Novinky

Správa poskytovaných prostředků

Informace MF pro oblast správy finančních prostředků poskytovaných formou dotace, návratné finanční výpomoci, příspěvku, grantu, finančním nástrojem nebo jejich kombinací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., a podléhající veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.

ilustrace

Základní informace

Legislativní rámec v oblasti správy poskytovaných prostředků, kompetence a základní povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Metodické materiály a stanoviska

Materiály pro poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí, grantů a jiných příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu, pro poskytovatele finančních prostředků z evropských fondů, kterými jsou prostředky ze st. rozpočtu kryty, i pro kontrolní orgány, které se zabývají kontrolou prostředků poskytovaných ze st. rozpočtu a z evr. fondů.