Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2011

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Tabulka
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet resortu financí
  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu

Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2011  
  v tisících Kč
Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2011
Souhrnné ukazatele  
Příjmy celkem 4 547 577
Výdaje celkem 15 188 284
Specifické ukazatele - příjmy  
Daňové příjmy 2) 1 470 034
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 600 734
v tom: pojistné na důchodové pojištění 533 994
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 66 749
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 276 800
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 408 326
příjmy z prostředků finančních mechanismů 42 653
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 025 821
Specifické ukazatele - výdaje  
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 7 440 880
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 1 929 759
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 219 131
v tom: sociální dávky 589 012
výdaje na činnost celní správy 3 630 119
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 598 514
Průřezové ukazatele  
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 523 575
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 557 903
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 74 684
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 719 805
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1 694 563
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 54 160
Zahraniční rozvojová spolupráce 4 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 453
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem 480 386
v tom: ze státního rozpočtu 72 060
podíl rozpočtu Evropské unie 408 326
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 49 931
v tom: ze státního rozpočtu 7 278
podíl z prostředků finančních mechanismů 42 653
Výdaje na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 201 191

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podrobnější údaje jsou k dispozici v aplikaci Monitor.

Nejčtenější