Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2014

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Tabulka
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet resortu financí

Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2014
v Kč
Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2014
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5 054 298 617
Výdaje celkem 16 759 852 287
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 2) 28 720 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 521 470 215
v tom: pojistné na důchodové pojištění 463 529 080
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 57 941 135
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 504 108 402
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 278 512 752
příjmy z prostředků finančních mechanismů 80 627 650
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 144 968 000
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 8 304 813 068
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 478 435 010
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 493 264 166
v tom: sociální dávky 850 145 000
výdaje na činnost celní správy 3 643 119 166
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 464 800 376
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 18 539 667
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 8 199 608 731
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 787 864 303
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 81 412 467
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 417 239 718
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1 655 461 000
Platy státních úředníků 0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 67 894 893
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 255 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 327 662 061
v tom: ze státního rozpočtu 49 149 309
podíl rozpočtu Evropské unie 278 512 752
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 88 839 450
v tom: ze státního rozpočtu 8 211 800
podíl z prostředků finančních mechanismů 80 627 650
Výdaje na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 3 033 787 019

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Doporučované

Nejčtenější