CZ EN

Makroekonomická predikce - leden 2018

ISSN 1804‐7971

 

Shrnutí predikce

Růst světové ekonomiky překonává předchozí očekávání. Ekonomika eurozóny i Evropské unie jako celku dosáhla v roce 2017 pravděpodobně nejvyššího tempa ekonomického růstu za dekádu. Těží přitom ze zlepšující se situace na trhu práce, nebývale vysoké důvěry ekonomických subjektů a z toho vyplývající robustní spotřeby domácností. Rovněž ekonomiky Spojených států amerických a Číny dosahují velmi dobrých výsledků. I když je pro letošní rok ve většině případů očekáváno mírné zpomalení dynamiky, růstové vyhlídky zůstávají nadále velmi nadějné.

Příznivý vývoj hlavních obchodních partnerů i stabilní situace uvnitř české ekonomiky, charakterizovaná nárůstem důvěry, vytvářejí podmínky pro další úspěšné pokračování ekonomické konjunktury v České republice. Je pozitivní, že dynamický růst probíhá v podmínkách přebytkového salda sektoru vládních institucí i běžného účtu platební bilance. Za hlavní bariéru pro vyšší růst české ekonomiky považujeme situaci na trhu práce, který vykazuje symptomy přehřívání.

Reálný hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 4,7 %, což je nejvíce od 4. čtvrtletí 2015, kdy však byla ekonomika do značné míry stimulována koncem minulé finanční perspektiv u projektů Evropské unie. Po očištění o sezónní a kalendářní vlivy (3. čtvrtletí 2017 mělo meziročně o 1 pracovní den více) činil růst dokonce 5,0 %, v porovnání s předcházejícím rekordním čtvrtletím ale zpomalil na 0,5 %.

Tradičně nejvýznamnější složkou užití byla spotřeba domácností. Meziročně se zvýšila o 4,1 %, a to nejen díky vysoké dynamice objemu mezd a platů, ale i klesající míře úspor, jež reflektuje situaci na trhu práce, nízké úrokové sazby a vysokou důvěru spotřebitelů v další vývoj. Ekonomiku rovněž podpořil meziroční nárůst spotřeby sektoru vládních institucí o 1,2 %.

K růstu investic do fixního kapitálu, který ve 3. čtvrtletí akceleroval na 6,3 %, přispěly největší měrou investice do strojů, zařízení (mimo dopravní prostředky) a informačních a komunikačních technologií. Největší dynamika (10,9 %) pak byla zaznamenána u investic do obydlí, což odráží vysokou poptávku. Ze sektorového hlediska byla investiční aktivita tažena soukromými investicemi, když investice sektoru vládních institucí stagnovaly.

Příspěvek zahraničního obchodu k hospodářskému růstu se mírně snížil na 0,4 p. b. Čisté vývozy byly na jedné straně podpořeny rostoucí vnější poptávkou, ale projevila se zde i vysoká dovozní náročnost investic.

Pozitivní ekonomická situace by měla pokračovat i v roce 2018. Růst by měl být nadále tažen spotřebou domácností odrážející mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti, vysoké míře participace a rekordním počtu volných pracovních míst. Spotřeba domácností bude dále podporována navýšením platů v sektoru vládních institucí, snížením daňové zátěže u rodin s dětmi a nárůstem výdajů na sociální zabezpečení. Investice by měly být stimulovány nejen pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, ale i snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při stále ještě nízkých reálných úrokových sazbách.

Velmi dobrá kondice české ekonomiky i vnějšího prostředí vede ke zvýšení odhadu růstu reálného hrubého domácího produktu za rok 2017 z 4,1 % na 4,3 % a predikce na rok 2018 z 3,3 % na 3,4 %. Vzhledem k předpokládanému mírnému zpomalení růstu v eurozóně, zpřísnění měnových podmínek a napjaté situaci na trhu práce by se měl ekonomický růst v roce 2019 dále zpomalit na 2,6 %.

Od konce roku 2016 se meziroční růst spotřebitelských cen až na výjimky pohybuje v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky. Očekáváme, že se inflace bude nad hranicí 2 % pohybovat i letos a v převážné části příštího roku. Proinflační efekty vyšší ceny ropy, zvyšování mezd a kladné produkční mezery by měly převážit nad protiinflačními vlivy vyplývajícími z předpokládaného zpřísňování měnových podmínek.

Průměrná míra inflace v roce 2017 dosáhla 2,5 %. Predikci na rok 2018 zvyšujeme z 2,4 % na 2,6 %, pro rok 2019 počítáme s průměrným nárůstem spotřebitelských cen o 2,1 %.

Vysoký růst zaměstnanosti, který od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 %, vyčerpává nevyužité zdroje na trhu práce. Sezónně očištěná harmonizovaná míra nezaměstnanosti v listopadu 2017 dále klesla na 2,5 %. Nedostatek zaměstnanců se tak stává bariérou pro extenzivní růst produkce, což firmy motivuje k investicím zvyšujícím produktivitu práce.

Prostor pro další pokles nezaměstnanosti je zřejmě již značně omezený, na základě odhadu dosažené úrovně za rok 2017 (2,9 %) však snižujeme predikci míry nezaměstnanosti na rok 2018 z 2,8 % na 2,4 %. V roce 2019 očekáváme míru nezaměstnanosti okolo 2,3 %.

Běžný účet platební bilance dosáhl ve 3. čtvrtletí 2017 přebytku ve výši 0,6 % HDP. Kladná salda bilancí zboží a služeb převyšují schodek prvotních důchodů, na nějž má největší vliv odliv důchodů z přímých zahraničních investic ve formě dividend a reinvestovaného zisku. Přebytek běžného účtu má od poloviny roku 2016 tendenci ke snižování zejména vlivem vyšší tuzemské poptávky po dovozech generované růstem spotřeby i investic.

Predikce přebytku běžného účtu (po odhadu 0,5 % za rok 2017) se pro rok 2018 snižuje z 0,5 % HDP na téměř vyrovnanou úroveň 0,1 % HDP, které by mělo být dosaženo i v roce 2019.

Odhad hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2017 zachováváme na úrovni 1,1 % HDP. K celkovému výsledku pozitivně přispívalo přebytkové hotovostní hospodaření místních rozpočtů a zdravotních pojišťoven. K výraznému meziročnímu zlepšení došlo také na úrovni státního rozpočtu, jehož hotovostní saldo očištěné o vliv projektů Evropské unie a finančních mechanismů bylo ve srovnání s rokem 2016 o 12,3 mld. Kč lepší, tedy téměř vyrovnané. Pro rok 2018 zůstává prozatím predikce přebytku hospodaření sektoru vládních institucí zachována na úrovni 1,3 % HDP. Dluh sektoru vládních institucí by měl ke konci roku 2017 poklesnout na 34,6 % HDP a v tomto klesajícím trendu pokračovat i v roce 2018 až na úroveň 33,1 % HDP.

 

 

Přehled hlavních ukazatelů
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 098 4 314 4 596 4 773 5 042 5 304 5 530 5 024 5 299
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,5 2,7 5,3 2,6 4,3 3,4 2,6 4,1 3,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,5 1,8 3,7 3,6 4,0 3,7 2,7 3,9 3,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 2,5 1,1 1,9 2,0 1,9 1,8 1,5 1,9 1,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -2,5 3,9 10,2 -2,3 5,6 4,1 3,4 6,2 4,1
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,1 -0,5 -0,2 1,2 1,0 0,2 0,1 0,9 0,3
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,7 1,1 0,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,5 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,4 2,5 1,2 1,2 1,3 1,8 1,7 1,1 2,1
Průměrná míra inflace % 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,6 2,1 2,4 2,4
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,0 0,8 1,4 1,9 1,6 0,6 0,2 1,4 0,4
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 2,4 2,3 3,0 2,8
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,5 3,6 4,8 5,8 7,9 7,7 4,9 7,4 7,6
Saldo běžného účtu % HDP -0,5 0,2 0,2 1,1 0,5 0,1 0,1 0,6 0,5
Saldo vládního sektoru % HDP -1,2 -1,9 -0,6 0,7 1,1 1,3 . 1,1 1,3
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   26,0 27,5 27,3 27,0 26,3 25,4 25,0 26,4 25,5
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,1 1,6 0,6 0,4 1,0 1,7 2,0 0,9 1,5
Ropa Brent USD/barel 109 99 52 44 54 68 64 53 55
HDP eurozóny růst v %, s.c. -0,2 1,3 2,1 1,8 2,4 2,3 1,9 2,1 2,0

 

 


 

Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 31.1.2018
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Hospodářská politika MF ČR. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2019) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2021). Je publikována se čtvrtletní periodicitou (zpravidla v lednu, dubnu, červenci a listopadu).
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 15.1.2018.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.