Novinky

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Hazardní hry
 • Zákon o hazardních hrách
 • Soukromý sektor
 • Reportingová vyhláška
Aktualizováno 30. 1. 2023 17:10
 • Aktualizace termínu implementování změn na produkční prostředí
 • /prava textu, zveřejnění souboru DQ_Kontroly_ver006

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG a informuje o dalších souvisejících o změnách.

I. Obsah potvrzovacího balíčku

V případě, že při přijímání automatizovaného výstupu na úrovni komunikačního rozhraní došlo (prostřednictvím vstupních kontrol) k identifikaci nedostatků, obsahuje potvrzovací balíček podle § 3 odst. 3 reportingové vyhlášky jeden nebo více z následujících souborů:

 • validation-report.csv - přehled validace jednotlivých CSV souborů balíčku
 • validation-errors.csv - seznam nalezených jednotlivých chyb
 • validation-processing.txt - detailní výpis zpracování balíčku

Dále v případě identifikace nedostatků v rámci databázových validací obsahuje potvrzovací balíček databázových validací jeden nebo více z následujících souborů:

 • db-validation-report.csv - přehled validace jednotlivých CSV souborů balíčku
 • db-validation-errors.csv - seznam nalezených jednotlivých chyb

Výstupní soubory z jednotlivých vrstev validací jsou pojmenovány odlišně a mají částečně odlišnou strukturu (ve výstupech komunikačního rozhraní odkazují na čísla řádků vstupních souborů, ve výstupech databázových validací na primární klíče).

Databázové validace umožňují přijetí balíčku s určitou mírou nekonzistencí a chyb. V takovém případě je součástí OK i ERR potvrzovacího balíčku neprázdný soubor db-validation-errors.csv, ve kterém se mohou objevit chyby označené jako „error“ nebo „warning“.

Vždy je tak třeba sledovat nejen návratový status potvrzovacího balíčku (OK/ERR), ale i obsah souboru db-validation-errors.csv.

V případě, že bylo přijetí automatizovaného výstupu odmítnuto (ERR potvrzovací balíček), měl by provozovatel na chybové hlášky „error“ v souboru db-validation-errors.csv reagovat a záznamy opravit. Pokud však byl automatizovaný výstup přijat (OK potvrzovací balíček), nepředpokládá se oprava těchto chyb v tomto automatizovaném výstupu. Provozovatel by však měl těmto chybám věnovat pozornost a nastavení svého systému upravit tak, aby se tyto chyby v dalších automatizovaných výstupech již nadále neobjevovaly.

Odpovědi typu „warning“ nevedou k odmítnutí přijetí automatizovaného výstupu, ale  sdělují, že některé z provozovatelem poskytnutých záznamů v automatizovaném výstupu nesplnily podmínky validace (včetně uvedení chybové hlášky a specifikace, o jaké záznamy se jednalo). „Warning“ se však objevuje pouze u validací, u kterých je v okamžiku zpracování automatizovaného výstupu nastavena nulová váha, nejsou tedy při přijímání automatizovaného výstupu zohledněny a provozovatel na ně nemusí nijak reagovat. K těmto odpovědím dochází zpravidla z důvodu zpětného doplnění některých záznamů spadajících do jiného časového období v rámci činnosti spojené s opravou chyb ve dříve poskytnutých automatizovaných výstupech.

V této souvislosti Ministerstvo financí upozorňuje na plánované změny v souboru db-validation-errors.csv:

 1. V souboru db-validation-errors.csv se nyní nezapisují všechny chyby. Z každého validovaného CSV souboru se do souboru zapisuje maximálně 1000 řádků chyb. Nově dojde k navýšení až na 100 000 řádků chyb.
 2. Do souboru db-validation-errors.csv se zapisují chyby spojené po technickém a bussiness klíči. Je tedy možné, že se na jednom řádku vypíše více různých chyb. Nově dojde k úpravě a každá chyba bude uvedena na samostatném řádku.

II. Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu

Soubor DQ_Kontroly_ver006 (.XLSX, 77 kB) uvádí přehled validací (vstupních kontrol) a chybových kódů Analytického modulu AISG (implementace reportingové vyhlášky na straně orgánu vykonávajícího dozor) jako informaci pro provozovatele hazardních her upřesňující význam chyb v souboru validation-errors.csv potvrzovacího balíčku.

Záložka Columns

Záložka uvádí pro všechny položky uvedené v jednotlivých datových souborech jejich pořadí v záznamu, popis, vyžadovaný datový typ, pravidla pro nevyplnění a měnitelnost položek (nullable, changeable).

Ve sloupci foreign key scope je pro položky s datovým typem referenční vazba (D_REFERENCE) uvedeno pravidlo STG nebo PKG. Jedná se o cizí klíče do jiné tabulky. STG vyžaduje poskytnutí záznamu s primárním klíčem v totožném balíčku či balíčku v minulosti. PKG vyžaduje uvedení záznamu s primárním klíčem přímo v balíčku. Pravidlo PKG může být v některých odůvodněných případech dle rozhodnutí Ministerstva financí zmírněno (zpravidla dočasně) na nastavení STG. Uvedené se děje zpravidla v případech, kdy probíhají aktivity spojené s opravou chyb ve dříve poskytnutých automatizovaných výstupech.

Ve sloupci changeable jsou uvedena pravidla změn hodnot položek v opakovaně zaslaných záznamech, jak jsou zpravidla předvídaná reportingovou vyhláškou. Jednotlivá pole jsou klasifikována do skupin:

 • NOT CHANGEABLE: Pole v daném řádku již bylo dříve vykázáno za některý předchozí časový slot a nesmí měnit svoji hodnotu. Kontrola validací: ERR_FIELD_CANNOT_CHANGE.
 • NULL -> NOT NULL: V dřívějším balíčku poskytnutou neprázdnou hodnotu sloupce není možné měnit. Pole se může změnit z hodnoty NULL (lze poskytnout opakovaně) na hodnotu NOT NULL pouze jednou (v případě, že dojde ke změně hodnoty NULL položky záznamu z důvodu, že položka v okamžiku prvního poskytnutí záznamu nebyla známa, poskytne se celý záznam s aktuálními hodnotami znovu v automatizovaném výstupu pro vzdálený přístup, a to za období, kdy ke změně hodnoty položky záznamu došlo). Kontrola validací: ERR_FIELD_FILL_ONLY.
 • NULL/NOT NULL -> NOT NULL: Jednou vyplněnou hodnotu sloupce lze pouze měnit, ale nelze ji vymazat (pravidlo NULL/NOT NULL -> NOT NULL). Pole se může změnit z hodnoty NULL/NOT NULL na hodnotu NOT NULL (v případě, že dojde ke změně hodnoty NULL položky záznamu z důvodu, že položka v okamžiku prvního poskytnutí záznamu nebyla známa, poskytne se celý záznam s aktuálními hodnotami znovu v automatizovaném výstupu pro vzdálený přístup, a to za období, kdy ke změně hodnoty položky záznamu došlo; pokud by nastala situace, kdy by došlo ke změně hodnoty NOT NULL položky, za účelem zajištění správnosti dat poskytne se celý záznam se změněnou (opravenou) hodnotou v položce). Kontrola validací: ERR_FIELD_FILL_OR_CHANGE.
 • NULL/NOT NULL -> NULL/NOT NULL: pole se může změnit z hodnoty NULL/NOT NULL na hodnotu NULL/NOT NULL, u těchto položek jsou přípustné jakékoli změny

Záložka Data Quality checks

Záložka uvádí detailní seznam explicitně definovaných databázových validací (ve skupině „Aplikace DWH“), vázaných na jednotlivá pole tabulek. Definice jsou uvedeny formou pseudojazyka využívající operace popsané na záložce Operation a dodatečné podmínky uvedené ve sloupci Where clause.

Ve skupině „Aplikace DWH“ jsou kromě těchto explicitně definovaných validací prováděny i implicitní validace vycházející z datové struktury datového modelu.

Některé z výše uvedených typů validací mají jak implicitní instance, tak i další explicitně definované instance.

Záložka Domain Types

Záložka uvádí výčet využívaných datových typů a jejich parametrů.

Záložka Codelist entries

Záložka uvádí výčet číselník hodnot určených reportingovou vyhláškou.

Záložka Data Quality Types

Záložka uvádí všechny typy validací a příslušné chybové kódy.

Ve sloupci Kategorie validace je uvedena skupina validací, a to

 1. validace ve skupině "Komunikační rozhraní", které jsou vykonávány bezprostředně po stažení datového balíčku;
 2. validace ve skupině "Aplikace DWH", které jsou vykonávány v druhém kroku, a to za předpokladu, že jsou všechny validace Komunikačního rozhraní úspěšné.

Ve sloupci „Kódchybového hlášení“ je uveden příslušný chybový kód.

Plánované změny validací

V souboru DQ_Kontroly_ver006 jsou zeleně podbarveny řádky a červeným písmem uvedeny změny, které doposud nasazeny nejsou. Jde o následující:

Záložka Columns a Záložka Domain types

 • Zavedení nového datového typu KursovkaKurs 
  • tj. navýšení přípustného počtu desetinných míst u položek SpolecnyKursVyse, CashOutKursVyse, KursZmena v datovém souboru hra_toky_kursova.csv, KursVyse v datovém souboru kursova_toto_rozpad.csv, KursVyse v datovém souboru prilezitost_kurs.csv

Záložka Columns

 • Změna pravidla changeable
  • NULL/NOT NULL -> NOT NULL – u položky ZahajeniCas v datovém souboru udalost.csv a u položek PSC a Kraj v datových souborech misto.csv 

Záložka Data Quality checks

 • Nasazení nových validací:
  • Misto_MM_8
  • Sdileni_13
 • Změna názvu 4 validací:
  • HraTokyKursova_30 -> HraToky_39
  • VazbaHraSazka_2 -> HraToky_40
  • VazbaHraSazka_1 -> JednaHra_15
  • VazbaHraSazka_3 -> HraToky_41

Záložka Data Quality Types

 • Nasazení nových systémových validací:
  • ERR_FIELD_FILL_ONLY
  • ERR_FIELD_FILL_OR_CHANGE
 • Úprava popisu chyby u validace ERR_FIELD_CANNOT_CHANGE

Tolerance k chybám

Na produkčním (ostrém) prostředí je nyní nastavena určitá míra tolerance k chybám v rámci databázových kontrol (s výjimkou implicitních validací, tj. zejména validací referenční integrity dat). Ministerstvo financí upozorňuje, že společně s nasazením výše uvedených změn validací dojde současně ke zpřísnění míry této tolerance.

Shodná míra tolerance k chybám bude předem nastavena na veřejném testovacím prostředí (Playground), kde bude možné otestovat, zda by byl automatizovaný výstup po nasazení zpřísněné míry tolerance k chybám přijat.

Bližší informace k veřejnému testovacímu prostředí (Playground) jsou zveřejněny zde: Komunikační parametry pro Playground.

Nasazení změn

Výše uvedené změny byly na produkční prostředí implementovány dne 23. 1. 2023.

Nasazení výše uvedených změn na testovací prostředí (Playground) proběhlo 21. 11. 2022, aby mohly být tyto změny v dostatečném časovém předstihu otestovány rovněž na straně provozovatelů hazardních her.

Materiály jsou poskytovány pro volné použití provozovatelů hazardních her jako pomocný nástroj pro usnadnění přípravy automatizovaných výstupů, jsou poskytovány bez záruky funkčnosti a nenahrazují normativní znění reportingové vyhlášky. Případné chyby a odlišnosti od normativního znění vyhlášky mohou být opraveny a publikovány stejným způsobem. 

Dne 27. 01. 2023 byla provedena změna pravidla z NOT CHANGEABLE na NULL-->NOT NULL u  položky UkonceniPrijmuSazekCas v tabulce prilezitost. Také nastává změna nastavení povinnosti vyplnění u položky IDProvozovatel u malého modelu v tabulce místo na povinné. Tyto změny jsou modře podbarvené na list Columns.

Doporučované

Nejčtenější