Novinky

Blíže nespecifikované hry

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Loterie a sázkové hry
 • Loterijní společnosti
 • Loterijní zákon
 • Soukromý sektor
 • Regulace
Aktualizováno 19. 5. 2006

Upravuje je zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 • Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
 • Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.

Ministerstvo financí vydá povolení k provozování jiných podobných her při splnění těchto podmínek:

 1. Povolení může být vydáno pouze akciové společnosti se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této společnosti musí být min. 100 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod minimální výši po celou dobu platnosti povolení / § 4 odst. 6 písm. b) zákona /.
 2. Povolení nelze vydat tuzemské ( české ) akciové společnosti se zahraniční majetkovou účastí ani akciové společnosti, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast ( § 4 odst. 5 zákona).
 3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob uvedených v § 4a odst. 1 zákona. Doklady o bezúhonnosti ( výpis z evidence Rejstříku trestů příp. obdobný zahraniční doklad) nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců a musí být předložena v rozsahu uvedeném v § 4a zákona.
 4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činní 50 000 000 Kč na dobu neurčitou. S jistotou lze nakládat jen s předchozím souhlasem Ministerstva financí (§ 4b zákona).
  Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku ve výši, která odpovídá procentu uvedenému v tabulce v § 4 odst. 2 zákona (6 % - 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru. Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení ( § 16 zákona)

K žádosti o polení k provozování jiných podobných her se připojují doklady uvedené v příloze. (Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách )

Doporučované

Nejčtenější