Novinky

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí - 2018

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Ministerstvo financí
  • O ministerstvu
  • Rozpočet
  • Rozpočet MF
  • Veřejný sektor

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.

v Kč
  schválený rozpočet 2018 SDV 2019 SDV 2020
Ukazatele organizační složky státu - Ministerstvo financí
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 578 443 511 208 436 200 170 225 000
Výdaje celkem 2 081 703 300 2 336 854 987 2 336 415 014
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 1 080 000 1 000 000 1 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 577 363 511 207 436 200 169 225 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 287 742 194 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 71 388 317 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 218 233 000 207 436 200 169 225 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 1 000 000 3 000 000 3 000 000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 080 703 300 2 333 854 987 2 333 415 014
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 0 0 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 943 039 335 832 547 353 832 547 353
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 320 633 373 283 066 101 283 066 101
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 18 396 294 16 314 996 16 314 996
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 81 024 790 88 485 529 88 485 529
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 838 789 959 727 264 312 727 264 312
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 450 000 150 000 150 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 338 915 318 51 346 091 51 169 423
v tom: ze státního rozpočtu 51 173 124 51 346 091 51 169 423
  podíl rozpočtu Evropské unie 287 742 194 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 79 762 702 3 742 589 3 727 589
v tom: ze státního rozpočtu 8 374 385 3 742 589 3 727 589
  podíl prostředků finančních mechanismů 71 388 317 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 488 451 788 845 970 374 843 099 137
SDV = střednědobý výhled
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

Doporučované

Nejčtenější