtvrtletí roku 2005 ve výši 220,2 mld. Kč představují 23,0 % schváleného rozpočtu (v roce 2005 to bylo 22,3 %). Meziročně vzrostly o 21,6 mld. Kč, t.j. o 10,9 %. Proti alikvotě rozpočtu byly nižší o 19,5 mld. Kč. Relativně nízké čerpání výdajů je pro 1. čtvrtletí roku typické. Zejména kapitálové výdaje zatím vykazují čerpání pouze na 10,5 %. Meziroční růst ovlivnily zejména běžné výdaje (o 17,8 mld. Kč), z nichž nejvíce sociální dávky (o 9,3 mld. Kč).

Vykázaný přebytek státního rozpočtu (15,7 mld. Kč) za 1. čtvrtletí roku 2006 je o 7,5 mld. Kč vyšší než ve stejném období roku 2005. Proti čtvrtletní alikvotě schváleného schodku je to výsledek o 34,3 mld. Kč lepší. Předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů o 3,7 procentního bodu je proti 1. čtvrtletí roku 2005 vyšší 0,3 procentního bodu. Následující tabulka a graf ukazují vývoj salda státního rozpočtu v 1. čtvrtletí v letech 1993 - 2006.

v mil. Kč
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
10 410 4 880 6 491 1 701 -8 520 7 591 2 077 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754

 

Podrobněji je hodnocení jednotlivých druhů příjmů a výdajů státního rozpočtu provedeno v dalších částech informace.

3. Příjmy státního rozpočtu

Za první čtvrtletí roku 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 235,9 mld. Kč, t.j. 26,7 % celoročního rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 116,7 mld. Kč(24,7 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 79,0 mld. Kč (23,5 %) a ostatní příjmy 40,2 mld. Kč (53,8 %).

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005
Skutečnost
leden-březen
2006 % plnění SR
leden-březen
2005
Index
skutečnost
2006/2005
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 206,82 884,39 235,93 26,7 25,7 114,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 176,33 809,57 195,71 24,2 23,3 111,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 102,74 473,25 116,69 24,7 23,3 113,6
v tom:
- DPH 29,40 156,70 37,55 24,0 19,1 127,7
- spotřební daně 27,09 118,90 28,67 24,1 28,5 105,8
- daně z příjmů PO 18,27 88,00 21,51 24,4 22,4 117,7
- daně z příjmů FO 24,45 92,30 25,04 27,1 25,6 102,4
z kapitálových výnosů 1,01 4,60 1,13 24,6 18,7 112,0
ze závislé činnosti 17,80 73,00 18,53 25,4 23,3 104,1
z přiznání 5,64 14,70 5,38 36,6 41,5 95,4
- správní poplatky vč. kolků 0,83 4,10 0,86 21,0 20,2 103,9
- majetkové daně 1,97 10,30 1,87 18,1 22,9 94,8
- clo 0,28 1,20 0,30 25,0 40,0 107,3
- ostatní daňové příjmy*) 0,45 1,75 0,89 50,8 26,5 197,6
Pojistné SZ 73,59 336,32 79,02 23,5 23,4 107,4
z toho: na důchody 60,61 279,08 65,08 23,3 23,2 107,4
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 30,49 74,82 40,22 53,8 62,5 131,9
v tom:
- kapitoly 20,49 56,24 31,92 56,8 78,6 155,8
z toho: dotace přijaté od EU 5,10 50,92 10,01 19,7 24,2 196,3
převod z fondů OSS 12,80 0,00 19,19 x x 149,9
- kapitola Operace SFA 0,91 4,87 1,26 25,8 23,9 138,1
- VPS 9,09 13,71 7,04 51,4 48,1 77,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,52 0,49 0,17 35,5 108,3 33,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,65 0,18 0,57 321,8 26,1 87,6
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 2,10 0,00 2,20 x x 104,6
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 2,99 6,00 1,92 32,0 31,6 64,1
- soudní poplatky vč. kolků 0,22 0,62 0,23 37,5 36,7 105,6
- přijaté sankční platby 0,31 1,20 0,24 20,0 25,8 77,6
- ostatní příjmy VPS**) 2,30 5,23 1,71 32,7 49,1 74,4

*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) dopočet do celku

Z celkových příjmů představují 33,5 % příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, 15,9 % tvoří daň z přidané hodnoty, 12,2 % je podíl příjmů ze spotřebních daní, 10,6 % jsou daně z příjmů fyzických osob a 9,1 % daně z příjmů právnických osob. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace představují cca 17,0 %. Ostatní příjmy zahrnující mimo jiné clo, majetkové daně a správní poplatky jsou váhově méně významné a představují 1,7 % celkových příjmů.

Struktura celkových příjmů za 1. čtvrtletí 2006 je zřejmá z grafu:

 Příjmy z daní a poplatků dosáhly za první čtvrtletí letošního roku 116,7 mld. Kč, což představuje 24,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 14,0 mld. Kč, tj. o 13,6 % (rozpočet počítá s 2,8 % růstem proti skutečnosti roku 2005). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,4 procentního bodu lepší.

Vývoj daňových příjmů bez pojistného na sociální zabezpečení v jednotlivých měsících 1. čtvrtletí je patrný z následujícího grafu (v mld. Kč):

 

Příjmy z daní a poplatků jsou ovlivněny především inkasem nepřímých daní, jež dosáhlo 66,2 mld. Kč, tj. 24,0 % rozpočtu, meziročně vzrostlo o 9,7 mld. Kč, tj. o 17,2 %, a na těchto příjmech se podílelo 56,7 %.

Na dani z přidané hodnoty bylo za 1. čtvrtletí letošního roku vybráno 37,6 mld. Kč, tj. 24,0 % rozpočtu, což je o 4,9 procentního bodu více než bylo ve stejném období roku 2005.Meziroční růst o 8,2 mld. Kč, tj. o 27,7 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) výrazně vyšší.

Meziroční vývoj je ovlivněn zejména změnou ve způsobu výběru DPH při dovozu zboží ze třetích zemí. Od 1.ledna 2005 je daň i v tomto případě odváděna na základě daňového přiznání, podávaného k 25. dni následujícího měsíce/čtvrtletí, bez následného vrácení daně. Před 1.lednem 2005 si dovozce zboží ze třetích zemí nárokoval až cca s 60-ti denním zpožděním, pokud byl plátce DPH, odpočet daně u FÚ. Finanční prostředky tak byly vázány ve státním rozpočtu. Uvedená změna ve způsobu výběru daně znamenala jednorázový výpadek příjmů z DPH v prvním čtvrtletí roku 2005 cca 8,5 mld. Kč. Vyšší inkaso DPH v letošním prvním čtvrtletí, v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2005, je tedy způsobeno zejména nižší srovnávací základnou z minulého roku.

Dalším faktorem, který se podílí na vyšším inkasu DPH, je vyšší spotřeba domácností. ČSÚ odhaduje nominální meziroční zvýšení výdajů domácností na konečnou spotřebu o 3,6 %. Legislativní změny neměly, na rozdíl od předchozích let, významný vliv na meziroční srovnání výše inkasa DPH.

Výše uvedené vlivy jsou patrné z meziročního srovnání inkasa DPH za jednotlivé měsíce 1. čtvrtletí (v mld. Kč):

 

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 28,7 mld. Kč, což představuje 24,1 % rozpočtu (ke konci března 2005 to bylo 28,5 %) a meziroční růst o 1,6 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005. Rozhodující váhu v plnění jejich celkového inkasa má daň z minerálních olejů a tabákových výrobků.

Spotřební daň z minerálních olejů zaznamenala oproti stejnému období roku 2005 pokles o 1,5 mld. Kč (tj. o 8,3 %), příjmy státního rozpočtu z této daně činily za první tři měsíce letošního roku 16,2 mld. Kč. Příčinou snížení výběru mohou být rostoucí nákupy alternativních pohonných hmot, například bionafty.

Odvedená spotřební daň z tabákových výrobků vzrostla ve sledovaném období meziročně o 2,9 mld. Kč, t.j. o 42,5 %, celkové inkaso činilo 9,6 mld. Kč. Tento rapidní nárůst lze přičíst především efektu předzásobení se před očekávaným zvýšením sazeb daně od 1.4.2006. Svůj podíl má i vyšší míra kontrol stánkového prodeje a snaha o omezení pašování tabákových výrobků.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 21,5 mld. Kč představovaly 24,4 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa (o 3,2 mld. Kč, tj. o 17,7 %). Rozpočet počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 31 % na cílových 24 % k 1.lednu 2006).

Na inkaso daně v průběhu roku měl vliv především způsob výpočtu zálohových plateb DPPO, který je z hlediska výše a periodicity placených záloh členěn do dvou samostatných částí, tzv. zálohových období. V prvním letošním zálohovém období, které u nejdůležitějších daňových poplatníků zahrnuje zálohy 15.března a 15.června, platí poplatníci zálohy podle poslední známé daňové povinnosti přiznané v předcházejícím roce (vyměřené podle hospodářských výsledků předminulého roku). V novém zálohovém období, obvykle začínajícím od třetího čtvrtletí, platí poplatníci zálohy podle daňové povinnosti přiznané v daném roce (vyměřené podle hospodářských výsledků předchozího roku). Vyšší inkaso DPPO bylo v prvním čtvrtletí tohoto roku ovlivněno zejména vyšším než plánovaným doplatkem daně za rok 2004.

Rozložení inkasa z DPPO do jednotlivých měsíců prvního čtvrtletí, jeho výrazný růst v březnu, kdy se platí první záloha na DPPO v roce a vliv změny periodicity zálohových plateb z měsíčních na čtvrtletní pro největší plátce (od roku 2002) ukazuje následující graf (v mld. Kč):

 

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 25,0 mld. Kč, tj. 27,1 % rozpočtu (loni plnění na 25,6 %), při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 18,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 25,4 % (loni to bylo na 23,3 %) a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 4,1 %. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %. Na celkovou výši příjmů z této daně má "negativní vliv" novela zákona o daních z příjmů, kdy se ve skutečnosti výrazně projevuje nahrazení nezdanitelných částek základu daně slevama na dani.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,1 mld. Kč, což představuje 24,6 % rozpočtu (loni plnění na 18,7 %) a meziroční růst o 0,1 mld. Kč, t.j. o 12,0 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 5,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 36,6 % (loni to bylo 41,5 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 0,3 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci března vykázány ve výši 0,3 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES).Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci 1. čtvrtletí letošního roku 2,1 mld. Kč.

Správní poplatky zahrnuté v příjmech státního rozpočtu představovaly za 1. čtvrtletí 2006 částku 0,9 mld. Kč a naplnily tak celoroční předpoklad na 21,0 % při meziročním růstu o 3,9 % (v loňském 1. čtvrtletí byly plněny na 20,2 %, při meziročním poklesu o 2,4 %). Z toho 0,3 mld. Kč bylo vybráno formou kolkové známky.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet v 1. čtvrtletí 2006 celkem 1,9 mld. Kč, což představuje 18,1 % rozpočtu a meziroční pokles o 5,2 %. Z toho 1,7 mld. Kč připadá na daň z převodu nemovitostí.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2006 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši téměř 645,0 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2005 vyšší o 0,8 mld. Kč, t.j. o 0,1 %.

Dosažená skutečnost*) k 31.3.2006 představuje 158,0 mld. Kč, tj. 24,5 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční nárůst o 19,1 mld. Kč, t.j. o 13,7 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 138,9 mld. Kč, t.j. 22,8 % schváleného rozpočtu a meziročně vzrostlo o 5,5 mld. Kč, t.j. o 4,1 %.

Celostátní výnos DPH dosáhl výše 53,4 mld. Kč, což je o 11,6 mld. Kč, tj. o 27,9 % více, než ve stejném období minulého roku. Z toho 11,0 mld. Kč bylo převedeno do rozpočtů obcí (rozpočet na rok 2006 počítá s 46,4 mld. Kč) a 4,8 mld. Kč do rozpočtů krajů (rozpočet počítá s 19,2 mld. Kč).

Celostátní výnos spotřebních daní dosáhl 30,3 mld. Kč a proti 1. čtvrtletí 2005 je o 1,5 mld. Kč, t.j. o 5,0 % vyšší. Z toho 1,6 mld. Kč bylo převedeno SFDI (9,1 % z daně z minerálních olejů).

Celostátní výnos DPFO dosáhl 37,6 mld. Kč a byl proti stejnému období předchozího roku vyšší o 1,0 mld. Kč, t.j. o 2,7 %. Na této dani se podílejí rozpočty krajů a obcí, do jejichž příjmů bylo převedeno 12,6 mld. Kč (rozpočet počítá celoročně s objemem 48,1 mld. Kč). Do rozpočtů obcí bylo převedeno 9,6 mld. Kč (rozpočet 37,0 mld. Kč) a do rozpočtů krajů 3,0 mld. Kč (rozpočet 11,1 mld. Kč).

Celostátní inkaso DPPO dosáhlo ke konci března 30,2 mld. Kč a je nad úrovní roku 2005 o 4,6 mld. Kč, t.j. o 18,1 %. I na této dani participují rozpočty obcí a krajů, do jejichž příjmů bylo za 1. čtvrtletí 2006 převedeno téměř 8,7 mld. Kč (z toho obcím více než 6,0 mld. Kč a krajům 2,6 mld. Kč). Rozpočet počítá s celoroční participací ve výši 36,8 mld. Kč, z toho pro obce 26,1 mld. Kč a pro kraje 10,7 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 79,0 mld. Kč, což představuje 23,5 % rozpočtu a meziroční růst o 5,4 mld. Kč, t.j. o 7,4 %; plnění rozpočtu je vyšší než bylo v loňském roce o 0,1 procentního bodu. Meziroční dynamika je o 2,3 procentního bodu vyšší než byla v loňském 1. čtvrtletí, ale rozpočtovaného tempa nedosahuje o 1,0 procentní bod. Na důchody připadá 65,1 mld. Kč, t.j. 23,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 7,4 % (rozpočtovaná dynamika činí 8,1 % proti skutečnosti 2005).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace jsou v roce 2005 rozpočtovány ve výši 74,8 mld. Kč, t.j. o 26,0 mld. Kč (o 53,4 %) vyšší než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2005. Tento výrazný nárůst je ovlivněn především vyššími očekávanými přijatými dotacemi z EU. Rozpočet u neinvestičních přijatých dotací od EU vzrostl meziročně o 8,3 mld. Kč a u investičních přijatých dotací od EU dokonce o 21,5 mld. Kč. Naopak kompenzační platby po vstupu ČR do EU klesají (rozpočet 2006 počítá s 6,0 mld. Kč, což je o 3,5 mld. Kč méně než v roce 2005). V 1. čtvrtletí roku 2006 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace celkové výše 40,2 mld. Kč, tj. 53,8 % rozpočtu. Vysoké plnění je ovlivněno nerozpočtovanými příjmy v rámci přijatých dotací ve výši 21,4 mld. Kč (viz dále). Bez těchto prostředků by plnění nedaňových a ostatních příjmů činilo 25,2 %.

Nedaňové příjmy - schválený rozpočet 15,7 mld. Kč - tvoří především příjmy z úroků a realizace finančního majetku (3,3 mld. Kč), příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,2 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,4 mld. Kč) a od veřejných rozpočtů územní úrovně (0,5 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,1 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,2 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,7 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,9 mld. Kč), soudní poplatky (0,6 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč) a další. Za 1. čtvrtletí roku 2006 dosáhly nedaňové příjmy podle údajů pokladního plnění státního rozpočtu 6,5 mld. Kč, tj. 41,5 % rozpočtu. Z nich např. příjmy z úroků a realizace finančního majetku (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) činily0,8 mld. Kč, dále splátky půjček ze zahraničí 0,6 mld. Kč (z nich 0,5 mld. Kč tvořilo inkaso z převzatých pohledávek ČSOB), příjmy od nefinančních podniků a korporací 0,4 mld. Kč (z nich více než 0,3 mld. Kč tvořily odvody od původců radioaktivních odpadů), přijaté sankční platby 0,2 mld. Kč, soudní poplatky také 0,2 mld. Kč a dobrovolné pojistné 0,1 mld. Kč.

Do kapitálových příjmů - rozpočet 2,2 mld. Kč - patří především příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši 2,0 mld. Kč, které nebyly v roce 2005 rozpočtovány (jedná se o předpokládané příjmy z prodeje akcií ČEPS, a.s.) a 0,2 mld. Kč týkajících se příjmů z prodeje dlouhodobého majetku. Za 1. čtvrtletí roku 2006 dosáhly kapitálové příjmy výše0,4 mld. Kč, tj. 17,6 % rozpočtu.

V rámci přijatých dotací - rozpočet 56,9 mld. Kč - jsou rozpočtovány prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie. Patří sem neinvestiční dotace přijaté od EU (rozpočet ve výši téměř 28,2 mld. Kč), investiční dotace přijaté od EU (téměř 22,8 mld. Kč) a kompenzační platby (6,0 mld. Kč). V 1. čtvrtletí roku 2006 dosáhly přijaté dotace výše 33,3 mld. Kč, tj. 58,5 % rozpočtu. Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vyplývají přijaté dotace od EU (investiční i neinvestiční) ve výši 10,0 mld. Kč, tj. 19,7 % rozpočtu (50,9 mld. Kč).Přijaté kompenzační platby dosáhly 1,9 mld. Kč, tj. 32,0 %. Vysoké plnění rozpočtu přijatých dotací ovlivnily především nerozpočtované příjmy, a to zejména převody prostředků z fondů organizačních složek státu (především z rezervních fondů) do příjmů kapitol ve výši 19,2 mld. Kč a také převody prostředků z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS ve výši 2,2 mld. Kč.

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací za 1. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (t.j. koncem měsíce dubna).


1) Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů viz tabulka č.3 v příloze

4. Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje schválené zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, představují částku 958,8 mld. Kč, proti korigovanému rozpočtu roku 2005, tj. schválenému rozpočtu upravenému na v tomto roce platné rozpočtové určení daní, jsou vyšší o 70,3 mld. Kč, tj. o 7,9 %. V roce 2006 jsou podle nové metodiky příjmem státního rozpočtu finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie vztahující se ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, které mají krýt příslušný rozpočtový výdaj bez ohledu na právní formu příjemce, a to v celkové výši 33,6 mld. Kč; do roku 2005 se takto postupovalo v případech, kdy příjemcem byla organizační složka státu a u operačních programů Rozvoj lidských zdrojů a Průmysl a podnikání - v roce 2005 byly na financování společných programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti z rozpočtu EU rozpočtovány celkem 5,4 mld. Kč (změna finančních toků z rozpočtu EU se netýká předvstuních nástrojů, přechodného nástroje Trasition Facility a komunitárních programů). Pokud rozpočet roku 2006 očistíme o výše uvedenou metodickou změnu, srovnatelný nárůst výdajů státního rozpočtu by dosáhl 47,4 mld. Kč, tj. 5,4 %.

Z celkové částky jsou běžné výdaje v rozpočtu zahrnuty v objemu 864,5 mld. Kč při předpokládaném růstu o 41,7 mld. Kč, tj. o 5,1 % proti korigovanému rozpočtu předchozího roku. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v objemu téměř 94,3 mld. Kč při meziročním plánovaném navýšení o 28,5 mld. Kč, tj. o 43,4 % (zejména zde se projevila změna finančních toků většiny prostředků z rozpočtu EU - rozpočet investičních dotací přijatých od EU se zvýšil na 22,8 mld. Kč, tj. o 21,5 mld. Kč proti rozpočtu roku 2005).

Ve srovnání se skutečností roku 2005 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu vyšší téměř o 36,0 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Z toho na běžné výdaje připadá navýšení o 20,7 mld. Kč (o 2,5 %) a na kapitálové výdaje o 15,3 mld. Kč (o 19,3 %).

Z celkových rozpočtovaných výdajů dosahují téměř 502,0 mld. Kč (tj. 52,4 %) tzv. mandatorní výdaje, které stát musí uhradit na základě platných zákonných předpisů nebo mezinárodních dohod a smluv. Z nich 362,6 mld. Kč představují sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců a mandatorních sociálních dotací, z toho výdaje na důchody 263,5 mld. Kč, dávky státní sociální podpory 33,8 mld. Kč, dávky sociální péče 16,0 mld. Kč a dávky nemocenského pojištění 30,9 mld. Kč. Platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybranou skupinu obyvatel byla rozpočtována v objemu 36,3 mld. Kč, výdaje na dluhovou službu 33,9 mld. Kč, odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30,3 mld. Kč, příspěvek státu na podporu stavebního spoření 15,4 mld. Kč, státní příspěvek k penzijnímu připojištění téměř 4,0 mld. Kč atd.

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2006, vč. porovnání se stejným obdobím předchozího roku, ukazuje následující tabulka:

v mil. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2005
skutečnost
leden-březen
2006 % plnění SR
leden-březen
2005*)
Index
skutečnost
2006/2005
schválený
rozpočet
skutečnost
leden-březen
% plnění
Výdaje celkem 198 574 958 792 220 181 23,0 22,3 110,9
běžné výdaje 192 453 864 540 210 255 24,3 23,4 109,3
z toho:
výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 13 224 91 061 13 827 15,2 14,8 104,6
neinvestiční nákupy a související výdaje 11 657 99 015 12 420 12,5 12,2 106,5
neinv. dotace podnikatelským subjektům 3 505 23 512 3 816 16,2 15,7 108,9
neinv. transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 11 280 36 279 12 572 34,7 33,2 111,5
neinv. převody MZe (SZIF) 5 202 27 735 5 374 19,4 20,7 103,3
neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně 25 708 106 812 27 052 25,3 25,9 105,2
neinv. transfery příspěvkovým apod. org. 9 293 43 957 12 182 27,7 23,9 131,1
sociální dávky 83 846 343 088 93 185 27,2 25,8 111,1
v tom:
důchody 63 581 263 506 71 727 27,2 25,9 112,8
st. politika zaměstnanosti - pasivní 1 903 7 300 2 012 27,6 25,4 105,7
ostatní dávky 10 120 38 453 11 060 28,8 27,3 109,3
dávky státní sociální podpory 8 242 33 829 8 386 24,8 23,5 101,7
st. politika zaměstnanosti - aktivní 700 7 714 920 11,9 12,0 131,4
odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 8 572 30 135 8 497 28,2 31,4 x
kapitola Státní dluh 9 445 34 183 9 636 28,2 28,0 102,0
kapitálové výdaje 6 121 94 252 9 926 10,5 9,3 162,2
z toho:
investiční nákupy a související výdaje 1 480 22 221 3 352 15,1 7,3 226,5
inv. transfery veř. rozp. územní úrovně 200 11 585 130 1,1 2,2 65,0
inv. dotace příspěvkovým organizacím 1 019 18 048 1 124 6,2 3,7 110,3

*) porovnání skutečnosti leden-březen 2005 ke korigovanému rozpočtu, tj. ke schválenému rozpočtu upravenému o vázání finančních prostředků na základě přijetí zákona č. 1/2005 Sb.

Celkové výdaje státního rozpočtu ve sledovaném období dosáhly 220,2 mld.. Kč, tj. 23,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,9 % (o 21,6 mld.. Kč). Skutečné čerpání tak bylo o 19,5 mld.. Kč pod úrovní čtvrtletní alikvoty celoročního rozpočtu. Ve stejném období předchozího roku byly výdaje čerpány na 21,9 % schváleného rozpočtu, resp. 22,4 % korigovaného rozpočtu, při meziročním růstu o 2,0 % (o 3,9 mld.. Kč); proti čtvrtletní alikvotě rozpočtu byly o 28,5 mld.. Kč, resp. 23,6 mld.. Kč nižší.

Čerpání jednotlivých druhů rozpočtových výdajů bylo ve sledovaném období rozdílné. Podobně jako v předchozích letech bylo dosaženo vyššího čerpání běžných výdajů (24,3 % rozpočtu) proti výdajům kapitálovým (10,5 %). Zejména platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za tzv. "státní pojištěnce" (34,7 %), sociální dávky (27,2 %), odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU (28,2 %) a výdaje na dluhovou službu (28,2 %) a neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (32,0 %) překročily čtvrtletní 25% alikvotu.

Běžné výdaje dosáhly celkem 210,3 mld.. Kč, byly plněny na 24,3 % rozpočtu a meziročně vzrostly o 9,3 %, tj. o 17,8 mld.. Kč, když došlo k meziročnímu růstu u všech výdajových položek s výjimkou odvodů z vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU. Nejvyšší podíl na celkovém meziročním navýšení (52,5 %) měly sociální dávky, které v porovnání s předchozím rokem vzrostly o 9,3 mld.. Kč, z toho důchody o 8,1 mld.. Kč.

Strukturu výdajů státního rozpočtu ke konci 1. čtvrtletí 2006 ukazuje následující graf :


Významná část celkových výdajů (42,8 %) v 1. čtvrtletí 2006 směřovala do sociální oblasti, kde došlo k řadě legislativních změn majících dopad na jejich výši, např.:

 • valorizace důchodů (nařízení vlády č. 415/2005)
  • procentní výměra se zvyšuje o 6 % procentní výměry u důchodů přiznaných před 1.1.1996 a o 4 % procentní výměry u důchodů přiznaných od 1.1.1996 do 31.12.2005 vždy od splátky důchodu po 31.12.2005,
  • základní výměra se zvyšuje o 70,- Kč na 1 470,- Kč měsíčně od splátky důchodu po 31.12.2005,
 • částečné invalidní důchody nejsou od 1.2.2006 kráceny v závislosti na výši příjmu z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu (zákon č. 24/2006 Sb.),
 • částky pro stanovení denního vyměřovacího základu u dávek nemocenského pojištění se od 1.1.2006 zvyšují ze 480,- Kč na 510,- Kč a ze 690,- Kč na 730,- Kč (nařízení vlády č. 417/2005 Sb.),
 • zvýšení částek životního minima od 1.1.2006 (nařízení vlády č. 505/2005),
 • zvýšení minimální mzdy od 1.1.2006 do 30.6.2006 (nařízení vlády č. 513/2005 Sb.)
  • ze 7 185,- Kč na 7 570,- Kč za měsíc u zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou
  • ze 42,50 Kč na 44,70 Kč za hodinu odpracovanou zaměstnancem v rámci stanovené pracovní doby (40 hod. týdně, jinak lze minimální hodinovou mzdu v určitých případech upravit),
  • k další úpravě výše minimální mzdy dojde od 1.7.2006, a to na 48,10 Kč za hodinu, resp. na 7 955,- Kč měsíčně,
 • v rámci státní sociální podpory byl od října 2005 zaveden příspěvek na péči o dítě v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zákon č. 218/2005 Sb.).

Sociální dávky1) dosáhly celkové výše 93,2 mld. Kč (27,2 % rozpočtu) při meziročním růstu o 9,3 mld. Kč, tj. o 11,1 %.

Největší objem sociálních dávek (77,0 %) představovaly výdaje na důchody, které byly čerpány ve výši 71,7 mld. Kč, tj. na 27,2 % rozpočtu, při meziročním zvýšení o 12,8 %, tj. o 8,1 mld. Kč. Na jejich výši měla vliv jednak valorizace důchodů k 1.1.2006, jednak nižší záloha České poště čerpaná koncem roku 2005 na výplatu důchodů v prvních dnech ledna 2006 v objemu 800 mil. Kč místo předpokládaných 3,6 mld. Kč, a tím vyšší potřeba prostředků na výplatu těchto důchodů z rozpočtu roku 2006. V prosinci 2004 byla poskytnuta záloha České poště na výplatu důchodů počátkem ledna 2005 ve výši 3,3 mld. Kč a téměř 5,0 mld. Kč koncem roku 2003 na důchody vyplacené na začátku roku 2004.

Na ostatní dávky2) v sociální oblasti bylo vynaloženo 11,1 mld. Kč, tj. 27,3 % rozpočtu, což představuje meziroční nárůst o 9,3 % (o 940 mil. Kč). Z toho dávky nemocenského pojištění a výdaje na bezmocnost dosáhly přes 9,6 mld. Kč, v předchozím roce to bylo 8,9 mld. Kč; na meziroční navýšení o 730 mil. Kč měly vliv mj. zvýšení částek pro stanovení denního vyměřovacího základu u dávek nemocenského pojištění a zvýšení minimální mzdy.

Dávky státní sociální podpory3) byly čerpány v celkové výši 8,4 mld. Kč (24,8 % rozpočtu) a meziročně se zvýšily o 1,7 %, tj. o 144 mil. Kč. Některé dávky - přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení - jsou poskytovány v závislosti na příjmu rodiny; základem pro stanovení nároku a pro výši dávek, vč. hranice příjmů občana či rodiny, je životní minimum, k jehož valorizaci došlo k 1.1.2006. Na druhé straně se od 1.1.2006 zvýšila měsíční i hodinová minimální mzda. Od října předchozího roku byla zavedena nová dávka - příspěvek na péči o dítě v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, od února 2006 byly změněny podmínky pro výplatu rodičovského příspěvku týkající se návštěvy jeslí, mateřských škol a jiných předškolních zařízení; jinak v porovnání s rokem 2005 nebyly přijaty žádné podstatné změny podmínek pro poskytování těchto dávek

Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti) dosáhly 2,0 mld. Kč, tj. 27,6 % schváleného rozpočtu a byly o 109 mil. Kč (o 5,7 %) vyšší než ve stejném období roku 2005, kdy byly plněny na 25,4 % rozpočtu. Celková míra nezaměstnanosti k 31.3.2006 činila 8,8 % (ženy 10,2 %, muži 7,8 %) při meziročním poklesu o 0,6 procentního bodu (ženy o 0,5 p.b., muži o 0,6 p.b.). Počet nezaměstnaných ke konci 1. čtvrtletí dosáhl 514,8 tis. (v roce 2005 to bylo 540,5 tis. osob)

Podíl jednotlivých druhů sociálních dávek na celkových sociálních dávkách je následující:

Výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti4) dosáhly 920 mil. Kč, tj. pouze 11,9 % rozpočtu, a proti stejnému období předchozího roku byly vyšší o 31,4 %, tj. o 220 mil. Kč.

Nízké čerpání výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15,2 % rozpočtu (13,8 mld. Kč) je obvyklé a souvisí s měsíčním posunem v účtování (ve stejném období předchozího roku to bylo 14,8 % rozpočtu). Meziroční růst o 4,6 %, tj. o 603 mil. Kč ovlivnilo mj. zvýšení tarifních platů od 1.1.2006.

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly čerpány ve výši 12,4 mld. Kč, což představuje 12,5 % rozpočtu a meziroční růst o 6,5 %, tj. o 763 mil. Kč.

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům byly ve sledovaném období poskytnuty ve výši 3,8 mld. Kč (16,2 % rozpočtu) při meziročním růstu 8,9 %, tj. o 311 mil. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně byly čerpány v celkovém objemu téměř 18,0 mld. Kč, tj. na 28,0 % rozpočtu. Z toho na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění představující platby státu na zdravotní pojištění za vybrané skupiny obyvatelstva připadlo téměř 12,6 mld. Kč, tj. 34,7 % rozpočtu. V tomto objemu byla zahrnuta předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny v celkové výši 3,0 mld. Kč provedená v lednu, o kterou budou v měsících září a prosinec (po 1,5 mld. Kč) kráceny běžné platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění (v roce 2005 byla VZP poskytnuta předsunutá platba ve výši 2,8 mld. Kč, která byla vyrovnána v červenci a prosinci téhož roku). Po odečtení předsunutých plateb byl rozpočet plněn na 26,4 % a meziroční nárůst činil 1,1 mld. Kč, tj. 12,9 %. Od počátku roku došlo 2x k navýšení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát (nařízení vlády č. 268/2005 Sb. a č. 29/2006 Sb.) - měsíční platba se od 1. 1. 2006 zvýšila ze 481,- Kč na 513,- Kč a následně od 1.2.2006 na 560,- Kč. Neinvestiční dotace státním fondům ve výši 5,4 mld. Kč byly plněny na 19,4 % rozpočtu při meziročním růstu o 3,3 %, tj. o 172 mil. Kč. Jednalo se o převod prostředků kapitoly Ministerstvo zemědělství Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, resp. akreditované agrární platební agentuře tohoto fondu, která od vstupu ČR do EU spravuje prostředky na programy Společné zemědělské politiky.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu značný objem čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, a to ve výši 27,1 mld. Kč (25,3 % rozpočtu) při meziročním zvýšení o 5,2 %, tj. více než o 1,3 mld. Kč. Z toho převod prostředků z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činil pro 1. čtvrtletí 2006 celkem 17,7 mld. Kč, tj. o 0,9 mld. Kč více než v předchozím roce.

Odvody peněžních prostředků z vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie jako smluvní závazek vyplývající z členství ČR v EU dosáhly v 1. čtvrtletí 2006 celkem 8,5 mld. Kč, tj. 28,2 % rozpočtu. Z toho na odvod podle daně z přidané hodnoty připadlo téměř 2,4 mld. Kč a odvod podle hrubého národního produktu 6,1 mld. Kč. Při vyšším celkovém objemu rozpočtovaných prostředků na rok 2006 se tyto odvody ve sledovaném období snížily o 0,9 %, tj. o 75 mil. Kč. Z titulu potřeb prostředků na společnou zemědělskou politiku*) bylo v únoru odvedeno 2,4 dvanáctin schváleného rozpočtu, zatímco v lednu 2005 bylo z tohoto důvodu odvedeno 2,7 dvanáctin schváleného rozpočtu. Nižší platby za 1. čtvrtletí roku 2006 ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 byly rovněž způsobeny skutečností, že v lednu 2006 byl odvod vlastních zdrojů ES snížen o přebytek úhrad do rozpočtu EU za rok 2005 cca o 1,0 mld. Kč.

V kapitole Státní dluh bylo vynaloženo 9,6 mld. Kč, tj. 28,2 % rozpočtovaných výdajů, při meziročním růstu o 2,0 % (o 191 mil. Kč). Čerpání finančních prostředků v průběhu roku souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

Státní rozpočet na rok 2006 stanovil rozsah kapitálových výdajů ve výši 94,2 mld. Kč, což představuje proti skutečnosti dosažené v roce 2005 o 19,2 % více. Meziroční nárůst kapitálových výdajů je významně ovlivněn metodickou změnou spočívající v tom, že do výdajů roku 2006 jsou zahrnuty i dotace poskytnuté na financování programů z fondů Evropské unie v rozpočtované výši 18,15 mld. Kč; ve stejném objemu jsou zároveň tyto prostředky obsaženy i v příjmech státního rozpočtu. Tímto opatřením se sleduje zvýšení úrovně kontroly alokací a efektivnosti použití prostředků poskytnutých z rozpočtu EU.

Převážná většina kapitálových výdajů souvisí s financováním programů reprodukce a provozování majetku, na které je rozpočtem určeno celkem 79,4 mld. Kč. Z této částky připadá 16,9 mld. Kč na rozvoj a obnovu materiálně technické základny armády, 12,4 mld. Kč na podporu regionálního rozvoje, 10,9 mld. Kč na podporu opatření v ochraně životního prostředí, 4,8 mld. Kč na rozvoj a obnovu regionálních škol, 3,1 mld. Kč ve prospěch vysokých škol apod. Na splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů se státní zárukou, jejich úrokové náklady a odměny ČKA a ČMZRB jsou v kapitole VPS určeny prostředky ve výši 4,2 mld. Kč (Fond státních záruk).

Na financování programů se budou významnou měrou podílet i úvěry přijaté Českou republikou od EIB, jejichž čerpání se v roce 2006 očekává v celkové výši 9,2 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny zejména na výstavbu dálnic (D8, D11, obchvat Plzně, pražský okruh - celkem 7,3 mld. Kč), na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně (téměř 1,0 mld. Kč), na odstraňování následků povodní 2002 a protipovodňovou prevenci (0,5 mld. Kč) a na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV (0,4 mld. Kč).

Z věcného hlediska vychází rozpočet ze schválených dokumentací programů reprodukce majetku nové řady programů pro období 2003 až 2007. Tyto programy obsahují změnu účasti státního rozpočtu na financování nevládního sektoru související s reformou veřejné správy. Věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle programů sleduje Ministerstvo financí v Informačním systému financování programů (ISPROFIN), který kromě pokračování investičních akcí přecházejících z roku 2005 do roku 2006 počítá se zahajováním nových akcí v rozsahu cca 15 mld. Kč. V roce 2006 se očekává pokračování změny přístupu resortů k reprodukci majetku ve státním vlastnictví, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav.

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech měsících roku 2006 ve výši 9,9 mld. Kč představovalo pouze 10,5 % schváleného rozpočtu (obvyklá dlouhodobě vykazovaná úroveň) a bylo téměř o 13,6 mld. Kč pod jednou čtvrtinou rozpočtované hodnoty. Meziročně se kapitálové výdaje zvýšily o 3,8 mld. Kč, tj. o 62,2 %. Podrobnější plnění kapitálových výdajů za 1. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce dubna).

Na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v rozpočtované výši 9,2 mld. Kč bylo v 1. čtvrtletí 2006 z kapitoly OSFA (u níž jsou prostředky rozpočtovány) převedeno věcně příslušným resortům celkem přes 1,0 mld. Kč a z této částky bylo čerpáno 377 mil. Kč; ve stejném období roku 2005 bylo čerpáno 592 mil. Kč (z celkem rozpočtovaných 11,8 mld. Kč).


1) zahrnují výdaje na důchody, ostatní dávky, výdaje na dávky státní sociální podpory a výdaje na státní politiku zaměstnanosti - pasivní část
2) zahrnují dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství), zvýšení důchodu pro bezmocnost, výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru a další drobné dávky
3) zahrnují přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné a příspěvek na péči o dítě v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
4) zahrnují výdaje na rekvalifikaci, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa, zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností, odbornou praxi absolventů a ostatní výdaje na APZ (např. investiční pobídky)
*) podle článku 10(3) nařízení Rady 1150/2000 může Komise požádat s ohledem na platební situaci a zvláštní potřeby vyplácení prostředků ze záruční sekce EZOZF o úhradu ve výši až 2 měsíčních splátek předem. O předem poskytnuté prostředky jsou snižovány měsíční splátky v následujících měsících, tj. splátky jsou nižší než 1/12 rozpočtu.

B. Řízení státního dluhu

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2006

B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU

1. Vývoj státního dluhu

V 1. čtvrtletí 2006 došlo ke zvýšení státního dluhu o 7 mld. Kč z 691,2 mld. Kč na 698,2 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2006 se dluh zvýšil o 1%.

Při zvýšení státního dluhu z 691,2 mld. Kč na 698,2 mld. Kč se vnitřní státní dluh zvýšil o 0,8 mld. Kč a vnější státní dluh se zvýšil o 6,2 mld. Kč.

Tržní hodnota státního dluhu na konci 1. čtvrtletí roku 2006 činí 739,5 mld. Kč, přičemž ve srovnání s koncem roku 2005 se snížila o 0,2 %.

Přehled o vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí 2006 podává následující tabulka:

v mil. Kč
Stav
1.1.2006
Výpůjčky

(a)
Splátky

(b)
Kurzové
rozdíly
(c)
Změna

(a-b+c)
Stav
31.3.2006
STÁTNÍ DLUH CELKEM 691 176 82 608 75 395 -234 6 979 698 154
Vnitřní dluh 581 752 76 190 75 395 795 582 547
Státní pokladniční poukázky 94 249 37 972 45 395 -7 423 86 826
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 487 503 38 218 30 000 8 218 495 721
Vnější dluh 109 424 6 418 -234 6 184 115 608
Zahraniční emise dluhopisů 78 874 6 248 -230 6 018 84 891
Půjčky od EIB 29 732 170 170 29 902
Směnky pro úhradu účasti u IBRD a EBRD 818 -4 -4 815

Státní výpůjčky v 1. čtvrtletí 2006 spočívaly především v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 7 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem výpůjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období objemu 37 972 mil. Kč.

V 1. čtvrtletí 2006 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím trhu podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Dne 9.1. 2006 byla vydána 5. tranše 44. emise 10letých dluhopisů v objemu 7 702 mil. Kč. Dne 16.1. 2006 proběhlo vydání 3. tranše 47. emise 3letých dluhopisů v objemu 7 568 mil. Kč. Dne 13.2. 2006 se uskutečnilo vydání 3. tranše 46. emise 15letých dluhopisů v objemu 5 626 mil. Kč. Dne 27.2. 2006 byla vydána 4. tranše 45. emise 5letých dluhopisů v objemu 5 957 mil. Kč. Dne 13.3. 2006 se uskutečnilo vydání 4. tranše 47. emise 3letých dluhopisů v objemu 5 375 mil. Kč. Dne 27.3. 2006 proběhlo vydání 4. tranše 46. emise 15letých dluhopisů v objemu 5 988 mil. Kč. Celkově tak emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu dosáhly v 1. čtvrtletí 2006 objemu 38 218 mil. Kč:

Číslo emise a tranše Datum tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem tranše
Částka získaná
primární aukcí
Roční
kupón
Výnos
do splatnosti
(mil. Kč) (mil. Kč) (%) (% pa)
44, 5. tranše 9.1.2006 11.4.2015 7 702,21 7 864,27 3,8 3,53
47, 3. tranše 16.1.2006 26.9.2008 7 568,23 7 463,79 2,3 2,84
46, 3. tranše 13.2.2006 12.9.2020 5 626,45 5 607,56 3,75 3,78
45, 4. tranše 27.2.2006 18.10.2010 5 957,02 5 861,07 2,55 2,92
47, 4. tranše 13.3.2006 26.9.2008 5 375,33 5 316,10 2,3 2,75
46, 4. tranše 27. 3. 2006 12.9.2020 5 988,47 5 881,43 3,75 3,91

Dne 16. ledna 2006 vydala Česká republika 1. emisi dluhopisů na japonském trhu v objemu 30 mld. JPY, s dobou splatnosti 30 let a s kupónovou sazbou 2,75% pa. Dluhopisy byly vydány na doručitele, každý v nominální hodnotě 1 mil. JPY. Emise tohoto dluhopisu byla vydána při pari a kupón této emise byl zajištěn úrokovým swapem.

Finanční prostředky získané prodejem jak emisí SPP, tak emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů sloužily ke splátkám jistin dlouhodobého státního dluhu, ke krytí schodků státního rozpočtu a k úhradě ztráty České konsolidační agentury. Ministerstvo financí emitovalo v průběhu 1. čtvrtletí 2006 státní střednědobé dluhopisy podle zákona č.5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003. Tato úhrada dosáhla v 1. čtvrtletí 2006 výše 5 mld. Kč, přičemž celá tato částka byla financována z výnosu prodeje 4. tranše 45. emise státních střednědobých dluhopisů.

Prémií emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů bylo v 1. čtvrtletí 2006 dosaženo pouze v případě jedné z šesti vydaných tranší, přičemž její výše dosáhla 162 mil. Kč. Tato prémie byla převedena do příjmů kapitoly VPS dne 31.3. 2006. Naproti tomu suma diskontů dosáhla v 1. čtvrtletí 2006 výše -386 mil. Kč. Tato nepříznivá skutečnost byla způsobena vyšší úrovní úrokových sazeb na kapitálovém trhu ve srovnání s obdobím, kdy byly stanovovány kupónové sazby většiny emisí, jejichž tranše byly v 1. čtvrtletí 2006 prodávány. Pro srovnání, v 1. čtvrtletí 2005 dosáhly prémie výše 503 mil. Kč a diskonty pouze -40 mil. Kč.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1. čtvrtletí 2006 o 6 812 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 660 626 mil. Kč na 667 438 mil. Kč. Tento objem vzrostl v 1. čtvrtletí 2006 na 101% v porovnání se začátkem roku.

Kromě výpůjček emisemi státních dluhopisů se v 1. čtvrtletí 2006 čerpala půjčka od Evropské investiční banky (EIB). Konkrétně šlo o 5. tranši půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 170 mil. Kč čerpanou dne 15. března 2006. Stav půjček od EIB se tak v průběhu 1. čtvrtletí 2006 zvýšil z 29 732 mil. Kč. na 29 902 mil. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Trend výnosů v aukcích SPP byl v 1. čtvrtletí 2006 zhruba do 2. poloviny měsíce února klesající, a to na obou koncích výnosové křivky, poté dochází k růstu výnosů do splatnosti. Zatímco počátkem ledna činil průměrný výnos SPP s původní dobou do splatnosti 13 týdnů 2,08% pa, v polovině února poklesl na 1,84% pa, avšak počátkem března dosáhl 2,00% pa.

Výnosy do splatnosti v primárních aukcích byly u tranší střednědobých státních dluhopisů v 1. čtvrtletí 2006 nižší než v posledním čtvrtletí roku 2005. U 3letých dluhopisů (47. emise) došlo u 4. tranše ve srovnání s 2. tranší prodanou ve 4. čtvrtletí roku 2005 k poklesu o 35 basických bodů (výnos 3,10% pa v listopadu 2005 oproti 2,75% pa v březnu 2006), u 5letých dluhopisů (45. emise) poklesl výnos do splatnosti vzhledem k předchozí tranši o 33 basických bodů (výnos 3,25% pa v prosinci 2005 oproti 2,92% pa v únoru 2006).

Naproti tomu u 10letých dluhopisů (44. emise) došlu k růstu výnosu do splatnosti o 19 basických bodů (výnos v říjnu 2005 činil 3,34% pa, v následující tranši v lednu 2006 pak 3,53% pa). U 15letých dluhopisů (46. emise) došlo nejprve v případě únorové 3. tranše k poklesu vůči listopadové 2. tranši o 40 basických bodů (ze 4,18% pa na 3,78% pa). Poté došlo v rámci březnové 4. tranše k růstu o 13 basických bodů vzhledem k předchozí tranši (na 3,91% pa).

2. Výdaje kapitoly Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh. Příjmy kapitoly Státní dluh (dále kapitola) byly rozpočtovány v nulové výši, přičemž skutečné příjmy kapitoly byly rovněž nulové.

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v 1. čtvrtletí 2006 podává následující tabulka.

v mil. Kč
Skutečnost Rozpočet 2006 Skutečnost % Index
Ukazatel 1. čtvrtletí
2005
Schválený vč. Všech
změn
1. čtvrtletí
2006
Plnění 2006/2005
(%)
1 2 3 4 5 5:04 5:02
Výdaje kapitoly celkem 9 445 34 183 34 183 9 636 28,2 102
1. Úrokové výdaje celkem 9 431 33 883 33 883 9 615 28,4 102
na vnitřní dluh 9 305 28 933 28 933 8 853 30,6 95,1
z toho:
na státní pokladniční poukázky 1 150 3 679 3 679 967 26,3 84,1
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 8 156 25 254 25 254 7 886 31,2 96,7
na vnější dluh 126 4 950 4 950 762 15,4 604,6
z toho:
na eurobondy 0 3 810 3 810 607 15,9 -
na půjčky od EIB 126 1 140 1 140 155 13,6 123,2
2. Poplatky 14 300 300 21 7 149,3

Tyto výsledky kapitoly v 1. čtvrtletí 2006 znamenají, že v porovnání s 1. čtvrtletím 2005 se jak celkové tak úrokové výdaje v 1. čtvrtletí 2006 zvýšily pouze o 2%, zatímco státní dluh vzrostl o 12,9% (v porovnání konec 1Q2006 / konec 1Q2005). Výdaje kapitoly za 1. čtvrtletí 2006 se zvýšily meziročně ve srovnání s 1. čtvrtletím 2005 o 191 mil. Kč. Výdaje kapitoly jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem, který se shoduje s rozpočtem po změnách, o 3,2 procentních bodů nad alikvotou pro 1. čtvrtletí 2006.

Celkové výdaje kapitoly v 1. čtvrtletí 2006 dosáhly výše 9 636 mil. Kč, což představuje 28,2% výdajů rozpočtovaných pro rok 2006. Úrokové výdaje činily 9 615 mil. Kč, poplatky 21 mil. Kč.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (8 853 mil. Kč). Avšak v souvislosti se snižováním podílu vnitřního dluhu na státním dluhu se v porovnání s 1. čtvrtletím 2005 snížil také podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh o 6,6 procentních bodů z 98,7% na 92,1%.

Úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh jsou složeny z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v 1. čtvrtletí 2006 výše 967 mil. Kč oproti 1 150 mil. Kč ve stejném období roku 2005. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky jsou také výdaje z titulu těch úrokových swapů, které zajišťují úrokové riziko části objemu státních pokladničních poukázek. V 1. čtvrtletí 2006 činily tyto výdaje 566 mil. Kč oproti 498 mil. Kč ve stejném období roku 2005. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1. čtvrtletí 2006 výše 7 886 mil. Kč oproti 8 156 mil. Kč ve stejném období roku 2005.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 762 mil. Kč oproti 126 mil. Kč v 1. čtvrtletí 2005 tvořily úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 155 mil. Kč a úroky z titulu eurobondů České republiky ve výši 607 mil. Kč. Tato částka zahrnuje také dopad úrokových swapů pro zajištění této emise proti devizovému riziku.

Na úrokové výdaje působil především dlouhodobý růst státního dluhu a současně pouze mírný vzestup výnosů dosažených v aukcích státních dluhopisů oproti stejnému období předchozího roku.

Úrokové výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) se v porovnání s 1. čtvrtletím 2005 zvýšily o 23,6 % zejména v důsledku výrazného navyšování těchto půjček.

V 1. čtvrtletí 2006 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 21 mil. Kč, což je 7% rozpočtované částky. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2005 se úhrady z titulu poplatků zvýšily o 49,3%. Toto zvýšení bylo způsobeno výhradně růstem objemu státního dluhu.

3. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí dne 1. prosince 2005 na základě rozhodnutí ministra financí ze dne 18. listopadu 2005 (čj. 20/107 726/2005) zveřejnilo svou Strategii financování a řízení státního dluhu pro rok 2006, která konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje strategické cíle, které vymezují operační prostor pro taktický management státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím aktivních operací na sekundárním trhu státních dluhopisů a finančních derivátů. Vývoj v oblasti průběžného hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a v plnění ročního programu financování ke konci prvního čtvrtletí 2006 shrnuje následující přehled.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2006 Stav k 31. 3. 2006
Zahraniční financování Max. 50% hrubých ročních
požadavků vlády na financování
4,00%
0 až 77,7 mld. Kč 6,25 mld. Kč
Hrubá emise SDD 72,3 až 150,0 mld. Kč 38,2 mld. Kč
Čistá emise SPP -3,8 až - 25,0 mld. Kč -7,4 mld. Kč
Půjčky od EIB 9,2 mld. Kč 0,2 mld. Kč
Krátkodobý státní dluh 20% a méně 19,4%
Průměrná doba do splatnosti 6,0 až 7,0 let 6,2 roku
Úrokový refixing do 1 roku 30 až 40% 28,5%
Poznámka: SDD – domácí středně- a dlouhodobé státní dluhopisy; SPP – státní pokladniční poukázky
Zdroj: MF ČR, Bloomberg

V oblasti zahraničního financování došlo v lednu v souladu s dluhovou strategií k úspěšnému historicky prvnímu umístění státních dluhopisů jedinému japonskému investorovi v podobě životní pojišťovny v objemu 30 mld. JPY, což představuje cca 4% ze schváleného maximálního limitu pro rok 2006. O této operaci rozhodl ministr financí dne 14.9. 2005. Bezprostředně po rozhodnutí ministra financí byl zahájen celý investiční proces, který byl završen stanovením finální ceny a realizací operací k měnovému zajištění úrokových plateb, které proběhly dne 22.12. 2005 s následujícími konečnými parametry s tím, že datum emise a vypořádání transakce bylo dohodnuto na 16. 1. 2006, takže celá operace je součástí Programu financování na rok 2006.

Konečné dosažené parametry privátního umístění v Japonsku:
Hodnota emise JPY 30 mld. JPY
Korunová hodnota emise 6 248 mil. Kč
Datum emise a vypořádání 16.1.2006
Datum splatnosti 16.1.2036
Fixní kupón JPY (pololetně) 2,75%
Rozpětí nad JPY Libor6m 0,27%
Náklady po měnovém zajištění kupónů - rozpětí nad CZK Pribor6M -0,605%

Realizace privátního umístění potvrdila původní předpoklady, že se jedná o historicky nákladově nejvýhodnější financování České republiky, a to nejen ve srovnání s domácím dluhopisovým a eurobondovým trhem, ale i ve srovnání s čerpanými půjčkami od Evropské investiční banky. Důležitým znakem realizovaného privátního umístění je, že MF neprovedlo měnové zajištění jistiny, jelikož toto nemá z pohledu minimalizace nákladů dluhové služby žádný ekonomický smysl. Namísto toho byla provedena konverze přímo na měnovém trhu. Tato přímá konverze v objemu 6,2 mld. Kč, která proběhla dne 22. 12. 2005, neměla výraznější apreciační dopad na vývoj kurzu koruny. Nelze proto v žádném případě argumentovat, že MF přispělo k aktuálnímu apreciačnímu vývoji kurzu, který započal až počátkem roku 2006 v době zahájení aktivity na finančním trhu. Řízení státního dluhu MF naopak načasovalo přímou konverzi na období relativní stability a snížené aktivity na devizovém trhu (prosinec 2005). V období těsně po konverzi došlo naopak k mírné depreciaci v posledních dnech roku 2005. Další případné působení na zahraničním trhu bude záviset na aktuálních tržních podmínkách a na rozhodnutí ministra financí.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo vzhledem ke splátce 38. emise SDD v objemu 30 mld. Kč k čisté emisi SDD pouze v hodnotě 8,2 mld. Kč. Emitovaný objem SPP v oběhu zaznamenal pokles o 7,4 mld. Kč v souladu s plánovanými a schválenými limity.

Refinanční riziko

Refinanční riziko je hlavním rizikem, jehož minimalizace a stabilizace zaznamenává od roku 2004 významný pokrok směrem k akceptovatelným úrovním běžným v zemích eurozóny a hraje klíčovou roli při řízení státního dluhu a koncipování jeho strategie ve střednědobém horizontu.

Hlavním kritériem, které ministerstvo používá pro měření tohoto rizika je krátkodobý státní dluh. Ten se dařilo meziročně snižovat z úrovně 69 % v roce 2000 na úroveň 25% na konci roku 2004 a na úroveň 22,1% na konci roku 2005.

Během prvního čtvrtletí 2006 došlo k dalšímu poklesu, který také znamenal prolomení dlouhodobě cílované hranice na úroveň 19,4%. Ve zbývajících třech čtvrtletích bude docházet k řízení emisí SPP tak, aby ke konci roku 2006 byla udržena úroveň pod limitním cílem 20% a méně pro krátkodobý státní dluh. Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu, která ke konci roku 2005 dosáhla úrovně 5,8 roku. Během prvního čtvrtletí 2006 došlo k signifikantnímu nárůstu tohoto ukazatele na hodnotu 6,18 roku. Mezi hlavní příčiny tohoto růstu náleží zmiňovaný pokles krátkodobého dluhu o 2,7 procentního bodu a privátní umístění v Japonsku se splatností 30 let.

Klíčovou věcí v oblasti refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Vývoj tohoto profilu za první čtvrtletí roku 2006 ve srovnání s koncem roku 2005 zachycuje graf.

Úrokové riziko

Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů zůstala i v 1. čtvrtletí 2006 stabilizována kolem hranice 30%, pokud jde o úrokové refixace dluhového portfolia do 1 roku, přičemž oproti konci roku 2005 došlo k mírnému poklesu.

Státní dluh z hlediska úročení (stav na konci období)
Podíl (%)
2002 2003 2004 2005 I.2006
Bezúročný dluh 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1
Fixně úročený dlouhodobý dluh 57,1 64,7 75,2 81,9 83,2
z toho: splatný do 1 roku 7,2 7,9 3,7 8,4 6,9
Státní pokladniční poukázky 41,4 32,6 21,2 13,6 12,4
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 1,1 2,4 3,5 4,3 4,3
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku 50,5 43,2 28,5 30,8 28,9
Po zahrnutí efektu úrokových swapů 47,4 36,8 27 30,4 28,5

Počínaje rokem 2006 došlo na základě schválené Strategie financování a řízení státního dluhu k opuštění explicitního cílování modifikované durace. Novým klíčovým cílem pro řízení úrokového rizika byla vyhlášena úroková refixace do 1 roku v pásmu 30 až 40% dluhového portfolia. Ke konci prvního čtvrtletí se tak hodnota tohoto ukazatele pohybovala mírně pod spodní hranicí cílového pásma. Do konce 2006 bude tedy ministerstvo usilovat o zpětné překročení této hranice.

Úplný časový profil rozložení refixace kupónů instrumentů nominálního dluhového portfolia ve srovnání s koncem roku 2005 zachycuje následující graf.

4. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1. čtvrtletí roku 2006 provedeny krátkodobé investice do poukázek ČNB v objemu 800 881 mil. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 1. čtvrtletí 702 451 mil. Kč. K 31.3. 2006 tak byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 98 430 mil. Kč. Celkový výnos těchto investic činil 348,27 mil. Kč. Současně byla do konce 1. čtvrtletí 2006 provedena krátkodobá investice do SPP v objemu 777 mil. Kč a splátka přitom dosáhla objemu 777 mil. Kč. Úrokový výnos z této operace s SPP pro řízení likvidity činil 0,04 mil. Kč.

Následující tabulka porovnává výnosy a náklady dosažené při řízení likvidity v 1. čtvrtletí roku 2006 se stejným obdobím předchozího roku:

v mil. Kč
1. čtvrtletí
2005
1. čtvrtletí
2006
2006/2005
(%)
Výnosy z operací při řízení likvidity s P ČNB 115,14 348,27 302,48
Úrokové náklady na SPP pro řízení likvidity -7,91 0,04 -
Celkem 107,23 348,31 324,82

Z tabulky je zřejmé, že zatímco za 1. čtvrtletí roku 2006 úspory převýšily náklady celkem o 348,31 mil. Kč, ve stejném období roku 2005 úspory převýšily náklady o 107,23 mil. Kč. Operacemi na krytí schodku státní pokladny včetně operací s přebytkem finančních zdrojů bylo dosaženo v 1. čtvrtletí letošního roku o 241,08 mil. Kč vyššího výnosu než v 1. čtvrtletí minulého roku.

Vývoj salda státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2006 a 2005 znázorňuje následující graf:

Vývoj salda státní pokladny za 1. čtvrtletí roku 2006 a 2005 znázorňuje následující graf:

Podstatně vyšší výnos z investování prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1. čtvrtletí roku 2006 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben především zapojením rezervních fondů organizačních složek státu do souhrnného účtu státní pokladny. Proto také investice do poukázek ČNB byly v 1. čtvrtletí roku 2006 podstatně vyšší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, aby tak byl neutralizován dopad nadměrného stavu státních pokladničních poukázek na saldo státního rozpočtu.

C. Situační zpráva státní pokladny

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2006

C. SITUAČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍ POKLADNY

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně sledovány na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na souhrnných zůstatcích na účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Evropské unii, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, na účtech státních právnických osob, státních fondů a dalších subjektů, pokud tak stanoví zákon.

Ke správě peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny, na kterém je soustředěna většina výše uvedených veřejných prostředků včetně výnosů z prodeje státních dluhopisů. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených s obsluhou státního dluhu.

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 31.3.2005
(1)
31.3.2006
(2)
Rozdíl
(2-1)
Index v %
(2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 8 249 15 754 7 505 191,0
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 11 451 12 224 773 106,8
3. Sdílené clo EU a SR - saldo 558 689 131 123,5
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 605 573 -32 94,7
5. Prostředky na účtech SFA 43 402 18 182 -25 220 41,9
- toho: prostředky na umořovacím účtu 35 003 11 702 -23 301 33,4
6. Rezervní fondy OSS - zůstatek převodů do/z RF 39 475 39 475
A. Souhrnný účet státní pokladny (ř. 1 až 6) 64 265 86 897 22 632 135,2
B. Financování státní pokladny (řízení likvidity) -64 207 -86 877 -22 670 135,3
C. Celková pozice souhrnného účtu SP (A+B) 58 20 -38 34,5

V 1. čtvrtletí 2006 stejně jako v roce 2005 byly na účtech státních finančních aktiv vykazovány nejenom prostředky účelově určené ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně, obchvat Plzně apod.), ale také prostředky získané dřívějšími emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP je ale méně výrazné - proti stavu k 31. březnu 2005 je v roce 2006 nižší o 23,3 mld. Kč. Nově jsou součástí souhrnného účtu státní pokladny (od 1. října 2005) prostředky rezervních fondů organizačních složek státu, jejichž zůstatek k 31.3.2006 představoval 39,5 mld. Kč.

Ke konci března 2006 byl na souhrnném účtu SP vykázán zůstatek ve výši 86,9 mld. Kč (podrobněji viz tabulku č. 6 v příloze). Tento byl součtem:

 • přebytku státního rozpočtu ve výši 15,7 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 235,9 mld. Kč a výdaji ve výši 220,2 mld. Kč,
 • zůstatku sdílených daní určených do územních rozpočtů ve výši 12,2 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 37,2 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 25,0 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - obce a kraje - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),
 • zůstatku sdílených daní (cla) Evropské unie (EU) a státního rozpočtu ve výši 0,7 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovým vybraným clem ve výši 2,1 mld. Kč a jeho převody do rozpočtu EU (1,1 mld. Kč) a do státního rozpočtu (0,3 mld. Kč),
 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 0,6 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (1,5 mld. Kč) a převodem (0,9 mld. Kč),
 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 18,2 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na vkladových účtech u ČNB (např. na umořovacím účtu 11,7 mld. Kč, na účtu pro úhradu restitucí a ostatních účelových prostředků pro Ministerstvo zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,4 mld. Kč, na účtu prostředků úrazového pojištění 0,7 mld. Kč, na účtu prostředků pro důchodovou reformu 0,4 mld. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní /mimo prostředků z úvěru EIB/ 0,3 mld. Kč, na účtech prostředků z úvěrů EIB na Masarykovu univerzitu 0,2 mld Kč a na dálniční obchvat Plzně v částce 0,1 mld. Kč a dalších),
 • zůstatku na účtech rezervních fondů organizačních složek státu ve výši 39,5 mld. Kč, představujícího saldo prostředků převedených z úspor výdajů do rezervních fondů a jejich čerpání převodem do příjmů kapitol.

 

Zůstatek na souhrnném účtu státní pokladny umožnil dočasné reinvestování prostředků formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp.úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních poklad-ničních poukázek Ministerstvem financí.

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až březnu 2006, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti 1. čtvrtletí roku 2005 zlepšilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 31 mil. Kč proti 329 mil. Kč v roce 2005. Průměrný denní stav souhrnného účtu SP byl v meziročním srovnání vyšší (61,7 mld. Kč proti 19,0 mld. Kč v roce 2005) a tím byl vyšší i průměrný denní objem reinvestovaných prostředků (61,7 mld. Kč proti 18,7 mld. Kč). Souviselo to především se zapojením rezervních fondů organizačních složek státu do souhrnného účtu SP (od 1. října 2005; průměrný denní stav v 1. čtvrtletí 2006 představoval 44,8 mld. Kč); v opačném směru a v menší míře působil méně příznivý vývoj salda státního rozpočtu v průběhu čtvrtletí a pokles stavu vkladových účtů státních finančních aktiv. Průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2006 bylo schodkové ve výši 3,7 mld. Kč, zatímco v 1. čtvrtletí 2005 průměrný denní schodek činil 2,6 mld. Kč. Meziroční pokles průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv byl vykázán ve výši 1,5 mld. Kč, a byl ovlivněn poklesem prostředků na umořovacím účtu získaných emisemi státních dluhopisů o 23,3 mld. Kč i poklesem zůstatků na účtech účelových prostředků celkem o 1,9 mld. Kč (poslední dva údaje jsou koncové stavy k 31.3.2006, nikoli průměrné denní):

v mil. Kč
Průměrné
denní stavy*)
Saldo běž.
hospodaření
SR
Zůstatky účtů
pro převod daní
USC, SF a EU
Vkladové účty SFA Rezervní
fondy
OSS
Souhrnný
účet
SP
Financování SP Celková
pozice
SP
ze SFA dluhopisové
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7 8=5+6+7
leden - březen 2006 -3 747 5 744 14 931 44 789 61 717 14 -61 700 31
2005 -2 645 5 202 16 478 19 035 -18 706 329
rozdíl -1 102 542 -1 547 44 789 42 682 14 -42 994 -298

*) počítáno na pracovní dny

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až březnu 2006 představoval 61,7 mld. Kč a proti 1. čtvrtletí 2005 se výrazně zvýšil (o 42,7 mld. Kč). Tvořily jej průměrný denní schodek státního rozpočtu (-3,7 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech pro převod sdílených daní územních samosprávních celků, státních fondů a Evropské unie (+5,7 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech státních finančních aktiv (+14,9 mld. Kč) a (nově) průměrný denní zůstatek rezervních fondů organizačních složek státu (+44,8 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 61,7 mld. Kč (ve stejném období roku 2005 to bylo 18,7 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu SP tak činil31 mil. Kč, což představovalo snížení na desetinu stavu dosaženého ve stejném období roku 2005.

Výnosy z operací při řízení likvidity s poukázkami ČNB (účet operace na finančním trhu) od počátku roku do konce března 2006 představovaly 348 mil. Kč (ve stejném období roku 2005 činily 115 mil. Kč), úspora úrokových nákladů na státní pokladniční poukázky dosáhla 40 tisíc Kč (v roce 2005 byly vykázány náklady ve výši necelých 8 mil. Kč)

Tabulková část

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2006 - Příjmy
v mil. Kč
LEDEN - BŘEZEN Schválený
rozpočet 2006
Skutečnost
k 31.3.2006
Plnění
v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B) 884 392 235 935 26,7
z toho:
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 809 571 195 712 24,2
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 180 300 46 549 25,8
1.1. Daň z příjmů právnických osob 88 000 21 508 24,4
1.2. Daň z příjmů fyzických osob 92 300 25 041 27,1
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 73 000 18 528 25,4
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 4 600 1 131 24,6
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 14 700 5 382 36,6
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku 275 600 66 222 24,0
2.1. Daň z přidané hodnoty 156 700 37 551 24,0
2.2. Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku (spotřební daně) 118 900 28 671 24,1
3. Daně a poplatky z vybraných činností 4 100 863 21,0
3.1. Správní poplatky 4 100 863 21,0
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 300 25,0
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 300 25,0
5. Majetkové daně 10 300 1 868 18,1
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů 10 300 1 868 18,1
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 336 321 79 020 23,5
6.1. Pojistné na důchodové pojištění 279 078 65 075 23,3
7. Ostatní daňové příjmy 1 750 890 50,9
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A
B. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 74 821 40 223 53,8
z toho:
8. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku *) 3 301 846 25,6
9. Soudní poplatky 620 232 37,4
10. Přijaté sankční platby 1 204 240 19,9
11. Přijaté splátky půjčených prostředků 3 110 n.a. x
z toho:
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 177 570 322,0
12. Kapitálové příjmy celkem 2 187 384 17,6
13. Přijaté dotace 56 920 33 315 58,5

 

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitolu VPS a OSFA
Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2006 - Výdaje
v mil. Kč
LEDEN-BŘEZEN Schválený
rozpočet 2006
Skutečnost
k31.3.2006
Plnění
v %
VÝDAJE CELKEM(A+B) 958 792 220 181 23,0
z toho:
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 864 540 210 255 24,3
z toho:
Neinvestiční nákupy a související výdaje 99 015 12 420 12,5
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 339 656 193,5
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 91 061 13 827 15,2
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 23 512 3 816 16,2
Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 64 241 17 963 28,0
z toho: neinvestič.transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 36 279 12 572 34,7
neinvestič. převody MZe (SZIF) 27 735 5 374 19,4
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 106 812 27 052 25,3
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím 43 957 12 182 27,7
Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 448 436 17,8
Sociální dávky 343 088 93 184 27,2
- důchody 263 506 71 727 27,2
-státní politika zaměstnanosti - pasivní 7 300 2 012 27,6
- ostatní dávky 38 453 11 060 28,8
- dávky státní sociální podpory 33 829 8 386 24,8
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 7 714 920 11,9
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 300 52 17,3
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30 135 8 497 28,2
Neinvestiční půjčené prostředky 1 831 0 0,0
z toho:
veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 x
podnikatelským subjektům 1 810 0 0,0
Kapitola Státní dluh 34 183 9 636 28,2
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*) 94 252 9 926 10,5
z toho:
Investiční dotace podnikatelským subjektům**) 6 151 720 11,7
Investiční transfery veř.rozpočt.územní úrovně**) 11 585 130 1,1
Investiční dotace příspěvkovým organizacím**) 18 048 1 124 6,2
Investiční nákupy a související výdaje 22 221 3 352 15,1
PŘEBYTEK/SCHODEK -74 400 15 754 -21,2
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -86 877 x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -74 400 -71 123 x

 

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.

Tabulka č. 3

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní
v mld. Kč
Celkem r.2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 meziroč.přírůstek skut. meziroč.přírůstek skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.*)
%
plnění
2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 553,38 133,41 24,1 608,30 138,94 22,8 644,95 158,00 24,5 5,53 19,06 104,1 113,7
- DPH 174,80 44,20 25,3 218,90 41,73 19,1 222,30 53,37 24,0 -2,47 11,64 94,4 127,9
- spotřební daň 97,00 24,07 24,8 101,10 28,86 28,5 126,20 30,31 24,0 4,79 1,45 119,9 105,0
- clo 4,40 2,45 55,7 0,70 0,28 40,0 1,20 0,30 25,0 -2,17 0,02 11,4 107,3
- daně z příjmů PO 110,80 21,79 19,7 115,70 25,55 22,1 124,80 30,17 24,2 3,76 4,62 117,3 118,1
- daně z příjmů FO 133,70 34,78 26,0 144,60 36,60 25,3 140,40 37,60 26,8 1,82 1,00 105,2 102,7
vybíraná srážkou 5,90 2,21 37,5 7,70 1,40 18,2 6,50 1,58 24,3 -0,81 0,18 63,3 112,7
závislá činnost 102,20 24,12 23,6 110,90 25,79 23,3 105,80 26,83 25,4 1,67 1,04 106,9 104,0
z přiznání 25,60 8,45 33,0 26,00 9,41 36,2 28,10 9,19 32,7 0,96 -0,22 111,4 97,6
- silniční daň 5,90 0,94 15,9 5,90 0,84 14,2 5,60 0,81 14,5 -0,10 -0,03 89,4 96,8
- daň z nemovitosti 4,70 0,23 4,9 4,80 0,25 5,2 5,10 0,21 4,2 0,02 -0,04 108,7 84,7
- majetkové daně 14,30 2,21 15,5 8,60 1,97 22,9 10,30 1,87 18,1 -0,24 -0,10 89,1 94,8
- dálniční poplatek 1,80 1,37 76,1 2,20 1,58 71,8 3,20 1,61 50,3 0,21 0,03 115,3 102,0
- ostatní daně a poplatky 5,98 1,37 22,9 5,80 1,28 22,1 5,85 1,75 29,9 -0,09 0,47 93,4 136,9

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost. daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

Tabulka č. 4

Příjmy kapitol r. 2006
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB Schválený
rozpočet
Stav ČNB % plnění
k schvál.
rozpočtu
Index
31.3.2005 r. 2006 31.3.2006 r. 2006/2005
301 Kancelář prezidenta 11 456 60 18 408 30680,00 160,68
302 Posl.sněmovna Parlamentu 4 908 19 900 3 921 19,70 79,89
303 Senát Parlamentu 26 256 3 800 12 210 321,32 46,50
304 Úřad vlády 3 917 6 400 4 186 65,41 106,87
305 Bezpeč. informační služba 33 349 105 000 36 588 34,85 109,71
306 Min. zahraničních věcí 54 609 80 000 36 633 45,79 67,08
307 Min. obrany 5 250 179 2 760 950 8 171 834 295,98 155,65
308 Národní bezpečnostní úřad 524 0 446 x 85,11
309 Kancelář veř.ochránce práv 288 0 246 x 85,42
312 Min. financí 656 387 973 007 1 276 154 131,16 194,42
313 Min. práce a soc.věcí 71 724 473 331 166 583 77 872 132 23,51 108,57
314 Min. vnitra 2 308 812 7 143 694 3 033 355 42,46 131,38
315 Min. životního prostředí 33 115 9 990 632 100 965 1,01 304,89
317 Min. pro místní rozvoj 522 609 6 345 904 274 405 4,32 52,51
321 Grantová agentura 5 241 240 260 108,33 4,96
322 Min. průmyslu a obchodu 45 717 3 241 772 308 433 9,51 674,66
327 Min. dopravy 1 791 436 8 060 656 2 454 695 30,45 137,02
328 Český telekomunikační úřad 1 025 032 1 240 400 941 970 75,94 91,90
329 Min. zemědělství 9 425 324 19 353 642 15 122 813 78,14 160,45
333 Min. školství, mládeže a těl. 47 402 434 904 206 289 47,43 435,19
334 Min. kultury 33 995 122 745 123 393 100,53 362,97
335 Min. zdravotnictví 16 378 61 115 151 675 248,18 926,09
336 Min. spravedlnosti 817 269 1 072 617 629 959 58,73 77,08
338 Min. informatiky 2 616 300 6 998 2332,67 267,51
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 178 3 632 331 9,11 185,96
344 Úřad prům. vlastnictví 20 864 72 175 26 220 36,33 125,67
345 Český statistický úřad 9 064 43 938 13 467 30,65 148,58
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 70 593 150 000 56 918 37,95 80,63
347 Komise pro cenné papíry 290 0 5 198 x 1792,41
348 Český báňský úřad 1 757 3 500 1 361 38,89 77,46
349 Energetický regulační úřad 92 0 118 x 128,26
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 234 0 3 479 x 1486,75
358 Ústavní soud 239 0 169 x 70,71
361 Akademie věd 61 993 5 000 4 942 98,84 7,97
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 10 0 0 x x
374 Správa st. hmotných rezerv 41 408 91 000 41 537 45,65 100,31
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 558 1 200 1 900 158,33 340,50
381 Nejvyšší kontrolní úřad 39 217 1 145 426 37,21 1,09
Celkem 94 087 789 392 555 911 110 944 034 28,26 117,92

 

Tabulka č. 5

Výdaje kapitol r. 2006
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB Schválený
rozpočet
Stav ČNB % plnění
k schvál.
rozpočtu
Index
31.3.2005 r. 2006 31.3.2006 r. 2006/2005
301 Kancelář prezidenta 48 204 393 023 63 266 16,10 131,25
302 Posl.sněmovna Parlamentu 186 001 1 070 966 198 012 18,49 106,46
303 Senát Parlamentu 94 265 629 844 114 803 18,23 121,79
304 Úřad vlády 124 682 613 427 99 947 16,29 80,16
305 Bezpeč. informační služba 170 547 1 182 696 183 883 15,55 107,82
306 Min. zahraničních věcí 1 217 544 4 648 289 1 199 138 25,80 98,49
307 Min. obrany 9 383 620 55 694 000 10 838 690 19,46 115,51
308 Národní bezpečnostní úřad 37 925 255 231 40 141 15,73 105,84
309 Kancelář veř.ochránce práv 11 068 88 579 12 946 14,62 116,97
312 Min. financí 2 386 241 15 003 563 2 533 981 16,89 106,19
313 Min. práce a soc.věcí 83 824 825 357 189 315 94 126 213 26,35 112,29
314 Min. vnitra 8 216 551 51 170 004 8 992 688 17,57 109,45
315 Min. životního prostředí 602 147 14 019 736 1 031 010 7,35 171,22
317 Min. pro místní rozvoj 377 546 10 837 437 1 192 519 11,00 315,86
321 Grantová agentura 631 979 1 399 410 660 103 47,17 104,45
322 Min. průmyslu a obchodu 1 998 856 13 904 406 2 375 335 17,08 118,83
327 Min. dopravy 2 584 058 23 851 099 3 012 862 12,63 116,59
328 Český telekomunikační úřad 49 028 608 572 63 261 10,39 129,03
329 Min. zemědělství 7 321 062 39 713 852 7 872 039 19,82 107,53
333 Min. školství, mládeže a těl. 27 550 050 108 936 399 30 699 071 28,18 111,43
334 Min. kultury 1 042 364 6 357 161 1 134 050 17,84 108,80
335 Min. zdravotnictví 1 294 047 8 223 165 2 399 059 29,17 185,39
336 Min. spravedlnosti 3 088 032 18 480 373 3 323 174 17,98 107,61
338 Min. informatiky 136 743 939 246 142 244 15,14 104,02
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 10 753 95 422 13 198 13,83 122,74
344 Úřad prům. vlastnictví 26 566 162 312 26 851 16,54 101,07
345 Český statistický úřad 122 920 996 064 136 899 13,74 111,37
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 351 301 2 464 592 363 986 14,77 103,61
347 Komise pro cenné papíry 22 151 40 995 38 574 94,09 174,14
348 Český báňský úřad 21 162 172 991 23 719 13,71 112,08
349 Energetický regulační úřad 12 860 113 919 15 563 13,66 121,02
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 10 440 134 209 14 686 10,94 140,67
358 Ústavní soud 16 655 145 361 21 549 14,82 129,38
361 Akademie věd 1 327 916 4 709 059 1 385 399 29,42 104,33
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 8 408 48 018 8 612 17,93 102,43
374 Správa st. hmotných rezerv 335 037 1 914 762 345 792 18,06 103,21
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 56 627 378 245 57 004 15,07 100,67
381 Nejvyšší kontrolní úřad 107 343 506 515 70 630 13,94 65,80
Celkem 154 807 524 747 092 257 174 830 897 23,40 112,93

 

Tabulka č. 6

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 31.3.2005 31.3.2006 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 8 249 15 754 7 505 191,0
v tom - příjmy 206 823 235 935 29 112 114,1
- výdaje 198 574 220 181 21 607 110,9
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům
- saldo příjmů a výdajů 11 451 12 224 773 106,8
v tom - příjmy 31 933 37 248 5 315 116,6
- výdaje 20 482 25 024 4 542 122,2
3. Sdílené daně (clo) EU a státního rozpočtu
- saldo příjmů a převodů 558 689 131 123,5
v tom - příjem celkem 1 903 2 108 205 110,8
- převod cla EU 1 057 1 112 55 105,2
- převod podílu na cle do SR 288 307 19 106,6
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 82 14 -68 17,1
v tom - příjmy 906 813 -93 89,7
- výdaje 824 799 -25 97,0
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 523 559 36 106,9
v tom - příjmy 586 662 76 113,0
- výdaje 63 103 40 163,5
6. Prostředky na účtech SFA
- zůstatek salda příjmů a výdajů 43 402 18 182 -25 220 41,9
- toho: prostředky na umořovacím účtu 35 003 11 702 -23 301 33,4
7. Rezervní fondy organizačních složek státu
- zůstatek převodů do/z RF 39 475 39 475
A. Souhrnný účet státní pokladny
(součet sald 1. až 7.)
64 265 86 897 22 632 135,2
B. Financování státní pokladny
(účet řízení likvidity)
-64 207 -86 877 -22 670 135,3
C. Celková pozice souhrnného účtu
státní pokladny u ČNB
(A+B)
58 20 -38 34,5

 

Kompletní informace za 1. čtvrtletí 2006 ke stažení

 

 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2006 projednala dne 26. dubna 2006 (viz bod č. 2) a přijala usnesení č. 466.

Nejčtenější