Novinky

odbor 30 - Personální

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky, platové politiky a odměňování, mzdového účetnictví, sociální politiky, prosazování rovných příležitostí žen a mužů, vzdělávání a úřednických zkoušek, hodnocení státních zaměstnanců, systemizace a organizace.

ilustrace

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky, platové politiky a odměňování, mzdového účetnictví, sociální politiky, prosazování rovných příležitostí žen a mužů, vzdělávání a úřednických zkoušek, hodnocení státních zaměstnanců, systemizace a organizace. Zabezpečuje dle pokynu státního tajemníka činnosti související s organizačními záležitostmi služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucích služebních úřadů podřízených ministerstvu. Podle pokynů státního tajemníka plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu. Zajišťuje jménem ministerstva obsahově i organizačně kolektivní jednání a vyjednávání. Zodpovídá za správnost a úplnost údajů vkládaných za ministerstvo do Informačního systému o státní službě (dále jen „ISoSS“). Zajišťuje certifikační služby, spravuje a zveřejňuje informace prostřednictvím HR portálu personálního IS. Realizuje závazky, které vyplývají pro ministerstvo z přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při zániku orgánů či jejich delimitacích. Spolupracuje s příslušnými úřady v oblasti pracovněprávních vztahů. Posuzuje charakteristiky systemizovaných míst, zajišťuje systemizaci ministerstva a v jejím rámci vede rozlišení, která systemizovaná místa jsou zařazena do Zvláštní skupiny 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva. Připravuje návrhy organizační struktury ministerstva a organizačního řádu a jejich změn, včetně zpracování organizačních schémat ministerstva. Vede a aktualizuje seznam zaměstnanců a státních zaměstnanců, kteří zastupují ministerstvo v řídících a kontrolních orgánech podnikajících subjektů s majetkovou účastí státu a zdravotních pojišťoven. Rovněž zabezpečuje činnost spojenou s vysláním státních zaměstnanců do řídících a kontrolních orgánů podnikajících právnických osob. Posuzuje splnění podmínek pro umožnění podnikatelské a jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců vedle služebního poměru a zaměstnanců vedle základního pracovněprávního vztahu k ministerstvu; připravuje podklady pro vydání předchozího souhlasu k této činnosti nebo její zamítnutí.