Novinky

Jak hodnotit chyby a nedostatky ve zprávě a v závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, které byly zjištěné při dílčích přezkoumáních hospodaření...?

oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS
oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS

Vydáno

  • Přezkoumávání hospodaření
  • Zákon o přezkoumávání hospodaření

Dotaz:

Jak hodnotit chyby a nedostatky ve zprávě a v závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, které byly zjištěné při dílčích přezkoumáních hospodaření, když k nápravě zjištěných chyb a nedostatků bylo přijato opatření, ale kontrolu plnění opatření nebylo možné provést z toho důvodu, že v přezkoumávaném období (do ukončení přezkoumání hospodaření za stejný rok) nenastala stejná, popř. obdobná skutečnost, na které by kontroloři provádějící přezkoumání hospodaření plnění přijatých opatření mohli ověřit? 

Odpověď:

V § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“), je územnímu celku uložena povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen podle § 6 odst. 1 písm. b), a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

Při konečném přezkoumání má tedy přezkoumávající orgán k dispozici přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání včetně informace o jejich splnění. Ministerstvo financí má za to, že přijatá opatření mohou být jak konkrétní (zpětně se např. určitým účetním dokladem opravují vzniklé chyby a nedostatky), tak i systémová (jsou přijata taková opatření, která by v budoucnu vzniku chyb a nedostatků předcházela, a to v případě, že nelze konkrétním úkonem provést nápravu).

Pouze samotná skutečnost, že přezkoumávající orgán nemůže na místě ověřit, jak byl nedostatek v přezkoumávaném období, popř. v předchozích obdobích opraven, protože se uvedený případ již neopakoval, však nemůže být na újmu územnímu celku, a to za předpokladu, že přijatá opatření mají logickou vazbu ke zjištěným nedostatkům. V závěru zprávy proto bez posouzení všech souvislostí nelze uvést vyjádření, že byly zjištěny nedostatky spočívající v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky (§ 10 odst. 3 písm. c) bod 5. zákona č. 420/2004 Sb.). 

Doporučované

Nejčtenější