CZ EN

oddělení 7502 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS

Shromažďuje dotazy, které se týkají účetních právních předpisů a Českých účetních standardů, od vybraných účetních jednotek, zejména prostřednictvím metodických center a dotazů od kontrolních orgánů v této oblasti.

a)    shromažďuje dotazy, které se týkají účetních právních předpisů a Českých účetních standardů, od vybraných účetních jednotek, zejména prostřednictvím metodických center a dotazů od kontrolních orgánů v této oblasti. Tyto dotazy zpracovává, připravuje zobecněné odpovědi a vzorové příklady účtování, a to včetně jejich zveřejnění na internetových stránkách ministerstva,
b)    navrhuje způsoby shromažďování těchto dotazů na úrovni nižších metodických center a zajišťuje pravidelná jednání zástupců nižších metodických center a některých dalších vybraných účetních jednotek,
c)    navrhuje zejména v součinnosti s nižšími metodickými centry metodické pomůcky, které nejsou právními předpisy ani Českými účetními standardy, ale jsou významné pro naplňování stanovených povinností pro vybrané účetní jednotky; vytváří pro tyto činnosti pracovní skupiny,
d)    v rámci metodického vedení zajištuje seznamování vybraných účetních jednotek a kontrolních orgánů s účetními předpisy za účelem zabezpečení agendy provozu CSÚIS/MIS,
e)    podílí se na základě vyhodnocení dotazů a podnětů od vybraných účetních jednotek a kontrolních orgánů na tvorbě koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví vybraných účetních jednotek, tvorbě analýz potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí v této oblasti, tvorbě právních předpisů a Českých účetních standardů,
f)    předkládá na základě vyhodnocení dotazů a podnětů od vybraných účetních jednotek a kontrolních orgánů jiným útvarům ministerstva podněty pro metodické pomůcky v jejich působnosti a podílí se na jejich tvorbě, pokud souvisí s problematikou účetnictví,
g)    zajišťuje plnění úkolů v oblasti metodické podpory, které vyplývají z příslušných usnesení vlády, které se týkají činností oddělení,
h)    zajišťuje ve spolupráci s odborem Řízení rozvoje ICT a odborem Provoz ICT činnosti správce IISSP - modulu CSÚIS, a to včetně jeho rozvoje,
i)    spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva na zvyšování validity vykazovaných dat v rámci údajů předávaných do státní pokladny – modul CSÚIS a modul MIS,
j)    spolupracuje se státními a jinými orgány a institucemi, profesními národními a zahraničními organizacemi, zástupci odborné veřejnosti a vědeckou obcí v oblastech s ohledem na činnosti oddělení,
k)    zajišťuje metodické činnosti při procesu a zpracování účetních záznamů a dalších dat v CSÚIS, včetně správy a vyhodnocování urgencí a případného kontaktu dotčených účetních jednotek, orgánů veřejné správy a dalších osob,
l)    zajišťuje metodické činnosti při procesu zpracování dat v CSÚIS, včetně správy CSÚIS, reportů a tvorby datových extraktů pro uživatele,
m)    spolupracuje se státními orgány a ostatními útvary ministerstva při plnění jejich úkolů a se zahraničními státními a jinými orgány ohledně otázek, které se týkají oblasti využívání informací z CSÚIS,
n)    spolupracuje s příslušnými útvary při zajišťování informací pro potřeby státu v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností a využití CSÚIS pro potřeby daní a cel,
o)    zpracovává ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstev periodické (čtvrtletní, pololetní a roční) ekonomické rozbory vybraných činností.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář