Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2006 - 1. - 3. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Čtvrtletní
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor

I. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

I.

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne listopadu 2006 č.

 

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. až 3. čtvrtletí 2006.

II. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. - 3. čtvrtletí 2006

II.

 

Informace
o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. až 3. čtvrtletí 2006

 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v § 20 odst. 2 ukládá Ministerstvu financí podávat vládě po uplynutí prvního a třetího čtvrtletí informaci o pokladním plnění státního rozpočtu tak, aby ji vláda předložila do konce následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, které se mohou zejména ve své struktuře lišit od údajů finančních účetních výkazů zpracovávaných cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí (informační systém, který zpracovává údaje o stavech na účtech Ministerstva financí vedených u ČNB, sleduje pouze některé vybrané položky rozpočtové skladby).

Součástí informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB i zpráva o řízení státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

A. Pokladní plnění státního rozpočtu

1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
2. Příjmy státního rozpočtu
3. Výdaje státního rozpočtu

1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2006

Státní rozpočet na rok 2006 byl sestaven v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákonem č. 543 ze dne 2. prosince 2005 se schodkem 74,4 mld. Kč při objemu celkových příjmů 884,4 mld. Kč a celkových výdajů 958,8 mld. Kč.

Na základě usnesení vlády č. 377 ze dne 5. dubna byl Poslanecké sněmovně předložen návrh na změnu tohoto zákona z titulu zajištění finančních prostředků na krytí povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření. Poslanecká sněmovna tento návrh projednala ve zkráceném řízení a rozhodla o přijetí zákona č. 170 ze dne 18.4.2006, kterým se zvyšují příjmy i výdaje státního rozpočtu o částku 5 mld. Kč. Tato změna se dotýká kapitoly Všeobecná pokladní správa, kde na straně příjmů bude doplněna položka rozpočtové skladby Neinvestiční přijaté dotace ze zvláštních fondů ústřední úrovně a na straně výdajů bude navýšení promítnuto v položce Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2006 byly promítnuty dopady změn některých daňových zákonů přijatých Parlamentem v rámci Koncepce reformy veřejných financí.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, trvale zařadila ubytovací služby mezi daňové položky zatížené sníženou sazbou daně a současně osvobodila od této daně části jazykové výuky. Z tohoto pohledu představuje dopad pro státní rozpočet (při předpokládaném nárůstu počtu plátců) 3,6 mld. Kč. Pozitivní fiskální dopad na inkaso DPH by naopak měl mít růst sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Nárůst příjmů z tohoto titulu je odhadován na 0,5 mld. Kč.

Novela zákona o daních z příjmů se dotkla hlavně zdaňování fyzických osob. Největší dopad bude mít snížení sazby, rozšíření pásma a nahrazení odečitatelných položek slevami na dani. Dopad na státní rozpočet se předpokládal ve výši 10,0 mld. Kč.

Následující tabulka porovnává schválený státní rozpočet na rok 2006 se skutečností a rozpočtem roku 2005 v oblasti příjmů, výdajů a salda.

v mld. Kč
2005 2006 Rozdíl
SR 2006-
Rozp.2005
Rozdíl
SR 2006-
Skut.2005
index
SR 2006/
Rozp.2005
index
SR 2006/
Skut.2005
Rozpočet
(vč. RUD)
Skutečnost
SZÚ
Rozpočet
schválený *)
Celkové příjmy 804,93 866,46 889,39 84,46 22,93 110,5 102,6
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 441,40 460,43 473,25 31,85 12,82 107,2 102,8
DPH 154,30 146,82 156,70 2,40 9,88 101,6 106,7
Spotřební daně 94,90 103,63 118,90 24,00 15,27 125,3 114,7
DPPO 81,60 100,27 88,00 6,40 -12,27 107,8 87,8
DPFO 95,50 94,77 92,30 -3,20 -2,47 96,6 97,4
ostatní daňové příjmy 15,10 14,94 17,35 2,25 2,41 114,9 116,1
Pojistné na SZ 314,75 311,18 336,32 21,57 25,14 106,9 108,1
Nedaňové a ost. příjmy 48,78 94,84 79,82 31,04 -15,02 163,6 84,2
Celkové výdaje 888,52 922,80 963,79 75,28 40,99 108,5 104,4
Běžné výdaje 822,80 843,80 869,54 46,74 25,74 105,7 103,1
Kapitálové výdaje 65,71 79,00 94,25 28,54 15,25 143,4 119,3
Saldo SR -83,58 -56,34 -74,40 9,18 -18,06 89,0 132,1

*) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006

V porovnání se skutečností za rok 2005 počítá rozpočet (vč. zákona č. 170/2006 Sb.) s nárůstem příjmů o 22,9 mld. Kč, t.j. o 2,6 %, výdaje by měly vzrůst o 41,0 mld. Kč, t.j. o 4,4 % a rozpočtovaný schodek je tak horší o 18,1 mld. Kč.

Z růstu celkových příjmů o 22,9 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků 12,8 mld. Kč, t.j. růst o 2,8 % (největší nárůst představují spotřební daně, a to o 15,3 mld. Kč, t.j. o 14,7 %, a DPH o 9,9 mld. Kč, t.j. o 6,7 %). Pojistné na sociální zabezpečení je vyšší o 25,1 mld. Kč (růst o 8,1 %), zatímco ostatní příjmy by měly poklesnout cca o 15,0 mld. Kč (snížení o 15,8 %); tento pokles ovlivňuje vysoká loňská skutečnost, která zahrnovala příjmy kapitol z rezervních fondů ve výši 21,8 mld. Kč (nejsou rozpočtovány) a příjmy z převodů z fondu státních záruk v kapitole Všeobecná pokladní správa ve výši 21,9 mld. Kč (také nejsou rozpočtovány). Po vyloučení těchto příjmů by ostatní příjmy měly výrazně růst, a to především z důvodů vyšších rozpočtovaných dotací od EU (50,9 mld. Kč proti 13,5 mld. Kč přijatých v roce 2005).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti skutečnosti roku 2005 o cca 41,0 mld. Kč (tj. o 4,4 %), z toho 25,7 mld. Kč (růst o 3,1 %) připadá naběžné výdaje a 15,3 mld. Kč (růst o 19,3 %) na výdaje kapitálové.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů (ve vztahu k celoroční skutečnosti roku 2005) se podílejí především sociální dávky (růst o 17,1 mld. Kč) a v nich vyšší výdaje na důchody o 16,1 mld. Kč (návrh pokrývá dopad průměrného zvýšení důchodů od 1. ledna o 5 %). Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vč. povinného pojistného by měly vzrůst o 4,7 mld. Kč. Vyšší budou transfery do zahraničí, z nichž vzrostou zejména odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU, a to o 3,8 mld. Kč. Ve zvýšení neinvestičních transferů státním fondům se projevuje vliv vyšší dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, jehož financování přešlo od roku 2005 plně pod kapitolu Ministerstvo zemědělství a prostředky jemu určené představují částku 27,7 mld. Kč (růst o 5,9 mld. Kč). V rámci neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů se předpokládávyšší čerpání prostředků na nákup služeb o 5,8 mld. Kč a vyšší výdaje na úroky a ostatní finanční výdaje (růst o 9,9 mld. Kč).

Na růstu rozpočtu kapitálových výdajů se podílely především investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které proti skutečnosti roku 2005 vzrostly z 1,4 mld. Kč na 17,0 mld. Kč (v rozpočtu po změnách je to 15,5 mld. Kč). Téměř celá tato výše představuje dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Jednou z priorit rozpočtu na rok 2006 je spolufinancování společných programů EU a ČR. Státní rozpočet předpokládá, že čistá pozice ČR (netýká se jen státního rozpočtu) ve vztahu k EU bude činit 22,6 mld. Kč (v roce 2005 to bylo pouze 0,6 mld. Kč, přitom celkové příjmy z rozpočtu EU by měly činit 58,0 mld. Kč (v roce 2005 to bylo 31,3 mld. Kč) a odvody do rozpočtu EU 35,4 mld. Kč (v roce 2005 to bylo 30,7 mld. Kč).

1.2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB za leden až září roku 2006 vyplývá mírná převaha příjmů státního rozpočtu nad jeho výdaji o 1,5 mld. Kč. Celkové příjmy dosáhly výše 673,5 mld. Kč a celkové výdaje 672,0 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-září
2005
2006 % plnění
v r. 2005
Index
2006/2005
Schválený
rozpočet *)
SR
po změnách**)
Skutečnost
leden-září
%
plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 634,07 889,39 889,39 673,50 75,7 78,8 106,2
VÝDAJE CELKEM 608,32 963,79 963,79 672,01 69,7 68,5 110,5
SALDO 25,75 -74,40 -74,40 1,49 -2,0 -30,8 5,8

*) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5 mld. Kč určených na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi 2006)
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 30.6.2006
Celkové příjmy
státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí roku 2006 ve výši 673,5 mld. Kč představují 75,7 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 78,8 %) a meziroční růst o 39,4 mld. Kč, tj. o 6,2 %. Dosavadní inkaso příjmů mírně převyšuje ¾ rozpočtu o 6,5 mld. Kč.

Daňové příjmy dosáhly 344,1 mld. Kč, což při plnění rozpočtu na 72,7 % (loni to bylo 77,2 %) představuje meziroční růst o 3,2 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 2,8 % proti vykázané skutečnosti roku 2005. Na mírném meziročním růstu inkasa daňových příjmů se nejvíce podílely příjmy z inkasa DPH (meziroční růst o 6,9 mld. Kč) a spotřebních daní (o 3,5 mld. Kč). Naopak meziročně pokleslo inkaso daní z příjmů právnických osob (o 4,7 mld. Kč) a daní z přiznání (o 4,3 mld Kč - především vliv vratek daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratek z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů).

Příjmy z pojistného na sociálním zabezpečení ve výši 244,0 mld. Kč naplnily rozpočet na 72,5 % (loni to bylo 72,4 %) a meziročně vzrostly o 16,3 mld. Kč, tj. o 7,1 %.

Nedaňové a ostatní příjmy ovlivňují plnění i meziroční růst celkových příjmů nejvýrazněji. Jejich výše 85,4 mld. Kč představuje 107,0 % rozpočtu (loni to bylo 134,2 %) a meziroční růst o 19,9 mld. Kč, tj. o 30,4 %. Na vysokém plnění rozpočtu se stejně jako v roce 2005 podílí převody prostředků z fondů organizačních složek státu (zejména z rezervních fondů) do příjmů kapitol ve výši 35,2 mld. Kč (loni to bylo 20,8 mld. Kč) a příjmy z převodů z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS ve výši 5,4 mld. Kč (loni to bylo 5,2 mld. Kč). Obě tyto položky nejsou rozpočtovány. Dotace přijaté od EU (bez kompenzačních plateb) ve výši 16,7 mld. Kč meziročně vzrostly o 7,0 mld. Kč; jejich plnění je však zatím nízké (32,8 %).

Celkové výdaje dosáhly v 1.-3. čtvrtletí roku 2006 výše 672,0 mld. Kč při čerpání rozpočtu na 69,7 % (loni to bylo 68,5 %) a meziročním růstu o 63,7 mld. Kč, tj. o 10,5 %. Podílu ¾ rozpočtu by odpovídala částka 722,8 mld. Kč. Vyšší čerpání výdajů (především kapitálových a převodů do rezervních fondů) lze již tradičně očekávat ke konci roku.

Běžné výdaje ve výši 623,2 mld. Kč představují čerpání rozpočtu na 71,7 % (loni to bylo 69,7) při meziročním růstu o 50,4 mld. Kč, tj. o 8,8 %. Na tomto růstu se podílí především růst sociálních dávek (o 16,8 mld. Kč), transferů fondům sociálního a zdravotního pojištění (o 7,9 mld. Kč), transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (o 5,2 mld. Kč), výdajů kapitoly Státní dluh (o 5,0 mld. Kč) a další.

Kapitálové výdaje činily 48,8 mld. Kč při čerpání rozpočtu na 51,3 % (loni to bylo 53,0 %) a meziročním růstu 13,3 mld. Kč, tj. o 37,5 %.

Vykázaný přebytek hospodaření státního rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč je vzhledem k jeho rozpočtované výši (-74,4 mld. Kč) relativně příznivý, nicméně je o 24,3 mld. Kč nižší než ve stejném období roku 2005. Dosavadní přebytek je výsledkem předstihu plnění příjmů před čerpáním výdajů o 6,0 procentního bodu (loni to bylo 10,3 procentního bodu). V průběhu posledního čtvrtletí lze však očekávat rychlejší čerpání výdajů a schodek hospodaření státního rozpočtu by měl dosáhnout minimálně rozpočtované úrovně.

Vývoj salda hospodaření státních rozpočtů za 1.-3. čtvrtletí v letech 1993-2006 ukazuje následující graf.

v mil. Kč
1.-3.Q. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Saldo SR 4 340 25 612 14 388 47 -10 235 6 203 -8 608 -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489

 

2. Příjmy státního rozpočtu

Za devět měsíců letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 673,5 mld. Kč, t.j. 75,7 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 344,1 mld. Kč (72,7 %),příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 244,0 mld. Kč (72,5 %) a ostatní příjmy 85,4 mld. Kč (107,0 %).

Plnění rozpočtu a meziroční dynamika za hodnocené období roku 2006, jsou patrné z následující tabulky:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005
Skutečnost
leden-září
2006 % plnění SR
leden-září
2005
Index
skutečnost
2006/2005
Schválený
rozpočet **)
SR
po změnách
Skutečnost
leden-září
%
plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 634,07 889,39 889,39 673,50 75,7 78,8 106,2
v tom:
Daňové příjmy celkem 568,60 809,57 809,57 588,09 72,6 75,2 103,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 340,87 473,25 473,25 344,10 72,7 77,2 100,9
v tom:
- DPH 101,41 156,70 156,70 108,29 69,1 65,7 106,8
- spotřební daně 82,17 118,90 118,90 85,71 72,1 86,6 104,3
- daně z příjmů PO 77,93 88,00 88,00 73,27 83,3 95,5 94,0
- daně z příjmů FO 69,24 92,30 92,30 65,96 71,5 72,5 95,3
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 3,38 4,60 4,60 3,82 83,1 62,6 113,1
ze závislé činnosti 54,67 73,00 73,00 55,24 75,7 71,5 101,0
z přiznání 11,19 14,70 14,70 6,90 46,9 82,3 61,7
- správní poplatky vč. kolků 2,73 4,10 4,10 2,93 71,5 66,6 107,3
- majetkové daně 5,98 10,30 10,30 6,07 58,9 69,5 101,5
- clo 0,87 1,20 1,20 0,86 71,9 124,3 99,1
- ostatní daňové příjmy*) 0,54 1,75 1,75 1,01 57,7 31,8 186,9
Pojistné SZ 227,73 336,32 336,32 243,99 72,5 72,4 107,1
z toho: na důchody 187,54 279,08 279,08 200,93 72,0 71,9 107,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 65,48 79,82 79,82 85,41 107,0 134,2 130,4
v tom:
- kapitoly 36,16 56,24 56,24 58,59 104,2 138,7 162,0
z toho: dotace přijaté od EU 9,69 50,92 50,92 16,72 32,8 45,9 172,6
převod z fondů OSS 20,83 0,00 0,00 35,20 x x 169,0
- kapitola Operace SFA 3,12 4,87 4,87 5,05 103,5 81,9 161,7
- VPS 26,20 18,71 18,71 21,78 116,4 138,6 83,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 2,04 0,49 0,49 0,20 41,1 425,0 9,8
- splátky půjček ze zahraničí 4,29 0,18 0,18 0,74 418,2 172,3 17,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 5,20 0,00 0,00 5,41 x x 104,0
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 7,48 6,00 6,00 4,77 79,4 79,2 63,7
- soudní poplatky vč. kolků 0,64 0,62 0,62 0,57 91,3 106,7 88,5
- přijaté sankční platby 0,89 1,20 1,20 1,09 90,8 74,2 122,4
- ostatní příjmy VPS*) 5,66 10,23 10,23 9,01 88,1 120,9 159,2

Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.6.2006
*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

V porovnání se stejným obdobím roku 2005 je plnění celkových příjmů nižší o 3,1 procentního bodu (75,7 % proti 78,8 %), při nižší meziroční dynamice o 9,7 procentního bodu (106,2 % proti 115,9 %).

Z toho daňové příjmy, které dosáhly 344,1 mld. Kč, t.j. 77,7 % rozpočtu byly plněny o 4,5 procentního bodu hůře než ve stejném období roku 2005, při současně nižší dynamice o 15,0 procentního bodu. Nedaňové a ostatní příjmy, ve výši 85,4 mld. Kč představovaly plnění rozpočtu na 107,0 % (o 27,2 procentního bodu horší než v roce 2005). Rovněž meziroční dynamika je nižší o 39,6 procentního bodu. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 244,0 mld. Kč, t.j. 72,5 % rozpočtu (což je téměř stejné plnění jako bylo vykázáno k tomuto datu roku 2005 72,4 %), při vyšší meziroční dynamice o 0,8 procentního bodu.

2.1. Příjmy z daní a poplatků

Vývoj daňových příjmů SR bez pojistného na SZ je patrný z grafu:

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob, které ve výši 73,3 mld. Kč představuje 83,3 % rozpočtu a meziroční pokles o 4,7 mld. Kč, t.j. o 6,0 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 95,5 % při meziročním růstu o 15,4 mld. Kč, t.j. o 24,6 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Důvodem poklesu je postupný náběh dopadů snižování sazeb, zrychlení odpisů, zavedení nové odčitatelné položky na vědu a výzkum apod., které začaly mít viditelné dopady na inkaso daně. Oproti původním předpokladům má na inkaso dále vliv silný růst ekonomiky, větší než výše uvedená opatření daňové politiky, přičemž jejich působení je protisměrné. Na tomto trendu se podílí zejména výnos daně z daňových přiznání. Je třeba zdůraznit, že oproti předchozímu roku dochází ke snížení doplatků na základě podaných daňových přiznání a k silnému nárůstu vracených přeplatků na dani. To způsobilo stagnaci záloh ve 3. čtvrtletí letošního roku.

Vliv platebního kalendáře (t.j. zálohové platby a vyrovnání daně v návaznosti na existenci daňového poradce, jakož i změnu v periodicitě placení záloh počínaje rokem 2002) na výběr DPPO v jednotlivých měsících roku ilustruje následující graf:

Celkové inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo ke konci září 66,0 mld. Kč, t.j. 71,5 % rozpočtu a je tak o 3,3 mld. Kč, t.j. o 4,7 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005 (ke konci loňského září bylo plnění 72,5 % při meziročním růstu o 5,2 mld. Kč, t.j. o 8,1 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč). Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 55,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 75,7 % a meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, t.j. o 1,0 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku (71,5 %) o 4,2 procentního bodu, při nižší meziroční dynamice o 7,4 procentního bodu. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 6,9 mld. Kč znamenala plnění rozpočtu na 46,9 % (loni to bylo 82,3 %) a proti stejném období roku 2005 byla nižší o 4,3 mld. Kč, tj. o 38,3 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %.

Důvodem nižšího výnosu jsou legislativní změny, které nemohly být promítnuty do rozpočtovaného předpokladu a týkají se např. zvýšených sazeb paušálních výdajů. Zejména se však jedná o vyšší využití daňové výhody společného zdanění manželů, které se promítá právě do této příjmové položky SR.

Konstrukce společného zdanění manželů vyžadovala, aby vrácení daně placené na základě přiznání bylo provedeno z účtu DPFO, což vedlo ke snížení jejího výnosu. Současně nebylo vrácení daně odečteno z účtu DPFO ze závislé činnosti a tak je její očekávané inkaso vyšší než rozpočtované. Tento efekt nebyl v predikci plně zohledněn.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,8 mld. Kč, což představuje 83,1 % rozpočtu (loni plnění na 62,6 %) a meziroční růst o 0,4 mld. Kč, t.j. o 13,1 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Inkaso DPH ke konci září letošního roku dosáhlo 108,3 mld. Kč, t.j. 69,1 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 6,9 mld. Kč, t.j. o 6,8 % (v loňském roce činilo plnění 65,7 % při meziročním růstu o 14,2 mld. Kč, tj. o 16,3 %). Jeho meziroční růst odpovídá rozpočtované dynamice (6,7 %).

Inkaso DPH bylo počátkem roku 2006, v důsledku časového posunu, pozitivně ovlivněno velmi vysokou konečnou spotřebou domácností v prosinci předchozího roku. Tento efekt má v čase mírně rostoucí tendenci, neboť, jak vyplývá z šetření ČSÚ, domácnosti stále více odkládají své nákupy na období těsně před Vánocemi. Ve srovnání s předchozím rokem bylo příznivé inkaso i v únoru. Vyšší inkasa daně v lednu a únoru letošního roku v porovnání s loňským rokem jsou však také způsobena výpadkem inkasa daně na počátku roku 2005 způsobeným změnou ve zdaňování obchodních dovozů ze třetích zemí, které se od 1. ledna staly součástí standardního daňového přiznání podávaného příslušnému finančnímu úřadu do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Na výši inkasa se v příslušných měsících pozitivně projevil vyšší počet kvartálních plátců. Naopak v několika měsících sledovaného období roku 2006 nedosáhlo inkaso DPH výše minulého roku. Tento pokles byl způsoben rychlejším růstem hodnoty nadměrných odpočtů než hodnoty daňové povinnosti. Vyšší nadměrné odpočty byly zaznamenány v sektorech zemědělství a stavební výroba.

Legislativní činnost v oblasti DPH, která nebyla uvažována při přípravě rozpočtu na rok 2006 a která ovlivnila inkaso DPH v roce 2006, se soustředila především na úpravu definice sociální pomoci a doplnění služeb zdaňovaných sníženou sazbou v oblasti sociální péče a zpřesnění a rozšíření pojmu vzdělávací činnost. Dopady těchto změn ale nejsou fiskálně příliš významné. V druhé polovině roku 2006 se však projevil vliv novely zákona č. 235/2004 Sb., přijaté 25. května 2006, kterou byly přeřazeny určité druhy zboží do snížené sazby daně. Dopad této novely na státní rozpočet v roce 2006 je odhadován ve výši 0,8 mld. Kč.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 85,7 mld. Kč, t.j. 72,1 % rozpočtu při meziročním růstu o 3,5 mld. Kč, t.j. o 4,3 % (v lednu až září roku 2005 činilo plnění 86,6 % při meziročním růstu o 17,3 mld. Kč, t.j. o 26,7 %).

Struktura spotřebních daní je tvořena hlavně daněmi z minerálních olejů a maziv a daní z tabákových výrobků.

Daně z minerálních olejů představují 61,7 % celkového celostátního výnosu spotřebních daní. Z celkové částky celostátně inkasované na dani z minerálních olejů ve výši 56,0 mld. Kč náleží státnímu rozpočtu 90,9 %, t.j. 50,9 mld. Kč, a 9,1 % výnosu daně, t.j. 5,1 mld. Kč bylo převedeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V porovnání se stejným obdobím roku 2005 získal státní rozpočet o 0,8 mld. Kč, t.j. o 1,6 % více. Trend zvyšování inkasa u minerálních olejů je trvalý od začátku roku 2006 a souvisí s nárůstem dopravy včetně tranzitní obchodní dopravy přes území ČR, i když není tak markantní jako v minulých letech. Cena pohonných hmot navzdory výkyvům cen odrážejícím světové ceny ropy je v ČR na nižší úrovni než v okolních státech a zahraniční přepravci zboží tuto cenovou výhodu využívají. Svou roli hrají i nižší prodeje alternativních paliv především prodeje bionafty.

Druhou váhově významnou položkou je spotřební daň z tabákových výrobků. Její inkaso ve výši 27,0 mld. Kč bylo ve srovnání s loňským rokem o 2,1 mld. Kč, t.j. o 8,5 % vyšší. Meziroční nárůst nemá vypovídací hodnotu a lze ho jen stěží kladně komentovat, neboť vyšší inkaso vyplývá ze změny sazby daně.

Inkaso ostatních váhově méně významných položek (daň z vína, piva a lihu) dosáhlo v souhrnu hodnoty 7,7 mld. Kč a proti srovnatelnému období loňského roku je o 0,6 mld. Kč, t.j. o 8,9 % vyšší.

Správní poplatky včetně odpovídající části tržeb za kolky, zahrnuté v příjmech státního rozpočtu, představovaly za 9 měsíců částku 2,9 mld. Kč a naplnily tak celoroční předpoklad pouze na 71,5 %. Je to mírně vyšší příjem (o 0,2 mld. Kč) než dosažená skutečnost za tři čtvrtletí loňského roku. V údajích není zahrnut výnos ze správních poplatků vybraných územně samosprávnými celky; jimi vybrané správní poplatky jsou příjmem územních rozpočtů.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za devět měsíců vykázány ve výši 0,9 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU), tj 71,9 % rozpočtu.

Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) za ¾ letošního roku činilo 4,7 mld. Kč a meziročně se zvýšilo o 0,1 mld. Kč.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet za tři čtvrtletí 2006 celkem 6,1 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 58,9 % při nepatrném meziročním růstu o 0,1 mil. Kč, t.j. o 1,5 % (ve srovnatelném období loňského roku bylo inkaso plněno na 69,5 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,5 mld. Kč, tj o 5,7 %). Nejvýznamnější položkou majetkových daní je daň z převodu nemovitostí, která představuje cca 92 %. Příjem státního rozpočtu z této daně za ¾ roku 2006 činil 5,6 mld. Kč, což bylo 58,9 % ročního rozpočtu. Tyto výsledky již plně odrážely vliv nové právní úpravy od 1.1.2004, a to především snížení sazby u této daně z 5 % na 3 % a zavedení její splatnosti současně s podáním daňového přiznání.

Celostátní daně

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2006 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 644,9 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2005vyšší o 18,0 mld. Kč, t.j. o 2,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u spotřebních daní - o 15,6 mld. Kč (o 14,2 %), u DPH - o 15,4 mld. Kč (o 7,5 %) a u majetkových daní o 2,2 mld. Kč (o 27,0 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u daní z příjmů fyzických osob - o 2,0 mld. Kč (o 1,4 %) a daní z příjmů právnických osob - o 14,2 mld. Kč (o 10,2 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci září 2006 výše 467,3 mld. Kč, což představuje 72,5 % celoročního objemu a meziroční nárůst o 1,4 mld. Kč, t.j. o 0,3 % (ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 465,9 mld. Kč, t.j. 76,6 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 62,6 mld. Kč, t.j. o 15,5 %). Z této částky obdržel státní rozpočet 344,1 mld. Kč (72,7 %), obce 80,9 mld. Kč (70,6 %), kraje 31,2 mld. Kč (76,1 %) a SFDI 11,1 mld. Kč (69,1 %).

Celostátní inkaso DPH dosáhlo 153,6 mld. Kč, t.j. 69,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 9,6 mld. Kč, t.j. o 6,7 %. Z této částky náleží státnímu rozpočtu 108,3 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 31,6 mld. Kč a do rozpočtů krajů bylo převedeno 13,7 mld. Kč.

Celostátní příjmy ze spotřebních daní dosáhly výše 90,8 mld. Kč, t.j. 72,0 %, a meziročně vzrostly o 3,6 mld. Kč, t.j. o 4,2 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 85,7 mld. Kč a na Státní fond dopravní infrastruktury 5,1 mld. Kč.

Na daních z příjmů právnických osob bylo celkem vybráno 103,8 mld. Kč, t.j. plnění rozpočtu na 83,2 %, při meziročním poklesu o 6,3 mld. Kč, t.j. o 5,8 %. Z toho státní rozpočet obdržel 73,3 mld. Kč, obcím bylo převedeno 21,3 mld. Kč a krajům 9,2 mld. Kč.

Celostátní daně z příjmů fyzických osob ve výši 98,6 mld. Kč byly plněny na 70,2 %, při meziročním poklesu o 6,8 mld. Kč, t.j. o 6,4 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 66,0 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 24,3 mld. Kč a kraje pak do svých rozpočtů získaly příjmy ve výši 8,3 mld. Kč.

Přehled celostátních daní je uveden v tabulce č. 6 v tabulkové části zprávy.

2.2. Pojistné na sociální zabezpečení

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 244,0 mld. Kč, což představuje 72,5 % rozpočtu a meziroční růst o 16,3 mld. Kč, t.j. o 7,1 %. Plnění rozpočtu je téměř na stejné úrovni jako bylo v loňském roce (o 0,1 procentního bodu vyšší) a meziroční dynamika je vyšší o 0,8 procentního bodu. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 200,9 mld. Kč, t.j. 72,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,4 mld. Kč, tj. o 7,1 %.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu na sociální dávky bylo za devět měsíců letošního roku záporné částkou 21,9 mld. Kč, což je již více než činí celoroční rozpočtovaný schodek (-6,6 mld. Kč).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace jsou v roce 2006 rozpočtovány ve výši 79,8 mld. Kč, t.j. o 31,0 mld. Kč (o 63,6 %) vyšší než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2005. Tento výrazný nárůst je ovlivněn především vyššími očekávanými přijatými dotacemi z EU. Rozpočet u neinvestičních přijatých dotací od EU vzrostl meziročně o 8,3 mld. Kč (o 8,1 mld. Kč u rozpočtu po změnách) a u investičních přijatých dotací od EU dokonce o 21,5 mld. Kč (o 21,7 mld. Kč u rozpočtu po změnách). Naopak kompenzační platby po vstupu ČR do EU klesají (rozpočet 2006 počítá s 6,0 mld. Kč, což je o 3,5 mld. Kč méně než v roce 2005). V průběhu roku také došlo ke změně zákona o státním rozpočtu (již zmíněný zákon č. 170/2006 Sb.), který zvýšil rozpočet přijatých dotací o 5 mld. Kč. V 1.-3. čtvrtletí roku 2006 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace celkové výše 85,4 mld. Kč, tj. 107,0 % rozpočtu. Vysoké plnění je ovlivněno nerozpočtovanými příjmy v rámci přijatých dotací ve výši 40,6 mld. Kč (viz dále - přijaté dotace). Bez těchto prostředků by plnění nedaňových a ostatních příjmů činilo 52,5 %.

Nedaňové příjmy - rozpočet 15,7 mld. Kč - tvoří především příjmy z úroků a realizace finančního majetku (3,3 mld. Kč), příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,2 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,4 mld. Kč) a od veřejných rozpočtů územní úrovně (0,5 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,2 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,1 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,9 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,7 mld. Kč), soudní poplatky (0,6 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč) a další. Za 1.-3. čtvrtletí roku 2006 dosáhly nedaňové příjmy podle údajů pokladního plnění státního rozpočtu 16,4 mld. Kč, tj. 104,9 % rozpočtu. Z nich např. příjmy z úroků a realizace finančního majetku (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) činily 3,1 mld. Kč (v tom 1,6 mld. Kč představovaly příjmy z alikvotních úrokových výnosů z prodeje emisí státních dluhopisů a 1,1 mld. Kč příjmy z dividend), dále příjmy z přebytku vzniklého z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za minulý rok 1,5 mld. Kč, přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) 1,4 mld. Kč, přijaté sankční platby 1,1 mld. Kč, odvody od původců radioaktivních odpadů 1,0 mld. Kč, splátky půjček ze zahraničí 0,7 mld. Kč (z nich 0,5 mld. Kč tvořilo inkaso z převzatých pohledávek ČSOB), soudní poplatky 0,6 mld. Kč a dobrovolné pojistné také 0,6 mld. Kč.

Do kapitálových příjmů - rozpočet 2,2 mld. Kč - patří především příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši 2,0 mld. Kč, které nebyly v roce 2005 rozpočtovány (jedná se o předpokládané příjmy z prodeje akcií ČEPS, a.s.) a 0,2 mld. Kč týkajících se příjmů z prodeje dlouhodobého majetku. Za 1.-3. čtvrtletí roku 2006 dosáhly kapitálové příjmy výše2,2 mld. Kč, tj. 99,3 % rozpočtu. Z toho přes 0,8 mld. Kč tvořily příjmy plynoucí z majetkové účasti státu ve společnosti ČEPS, a.s. Zbylou část tvoří především příjmy z prodeje pozemků a jiných nemovitostí.

V rámci přijatých dotací - rozpočet 61,9 mld. Kč - jsou rozpočtovány již zmíněné prostředky související s přijetím zákona č. 170/2006 Sb. (5,0 mld. Kč) a prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie. Patří sem neinvestiční dotace přijaté od EU (rozpočet po změnách ve výši téměř 28,0 mld. Kč), investiční dotace přijaté od EU (23,0 mld. Kč) a kompenzační platby (6,0 mld. Kč). V 1.-3. čtvrtletí roku 2006 dosáhly přijaté dotace výše 66,8 mld. Kč, tj. 107,9 % rozpočtu. Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vyplývají přijaté dotace od EU (investiční i neinvestiční) ve výši 16,7 mld. Kč, tj. 32,8 % rozpočtu (50,9 mld. Kč), což je o 7,0 mld. Kč více než v roce 2005. Přijaté kompenzační platby dosáhly 4,8 mld. Kč, tj. 79,4 % rozpočtu, a jsou meziročně o 2,7 mld. Kč nižší. Z 5,0 mld. Kč (schválených zákonem 170/2006 Sb. a určených na řešení problémů souvisejících s letošními povodněmi) bylo do příjmů kapitoly VPS zatím převedeno 4,7 mld. Kč. Vysoké plnění rozpočtu přijatých dotací ovlivnily především nerozpočtované příjmy, a to zejména převody prostředků z fondů organizačních složek státu (především z rezervních fondů) do příjmů kapitol ve výši 35,2 mld. Kč a také převody prostředků z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS ve výši 5,4 mld. Kč.

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací za 1.-3. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (t.j. koncem měsíce října).

3. Výdaje státního rozpočtu

Výdaje státního rozpočtu na rok 2006 schválené zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb., představují celkem963,8 mld. Kč a proti korigovanému rozpočtu roku 2005, tj. schválenému rozpočtu upravenému na v tomto roce platné rozpočtové určení daní, jsou vyšší o 75,3 mld. Kč, tj. o 8,5 %.

V roce 2006 jsou podle nové metodiky příjmem státního rozpočtu finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie vztahující se ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, které mají krýt příslušný rozpočtový výdaj bez ohledu na právní formu příjemce, a to v celkové výši 33,6 mld. Kč; do roku 2005 se takto postupovalo v případech, kdy příjemcem byla organizační složka státu a u operačních programů Rozvoj lidských zdrojů a Průmysl a podnikání - v roce 2005 byly na financování společných programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti z rozpočtu EU rozpočtovány celkem 5,4 mld. Kč (změna finančních toků z rozpočtu EU se netýká předvstupních nástrojů, přechodného nástroje Transition Facility a komunitárních programů).

Z celkové rozpočtované částky výdajů na rok 2006 představují běžné výdaje 869,5 mld. Kč při předpokládaném růstu o 46,7 mld. Kč, tj. o 5,7 %, proti korigovanému rozpočtu roku 2005. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v objemu téměř 94,3 mld. Kč při meziročním plánovaném navýšení o 28,5 mld. Kč, tj. o 43,4 %.

Ve srovnání se skutečností roku 2005 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu vyšší téměř o 41,0 mld. Kč, tj. o 4,4 %, z toho na běžné výdaje připadá navýšení o 25,7 mld. Kč (o 3,1 %) a na kapitálové výdaje o 15,3 mld. Kč (o 19,3 %).

Výdaje, které stát musí uhradit na základě platných zákonných předpisů nebo mezinárodních dohod a smluv (tzv. mandatorní výdaje) jsou ve státním rozpočtu zahrnuty v částce502,0 mld. Kč, tj. 52,1 % celkových rozpočtovaných výdajů. Z toho 362,6 mld. Kč je určeno na sociální transfery (vč. 263,5 mld. Kč na důchody, 33,8 mld. Kč na dávky státní sociální podpory, 30,9 mld. Kč na dávky nemocenského pojištění, 16,0 mld. Kč na dávky sociální péče atd.). Na platbu státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybranou skupinu obyvatel je ve schváleném rozpočtu vyčleněno 36,3 mld. Kč, na příspěvek na podporu stavebního spoření 15,4 mld. Kč, na státní příspěvek k penzijnímu připojištění téměř 4,0 mld. Kč, na výdaje na dluhovou službu 33,9 mld. Kč, na odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30,3 mld. Kč, atd. Finanční prostředky určené zejména na zabezpečení chodu a obrany státu (tzv.quasi mandatorní výdaje) jsou rozpočtovány v částce 211,3 mld. Kč a další prostředky nutné k zajištění provozu a plnění úkolů jednotlivých kapitol státního rozpočtu (neinvestiční nákupy a související výdaje) v částce 62,6 mld. Kč. Dotace krajům a obcím (bez sociálních dávek) jsou rozpočtovány ve výši 118,4 mld. Kč a dotace státním fondům ve výši43,0 mld. Kč (z toho Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 25,9 mld. Kč bez správních výdajů a Státnímu fondu dopravní infrastruktury 17,0 mld. Kč).

Schválený a k 30.6.2006 o rozpočtová opatření upravený rozpočet výdajů, jejich pokladní plnění za období leden až září (vč. srovnání s předchozím rokem) ukazuje následující tabulka:

v mld. Kč
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU 2005 2006 Index
skutečnost
2006/2005
Skutečnost
leden-září
% plnění
SR za
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
SR za
leden-září
1 2 3 4 5 5:4 5:1
VÝDAJE celkem 608,32 68,5 963,79 963,79 672,01 69,7 110,5
běžné výdaje 572,85 69,7 869,54 868,79 623,23 71,7 108,8
z toho:
- platy a ostatní platby za provedenou práci
a pojistné 55,24 61,8 91,06 90,51 57,61 63,7 104,3
- neinv. dotace podnikatelským subjektům 21,48 92,1 23,51 24,10 11,15 46,3 51,9
- neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojištění 26,76 78,8 36,28 39,01 34,67 88,9 129,6
- neinvestiční transfery státním fondům 8,62 34,4 27,77 29,96 12,50 41,7 145,0
- neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 76,58 76,3 106,81 110,79 81,77 73,8 106,8
- neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 28,62 71,1 43,96 46,34 32,25 69,6 112,7
- sociální dávky 249,13 76,6 343,09 342,96 265,94 77,5 106,7
z toho:
důchody 189,61 77,2 263,51 263,47 204,26 77,5 107,7
pasivní politika zaměstnanosti 5,38 71,7 7,30 7,25 5,63 77,7 104,6
ostatní dávky 29,13 78,6 38,45 38,41 30,29 78,9 104,0
dávky státní sociální podpory 25,01 71,5 33,83 33,80 25,77 76,2 103,0
- aktivní politika zaměstnanosti 2,75 47,2 7,71 8,09 3,46 42,8 125,8
- prostředky na insolventnost 0,12 48,0 0,30 0,27 0,15 55,6 125,0
- odvody do rozpočtu EU 18,39 67,3 30,34 30,34 19,63 64,7 106,7
- kapitola Státní dluh 18,25 54,2 34,18 33,90 23,29 68,7 127,6
kapitálové výdaje 35,47 53,0 94,25 95,00 48,78 51,3 137,5
z toho:
- investiční nákupy a související výdaje 8,30 41,6 22,22 21,79 10,99 50,4 132,4
- investiční transfery veř.rozp. územní úrovně 1,04 11,0 11,56 15,86 1,40 8,8 134,6
- investiční dotace podnikatelským subjektům 1,25 20,0 6,15 6,79 1,54 22,7 123,2
- investiční dotace příspěvkovým organizacím 6,05 22,9 18,05 17,70 6,21 35,1 102,6

*) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření k 30.6.2006

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu dosáhlo ke konci září roku 2006 672,0 mld. Kč, tj. 69,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 10,5 % (o 63,7 mld. Kč). Čerpáno tak bylo o 43,8 mld. Kč méně než ukazuje 9-ti měsíční alikvota celoročního rozpočtu. Ve stejném období předchozího roku byly výdaje čerpány na 68,5 % korigovaného rozpočtu, když meziroční navýšení při korekci skutečnosti období leden-září 2004 na podmínky rozpočtového určení daní roku 2005 dosáhlo 3,6 %, tj. 20,9 mld. Kč.

Podíl čerpání jednotlivých druhů rozpočtových výdajů byl tak jako v předchozích letech ve sledovaném období rozdílný. Bylo dosaženo vyššího čerpání běžných výdajů (71,7 % upraveného rozpočtu) proti výdajům kapitálovým (51,3 % upraveného rozpočtu - plnění se zde již tradičně soustřeďuje do závěrečných měsíců roku vzhledem k uvolňování prostředků až po výběrových řízeních a delší době trvání dodávek). V roce 2005 bylo ke konci září čerpáno 69,7 % korigovaného rozpočtu běžných výdajů a 53,0 % korigovaného rozpočtu kapitálových výdajů.

Strukturu výdajů státního rozpočtu ke konci září 2006 ukazuje následující graf:

Běžné výdaje dosáhly celkem 623,2 mld. Kč a byly plněny na 71,7 % upraveného rozpočtu, ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 vzrostly o 8,8 %, tj. o 50,4 mld. Kč, když došlo k meziročnímu růstu u všech výdajových položek s výjimkou převodu do fondu státních záruk a výdajů na státní příspěvek na podporu stavebního spoření.

Nejvýznamnější část prostředků 42,7 % běžných výdajů a 39,6 % celkových výdajů státního rozpočtu byla čerpána v sociální oblasti, kde došlo k řadě legislativních změn majících dopad na výši výdajů. Sociální dávky dosáhly 265,9 mld. Kč, tj. 77,6 % upraveného rozpočtu při meziročním růstu o 16,8 mld. Kč, tj. o 6,7 % (za první tři čtvrtletí roku 2005 dosáhlo meziroční navýšení 4,8 %, tj. 11,4 mld. Kč, při plnění rozpočtu nižším o 1,0 procentní bod).

V uvedených výdajích převažovaly výdaje na důchody, které dosáhly 204,3 mld. Kč, tj. 77,5 % upraveného rozpočtu, a byly proti stejnému období roku 2005 vyšší o 7,7 %, tj. téměř o 14,7 mld. Kč, což představovalo o 0,3 procentního bodu vyšší plnění rozpočtu a o 1,5 procentního bodu nižší meziroční růst než za stejné období roku 2005. Zvýšení výdajů na důchody bylo ovlivněno nejen jejich valorizací, realizovanou k 1. lednu 2006 nařízením vlády č. 415/2005 Sb. (procentní výměra se zvýšila o 6 % procentní výměry u důchodů přiznaných před 1.1.1996 a o 4 % procentní výměry u důchodů přiznaných od 1.1.1996 do 31.12.2005 vždy od splátky důchodu po 31.12.2005, základní výměra se zvýšila o 70,- Kč na 1 470,- Kč měsíčně od splátky důchodu po 31.12.2005). Částečné invalidní důchody nejsou od 1.2.2006 kráceny v závislosti na výši příjmu z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu (zákon č. 24/2006 Sb.), od 1.7.2006 dochází k úpravě u vdovských důchodů přiznaných před 1.1.1996, kde mj. není výše tohoto důchodu omezena souběhem jiného důchodu (zákon č. 267/2006 Sb.). Rovněž došlo k nárůstu počtu osob pobírajících důchodové dávky, který nebyl ve státním rozpočtu v plné míře předpokládán. Vliv na výši výdajů z rozpočtu roku 2006 v této oblasti měla také záloha České poště čerpaná koncem roku 2005 na výplatu důchodů počátkem ledna 2006 (800 mil. Kč místo předpokládaných 3,6 mld. Kč).

Na ostatní sociální dávky1) bylo vynaloženo téměř 30,3 mld. Kč, tj. 78,9 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 4,0 % (téměř o 1,2 mld. Kč). V roce 2005 se, po odečtení vlivu výplaty jednorázového příspěvku důchodci v roce 2004 ve výši 1 000,- Kč jako sociální opatření ve vztahu ke změně zákona o DPH (celkem 2,7 mld. Kč), výdaje na ostatní dávky meziročně zvýšily o 1,9 mld. Kč, tj. o 7,0 %. Vliv na výši dávek závisejících na mzdě měla jednak úprava částky pro stanovení denního vyměřovacího základu u dávek nemocenského pojištění od 1.1.2006 (zvýšení ze 480,- Kč na 510,- Kč a z 690,- Kč na 730,- Kč; nařízení vlády č. 417/2005 Sb.), jednak zvýšení minimální mzdy od 1.1.2006 do 30.6.2006 ze 7 185,- Kč na 7 570,- Kč za měsíc u zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou, resp. ze 42,50 Kč na 44,70 Kč za hodinu odpracovanou zaměstnancem v rámci stanovené pracovní doby a od 1.7.2006 na 7 955,- Kč měsíčně, resp. na 48,10 Kč za hodinu (nařízení vlády č. 513/2005 Sb.).

Dávky státní sociální podpory2) čerpané v celkové výši 25,8 mld. Kč (76,2 % upraveného rozpočtu) se meziročně zvýšily o 3,0 %, tj. téměř o 0,8 mld. Kč. Meziroční srovnání stejného období roku 2005 s rokem 2004 po odečtení jednorázově v roce 2004 vyplaceného příspěvku dítěti (2 000,- Kč) v celkové částce téměř 3,9 mld. Kč (sociální kompenzace ke změně zákona o DPH) dosáhlo navýšení 0,8 %, tj. 0,2 mld. Kč. Některé dávky - přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení - jsou poskytovány v závislosti na příjmu rodiny; základem pro stanovení nároku a pro výši dávek, vč. hranice příjmů občana či rodiny, je životní minimum, k jehož valorizaci došlo k 1.1.2006 (nařízení vlády č. 505/2005). Na druhé straně se od 1.1.2006 zvýšila měsíční i hodinová minimální mzda. Na výši dávek státní sociální podpory měly vliv i další změny, např. od října roku 2005 byla zavedena dávka - příspěvek na péči o dítě v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (jako dávka státní sociální podpory zrušena od června 2006 a převedena do státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovaného v rámci sociálně právní ochrany dětí); od února 2006 se změnily podmínky pro výplatu rodičovského příspěvku týkající se návštěvy jeslí, mateřských škol a jiných předškolních zařízení; od dubna 2006 se zvýšily násobky životního minima pro výpočet porodného; od června 2006 došlo ke změně výpočtu odměny pěstouna u dávek pěstounské péče. Byla také zavedena nová dávka - příspěvek na školní pomůcky ve výši 1 000,- Kč (nárok na ni vzniká k 1. červnu dítěti nastupujícímu do 1. třídy, pokud bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě za měsíc květen).

Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti) dosáhly 5,6 mld. Kč, tj. 77,7 % upraveného rozpočtu, a meziročně se zvýšily o 4,7 %, tj. cca o 0,25 mld. Kč. Ke konci září 2005, kdy čerpání celoročního rozpočtu bylo nižší o 6,0 procentního bodu, se meziročně snížily o 1,6 %, tj. o 0,1 mld. Kč. Míra registrované nezaměstnanosti k 30.9.2006 vypočtená z dosažitelných uchazečů o zaměstnání činila 7,8 %, ke stejnému datu roku 2005 to bylo 8,8 % a roku 2004 pak 9,1 %; počet evidovaných nezaměstnaných dosáhl 454,2 tis. osob (503,4 tis. osob v roce 2005, v roce 2004 to bylo 530,2 tis. osob).

Podíl výdajů jednotlivých druhů sociálních dávek na celkových výdajích sociálních dávek je následující:

Náklady státu na aktivní politiku zaměstnanosti3) za 1. - 3. čtvrtletí 2006 činily téměř 3,5 mld. Kč a byly proti stejnému období roku 2005 vyšší o 26,0 %, tj. o 0,7 mld. Kč. Čerpáno bylo 42,8 % upraveného rozpočtu, tj. o 4,8 procentního bodu méně než v roce 2005. Výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů poskytované podle zákona č. 118/2000 Sb. dosáhly ke konci 3. čtvrtletí 2006 částky 153 mil. Kč při meziročním růstu o 27,2 %, tj. o 31 mil. Kč, a plnění upraveného rozpočtu bylo na 48,0 %.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné byly ke konci září 2006 čerpány ve výši 57,6 mld. Kč, tj. na 63,7 % upraveného rozpočtu, při meziročním růstu o 2,4 mld. Kč, tj. o 4,3 % (upravený rozpočet roku 2006 ke skutečnosti roku 2005 předpokládá růst o 4,8 %). Nízké plnění celoročního rozpočtu souvisí s posunem zúčtování platů (lednové platy jsou zúčtovány v únoru atd., k vyrovnání dochází až v prosinci), meziroční nárůst pak se zvýšením platů ústavních činitelů a soudců v souvislosti s novelou zákona č. 236/1995 Sb. a se zvýšením tarifních platů v souvislosti s novelami nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím byly uvolněny ve výši 32,2 mld. Kč, tj. 69,6 % upraveného rozpočtu (čerpání rozpočtu roku 2005 bylo k 30.9. o 1,3 procentního bodu vyšší). Meziroční zvýšení činilo 2,7 %, tj. o 3,6 mld. Kč. Schválený rozpočet počítá s navýšením proti skutečnosti roku 2005 o 9,5 %, rozpočet po změnách o 15,5 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně byly čerpány ve výši 47,2 mld. Kč, tj. na 68,2 % upraveného rozpočtu. Z toho rozhodující objem připadl natransfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za nevýdělečně činné skupiny obyvatelstva. Na tento účel bylo vynaloženo téměř 34,7 mld. Kč (88,9 % upraveného rozpočtu) při meziročním růstu o 29,6 %, tj. o 7,1 mld. Kč. V této částce jsou zahrnuty i dvě předsunuté platby, provedené na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR) jako správce zvláštního účtu, a to v částce 3,0 mld. Kč v lednu a 2,5 mld. Kč v dubnu. K 30.9.2006 bylo vyrovnáno 1,5 mld. Kč v září a 1,25 mld. Kč v srpnu, o zbývající část budou postupně sníženy běžné měsíční platby státu ve 4. čtvrtletí roku 2006 - v prosinci 1,5 mld. Kč a v listopadu 1,25 mld. Kč (v předchozím roce byla poukázána VZP ČR, resp. do systému veřejného zdravotního pojištění, předsunutá platba ve výši 2,8 mld. Kč, která byla vyrovnána v červenci a prosinci téhož roku). Dalším vlivem na výši výdajů v této oblasti bylo od 1.1.2006 zvýšení měsíční platby státu za příslušnou osobu ze 481,- Kč na 513,- Kč, když ve schváleném rozpočtu roku 2006 bylo toto navýšení zapracováno. Z důvodu řešení finančních problémů systému veřejného zdravotního pojištění, především VZP ČR, byla nařízením vlády č. 29/2006 Sb. od 1.2.2006 měsíční platba státu dále zvýšena na 560,- Kč. Zákonem č. 117/2006 Sb. byl vyměřovací základ pro stanovení výše platby na kalendářní rok dán 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství stanovené pro účely tohoto zákona podle nové metodiky a platba státu za jednoho státního pojištěnce se tak pro rok 2006 od 1.4.2006 zvýšila na 636,- Kč/měsíc. Se zvýšeními od 1.2.2006 a následně od 1.4.2006 státní rozpočet nepočítal. Neinvestiční dotace státním fondům byly poskytnuty ve výši celkem 12,5 mld. Kč, tj. 41,7 % upraveného rozpočtu, a to prostřednictvím kapitoly Ministerstvo zemědělství Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (po vstupu ČR do EU byly tomuto fondu stanoveny kompetence k realizaci a financování Společné zemědělské politiky) a v roce 2006 nově i prostřednictvím kapitoly Ministerstvo dopravy Státnímu fondu dopravní infrastruktury (vzhledem k této skutečnosti nelze neinvestiční dotace státním fondům celkem meziročně srovnávat; údaje za jednotlivé fondy nejsou k 30.9. k dispozici). Nízké čerpání upraveného rozpočtu souvisí s předpokladem vyššího čerpání ve 4. čtvrtletí roku.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně byly čerpány v částce 81,8 mld. Kč (73,8 % upraveného rozpočtu) při meziročním zvýšení o 6,8 %, tj. o 5,2 mld. Kč (korigovaný rozpočet po změnách roku 2005 byl ke stejnému datu čerpán na 83,9 %). Z celku převod prostředků z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činil 53,3 mld. Kč, tj. o 4,7 % (o 2,4 mld. Kč) více než v roce 2005.

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídilo Ministerstvo financí k 1.1.2005 fond státních záruk (FSZ), prostřednictvím kterého hradí výdaje na realizaci státních záruk tak, že částku, kterou má zaplatit, převede z FSZ do příjmů státního rozpočtu a překročí o ni rozpočet příjmů i výdajů. V období leden-září 2006 tak do FSZ bylo převedeno 5,1 mld. Kč z rozpočtovaných 11,2 mld. Kč, tj. 45,4 % (v roce 2005 bylo ke konci září do FSZ převedeno 5,8 mld. Kč, tj. 26,3 % rozpočtu, a realizace státních záruk činila 5,2 mld. Kč). Narealizace státních záruk vč. úhrady závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb. bylo použito téměř 2,0 mld. Kč (další 3,1 mld. Kč připadlo na splátky jistin a úroků na realizaci státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury - vykazováno v položce neinvestiční dotace podnikatelským subjektům).

Státní podpora stavebního spoření poskytovaná podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, byla v období leden-září 2006 vyplacena ve výši 15,2 mld. Kč, tj. na 98,4 % rozpočtu (platby za předchozí rok jsou prováděny převážně v průběhu 2. čtvrtletí sledovaného roku). I když došlo k meziročnímu poklesu výdajů na tento produkt o 3,4 %, tj. o 526 mil. Kč, počet platných smluv na stavební spoření neustále stoupá (po novele zákona o stavebním spoření platné pro nově uzavřené smlouvy od 1.1.2004 došlo mj. ke snížení maximální roční státní podpory ze 4 500,- na 3 000,- Kč).

Státní příspěvek na důchodové připojištění poskytnutý v prvních 3 čtvrtletích roku 2006 činil téměř 3,0 mld. Kč, tj. 75,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,4 %, tj. o 351 mil. Kč. V roce 2005 meziroční zvýšení dosáhlo 13,9 %, tj. 320 mil. Kč, a rozpočet byl plněn na 80,9 %.

Odvody peněžních prostředků z vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie jako smluvní závazek vyplývající z členství ČR v EU dosáhly v 1. -3. čtvrtletí 2006 celkem 19,5 mld. Kč, tj. 64,6 % rozpočtu. Z toho na odvod podle daně z přidané hodnoty připadlo téměř 5,3 mld. Kč a odvod podle hrubého národního produktu 14,2 mld. Kč. Při vyšším celkovém objemu rozpočtovaných prostředků na rok 2006 o 10,3 % (2,8 mld. Kč) proti rozpočtu roku 2005 se tyto odvody za prvních 9 měsíců roku meziročně zvýšily o 5,8 %, tj. méně než o 1,1 mld. Kč. Z titulu potřeb prostředků na společnou zemědělskou politiku*) bylo v únoru odvedeno 2,4 dvanáctin schváleného rozpočtu, zatímco v lednu 2005 bylo z tohoto důvodu odvedeno 2,7 dvanáctin schváleného rozpočtu. Nižší čerpání rozpočtu bylo rovněž způsobeno skutečností, že v lednu 2006 byl odvod vlastních zdrojů ES snížen o přebytek úhrad do rozpočtu EU za rok 2005 cca o 1,0 mld. Kč. Příspěvek do Výzkumného fondu uhlí a oceli činil dalších 0,17 mld. Kč.

V kapitole Státní dluh bylo vynaloženo 23,3 mld. Kč, tj. 68,7 % upraveného rozpočtu, při meziročním růstu o 27,6 % (o 5,0 mld. Kč). K 30.9.2005 byl rozpočet plněn na 54,2 %. Čerpání finančních prostředků v průběhu roku souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

Státní rozpočet na rok 2006 stanovil rozsah kapitálových výdajů ve výši 94,2 mld. Kč, což představuje proti skutečnosti dosažené v roce 2005 o 19,2 % více. Meziroční nárůst kapitálových výdajů je významně ovlivněn metodickou změnou spočívající v tom, že do výdajů roku 2006 jsou zahrnuty i dotace poskytnuté na financování programů z fondů Evropské unie v rozpočtované výši 18,15 mld. Kč; ve stejném objemu jsou zároveň tyto prostředky obsaženy i v příjmech státního rozpočtu. Tímto opatřením se sleduje zvýšení úrovně kontroly alokací a efektivnosti použití prostředků poskytnutých z rozpočtu EU.

Převážná většina kapitálových výdajů souvisí s financováním programů reprodukce a provozování majetku, na které je rozpočtem určeno celkem 79,4 mld. Kč. Z této částky připadá 16,9 mld. Kč na rozvoj a obnovu materiálně technické základny armády, 12,4 mld. Kč na podporu regionálního rozvoje, 10,9 mld. Kč na podporu opatření v ochraně životního prostředí, 4,8 mld. Kč na rozvoj a obnovu regionálních škol, 3,1 mld. Kč ve prospěch vysokých škol apod. Na splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů se státní zárukou, jejich úrokové náklady a odměny ČKA a ČMZRB jsou v kapitole VPS určeny prostředky ve výši 4,2 mld. Kč (fond státních záruk).

Na financování programů se významnou měrou podílejí i úvěry přijaté Českou republikou od EIB, jejichž čerpání se v roce 2006 očekává v celkové výši 9,2 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny zejména na výstavbu dálnic (D8, D11, obchvat Plzně, pražský okruh - celkem 7,3 mld. Kč), na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně (téměř 1,0 mld. Kč), na odstraňování následků povodní 2002 a protipovodňovou prevenci (0,5 mld. Kč) a na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV (0,4 mld. Kč).

Z věcného hlediska by v roce 2006 měla být dále zvýrazněna změna v přístupu resortů k reprodukci majetku ve státním vlastnictví, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav.

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech čtvrtletích roku 2006 ve výši 48,8 mld. Kč představovalo pouze 51,3 % upraveného rozpočtu (obvyklá dlouhodobě vykazovaná úroveň) a bylo o 22,4 mld. Kč pod třemi čtvrtinami rozpočtované hodnoty. Meziročně se kapitálové výdaje zvýšily o 13,3 mld. Kč, tj. o 37,5 %. Podrobnější plnění kapitálových výdajů za 1. až 3. čtvrtletí bude známo po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce října).

Z celkového objemu prostředků získaných z úvěrů od Evropské investiční banky na financování projektů rozpočtovaných ve výši přes 9,2 mld. Kč bylo ke konci září 2006 čerpáno celkem téměř 3,9 mld. Kč (ve stejném období roku 2005 bylo čerpáno 6,8 mld. Kč z celkem rozpočtovaných 11,8 mld. Kč). Z toho na výstavbu dálnice D8 2,6 mld. Kč, na české dálnice B (část úseku D11) 557 mil. Kč, na silniční okruh Prahy - část jihozápadní 237 mil. Kč, na rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně 205 mil. Kč, na dálniční obchvat Plzně 137 mil. Kč, na prevenci před povodněmi 133 mil. Kč a na odstraňování povodňových škod z roku 2002 částka 28 mil. Kč.


1) dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), zvýšení důchodů pro bezmocnost, výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru a další
2) přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné
3) výdaje na rekvalifikaci, na veřejně prospěšné práce, na společensky účelná pracovní místa, na podporu zaměstnávání zdravotně postižených občanů, na investiční pobídky
*) podle článku 10(3) nařízení Rady 1150/2000 může Komise požádat s ohledem na platební situaci a zvláštní potřeby vyplácení prostředků ze záruční sekce EZOZF o úhradu ve výši až 2 měsíčních splátek předem. O předem poskytnuté prostředky jsou snižovány měsíční splátky v následujících měsících, tj. splátky jsou nižší než 1/12 rozpočtu.

B. Zpráva o řízení státního dluhu v 1.-3. čtvrtletí roku 2006

1. Vývoj státního dluhu
2. Výdaje kapitoly státní dluh
3. Dluhová strategie a řízení rizik
4. Řízení likvidity státní pokladny

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2006

1. Vývoj státního dluhu

V 1.-3. čtvrtletí roku 2006 došlo ke zvýšení státního dluhu o 55,2 mld. Kč z 691,2 mld. Kč na 746,3 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí roku 2006 se dluh zvýšil o 8,0%.

Při zvýšení státního dluhu z 691,2 mld. Kč na 746,3 mld. Kč se vnitřní státní dluh zvýšil o 44,9 mld. Kč a vnější státní dluh se zvýšil o 10,2 mld. Kč.

Přehled o vývoji státního dluhu v 1.-3. čtvrtletí roku 2006 podává následující tabulka:

v mil. Kč
Stav
1.1.2006
Výpůjčky
(a)
Splátky
(b)
Kurzové
rozdíly
(c)
Změna
(a-b+c)
Stav
30.9.2006
STÁTNÍ DLUH CELKEM 691 176 213 326 157 596 -572 55 158 746 333
Vnitřní dluh 581 752 202 512 157 563 44 949 626 701
Státní pokladniční poukázky 94 249 105 198 127 563 -22 365 71 884
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 487 503 97 314 30 000 67 314 554 817
Vnější dluh 109 424 10 814 33 -572 10 209 119 633
Zahraniční emise dluhopisů 78 874 6 248 -564 5 684 84 558
Půjčky od EIB 29 732 4 566 4 566 34 298
Směnky pro úhradu účasti u IBRD a EBRD 818 33 -8 -41 777

Státní výpůjčky v 1.-3. čtvrtletí roku 2006 spočívaly převážně v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 22 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem výpůjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období objemu 105 198 mil. Kč.

V 1.-3. čtvrtletí roku 2006 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím trhu podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Dne 9. 1. 2006 byla vydána 5. tranše 44. emise 10letých dluhopisů v objemu 7 702 mil. Kč. Dne 16. 1. 2006 proběhlo vydání 3. tranše 47. emise 3letých dluhopisů v objemu 7 568 mil. Kč. Dne 13. 2. 2006 se uskutečnilo vydání 3. tranše 46. emise 15letých dluhopisů v objemu 5 626 mil. Kč. Dne 27. 2. 2006 byla vydána 4. tranše 45. emise 5letých dluhopisů v objemu 5 957 mil. Kč. Dne 8. 3. 2006 se uskutečnilo vydání 4. tranše 47. emise 3letých dluhopisů v objemu 5 375 mil. Kč. Dne 22. 3. 2006 proběhlo vydání 4. tranše 46. emise 15letých dluhopisů v objemu 5 988 mil. Kč. Dne 10. 4. 2006 byla vydána 5. tranše 45. emise 5letých dluhopisů v objemu 5 222 mil. Kč. Dne 24. 4. 2006 proběhlo vydání 6 .tranše 44. emise 10letých dluhopisů v objemu 6 751 mil. Kč. Dne 15. 5. 2006 se uskutečnilo vydání 5. tranše 47. emise 3letých dluhopisů v objemu 6 861 mil. Kč. Dne 29. 5 .2006 byla vydána 5. tranše 46. emise 15letých dluhopisů v objemu 6 857 mil. Kč. Dne 12. 6. 2006 proběhlo vydání 6. tranše 45. emise 5letých dluhopisů v objemu 6 242 mil. Kč. Dne 26. 6. 2006 se uskutečnilo vydání 7. tranše 44. emise 10letých dluhopisů v objemu 4 400 mil. Kč. Dne 24. 7. 2006 byla vydána 6. tranše 47. emise 3letých dluhopisů v objemu 6 546 mil.Kč. Dne 28. 8. 2006 proběhlo vydání 7. tranše 45. emise 5letých dluhopisů v objemu 5 771 mil. Kč. Dne 11. 9. 2006 se uskutečnilo vydání 8. tranše 45. emise 5letých dluhopisů v objemu 5 100 mil. Kč. Dne 18. 9. 2006 byla vydána 6. tranše 46. emise 15letých dluhopisů v objemu 5 346 mil.Kč. Celkově tak emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu dosáhly v 1.-3. čtvrtletí roku 2006 objemu 97 314 mil. Kč:

Číslo emise a tranše Datum tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem tranše
(mil. Kč)
Částka získaná
primární aukcí
(mil. Kč)
Roční
kupón
(%)
Výnos do
splatnosti
(% pa)
44, 5. tranše 9.1.2006 11.4.2015 7 702,21 7 864,27 3,80 3,53
47, 3. tranše 16.1.2006 26.9.2008 7 568,23 7 463,79 2,30 2,84
46, 3. tranše 13.2.2006 12.9.2020 5 626,45 5 607,56 3,75 3,78
45, 4. tranše 27.2.2006 18.10.2010 5 957,02 5 861,07 2,55 2,92
47, 4. tranše 13.3.2006 26.9.2008 5 375,33 5 316,10 2,30 2,75
46, 4. tranše 27.3.2006 12.9.2020 5 988,47 5 881,43 3,75 3,91
45, 5. tranše 10.4.2006 18.10.2010 5 221,84 5 047,22 2,55 3,35
44, 6. tranše 24.4.2006 11.4.2015 6 751,18 6 718,25 3,80 3,87
47, 5. tranše 15.5.2006 26.9.2008 6 861,20 6 753,93 2,30 2,99
46, 5. tranše 29.5.2006 12.9.2020 6 857,26 6 529,35 3,75 4,20
45, 6. tranše 12.6.2006 18.10.2010 6 241,94 5 997,87 2,55 3,53
44, 7. tranše 26.6.2006 11.4.2015 4 400,10 4 284,96 3,80 4,16
47, 6. tranše 24.7.2006 26.9.2008 6 545,76 6 396,96 2,30 3,40
45, 7. tranše 28.8.2006 18.10.2010 5 770,50 5 569,82 2,55 3,47
45, 8. tranše 11.9.2006 18.10.2010 5 100,00 4 914,36 2,55 3,52
46, 6. tranše 18.9.2006 12.9.2020 5 346,08 5 089,97 3,75 4,21

Dne 16. ledna 2006 vydala Česká republika 1. emisi jenových bondů v objemu 30 mld. JPY, s dobou splatnosti 30 let a s kupónovou sazbou 2,75% pa. Dluhopisy byly vydány na doručitele, každý v nominální hodnotě 1 mil. JPY, přičemž se jednalo o soukromé umístění dluhopisů u jediného investora. Emise tohoto dluhopisu byla vydána při pari a kupón této emise byl zajištěn úrokovým swapem.

Finanční prostředky získané prodejem jak emisí SPP, tak emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů sloužily ke splátkám jistin dlouhodobého státního dluhu, ke krytí schodků státního rozpočtu a k úhradě ztráty České konsolidační agentury. Ministerstvo financí emitovalo v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2006 státní střednědobé dluhopisy podle zákona č.5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003. Tato úhrada činila za 1.-3. čtvrtletí roku 2006 celkem 15 mld. Kč, přičemž z této částky bylo 5 mld. Kč financováno z výnosu prodeje 4. tranše 45. emise státních střednědobých dluhopisů, 3 mld. Kč z výnosu prodeje 5. tranše 45. emise státních střednědobých dluhopisů, 3 mld. Kč z výnosu prodeje 5. tranše 47. emise státních střednědobých dluhopisů a 4 mld. Kč z výnosu prodeje 6. tranše 45. emise státních střednědobých dluhopisů.

Prémie emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů bylo v 1.-3. čtvrtletí roku 2006 dosaženo pouze v případě 1 z 16 tranší emitovaných na domácím trhu, přičemž její výše dosáhla 162 mil. Kč. Pro srovnání, v 1.-3. čtvrtletí roku 2005 dosáhly prémie výše 1 995 mil. Kč. Prémie emisí státních dluhopisů jsou příjmem státního rozpočtu, a sice kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Naproti tomu suma diskontů dosáhla v 1.-3. čtvrtletí roku 2006 výše -2 179 mil. Kč. Tato nepříznivá skutečnost byla způsobena vyšší úrovní úrokových sazeb na kapitálovém trhu ve srovnání s obdobím, kdy byly stanovovány kupónové sazby většiny emisí, jejichž tranše byly v 1.-3. čtvrtletí roku 2006 vydávány.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1.-3. čtvrtletí roku 2006 o 50 632 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 660 626 mil. Kč na 711 258 mil. Kč. Tento objem vzrostl v 1.- 3. čtvrtletí roku 2006 na 107,7% v porovnání se začátkem roku.

Kromě výpůjček emisemi státních dluhopisů se v 1.-3. čtvrtletí 2006 čerpaly půjčky od Evropské investiční banky (EIB) v celkové výši 4 566 mil.Kč:

15. března 2006 pátá tranše půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 170 mil. Kč, 3. května 2006 první tranše půjčky na výstavbu dálnice D8 - B ve výši 1 760 mil. Kč, 15. června 2006 třetí tranše půjčky na výstavbu dálnic B ve výši 367 mil. Kč, 17. července 2006 první tranše půjčky na výstavbu jihozápadní části A Pražského okruhu ve výši 428 mil. Kč, 17. července 2006 druhá tranše půjčky na výstavbu dálnice D8 - B ve výši 1 500 mil. Kč a 17. července 2006 šestá tranše půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 342 mil. Kč.

Stav půjček od EIB se tak v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2006 zvýšil z 29 732 mil. Kč na 34 298 mil. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Trend výnosů v aukcích SPP byl v 1.-3. čtvrtletí 2006 zhruba do poloviny 1. čtvrtletí klesající, poté dochází k růstu výnosů do splatnosti, a to na obou koncích výnosové křivky. Zatímco počátkem ledna činil průměrný výnos SPP s původní dobou do splatnosti 13 týdnů 2,08 % pa, v polovině února poklesl na 1,84% pa, avšak počátkem září činil 2,25 % pa. Průměrný výnos SPP s původní dobou do splatnosti 26 týdnů se zvýšil z 2,00 % pa na počátku února na 2,78 % pa na konci září. Průměrný výnos SPP s původní dobou do splatnosti 39 týdnů vzrostl z 2,12% pa na počátku února na 2,64 % pa na konci července. Průměrný výnos SPP s původní dobou do splatnosti 52 týdnů se zvýšil z 2,27% pa v polovině ledna na 2,67 % pa v polovině července (na počátku září tento výnos mírně poklesl na 2,65 % pa).

Výnos 3. tranše 3leté 47. emise činil v polovině ledna 2,84 % pa, poté v polovině března u 4. tranše této emise výnos poklesl na 2,75% pa. V polovině května pak výnos 5. tranše této emise činil 2,99 % pa, na konci července pak u 6. tranše vystoupil na 3,40 % pa, tj. o 65 bazických bodů oproti březnu.

Výnos 5leté 45. emise rostl z úrovně 2,92 % pa u 4. tranše na konci února přes hodnotu 3,35 % pa na počátku dubna u 5. tranše na úroveň 3,53% pa v polovině června u 6. tranše, tj. celkem o 61 bazických bodů oproti únoru. Poté došlo k mírnému poklesu na konci srpna u 7. tranše na 3,47 % pa a následnému mírnému růstu v polovině září u 8. tranše na 3,52 % pa.

Výnos 5. tranše 10leté 44. emise SDD činil na počátku ledna 3,53% pa. Výnos 6. tranše této emise vzrostl ke konci dubna na 3,87 % pa. K dalšímu růstu pak došlo u výnosu 7. tranše této emise, kdy ke konci června tento činil 4,16 % pa. Celkově tak došlo k růstu průměrného výnosu do splatnosti o 63 bazických bodů.

Výnos 3. tranše 15leté 46. emise SDD činil v polovině února 3,78% pa, výnos 4. tranše této emise pak na konci března vzrostl na 3,91 % pa. Výnos 5. tranše této emise činil na konci května 4,20 % pa a výnos 6. tranše této emise v polovině září pak 4,21 % pa, což znamená růst o 43 bazických bodů oproti únoru.

2. Výdaje kapitoly Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh. Příjmy kapitoly Státní dluh (dále kapitola) byly rozpočtovány v nulové výši, přičemž skutečné příjmy kapitoly byly rovněž nulové.

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v 1.- 3. čtvrtletí roku 2006 podává následující tabulka.

v mil. Kč
Ukazatel Skutečnost
1.-3. čtvrtletí 2005
Rozpočet 2006 Skutečnost
1.-3. čtvrtletí 2006
%
Plnění
Index
2006/2005
(%)
Schválený vč. všech
změn
1 2 3 4 5 5:04 5:02
Výdaje kapitoly celkem 18 249 34 183 33 837 23 291 68,8 127,6
1. Úrokové výdaje celkem 18 203 33 883 33 540 23 243 69,3 127,7
na vnitřní dluh 16 219 28 933 28 590 20 482 71,6 126,3
z toho:
Na státní pokladniční poukázky 1 687 3 679 3 336 1 544 46,3 91,5
Na středně- a dlouhodobé dluhopisy 14 532 25 254 25 254 18 938 75,0 130,3
na vnější dluh 1 984 4 950 4 950 2 762 55,8 139,2
z toho:
Na eurobondy 1 635 3 810 3 810 2 274 59,7 139,1
Na půjčky od EIB 348 1 140 1 140 488 42,8 140,0
2. Poplatky 46 300 297 48 16,0 103,4

Tyto výsledky kapitoly v 1.-3. čtvrtletí 2006 znamenají, že zvýšení státního dluhu o 8% z 691,2 mld. Kč (konec roku 2005) na 746,3 mld. Kč na konci 3. čtvrtletí 2006 bylo spojeno s výrazným růstem jak celkových tak úrokových výdajů v 1.-3. čtvrtletí 2006 oproti stejnému období roku 2005. Výdaje kapitoly za 1.-3. čtvrtletí 2006 vzrostly meziročně ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2005 o 27,6%, což činilo 5 042 mil. Kč. Výdaje kapitoly jsou ve srovnání s rozpočtem po změnách o 6,2 procentního bodu pod alikvotou pro 1.-3. čtvrtletí roku 2006.

Celkové výdaje kapitoly v 1.-3. čtvrtletí 2006 dosáhly výše 23 291 mil. Kč, což představuje 68,8% výdajů rozpočtovaných pro rok 2006. Úrokové výdaje činily 23 243 mil. Kč, poplatky 48 mil. Kč.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (20 482 mil. Kč). Tyto úrokové výdaje jsou složeny z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2006 výše 1 544 mil. Kč oproti 1 687 mil. Kč ve stejném období roku 2005. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky jsou také výdaje z titulu příslušných úrokových swapů1. V 1.-3. čtvrtletí 2006 činily tyto výdaje 225 mil. Kč oproti 90 mil. Kč ve stejném období roku 2005. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2006 výše 18 938 mil. Kč oproti 14 532 mil. Kč ve stejném období roku 2005.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 2 762 mil. Kč oproti 1 984 mil. Kč v 1.-3. čtvrtletí 2005 tvořily úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 488 mil. Kč a úroky první a druhé emise eurobondů České republiky ve výši 2 274 mil. Kč. Tato částka zahrnuje také dopad úrokových swapů pro zajištění uvedených emisí proti devizovému riziku.

Na úrokové výdaje působily dva zásadní faktory: za prvé, dlouhodobý růst státního dluhu, a za druhé, vzestupný trend úrokových sazeb v 1.-3. čtvrtletí 2006.

Na peněžním trhu byla úroková sazba 6měsíční emise SPP 2,00 % pa v únoru. Při vzestupném trendu těchto sazeb dosáhla sazba 6měsíční emise SPP 2,78 % pa koncem září. Rovněž vývoj úrokových sazeb na kapitálovém trhu zaznamenal dlouhodobý vzestupný trend. V důsledku celkově vyšších úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s minulostí byly střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy prodávány s diskonty s výjimkou jediné aukce konané 4. ledna, ve které byla dosažena prémie 162 mil. Kč. Diskonty z prodeje střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činily -2 179 mil. Kč ve srovnání s -167 mil. Kč v 1.- 3. čtvrtletí 2005.

Úrokové výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) se v porovnání s předchozím obdobím zvýšily o 40% zejména v důsledku výrazného navyšování těchto půjček. Současně však i na tyto výdaje působí dlouhodobý vzestup úrokových sazeb na peněžním trhu.

V 1.- 3. čtvrtletí 2006 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 48 mil. Kč, což je 16% rozpočtované částky. Ve srovnání s 1.-3. čtvrtletí 2005 se poplatky zvýšily o 3,4%.


1 Důvodem pro zahrnutí výdajů z titulu těchto úrokových swapů do úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky je skutečnost, že provedené swapové operace zajišťují úrokové riziko části objemu státních pokladničních poukázek.

3. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí pokračovalo v průběhu třetího čtvrtletí ve financování vládních potřeb a v řízení dluhového portfolia na základě rámce vymezeného ve Strategii financování a řízení státního dluhu pro rok 2006 zveřejněné dne 1. prosince 2005 na základě rozhodnutí ministra financí ze dne 18. listopadu 2005 (Č.j.: 20/107726/2005).

Přehled plnění strategických cílů ke konci třetího čtvrtletí 2006

Hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a plnění ročního programu financování ke konci třetího čtvrtletí 2006 je shrnuto následujícím přehledem.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2006 Stav k 30. 9. 2006
Zahraniční emisní činnost Maximálně 50% hrubých ročních
požadavků vlády na financování
4,00%
0,0 až 77,7 mld. Kč + 6,25 mld. Kč
Hrubá emise SDD 72,3 až 150,0 mld. Kč + 97,3 ml.d. Kč
Čistá emise SPP -3,8 až - 25,0 mld. Kč - 22,4 mld. Kč
Půjčky od EIB 9,2 mld. Kč + 4,6 mld. Kč
Krátkodobý státní dluh 20% a méně Státní dluh 19,5%
vč. Státních záruk 20,6 %
Průměrná doba do splatnosti 6,0 až 7,0 let Státní dluh 5,9 let
vč. Státních záruk 5,7 let
Úrokový refixing do 1 roku 30 až 40% Státní dluh 28,2 %
vč. Státních záruk 28,8 %
Poznámky: SDD - domácí středně a dlouhodobé státní dluhopisy; SPP - státní pokladniční poukázky.
Zdroj: MF ČR, Bloomberg.

V oblasti zahraničního financování došlo ve třetím čtvrtletí pouze k dalšímu čerpání vládních půjček od Evropské investiční banky ve výši 2,3 mld. Kč v souladu s vládním programem. Program čerpání těchto půjček byl tak po třech čtvrtletích roku naplněn z 50.%. O další emisní činnosti na zahraničním kapitálovém trhu navazující na lednové privátní umístění japonskému investorovi ministr financí nerozhodl.

V oblasti domácí emisní činnosti dosáhla hrubá emise SDD 97,3 mld. Kč, což představuje zhruba 64,9% maximálního limitu vyhlášeného v programu financování na rok 2006. Pokles SPP v oběhu činil celkem od počátku roku 22,4 mld. Kč a přiblížil se tak dolnímu limitu roční disemise.

Je třeba konstatovat, že v případě definitivního potvrzení, že nebude v roce 2006 realizována emise eurobondu, bude nutné provést ve čtvrtém čtvrtletí revizi vyhlášených strategických cílů zejména co se týká čisté emise SPP, průměrné splatnosti a úrokového refixingu do 1 roku, které byly nastaveny v prosinci 2005 při předpokladu realizace této emise v průběhu roku 2006.

Do konce roku 2006 lze navíc očekávat zpětný růst SPP v oběhu v případě, že ministr financí rozhodne o krytí dodatečných neplánovaných finančních potřeb vlády v souvislosti předčasnou úhradou zbytkové hodnoty záruky ve prospěch ČNB ve výši 15,2 mld Kč ke konci roku 2006 a s financováním převodu rozdílu mezi příjmy z pojistného na důchodové pojištění a výdaji na důchodové dávky na zvláštní účet důchodového pojištění ve výši 6,6 mld Kč, která tak přesahuje očekávání z konce minulého roku, která činila 3 mld Kč.

Refinanční riziko

Po úspěšném snižování refinančního rizika od roku 2000 zůstává hlavním cílem jeho další stabilizace a udržení v dosažených úrovních běžných v zemích eurozóny. Vyjádřeno pomocí hlavního cílovaného kritéria v podobě krátkodobého státního dluhu, který ministerstvo používá pro měření tohoto rizika, docházelo k jeho snižování z podílu 69 % v roce 2000 na 25 % na konci roku 2004 a na 22,1 % na konci roku 2005. Během prvního pololetí 2006 došlo k jeho dalšímu poklesu, který také znamenal prolomení dlouhodobě cílované hranice 20 % již v prvním čtvrtletí na hranici 19,4% a k dalšímu snížení na 17,6 % ke konci pololetí. Ke konci třetího čtvrtletí 2006 došlo opět k růstu na 19,5 % zejména z důvodu blížící se říjnové splátky 37. emise státního dluhopisu ve výši 28 mld Kč.

Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu. Ta se v průběhu pololetí pohybovala těsně nad spodní hranicí cílového pásma pro rok 2006 a ke konci pololetí dosáhla hodnoty 6,1 roku. Ke konci třetího čtvrtletí došlo k poklesu na 5,9 roku. V případě, že nebude realizována emise eurobondu do konce roku 2006, zůstane tento ukazatel pod spodní hranicí plánovaného koridoru 6 až 7 let.

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika zůstává stabilizace profilu splácení státního dluhu. Příznivý vývoj tohoto profilu ke konci třetího čtvrtletí roku 2006 oproti konci roku 2005 zachycuje graf.

Úrokové riziko

Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů zůstává během prvních třech čtvrtletí 2006 stabilizována mírně pod hranicí 30 % co se týká úrokové refixace dluhového portfolia do 1 roku, přičemž oproti konci roku 2005 došlo k poklesu.

Státní dluh z hlediska úročení (stav na konci období)
Podíl (%)
2002 2003 2004 2005 III.2006
Bezúročný dluh 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1
Fixně úročený dlouhodobý dluh 57,1 64,7 75,2 81,9 85,9
z toho: splatný do 1 roku 7,2 7,9 3,7 8,4 9,5
Státní pokladniční poukázky 41,4 32,6 21,2 13,6 9,6
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 1,1 2,4 3,5 4,3 4,4
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku 50,5 43,2 28,5 30,8 28,4
Po zahrnutí efektu úrokových swapů 47,4 36,8 27,0 30,4 28,2

Počínaje rokem 2006 došlo na základě schválené Strategie financování a řízení státního dluhu k opuštění explicitního cílování modifikované durace. Novým klíčovým cílem pro řízení úrokového rizika byla vyhlášena úroková refixace do 1 roku v pásmu 30 až 40 % dluhového portfolia. Ke konci prvního pololetí se tak hodnota tohoto ukazatele pohybovala stejně jako ke konci pololetí pod spodní hranicí cílového pásma.

Úplný časový profil rozložení refixování instrumentů nominálního dluhového portfolia ke konci třetího čtvrtletí ve srovnání s koncem roku 2005 zachycuje následující graf.

4. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly do konce 3. čtvrtletí roku 2006 provedeny krátkodobé investice do poukázek ČNB v objemu 2 254 020 mil. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 3. čtvrtletí 2 147 424 mil. Kč. K 30. 9. 2006 tak byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 106 596 mil. Kč. Celkový výnos těchto investic činil 1 133,72 mil. Kč. Současně byly do konce 3. čtvrtletí roku 2006 provedeny krátkodobé investice do SPP v objemu 1 440 mil. Kč a odkupy přitom dosáhly objemu 1 440 mil. Kč. Úrokový výnos z SPP pro řízení likvidity činil 0,08 mil. Kč.

Následující tabulka porovnává výnosy a náklady dosažené při řízení likvidity v 1. - 3. čtvrtletí roku 2006 se stejným obdobím předchozího roku:

v mil. Kč
1.-3. čtvrtletí
2005
1.-3. čtvrtletí
2006
2006/2005
(%)
Výnosy z operací při řízení likvidity s P ČNB 494,58 1 133,72 229,23
Úrokové náklady na SPP pro řízení likvidity -8,40 0,08
Celkem 486,18 1 133,80 233,21

Z tabulky je zřejmé, že zatímco v 1. - 3. čtvrtletí roku 2006 úspory převýšily náklady celkem o 1 133,80 mil. Kč, ve stejném období roku 2005 úspory převýšily náklady o 486,18 mil. Kč. Operacemi na krytí schodku státní pokladny včetně operací s přebytkem finančních zdrojů bylo dosaženo ve 1. - 3. čtvrtletí letošního roku o 647,62 mil. Kč vyššího výnosu než v 1. - 3. čtvrtletí minulého roku.

Vývoj salda státního rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí roku 2006 a 2005 znázorňuje následující graf:

Vývoj salda státní pokladny za 1. - 3. čtvrtletí roku 2006 a 2005 znázorňuje následující graf:

Podstatně vyšší výnos z investování prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1. - 3. čtvrtletí roku 2006 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben především zapojením rezervních fondů organizačních složek státu do souhrnného účtu státní pokladny. Proto také investice do pokladničních poukázek ČNB byly v 1. - 3. čtvrtletí roku 2006 podstatně vyšší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, aby tak byl neutralizován dopad nadměrného stavu státních pokladničních poukázek na saldo státního rozpočtu.

C. Situační zpráva státní pokladny

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2006

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně sledovány na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na souhrnných zůstatcích na účtech finančních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, na účtech státních právnických osob, státních fondů a dalších subjektů, pokud tak stanoví zákon.

Ke správě peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny, na kterém jsou kromě všech příjmů a výdajů státního rozpočtu vedeny též výnosy z prodeje státních dluhopisů, jiné peněžní prostředky státu a příjmy územních samosprávných celků a Evropské unie, spravované finančními nebo celními úřady. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených s obsluhou státního dluhu.

Souhrnná pozice státní pokladny:
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2005 30.9.2006 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 25 748 1 489 -24 259 5,8
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 10 247 9 541 -706 93,1
3. Sdílené daně EU a SR - saldo 682 802 120 117,6
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 750 789 39 105,2
5. Prostředky na účtech SFA 53 049 50 522 -2 527 95,2
- toho: prostředky na umořovacím účtu 46 479 37 266 -9 213 80,2
6. Rezervní fondy OSS - zůstatek převodů do/z RF 24 417 24 417
A. Souhrnný účet státní pokladny (ř. 1 až 6) 90 476 87 560 -2 916 96,8
B. Financování státní pokladny (řízení likvidity) -90 430 -87 541 2 889 96,8
C. Celková pozice souhrnného účtu SP (A+B) 46 19 -27 41,3

V 1. až 3. čtvrtletí 2006, obdobně jako v minulém roce, byly na vkladových účtech státních finančních aktiv vykazovány nejenom prostředky účelově určené ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně, dálnice apod.), ale také prostředky získané dřívějšími emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP je ale méně výrazné - proti stavu k 30. září 2005 je v roce 2006 nižší o více než 9 mld. Kč.

Ke konci září 2006 byl na souhrnném účtu SP vykázán zůstatek ve výši 87,6 mld. Kč (podrobněji viz tabulku č. 6 v příloze). Tento byl součtem:

 • přebytku státního rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 673,5 mld. Kč a výdaji ve výši 672,0 mld. Kč,
 • zůstatku sdílených daní určených do územních rozpočtů ve výši 9,5 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 112,1 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 102,5 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - obce a kraje - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),
 • zůstatku sdílených daní (cla) Evropské unie (ES) a státního rozpočtu ve výši 0,8 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovým vybraným clem ve výši 4,7 mld. Kč a jeho převody do rozpočtu EU (3,1 mld. Kč) a do státního rozpočtu (0,8 mld. Kč),
 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 0,8 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (5,1 mld. Kč) a převodem (4,3 mld. Kč),
 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 50,5 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na vkladových účtech u ČNB (např. na umořovacím účtu 37,3 mld. Kč, na zvláštním účtu důchodového pojištění 8,3 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,2 mld. Kč, na účtu prostředků určených pro důchodovou reformu 1,0 mld. Kč, na účtu prostředků úrazového pojištění 0,7 mld. Kč, na účtech prostředků z úvěrů EIB na české dálnice B ve výši 0,2 mld. Kč a na odstraňování škod z povodní roku 2002 v částce 0,1 mld. Kč, dále na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní 0,2 mld. Kč a dalších).
 • zůstatku na účtech rezervních fondů organizačních složek státu ve výši 24,4 mld. Kč, představujícího saldo prostředků převedených z úspor výdajů do rezervních fondů a jejich čerpání převodem do příjmů kapitol.

Zůstatek na souhrnném účtu státní pokladny umožnil dočasné reinvestování prostředků formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp. úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí.

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až září 2006, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti 1. až 3. čtvrtletí 2005 výrazně zlepšilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 58 mil. Kč proti 236 mil. Kč v roce 2005. Průměrný denní stav souhrnného účtu SP byl v meziročním srovnání vyšší (62,4 mld. Kč proti 34,2 mld. Kč v roce 2005) a tím byl vyšší i průměrný denní objem reinvestovaných prostředků (62,3 mld. Kč proti 34,0 mld. Kč). Souviselo to především se zahrnutím prostředků rezervních fondů organizačních složek státu do souhrnného účtu SP počínaje 1. říjnem 2005, dále se snížením průměrných denních stavů vkladů SFA i zůstatků účtů pro převod daní územním samosprávným celkům, státním fondům a Evropské unii, a mírným zhoršením průměrného denního salda státního rozpočtu. Průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2006 bylo schodkové ve výši -7,7 mld. Kč, zatímco v 1. až 3. čtvrtletí 2005 byla tato hodnota -7,2 mld. Kč. Meziroční pokles průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv byl vykázán ve výši 5,5 mld. Kč, a byl ovlivněn poklesem prostředků na umořovacím účtu získaných emisemi státních dluhopisů o 9,2 mld. Kč, zatímco zůstatky na účtech účelových prostředků ve svém souhrnu vzrostly o 3,7 mld. Kč (poslední dva údaje jsou koncové stavy, nikoli průměrné denní):

v mil. Kč
Průměrné
denní stavy*)
Saldo běž.
hospodaření
SR
Zůstatky účtů
pro převod daní
USC, SF a EU
Vkladové
účty SFA
Rezervní
fondy
OSS
Souhrnný
účet
SP
Financování SP Celková
pozice
SP
ze SFA dluhopisové
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7 8=5+6+7
leden - září 2006 -7 737 6 332 28 791 34 967 62 353 1 439 -63 734 58
2005 -7 200 7 104 34 332 34 236 -34 000 236
rozdíl -537 -772 -5 541 34 967 28 117 1 439 -29 734 -178

*) počítáno na pracovní dny

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až září 2006 představoval 62,4 mld. Kč a proti 1. až 3. čtvrtletí 2005 se snížil o 28,1 mld. Kč. Tvořily jej průměrný denní schodek státního rozpočtu (-7,7 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech sdílených daní územních samosprávných celků, státních fondů a EU (+6,3 mld. Kč) a průměrný denní zůstatek na vkladových účtech státních finančních aktiv (+28,8 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 63,7 mld. Kč (ve stejném období roku 2005 to bylo 34,0 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu tak činil 58 mil. Kč a proti stejnému období roku 2005 byl nižší o 178 mil. Kč.

Výnosy z operací při řízení likvidity s poukázkami ČNB (účet operace na finančním trhu) od počátku roku do konce září 2006 představovaly 1,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2005 činily 495 mil. Kč), úspora úrokových nákladů na státní pokladniční poukázky dosáhla 80 tis. Kč (v roce 2005 byly vykázány náklady ve výši necelých 8 mil. Kč).

Tabulková část

Tab. č. 1 - Pokladní plnění státního rozpočtu – příjmy
Tab. č. 2 - Pokladní plnění státního rozpočtu – výdaje
Tab. č. 3 - Příjmy kapitol
Tab. č. 4 - Výdaje kapitol
Tab. č. 5 - Souhrnná pozice státní pokladny
Tab. č. 6 - Celostátní inkaso daňových příjmů

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2006 - Příjmy
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2006
Skutečnost
k 30.9.2006
Plnění
v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B) 889 392 673 501 75,7
z toho:
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 809 571 588 087 72,6
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 180 300 139 224 77,2
1.1. Daň z příjmů právnických osob 88 000 73 266 83,3
1.2. Daň z příjmů fyzických osob 92 300 65 958 71,5
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 73 000 55 236 75,7
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 4 600 3 822 83,1
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 14 700 6 900 46,9
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku 275 600 194 006 70,4
2.1. Daň z přidané hodnoty 156 700 108 293 69,1
2.2. Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku (spotřební daně) 118 900 85 713 72,1
3. Daně a poplatky z vybraných činností 4 100 2 931 71,5
3.1. Správní poplatky 4 100 2 931 71,5
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 863 71,9
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 200 863 71,9
5. Majetkové daně 10 300 6 069 58,9
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů 10 300 6 069 58,9
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 336 321 243 987 72,5
6.1. Pojistné na důchodové pojištění 279 078 200 930 72,0
7. Ostatní daňové příjmy 1 750 1 007 57,5
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A
B. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 79 821 85 414 107,0
z toho:
8. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku *) 3 301 3 123 94,6
9. Soudní poplatky 620 566 91,3
10. Přijaté sankční platby 1 204 1 090 90,5
11. Přijaté splátky půjčených prostředků 3 110 n.a. 0,0
z toho:
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 177 740 418,1
12. Kapitálové příjmy celkem 2 187 2 171 99,3
13. Přijaté dotace 61 920 66 797 107,9

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČN
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitolu VPS a OSFA
Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2006 - Výdaje
v mil. Kč
Schválený
rozpočet 2006
Skutečnost
k 30.9.2006
Plnění
v %
VÝDAJE CELKEM (A+B) 963 792 672 012 69,7
z toho:
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 869 540 623 233 71,7
z toho:
Neinvestiční nákupy a související výdaje 99 015 42 005 42,4
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 339 2 289 675,3
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 91 061 57 613 63,3
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 23 512 11 149 47,4
Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 64 241 47 208 73,5
z toho: neinvestič.transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 36 279 34 670 95,6
neinvestič. dotace státním fondům (SZIF a SFDI) 27 767 12 501 45,0
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 106 812 81 765 76,6
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím 43 957 32 247 73,4
Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 448 2 245 91,7
Sociální dávky 343 088 265 944 77,5
- důchody 263 506 204 260 77,5
- státní politika zaměstnanosti - pasivní 7 300 5 632 77,2
- ostatní dávky 38 453 30 285 78,8
- dávky státní sociální podpory 33 829 25 767 76,2
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 7 714 3 464 44,9
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 300 153 51,0
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 30 135 19 457 64,6
Neinvestiční půjčené prostředky 1 831 3 0,2
z toho:
veřejným rozpočtům územní úrovně 0 3 x
podnikatelským subjektům 1 810 0 0,0
Kapitola Státní dluh 34 183 23 291 68,1
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*) 94 252 48 779 51,8
z toho:
Investiční dotace podnikatelským subjektům**) 6 151 1 537 25,0
Investiční transfery veř.rozpočt.územní úrovně**) 11 585 1 397 12,1
Investiční dotace příspěvkovým organizacím**) 18 048 6 214 34,4
Investiční nákupy a související výdaje 22 221 10 985 49,4
PŘEBYTEK/SCHODEK -74 400 1 489 -2,0
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -87 541 x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -74 400 -86 052 x

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.

Tabulka č. 3

Příjmy kapitol r. 2006
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2005
Schválený
rozpočet
r. 2006
Stav ČNB
29.9.2006
% plnění
k schvál.
rozpočtu
Index
r. 2006/2005
301 Kancelář prezidenta 53 172 60 111 073 185121,67 208,89
302 Posl.sněmovna Parlamentu 12 301 19 900 14 691 73,82 119,43
303 Senát Parlamentu 54 942 3 800 25 916 682,00 47,17
304 Úřad vlády 25 613 6 400 44 632 697,38 174,26
305 Bezpeč. informační služba 114 321 105 000 119 089 113,42 104,17
306 Min. zahraničních věcí 193 729 80 000 366 162 457,70 189,01
307 Min. obrany 7 573 888 2 760 950 12 452 980 451,04 164,42
308 Národní bezpečnostní úřad 697 0 5 111

x

733,29
309 Kancelář veř.ochránce práv 704 0 711

x

100,99
312 Min. financí 1 598 628 973 007 2 282 696 234,60 142,79
313 Min. práce a soc.věcí 222 344 246 331 166 583 239 958 849 72,46 107,92
314 Min. vnitra 6 314 781 7 143 694 8 600 000 120,39 136,19
315 Min. životního prostředí 248 846 9 990 632 1 538 775 15,40 618,36
317 Min. pro místní rozvoj 726 767 6 345 904 3 322 105 52,35 457,11
321 Grantová agentura 14 997 240 9 653 4022,08 64,37
322 Min. průmyslu a obchodu 887 509 3 241 772 1 368 480 42,21 154,19
327 Min. dopravy 3 265 164 8 060 656 4 606 213 57,14 141,07
328 Český telekomunikační úřad 1 069 187 1 240 400 937 591 75,59 87,69
329 Min. zemědělství 14 883 402 19 353 642 22 206 767 114,74 149,20
333 Min. školství, mládeže a těl. 520 782 434 904 607 072 139,59 116,57
334 Min. kultury 390 156 122 745 512 153 417,25 131,27
335 Min. zdravotnictví 810 493 61 115 1 014 185 1659,47 125,13
336 Min. spravedlnosti 2 171 630 1 072 617 1 907 531 177,84 87,84
338 Min. informatiky 33 484 300 49 821 16607,00 148,79
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 1 155 3 632 2 474 68,12 214,20
344 Úřad prům. vlastnictví 90 768 72 175 91 644 126,97 100,97
345 Český statistický úřad 50 103 43 938 92 937 211,52 185,49
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 145 994 150 000 154 417 102,94 105,77
347 Komise pro cenné papíry 4 930 0 5 206

x

105,60
348 Český báňský úřad 5 450 3 500 2 809 80,26 51,54
349 Energetický regulační úřad 225 0 257

x

114,22
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 1 315 0 11 048

x

840,15
358 Ústavní soud 5 665 0 2 399

x

42,35
361 Akademie věd 68 931 5 000 12 896 257,92 18,71
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 10 0 60

x

x

374 Správa st. hmotných rezerv 154 963 91 000 126 386 138,89 81,56
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 2 397 1 200 2 917 243,08 121,69
381 Nejvyšší kontrolní úřad 40 210 1 145 7 944 693,80 19,76
Celkem 263 881 555 392 555 911 302 575 650 77,08 114,66

 

Tabulka č. 4

Výdaje kapitol r. 2006
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2005
Schválený
rozpočet
r. 2006
Stav ČNB
29.9.2006
% plnění
k schvál.
rozpočtu
Index
r. 2006/2005
301 Kancelář prezidenta 209 302 393 023 316 629 80,56 151,28
302 Posl.sněmovna Parlamentu 684 383 1 070 966 710 539 66,35 103,82
303 Senát Parlamentu 383 735 629 844 428 809 68,08 111,75
304 Úřad vlády 441 148 613 427 507 940 82,80 115,14
305 Bezpeč. informační služba 685 021 1 182 696 710 090 60,04 103,66
306 Min. zahraničních věcí 3 647 909 4 648 289 4 023 270 86,55 110,29
307 Min. obrany 31 106 285 55 694 000 32 996 876 59,25 106,08
308 Národní bezpečnostní úřad 147 534 255 231 168 252 65,92 114,04
309 Kancelář veř.ochránce práv 40 278 88 579 45 138 50,96 112,07
312 Min. financí 9 440 157 15 003 563 9 920 285 66,12 105,09
313 Min. práce a soc.věcí 252 737 214 357 189 315 272 587 425 76,31 107,85
314 Min. vnitra 31 420 427 51 170 004 34 093 429 66,63 108,51
315 Min. životního prostředí 2 667 347 14 019 736 4 273 808 30,48 160,23
317 Min. pro místní rozvoj 2 568 366 10 837 437 6 218 337 57,38 242,11
321 Grantová agentura 1 323 740 1 399 410 1 389 734 99,31 104,99
322 Min. průmyslu a obchodu 8 570 614 13 904 406 8 893 116 63,96 103,76
327 Min. dopravy 14 929 362 23 851 099 20 656 067 86,60 138,36
328 Český telekomunikační úřad 237 495 608 572 261 015 42,89 109,90
329 Min. zemědělství 17 107 022 39 713 852 19 251 326 48,48 112,53
333 Min. školství, mládeže a těl. 75 898 890 108 936 399 80 706 308 74,09 106,33
334 Min. kultury 4 346 789 6 357 161 4 244 723 66,77 97,65
335 Min. zdravotnictví 4 951 847 8 223 165 6 488 169 78,90 131,03
336 Min. spravedlnosti 12 033 156 18 480 373 12 603 000 68,20 104,74
338 Min. informatiky 458 611 939 246 591 172 62,94 128,90
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 41 669 95 422 50 513 52,94 121,22
344 Úřad prům. vlastnictví 96 757 162 312 100 806 62,11 104,18
345 Český statistický úřad 690 304 996 064 659 630 66,22 95,56
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 1 501 975 2 464 592 1 586 218 64,36 105,61
347 Komise pro cenné papíry 78 559 40 995 38 572 94,09 49,10
348 Český báňský úřad 90 863 172 991 122 834 71,01 135,19
349 Energetický regulační úřad 56 294 113 919 57 660 50,61 102,43
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 42 068 134 209 59 630 44,43 141,75
358 Ústavní soud 66 484 145 361 93 891 64,59 141,22
361 Akademie věd 3 308 546 4 709 059 3 575 375 75,93 108,06
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 26 598 48 018 32 090 66,83 120,65
374 Správa st. hmotných rezerv 1 251 818 1 914 762 1 297 183 67,75 103,62
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 212 310 378 245 222 428 58,81 104,77
381 Nejvyšší kontrolní úřad 308 444 506 515 295 656 58,37 95,85
Celkem 483 809 321 747 092 257 530 277 943 70,98 109,60

 

Tabulka č. 5

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2005 30.9.2006 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 25 748 1 489 -24 259 5,8
v tom - příjmy 634 071 673 501 39 430 106,2
- výdaje 608 323 672 012 63 689 110,5
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům
- saldo příjmů a výdajů 10 247 9 541 -706 93,1
v tom - příjmy 114 414 112 081 -2 333 98,0
- výdaje 104 167 102 540 -1 627 98,4
3. Sdílené daně EU a státního rozpočtu
- saldo příjmů a převodů 682 802 120 117,6
v tom - příjem celkem 4 635 4 737 102 102,2
- převod příjmů EU 3 028 3 073 45 101,5
- převod příjmů do SR 925 862 -63 93,2
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 4 5 1 125,0
v tom - příjmy 3 301 3 413 112 103,4
- výdaje 3 297 3 408 111 103,4
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 746 784 38 105,1
v tom - příjmy 1 538 1 694 156 110,1
- výdaje 792 910 118 114,9
6. Prostředky na účtech SFA
- zůstatek salda příjmů a výdajů 53 049 50 522 -2 527 95,2
- toho: prostředky na umořovacím účtu 46 479 37 266 -9 213 80,2
7. Rezervní fondy organizačních složek státu
- zůstatek převodů do/z RF 24 417 24 417
A. Souhrnný účet státní pokladny
(součet sald 1. až 7.) 90 476 87 560 -2 916 96,8
B. Financování státní pokladny -90 430 -87 541 2 889 96,8
(účet řízení likvidity)
C. Celková pozice souhrnného účtu
státní pokladny u ČNB (A+B) 46 19 -27 41,3

 

Tabulka č. 6

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
v mld. Kč


Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 2006 meziroč.přírůstek
skutečnost
meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 29.9.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 29.9.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 29.9.***)
%
plnění
2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
Daňové příjmy 553,38 403,26 72,9 608,30 465,87 76,6 644,95 467,29 72,5 62,6 1,4 115,5 100,3
- DPH 174,80 123,96 70,9 218,90 143,93 65,8 222,30 153,55 69,1 20,0 9,6 116,1 106,7
- spotřební daň 97,00 69,21 71,4 101,10 87,19 86,2 126,20 90,82 72,0 18,0 3,6 126,0 104,2
- clo 4,40 4,58 104,1 0,70 0,87 124,3 1,20 0,86 71,9 -3,7 0,0 19,0 99,1
- daně z příjmů PO 110,80 88,66 80,0 115,70 110,13 95,2 124,80 103,79 83,2 21,5 -6,3 124,2 94,2
- daně z příjmů FO 133,70 97,30 72,8 144,60 105,34 72,8 140,40 98,57 70,2 8,0 -6,8 108,3 93,6
vybíraná srážkou 5,90 5,11 86,6 7,70 4,76 61,8 6,50 5,38 82,8 -0,4 0,6 93,2 113,1
závislá činnost 102,20 73,10 71,5 110,90 79,22 71,4 105,80 80,03 75,6 6,1 0,8 108,4 101,0
z přiznání 25,60 19,09 74,6 26,00 21,36 82,2 28,10 13,15 46,8 2,3 -8,2 111,9 61,6
- silniční daň 5,90 3,55 60,2 5,90 3,30 55,9 5,60 3,41 61,0 -0,3 0,1 93,0 103,4
- daň z nemovitosti 4,70 3,54 75,3 4,80 3,68 76,7 5,10 3,68 72,1 0,1 0,0 104,0 99,9
- majetkové daně 14,30 7,69 53,8 8,60 5,98 69,5 10,30 6,07 58,9 -1,7 0,1 77,8 101,5
- dálniční poplatek 1,80 2,05 113,9 2,20 2,18 99,1 3,20 2,61 81,4 0,1 0,4 106,3 119,5
- ostatní daně a poplatky 5,98 3,22 53,8 5,80 3,27 56,4 5,85 3,94 67,3 0,0 0,7 101,6 120,5

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišť.ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

Kompletní informace za 1. - 3. čtvrtletí 2006 ke stažení

 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny informaci o 1. - 3. čtvrtletí 2006 projednal na 5. schůzi dne 15.11.2006 a přijal usnesení č.97 .
 • Vláda informaci o 1. - 3. čtvrtletí 2006 projednala dne 18.října 2006 (viz bod č.16 ) a přijala usnesení č.1190.

Nejčtenější