Novinky

29. Kolokvium - průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2010 - 2013)

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Makroekonomika
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Fiskální výhled ČR
 • Veřejný sektor
 • Kolokvium
 • Odborné výzkumy

Průzkum makroekonomických prognóz

Makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření makroekonomických ukazatelů u významných relevantních institucí (tzv. Kolokvium), jehož poslední kolo proběhlo v květnu 2010. Výsledky 29. kola šetření vycházejí z předpovědí 15 tuzemských institucí (Cyrrus, ČNB, Česká spořitelna, ČSOB, Hospodářská komora, Komerční banka, MF ČR, MPO, MPSV, Patria, PPF, Raiffeisen, Svaz českých a moravských výrobních družstev, UniCredit, Wood & Company). K nim byly pro větší reprezentativnost průzkumu přiřazeny prognózy dvou mezinárodních institucí (Evropská komise, MMF).

Cílem Kolokvia je získat představu o názorech na předpokládaný vývoj naší ekonomiky a společně vyhodnotit základní tendence v horizontu let 2010 až 2013, přičemž roky 2012 a 2013 jsou chápány jako indikativní výhled. Shrnutí základních ukazatelů a aktuální prognózu MF ČR uvádí tabulky č. 1 a 2.

Všeobecně lze shrnout, že až na výjimky se předpovědi MF ČR výrazněji neliší od průměru předpovědí ostatních institucí.

 

  2010 2011
min. konsenzus max. predikce MF min. konsenzus max. predikce MF
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 0,8 1,5 1,9 1,5 1,7 2,4 3,1 2,4
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -1,5 -0,6 0,7 -1,1 0,3 1,4 2,8 2,0
Spotřeba vlády růst v %, s.c. -3,0 -0,2 5,2 -2,5 -1,8 0,5 5,1 -0,9
Tvorba fixního kapitálu růst v %, s.c. -6,5 -1,9 3,0 -3,7 -3,2 2,0 4,5 2,5
Průměrná míra inflace % 1,4 1,6 2,0 1,5 1,8 2,1 2,9 2,3
Deflátor HDP růst v %, s.c. -2,1 0,4 1,5 0,2 0,6 1,8 2,7 1,1
Zaměstnanost růst v % -2,4 -1,5 -0,6 -0,6 -2,2 0,1 1,0 0,1
Míra nezaměstnanosti VŠPS % 7,4 8,4 9,5 7,9 7,2 8,2 9,2 7,8
Objem mezd a platů růst v %, b.c. -2,0 0,1 3,0 -0,1 -0,5 2,7 5,3 4,3
Podíl BÚ na HDP % -2,1 -0,8 0,4 0,4 -2,4 -1,1 1,0 -0,5
Ropa Brent USD / barel 75 81 85 81 75 88 105 92
Tabulka 1: Výsledky šetření na léta 2010 a 2011

 

 

  2012 2013
min. konsenzus max. min. konsenzus max.
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 1,9 3,2 4,2 2,1 3,3 4,4
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,2 2,3 4,0 1,3 2,7 4,0
Spotřeba vlády růst v %, s.c. -0,7 1,1 5,1 -1,0 1,9 5,1
Tvorba fixního kapitálu růst v %, s.c. -0,5 3,0 5,0 0,6 3,3 6,4
Průměrná míra inflace % 1,9 2,3 2,8 1,9 2,4 2,9
Deflátor HDP růst v %, s.c. 1,5 2,2 2,9 1,5 2,6 3,6
Zaměstnanost růst v % -1,9 0,4 1,8 -1,9 0,5 1,8
Míra nezaměstnanosti VŠPS % 6,7 7,8 9,0 6,4 7,1 7,5
Objem mezd a platů růst v %, b.c. -0,4 3,0 6,8 -0,4 3,7 7,4
Podíl BÚ na HDP % -1,7 -1,2 0,5 -2,0 -1,0 0,5
Ropa Brent USD / barel 80 93 108 80 101 110
Tabulka 2: Výsledky šetření na léta 2012 a 2013
Prameny tabulek:Respondenti průzkumu, propočty MF ČR

 

 

Hlavní tendence makroekonomického vývoje lze shrnout takto:

 • V průměru instituce očekávají, že v roce 2010 dosáhne růst HDP 1,5 %. Pro rok 2011 se počítá s urychlením růstu na 2,4 %. Predikce MF ČR je pro oba roky přesně v souladu s konsensuální předpovědí. Výhled na roky 2012 a 2013 pak počítá se zhruba 3% růstem ekonomiky.
 • Průměrná míra inflace by se v celém predikčním horizontu měla držet na nízkých úrovních poblíž inflačního cíle ČNB. Predikce MF ČR je v souladu s průměrem předpovědí.
 • Podle konsensuální prognózy by v tomto roce měl pokračovat pokles zaměstnanosti a růst míry nezaměstnanosti. V roce 2011 by se již měla zaměstnanost marginálně zvýšit o 0,1 %, mírný pokles by měl být zaznamenán také u míry nezaměstnanosti. Tyto tendence (růst zaměstnanosti, snižování míry nezaměstnanosti) by podle průměru předpovědí měly na trhu práce převládat i v letech 2012 a 2013, což je v souladu s predikcí MF ČR.
 • Aktuální prognózy počítají se zastavením poklesu objemu mezd a platů (v běžných cenách) již v tomto roce. V roce 2011 by tento ukazatel měl vzrůst o 2,7 %, což je v porovnání s predikcí MF ČR o 1,6 p. b. méně. Výhled pro roky 2012 a 2013 počítá s dalším zrychlováním růstové dynamiky, ta by přesto neměla dosáhnout úrovní před rokem 2009.

Příští Kolokvium se bude konat v listopadu 2010.

 

Seznam ukazatelů:
Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1-18. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. Krajní prognózy ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách) tvoří hranice zvýrazněné oblasti.

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA12
Graf 2: Cena ropy Brent
Graf 3: Krátkodobé úrokové sazby
Graf 4: Dlouhodobé úrokové sazby
Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR
Graf 6: Měnový kurz USD/EUR
Graf 7: Hrubý domácí produkt
Graf 8: Spotřeba domácností
Graf 9: Spotřeba vlády
Graf 10: Tvorba hrubého fixního kapitálu
Graf 11: Deflátor HDP
Graf 12: Spotřebitelské ceny
Graf 13: Zaměstnanost (VŠPS)
Graf 14: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
Graf 15: Mzdy a platy (domácí koncept)
Graf 16: Obchodní bilance
Graf 17: Bilance služeb
Graf 18: Bilance výnosů
Graf 19: Běžný účet platební bilance

 

 

Graf 1: Hrubý domácí produkt zemí EA12
reálný růst v %

Strmý propad vystřídán křehkým oživením, růst HDP v roce 2013 by neměl přesáhnout 2 %

 

Graf 2: Cena ropy Brent
USD/barel

Očekává se pozvolný nárůst cen ropy k hranici 100 USD za barel v roce 2013

 

Graf 3: Krátkodobé úrokové sazby
% p. a.

Vývoj krátkodobých úrokových sazeb odráží minulé a očekávané změny sazeb ČNB v reakci na vývoj inflačních tlaků

 

Graf 4: Dlouhodobé úrokové sazby
% p. a.

Proti minulému kolokviu další výrazné snížení výhledu, tendence k růstu vlivem vyšší nabídky SD a očekávanému růstu krátkodobých sazeb však zůstává

 

Graf 5: Měnový kurz CZK/EUR

Po výrazném posilování a následné korekci se očekává návrat k apreciačnímu trendu

 

Graf 6: Měnový kurz USD/EUR

Stav veřejných financí některých zemí eurozóny dopadá na kurz eura

 

Graf 7: Hrubý domácí produkt
reálný růst v %

Po bezprecedentním propadu HDP by letos mělo dojít k mírnému oživení a následnému zrychlení růstu nad 3 % v roce 2012, odhady přitom zůstávají stabilní

 

 

 

Graf 8: Spotřeba domácností
reálný růst v %

Vlivem fiskální konsolidace a situace na trhu práce prohloubení poklesu v roce 2010, poté obnovování růstové dynamiky

 

Graf 9: Spotřeba vlády
reálný růst v %

Po stagnaci v roce 2010 jen mírný růst spotřeby vlády, nicméně velký rozptyl odhadů

 

Graf 10: Tvorba hrubého fixního kapitálu
reálný růst v %

Pokračující propad investiční aktivity, v průměru se počítá s návratem k růstu v příštím roce

 

Graf 11: Deflátor HDP
růst v %

Růst deflátoru HDP mírně pod 3 % v roce 2013

 

Graf 12: Spotřebitelské ceny
průměrná míra inflace v %

V horizontu predikcí růst spotřebitelských cen v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB

 

Graf 13: Zaměstnanost (VŠPS)
růst v %

Silný pokles zaměstnanosti ještě v tomto roce, růst v dalších letech pomalý

 

Graf 14: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
v %

Míra nezaměstnanosti by měla dosáhnout vrcholu v roce 2010

 

Graf 15: Mzdy a platy (domácí koncept)
nominální růst v %

Loňské snížení objemu mezd a platů by v tomto roce mělo být vystřídáno stagnací a následně obnovováním růstové dynamiky

 

Graf 16: Obchodní bilance
metodika fob-fob - BoP, mld. Kč

Očekává se výrazně kladné saldo obchodní bilance

 

Graf 17: Bilance služeb
mld. Kč

Přebytek bilance služeb by měl vykazovat tendenci k mírnému růstu

 

Graf 18: Bilance výnosů
mld. Kč

Kolísání schodku bilance výnosů v relativně úzkém pásmu

 

Graf 19: Běžný účet platební bilance
% HDP

Deficit běžného účtu platební bilance i nadále na udržitelné úrovni

 

Nejčtenější