Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2018

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Tabulka
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet resortu financí

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet pro rok 2018.

v Kč
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - 2018
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5 219 222 365
Výdaje celkem 21 815 918 426
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 34 050 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 792 983 132
v tom: pojistné na důchodové pojištění 704 873 896
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 88 109 236
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 392 189 233
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 332 150 916
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 71 388 317
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 988 650 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 12 066 841 808
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 080 703 300
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 5 771 749 732
v tom: sociální dávky 473 410 000
  výdaje na činnost celní správy 5 298 339 732
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 757 108 113
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 61 289 977
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 78 225 496
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 088 147 819
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 4 109 970 257
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 240 738 827
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 550 046 635
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 514 975 338
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 7 894 724 649
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 77 194 800
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 450 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 394 567 976
v tom: ze státního rozpočtu 62 417 060
  podíl rozpočtu Evropské unie 332 150 916
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 79 762 702
v tom: ze státního rozpočtu 8 374 385
  podíl prostředků finančních mechanismů 71 388 317
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 777 344 313

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti     
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

 

Doporučované

Nejčtenější