CZ EN

Makroekonomická predikce - červenec 2015

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Česká ekonomika dynamicky roste. Reálný HDP zaznamenal extrémní mezičtvrtletní nárůst o 2,5 %. Stejně jako ve 4. čtvrtletí 2014 (kdy však působilo opačným směrem) byl ale růst HDP ovlivněn legislativním omezením doby prodeje tabákových výrobků se starou nálepkou. S ohledem na rozkolísanost HDP vlivem legislativních změn je proto mnohem vhodnějším ukazatelem pro hodnocení vývoje ekonomiky hrubá přidaná hodnota.

Reálná hrubá přidaná hodnota v 1. čtvrtletí 2015 mezičtvrtletně vzrostla o 1,3 %, což byl největší přírůstek od 4. čtvrtletí 2007. Hrubá přidaná hodnota se zvýšila téměř ve všech odvětvích ekonomiky, nejvíce však (stejně jako v předchozím čtvrtletí) ve zpracovatelském průmyslu, a to o 2,6 %.

Ekonomický růst byl tažen výhradně domácí poptávkou. Meziročně se zvýšila spotřeba domácností a vlády, jakož i tvorba fixního kapitálu. Mimořádně vysoký příspěvek změny zásob byl dán jak obnovením zásoby zmíněných tabákových nálepek, tak i postupující konjunkturou včetně zvýšení zásoby nedokončených infrastrukturních projektů. V zahraničním obchodu se navzájem kompenzuje růst ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR a zvýšené dovozy, dané rychlejším růstem domácí poptávky a vysokou dovozní náročností českého exportu.

Dobrou kondici ekonomiky potvrzují i další základní makroekonomické indikátory. Domácnosti nadále těží z velmi nízké inflace. Na trhu práce dynamicky roste zaměstnanost a klesá nezaměstnanost. Běžný účet platební bilance od roku 2014 dosahuje přebytku.

V roce 2015 je ekonomika stimulována několika jednorázovými faktory. Jde zaprvé o pozitivní nabídkový šok v podobě nízkých cen ropy - průměrná korunová cena ropy Brent by v roce 2015 měla být o čtvrtinu nižší než v roce 2014. Dalším pozitivním faktorem je fiskální stimulace, jejíž rozsah odhadujeme okolo 0,4 % HDP. Efekt expanzivní fiskální politiky je dále prohlubován čerpáním z fondů EU z Programovacího období 2007-2013, které je možno využít do konce roku 2015.

Zejména nečekaně silný růst ekonomiky v 1. čtvrtletí vede k razantní revizi prognózy reálného růstu HDP v roce 2015 z 2,7 % na 3,9 %.

Lepší reálný vývoj hospodářství není důvodem pro zásadní revizi v predikci výnosu daní. Je to dáno tím, že daňové příjmy vesměs vycházejí především z nominálních hodnot. Předpověď růstu nominálního HDP na rok 2015 se proti minulé predikci změnila pouze minimálně (ze 4,7 % na 4,9 %).

Z pohledu výdajových složek došlo především ke zvýšení predikce růstu tvorby hrubého fixního kapitálu a změny zásob, které nejsou samy o sobě daňově účinné. Největší přímý vliv na daňové příjmy je možné vyčíst z ukazatele nominální spotřeby a nominálního objemu mezd a platů. Predikce těchto veličin se změnila jen nepatrně.

V roce 2016 by měly uvedené jednorázové faktory odeznít a ekonomický růst by měl odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky.

Extrémní výkyvy inkasa spotřební daně by se již s ohledem na legislativní ukotvení neměly opakovat. Anticipovaná vyšší cena ropy bude prostřednictvím nákladů firem působit proinflačně, stejně jako narůstající kladná produkční mezera, která zvýší tlak na růst mezd.

Fiskální politika bude mírně proticyklická, orientovaná na snižování deficitu vládního sektoru. Ukončení evropských projektů financovaných z minulé finanční perspektivy (2007-2013) a pomalejší náběh čerpání z nové finanční perspektivy 2014-2020 zmírní růst investic.

Z těchto důvodů predikci růstu reálného HDP pro rok 2016 ponecháváme na 2,5 %.

Rizika predikce považujeme za vychýlená směrem dolů, a to zejména kvůli rizikům ve vnějším okolí české ekonomiky.

Pro vývoj světového obchodu jsou to nejistoty spojené s vývojem ekonomiky Číny, což by mohlo vést i ke zpomalení evropských exportů do této oblasti. Další rizika pro globální ekonomiku představují přetrvávající napětí na Ukrajině či nestabilita na Blízkém východě a v severní Africe, jež by mohly ovlivnit trhy s ropou a zemním plynem. Naopak pozitivně ve smyslu zpomalení cenového růstu ropy by mohl působit návrat íránské ropy na světové trhy. Situace Řecka, i když prochází poměrně dramatickým vývojem, by českou ekonomiku neměla přímo zásadněji ovlivnit.

V české ekonomice mohou nastat tlaky na zhodnocení měnového kurzu pod hranici 27 CZK/EUR. ČNB však má dostatečné nástroje k tomu, aby nadměrné apreciaci zabránila.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 3 954 4 023 4 042 4 077 4 261 4 469 4 647 4 467 4 644
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,3 2,0 -0,9 -0,5 2,0 3,9 2,5 2,7 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,0 0,3 -1,5 0,7 1,5 2,9 2,4 2,8 2,3
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,4 -3,0 -1,8 2,3 1,8 2,0 1,6 1,7 1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,3 1,1 -3,2 -2,7 2,0 6,4 3,1 5,3 4,2
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,5 1,9 1,3 0,0 -0,2 -0,4 0,3 -0,3 0,0
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,2 -0,2 -0,6 0,6 0,9 -0,1 0,0 0,0
Deflátor HDP růst v % -1,5 -0,2 1,4 1,4 2,5 1,0 1,5 1,9 1,4
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,5 1,5 0,3 1,5
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,8 1,0 0,2 0,7 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,7 5,5 5,7 5,5
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,6 2,2 2,5 0,4 1,9 4,2 4,1 4,0 4,1
Saldo běžného účtu % HDP -3,6 -2,1 -1,6 -0,5 0,6 0,5 0,2 1,3 0,9
Saldo vládního sektoru % HDP -4,4 -2,7 -3,9 -1,2 -2,0 -1,9 -1,2 -1,9 .
Předpoklady:
Směnný kurz CZK/EUR 25,3 24,6 25,1 26,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 1,6 0,8 1,3 0,6 0,8
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 99 61 68 60 68
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 2,0 1,6 -0,8 -0,4 0,8 1,4 1,8 1,4 1,8

 


 

Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 28.07.2015
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2016) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2018). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 7. 7. 2015.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář