CZ EN

Makroekonomická predikce - listopad 2017

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Po několika letech slabého ekonomického výkonu se již od počátku roku ve světové ekonomice objevují známky zlepšení. Tempo růstu světového obchodu i zpracovatelského průmyslu pozvolna nabírá na dynamice a indikátory důvěry v soukromém sektoru posílily, v řadě zemí dokonce nad předkrizovou úroveň. Současně se však podstatně zvýšila geopolitická rizika. Hlavním tahounem hospodářského růstu zůstává Čína, kde ve 2. čtvrtletí 2017 dosáhl mezičtvrtletní růst HDP 1,7 %. Rovněž tempo ekonomického růstu v USA i eurozóně zrychlilo a činilo 0,8 %, resp. 0,7 %.

V uvedených podmínkách očekáváme mírné zrychlování hospodářského růstu nejen v globálním měřítku, ale i u hlavních obchodních partnerů České republiky. Tomu by měl napomoci další rozvoj světového obchodu, větší intenzita investování a zlepšená situace u některých exportérů komodit. Globálně jsou cenové tlaky na trzích práce i produktů stále poměrně nízké. V případě, že ceny komodit příliš neposílí, lze předpokládat umírněný vývoj inflace.

Česká ekonomika je v mimořádně dobré kondici a těží z příznivých vnitřních i vnějších podmínek. Ekonomický růst dosáhl ve 2. čtvrtletí 2017 v porovnání s předcházejícím čtvrtletím rekordních 2,5 %. Meziročně se pak reálný hrubý domácí produkt zvýšil o 3,4 %, po očištění o sezónní a kalendářní vlivy (2. čtvrtletí 2017 mělo meziročně o 4 pracovní dny více) činil růst dokonce 4,7 %. Na tomto výsledku se s výjimkou změny zásob a cenností podílely všechny složky užití.

Robustní byla opět spotřeba domácností, která se meziročně zvýšila o 3,8 %. Růst spotřeby reflektoval nejen vysokou dynamiku zaměstnanosti a mezd, ale i klesající míru úspor v důsledku nízkých úrokových sazeb a vysoké důvěry spotřebitelů v další vývoj. Rovněž nárůst spotřeby sektoru vládních institucí o 1,8 % přispěl k silnému růstu ekonomiky.

Investice do fixního kapitálu se na počátku roku 2017 vrátily k meziročnímu růstu, který ve 2. čtvrtletí akceleroval na 5,2 %. Pozitivní je, že téměř shodným tempem rostly soukromé investice i investice sektoru vládních institucí.

Příspěvek zahraničního obchodu k hospodářskému růstu dosáhl 1,0 p. b. Byl podpořen rostoucí vnější poptávkou po produktech automobilového průmyslu i obnovením nárůstu exportní výkonnosti české ekonomiky.

Pro zbývající část roku 2017 naznačují indexy důvěry i nákupních manažerů, průmyslová a stavební výroba i maloobchodní tržby pokračování příznivého vývoje.

Pozitivní ekonomická situace by měla pokračovat i v roce 2018. Růst by měl být nadále tažen spotřebou domácností odrážející mzdovou dynamiku při nízké míře nezaměstnanosti, vysoké míře participace a rekordním počtu volných pracovních míst. Spotřeba domácností bude dále podporována zvyšováním platů v sektoru vládních institucí, snížením daňové zátěže u rodin s dětmi a nárůstem výdajů na sociální zabezpečení. Investice by měly být stimulovány nejen pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, ale i snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při stále ještě nízkých reálných úrokových sazbách.

Velmi dobrá kondice české ekonomiky i vnějšího prostředí vede ke zvýšení predikce růstu reálného hrubého domácího produktu pro rok 2017 z 3,1 % na 4,1 % a pro rok 2018 z 2,9 % na 3,3 %.

Na přelomu let 2016 a 2017 došlo k výraznému zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen nad inflační cíl České národní banky. Očekáváme, že se inflace bude pohybovat v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle i v příštím roce. Proinflační efekty vyšší ceny ropy, růstu mezd a kladné produkční mezery by měly převážit nad protiinflačními vlivy vyplývajícími z předpokládaného zpřísňování měnových podmínek. Tyto faktory vedou ke korekci predikce průměrné míry inflace v roce 2017 z 2,2 % na 2,4 % a poměrně výraznému zvýšení v roce 2018 z 1,6 % rovněž na 2,4 %.

Na trhu práce způsobuje ekonomická konjunktura zvyšování poptávky po pracovní síle. Vysoký růst zaměstnanosti, který od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 %, vyčerpává nevyužité zdroje. V srpnu 2017 dosáhla sezónně očištěná harmonizovaná míra nezaměstnanosti 2,9 % a od začátku roku 2016 je nejnižší v celé Evropské unii. Nárůst participace, podporovaný demografickými faktory a prodlužováním statutárního věku odchodu do důchodu, má rovněž své limity. Nedostatek zaměstnanců se tak sice stává bariérou pro extenzivní růst produkce, na druhou stranu byl ale růst HDP v 1. polovině roku 2017 tažen převážně zvyšováním produktivity práce.

Jelikož se domníváme, že na stávající úrovni má nezaměstnanost již jen velmi omezený prostor pro další pokles, snižujeme predikci míry nezaměstnanosti i přes lepší než odhadovaný vývoj jen mírně, a to z 3,2 % na 3,0 % pro rok 2017 a z 2,9 % na 2,8 % pro rok 2018.

Běžný účet platební bilance dosáhl ve 2. čtvrtletí 2017 přebytku 0,9 % HDP. Kladná salda bilancí zboží a služeb tak viditelně převýšila schodek prvotních důchodů, na nějž má největší vliv odliv důchodů z přímých zahraničních investic ve formě dividend a reinvestovaného zisku. Vyšší tuzemská poptávka po dovozech generovaná růstem spotřeby i investic však vede ke snížení predikce přebytku běžného účtu platební bilance. Predikce na rok 2017 se snižuje z 0,7 % HDP na 0,6 % HDP, předpověď na rok 2018 z 0,8 % HDP na 0,5 % HDP.

Silná dynamika české ekonomiky se promítá i do změny predikce hospodaření sektoru vládních institucí, v níž je pro rok 2017 odhadován přebytek ve výši 1,1 % HDP. Z dosavadního plnění státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků plyne, že za přebytkovým hospodařením stojí zejména daňové příjmy včetně příspěvků na sociální zabezpečení. V roce 2018 by měl přebytek vzrůst na 1,3 % HDP. Odhadujeme, že i přes silný růst náhrad zaměstnancům a sociálních dávek převáží výnosy daňových titulů.

 

Přehled hlavních ukazatelů
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 060 4 098 4 314 4 596 4 773 5 024 5 299 4 993 5 234
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 4,1 3,3 3,1 2,9
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -1,2 0,5 1,8 3,7 3,6 3,9 3,5 2,9 3,1
Spotřeba vlády růst v %, s.c. -2,0 2,5 1,1 1,9 2,0 1,9 1,7 1,9 1,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -3,1 -2,5 3,9 10,2 -2,3 6,2 4,1 3,8 3,5
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,3 0,1 -0,5 -0,2 1,2 0,9 0,3 0,6 0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,2 -0,7 1,1 0,8 0,0 -0,5 0,0 -0,1 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,5 1,4 2,5 1,2 1,2 1,1 2,1 1,4 1,8
Průměrná míra inflace % 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,4 2,4 2,2 1,6
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,4 1,0 0,8 1,4 1,9 1,4 0,4 1,4 0,4
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 3,0 2,8 3,2 2,9
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 2,6 0,5 3,6 4,8 5,8 7,4 7,6 6,1 5,6
Saldo běžného účtu % HDP -1,6 -0,5 0,2 0,2 1,1 0,6 0,5 0,7 0,8
Saldo vládního sektoru % HDP -3,9 -1,2 -1,9 -0,6 0,7 1,1 1,3 0,4 .
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   25,1 26,0 27,5 27,3 27,0 26,4 25,5 26,4 25,6
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 0,9 1,5 0,9 1,5
Ropa Brent USD/barel 112 109 99 52 44 53 55 49 50
HDP eurozóny růst v %, s.c. -0,9 -0,2 1,3 2,1 1,8 2,1 2,0 1,8 1,8

 

 


 

Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 20.11.2017
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Hospodářská politika MF ČR. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2018) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2020). Je publikována se čtvrtletní periodicitou (zpravidla v lednu, dubnu, červenci a listopadu).
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 18.10.2017.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář