CZ EN

Makroekonomická predikce - duben 2015

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Oživení české ekonomiky se ve 4. čtvrtletí 2014 výrazně zrychlilo. Reálná hrubá přidaná hodnota mezičtvrtletně vzrostla o 1,2 %, což byl největší přírůstek od 1. čtvrtletí 2008. Ekonomický růst byl tažen výhradně domácí poptávkou, a to jak spotřebou domácností a vlády, tak tvorbou fixního kapitálu.

Podstatně nižší dynamika reálného HDP1 , který mezičtvrtletně vzrostl o 0,4 %, byla způsobena jednorázovým výpadkem akruálního inkasa spotřební daně z tabákových výrobků, jenž je důsledkem legislativního omezení doby prodeje tabákových výrobků se starým kolkem. Dopady tohoto opatření tedy nemají vliv na hodnocení průběhu oživení.

Hospodářský růst nadále probíhá v podmínkách inflace v blízkosti nulových hodnot a zlepšující se situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti (VŠPS) klesá, ještě zřetelněji se pak snižuje registrovaná nezaměstnanost. Běžný účet platební bilance se v roce 2014 poprvé od roku 1993 dostal do přebytku.

V roce 2015 je ekonomika stimulována několika jednorázovými faktory. Nejdůležitějším je pozitivní nabídkový šok v podobě nízkých cen ropy na komoditních trzích. Očekáváme, že průměrná dolarová cena ropy Brent bude v roce 2015 téměř o dvě pětiny nižší než v roce 2014.

Oslabení eura (a tudíž i koruny) vůči americkému dolaru sice dopady nízkých dolarových cen ropy tlumí, ale přesto by ropa v korunovém vyjádření měla být téměř o čtvrtinu levnější proti roku 2014.

Druhým pozitivním faktorem pro českou ekonomiku je fiskální stimulace, jejíž rozsah je možné vyčíslit fiskálním úsilím (meziroční změna poměru strukturálního salda k HDP) vládního sektoru v rozsahu -0,3 p. b. Expanzivní fiskální politika je dále prohloubena snahou o vyčerpání maximálního množství prostředků z fondů EU z finanční perspektivy 2007-2013 do konce roku 2015.

Ve světle těchto skutečností se prognóza reálného růstu HDP v roce 2015 ve výši 2,7 % nemění.

Předpokládáme, že v roce 2016 dojde k odeznění většiny výše uvedených faktorů. Cena ropy by měla prostřednictvím dopadu na náklady firem působit proinflačně. Po upevnění fundamentů ekonomického oživení a přechodu ekonomiky do kladné produkční mezery vyprchá potřeba fiskálního impulzu a měl by být kladen větší důraz na snižování deficitu vládního sektoru. Ukončení možnosti čerpat prostředky z finanční perspektivy 2007-2013 v roce 2015 a postupný náběh čerpání dotací z fondů EU v rámci finanční perspektivy 2014-2020 bude jednou z významných determinant investic.

Z těchto důvodů pro rok 2016 predikujeme mírné zpomalení růstu na 2,5 %.

Rizika predikce považujeme za vychýlená směrem dolů, a to zejména kvůli rizikům ve vnějším okolí české ekonomiky.

V prvé řadě se jedná o geopolitická rizika. Situace na východní Ukrajině se sice od počátku roku poněkud zklidnila, případnou další eskalaci konfliktu přesto nelze zcela vyloučit. Přímé makroekonomické dopady na českou ekonomiku by ale díky nízké expozici českých firem vůči tomuto regionu byly relativně omezené. Nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe by pak mohla ovlivnit vývoj na trzích s ropou a zemním plynem.

Nepřímo by česká ekonomika mohla být zasažena i v případě, že by další vývoj v Řecku vyústil v opětovnou eskalaci krize v eurozóně. Záchranný program byl sice prodloužen do konce června, Řecko ale v současné době čelí akutním problémům s likviditou. Vyjednávání se zástupci ECB, EK a MMF ohledně opatření, jejichž implementace by otevřela cestu k uvolnění zbývající části finanční pomoci, přitom zatím přinesla jen minimální pokrok. Navíc stále není jasné, jak se situace bude vyvíjet po ukončení záchranného programu - za stávajících podmínek (zejména na dluhopisových trzích) se Řecko bez další pomoci neobejde.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 3 954 4 022 4 048 4 086 4 266 4 467 4 644 4 284 4 509 4 698
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,3 2,0 -0,8 -0,7 2,0 2,7 2,5 2,4 2,7 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,0 0,2 -1,8 0,4 1,7 2,8 2,3 1,5 2,8 2,3
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,4 -2,9 -1,0 2,3 2,3 1,7 1,6 1,9 2,0 1,3
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,3 1,1 -2,9 -4,4 4,5 5,3 4,2 4,5 5,3 4,1
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,5 1,9 1,3 0,0 -0,1 -0,3 0,0 -0,2 -0,5 -0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3
Deflátor HDP růst v % -1,5 -0,2 1,4 1,7 2,4 1,9 1,4 2,4 2,5 1,6
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 1,5 0,4 0,3 1,4
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,8 0,7 0,2 0,6 0,4 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,7 5,5 6,1 5,7 5,6
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,6 2,2 2,1 -0,4 3,1 4,0 4,1 3,0 3,9 4,1
Saldo běžného účtu % HDP -3,6 -2,1 -1,6 -0,5 0,6 1,3 0,9 -0,2 1,0 0,5
Saldo vládního sektoru % HDP -4,4 -2,7 -3,9 -1,2 -2,0 -1,9 . -1,3 -2,0 .
Předpoklady:                      
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 26,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,7 27,6
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,6 0,8 1,6 1,0 1,6
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 99 60 68 99 54 67
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,0 1,6 -0,8 -0,4 0,9 1,4 1,8 0,8 1,0 1,5

 

 


 

1 Hrubý domácí produkt je součtem hrubé přidané hodnoty a salda nepřímých daní a dotací.

 

Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2016) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2018). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 1. 4. 2015.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář