Novinky

Makroekonomická predikce - duben 2018

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Makroekonomika
 • Ekonomika
 • Hrubý domácí produkt
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Růst světové ekonomiky zůstává silný. Je podporován investicemi, dynamikou světového obchodu, příznivými finančními podmínkami a expanzivními hospodářskými politikami. Ekonomický růst v eurozóně i v Evropské unii v roce 2017 výrazně překonal předchozí očekávání, a potvrdil tak přechod z fáze oživení do ekonomické expanze. Příznivý vývoj očekáváme i v letošním a příštím roce. Pokračující růst by měl být doprovázen zlepšováním situace na trhu práce, nebývale vysokou důvěrou ekonomických subjektů a z toho vyplývajícím růstem spotřeby domácností a oživením investiční aktivity.

Příznivý vývoj v zemích hlavních obchodních partnerů i pozitivní situace uvnitř české ekonomiky vytvářejí podmínky pro další pokračování ekonomické konjunktury v České republice. Za hlavní bariéru pro vyšší růst považujeme situaci na trhu práce, který vykazuje symptomy přehřívání.

Meziroční růst reálného hrubého domácího produktu se ve 4. čtvrtletí 2017 zrychlil na 5,5 %, což je nejvíce od 2. čtvrtletí 2015, kdy však byla ekonomika do značné míry stimulována koncem finanční perspektivy 2007–2013 u projektů Evropské unie. V mezičtvrtletním porovnání (po očištění o sezónní a kalendářní vlivy) se hospodářský růst nepatrně zrychlil na 0,8 %.

Tradičně významnou složkou užití byla spotřeba domácností. Meziročně se zvýšila o 4,3 %, a to nejen díky vysoké dynamice objemu mezd a platů, ale i v důsledku poklesu míry úspor, jenž reflektuje situaci na trhu práce, nízké úrokové sazby a vysokou důvěru spotřebitelů v další vývoj. Nárůst spotřeby sektoru vládních institucí dosáhl 1,5 %.

Růst investic do fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí dále akceleroval, a to na 7,8 %. Téměř z poloviny se na tomto výsledku podílely investice do strojů, zařízení (kromě dopravních prostředků) a informačních a komunikačních technologií. Růst byl ale zaznamenán ve všech kategoriích investic. Ze sektorového hlediska byla vysoká investiční aktivita tažena jak soukromými investicemi, tak i investicemi sektoru vládních institucí. Tvorba hrubého kapitálu (včetně změny stavu zásob) dosáhla dokonce dvojciferného růstu (11,5 %).

Ve 4. čtvrtletí 2017 byl příspěvek zahraničního obchodu se zbožím i službami k hospodářskému růstu jen nepatrně kladný (0,1 p. b.). Vzájemně se tak téměř vykompenzoval růst vývozu, podpořený zvyšující se vnější poptávkou, a nárůst dovozu, kde se projevila zejména vysoká dovozní náročnost exportu a investic.

Pozitivní ekonomická situace by měla přetrvat i v letech 2018 a 2019. Růst by měl být nadále tažen spotřebou domácností odrážející mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti, zvyšující se míře participace a velmi vysokém počtu volných pracovních míst. Investice by měly být stimulovány nejen pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, potřebou soukromého sektoru inovovat technologické vybavení při nerovnováhách na trhu práce, ale i snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při stále ještě nízkých reálných úrokových sazbách.

Růst reálného hrubého domácího produktu za rok 2017 dosáhl 4,4 %. Predikce na rok 2018 se z 3,4 % mírně zvyšuje na 3,6 %. Vzhledem ke zvýšení pravděpodobnosti, že obdobně příznivý ekonomický vývoj bude pokračovat i v příštím roce, se predikce růstu HDP na rok 2019 výrazněji zvyšuje z 2,6 % na 3,3 %. Pro oba roky dochází také ke změně očekávané struktury růstu – zvyšuje se dynamika domácí poptávky, což je kompenzováno nižším příspěvkem čistých vývozů k růstu HDP.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen až na výjimky pohybuje v horní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. Očekáváme však, že se protiinflační vlivy vyplývající z předpokládaného zpřísňování měnových podmínek, zejména v kurzové složce, začnou prosazovat více než proinflační efekty zvyšování mezd a kladné produkční mezery. Predikci průměrné míry inflace na rok 2018 tak i s ohledem na chybu lednové prognózy snižujeme z 2,6 % na 2,1 %, na rok 2019 potom z 2,1 % na 1,9 %.

Vysoký růst zaměstnanosti, který od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 %, již téměř vyčerpal nevyužité zdroje na trhu práce. Nedostatek zaměstnanců se tak stává bariérou pro extenzivní růst produkce, což firmy motivuje k investicím zvyšujícím produktivitu práce.

Prostor pro další pokles nezaměstnanosti je zřejmě již značně omezený. Proto ponecháváme predikci míry nezaměstnanosti na rok 2018 na úrovni 2,4 % a na rok 2019 na 2,3 %.

Běžný účet platební bilance dosáhl za rok 2017 přebytku ve výši 1,1 % HDP. Kladná salda bilancí zboží a služeb výrazně převyšují schodek prvotních důchodů, na nějž má největší vliv odliv důchodů z přímých zahraničních investic ve formě dividend a reinvestovaného zisku. Přebytek běžného účtu byl v minulém roce nižší než po většinu roku 2016, a to zejména v důsledku vyšší tuzemské poptávky po dovozech ovlivněné růstem spotřeby i investic.

S ohledem na proběhnuvší revizi dat za roky 2016 a 2017 (vyšší přebytek běžného účtu) a výše nastíněné změny v očekávané struktuře ekonomického růstu se predikce přebytku běžného účtu mírně zvyšuje, a to na 0,4 % HDP v roce 2018 a 0,2 % HDP v roce 2019.

Hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2017 dosáhlo rekordního přebytku ve výši 1,6 % HDP. Výsledkem bylo také meziroční zlepšení strukturálního salda o 0,2 p. b., čímž dosáhlo přebytku 1,1 % HDP. Zlepšení hospodaření sektoru vládních institucí významnou měrou určovaly příjmy veřejných rozpočtů, kdy daňové příjmy včetně příspěvků na sociální zabezpečení vzrostly o 7,7 %. Rekordní přebytek hospodaření se odráží i ve výši celkového zadlužení, které meziročně pokleslo o 2,2 p. b. na 34,6 % HDP. Predikce počítá s přebytkem hospodaření i v roce 2018, a to ve výši 1,5 % HDP, a dalším poklesem dluhu až na úroveň 32,9 % HDP.

 

Přehled hlavních ukazatelů
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 098 4 314 4 596 4 773 5 055 5 320 5 596 5 042 5 304 5 530
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,5 2,7 5,3 2,6 4,4 3,6 3,3 4,3 3,4 2,6
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,5 1,8 3,7 3,6 4,0 4,3 4,1 4,0 3,7 2,7
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 2,5 1,1 1,9 2,0 1,5 1,9 2,0 1,9 1,8 1,5
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -2,5 3,9 10,2 -2,3 5,4 5,7 4,4 5,6 4,1 3,4
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. 0,1 -0,5 -0,2 1,2 1,0 -0,2 -0,1 1,0 0,2 0,1
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,7 1,1 0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,4 2,5 1,2 1,2 1,4 1,5 1,8 1,3 1,8 1,7
Průměrná míra inflace % 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 1,9 2,5 2,6 2,1
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,0 0,8 1,4 1,9 1,6 0,7 0,2 1,6 0,6 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 2,4 2,3 2,9 2,4 2,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,5 3,6 4,8 5,8 8,3 7,7 6,5 7,9 7,7 4,9
Saldo běžného účtu % HDP -0,5 0,2 0,2 1,6 1,1 0,4 0,2 0,5 0,1 0,1
Saldo vládního sektoru % HDP -1,2 -2,1 -0,6 0,7 1,6 1,5 1,1 1,1 1,3 .
Předpoklady:                      
Směnný kurz CZK/EUR   26,0 27,5 27,3 27,0 26,3 25,1 24,7 26,3 25,4 25,0
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,1 1,6 0,6 0,4 1,0 1,9 2,2 1,0 1,7 2,0
Ropa Brent USD/barel 109 99 52 44 54 65 61 54 68 64
HDP eurozóny růst v %, s.c. -0,2 1,3 2,1 1,8 2,3 2,3 1,8 2,4 2,3 1,9

 


Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 11.4.2018
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Hospodářská politika MF ČR. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2019) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2021). Je publikována se čtvrtletní periodicitou (zpravidla v lednu, dubnu, červenci a listopadu).
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 3. 4. 2018.

Nejčtenější