Novinky

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu předložena vládě

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Návrh zákona

Ministerstvo financí dne 10. října 2018 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech nebo insolvenční zákon. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády. Návrh je vládě předkládán bez rozporu.

Návrh zákona je předkládán zejména v souvislosti s potřebou adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a o zrušení směrnice 2003/71/ES. V oblastech souvisejících s prospektem a nabízením cenných papírů byly identifikovány i některé další nedostatky, na které je vhodné touto novelou reagovat. Z veřejných konzultací vyplynuly i dílčí nedostatky ve vztahu k některým dalším zákonům.

Návrhem zákona se tedy zejména ruší regulace upravující prospekt v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, protože tato úprava by byla s výše uvedeným evropským nařízením duplicitní. Další změny souvisí s neexistencí spolehlivé databáze o korporátních dluhopisech v listinné podobě bez prospektu, či nejistotě investorů ohledně dohledu České národní banky v oblasti emisí dluhopisů. Další nedostatky platné právní úpravy jsou spatřovány v nejistotě ohledně úpadku podfondů a podílových fondů, což reflektuje novela insolvenčního zákona. Dílčí nedostatky vyplynuly z veřejné konzultace i ve vztahu k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech, a to například v oblasti promotéra, shromáždění podílníků, investičních akcií bez hlasovacích práv, depozitářů fondů kvalifikovaných investorů, outsourcingu ve vztahu k alternativním aktivům, oceňování v případě přerušení vydávání a odkupování podílových listů, zavedení tolerance nevýznamných chyb v oceňování nebo převodu podfondů v případě úpadku SICAVu.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější