Novinky

Fiskální výhled - květen 2011

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

  • Fiskální výhled ČR
  • Veřejný sektor

Fiskální výhled

Rokem 2011 je odstartována série ex-ante koordinačních procedur hospodářských politik v Evropské unii. Každý rok začátkem ledna bude spuštěn šestiměsíční proces, během něhož budou revidovány rozpočtové a strukturální politiky členských zemí s cílem odhalit případný nesoulad či hrozící makroekonomické nerovnováhy. Výsledkem této nové architektury evropského řízení bude soubor strategických doporučení, u kterých se očekává, že je členské země zapracují ještě v době přípravy návrhů národních veřejných rozpočtů na příští rok.

Své představy o střednědobých cílech mají členské země promítnout do svých konvergenčních programů (nebo do programů stability, je-li měnou členské země euro) a národních programů reforem. Dle platného harmonogramu jsou všechny tyto dokumenty zasílány Evropské komisi do konce dubna.

Z uvedeného plyne, že jarní Fiskální výhled ČR (FV) by do velké míry vždy nesl duplicitní informace o budoucím vývoji sektoru vládních institucí. Proto jsme pruž-ně přistoupili ke změně a květnový FV bude pojímán jako komplement Konvergenčního programu ČR (KP). Zájemce o vývoj v oblasti veřejných financí se tak v něm dozví doplňující informace zejména o běžném a minulém roce, a to jak v metodice akruální, tak i v metodice peněžních toků, kterou KP nedisponuje. Dále v jarních vydáních FV zůstává zachováno mezinárodní srovnání a rozsáhlá statistická příloha, která obraz vývoje veřejného sektoru v ČR dotváří.

Změna se naopak téměř nedotkne říjnového FV, který bude vycházet v plném rozsahu a ve standardní struktuře, jako tomu bylo doposud. Podzimní FV budou navíc klást zvýšený důraz na pololetní hodnocení uskutečněných opatření fiskální politiky, zda jsou v souladu s KP a jakým způsobem se nová opatření promítnou do salda hospodaření sektoru vládních institucí.

Aktuální číslo FV tedy poprvé vychází v mírně modifikované podobě. Makroekonomický vývoj, který je založený na dubnové makroekonomické predikci MF ČR a který je nezbytnou součástí analýz a predikcí veřejných financí, konstatuje v podkapitole 1 nepříliš dynamické oživení české ekonomiky. Ačkoliv růst hlavních exportních trhů byl i kvůli nízké srovnávací základně v roce 2010 poměrně vysoký, české hospodářství v roce 2010 reálně vzrostlo pouze o 2,3 %. Při zohlednění všech faktorů je pak růst HDP v tomto a v příštím roce očekáván jako poměrně umírněný, nicméně budoucí trend vykazuje akceleraci ke 4 % v roce 2014. Více i k dalším stěžejním agregátům makroekonomického vývoje obsahuje následující kapitola.

Současné nastavení fiskální politiky v subkapitole 1.2 odráží vládou schválené konsolidační úsilí v podobě cílů podílů deficitů sektoru vládních institucí na HDP a z nich odvozené parametry sektoru vlády pro budoucí období. Kapitola rovněž naznačuje očekávaný vývoj hlavních příjmových a výdajových kategorií a strukturu konsolidačních opatření v letech 2012-2014.

Vývoj veřejných financí v minulém i současném roce v obou metodikách prezentuje 2. kapitola. Ve svých příjmových a výdajových parametrech vychází část kapitoly v metodice GFS 2001 jednak ze schválených rozpočtů sektoru centrální vlády a jednak ze státního závěrečného účtu za rok 2010. Podkapitola v metodice ESA 95 je potom založena na dubnové fiskální notifikaci, kterou publikuje ČSÚ ve spolupráci s MF ČR a kterou potvrzuje Eurostat.

Jelikož byl pozměněn charakter jarních vydání Fiskálního výhledu, byla vynechána tematická kapitola a pozornost byla více soustředěna na statistickou přílohu. Tu je nově možné si stáhnout v uživatelsky přívětivém rozhraní souboru MS Excel, kde navíc poskytujeme ukazatele sektoru vládních institucí v metodice ESA 95 v celé délce konzistentní časové řady.

Fiskální výhled ČR - tabulky (květen 2011)

Doporučované

Nejčtenější