Novinky

2004

Přehled a informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě v roce 2004.

ilustrace
Typ
Téma
Období

Vydáno

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2004

Roční zpráva je zpracována podle nové vyhlášky č. 416/2004 Sb.,kterou se provádí zákon o finanční kontrole.Zpráva je koncipována tak, aby ve stručné formě poskytnula relevantní  informace o souhrnném zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly. Současně zahrnuje i doporučení dalšího rozvoje finanční kontroly s cílem přispět k posílení řádné správy veřejných financí a zlepšení zdravého finančního řízení ve veřejné správě.

  • Vláda České republiky usnesením č. 561  ze dne 11.května 2005 vzala předloženou roční zprávu na vědomí a uložila úkoly k realizaci systému finančního řízení  a kontroly v manažerské odpovědnosti  prováděné vedoucími pracovníky a dokončení procesu vytváření nezávislých útvarů interního auditu.