CZ EN

oddělení 3004 - Platové a hodnocení

Zajišťuje činnosti v oblasti platové včetně odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců.

a)    zajišťuje činnosti v oblasti platové včetně odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců,
b)    činí úkony v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb. a připravuje podklady pro rozhodnutí státního tajemníka v těchto řízeních,
c)    připravuje dílčí podklady související se stanovením výše odbytného a odchodného pro rozhodnutí státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 234/2014 Sb.,
d)    připravuje dílčí podklady související se stanovením platových náležitostí pro rozhodnutí státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 234/2014 Sb.,
e)    připravuje podklady pro vyřízení důchodových záležitostí zaměstnanců a státních zaměstnanců,
f)    zabezpečuje komplexní agendu mzdového účetnictví,
g)    zpracovává návrh čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci - rozpis prostředků na platy zaměstnanců a státních zaměstnanců, objem prostředků na odměny, objem prostředků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a kontroluje jejich čerpání,
h)    zpracovává plány limitu zaměstnanců a rozpočtových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně rozpisu objemu prostředků na platy v členění jednotlivých útvarů ministerstva v souladu s platnou systemizací a měsíčního limitu čerpání prostředků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
i)    zajišťuje informování zaměstnanců o platových záležitostech v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
j)    zabezpečuje činnosti spojené s platovými záležitostmi ředitelů resortních organizací STC, SP CSS, GFŘ, GŘC, KFA,  ÚZSVM a FAÚ,
k)    zabezpečuje odměňování zaměstnanců, kteří pro ministerstvo pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
l)    zajišťuje sociální agendu na ministerstvu,
m)    zajišťuje vypořádání finančních závazků vyplývajících z agendy osob se zdravotním postižením na ministerstvu,
n)    vyhotovuje návrh rozpočtu FKSP, návrh rozpočtu FKSP předává odboru Finanční a ZO odborů a po jeho schválení sleduje jeho čerpání; koordinuje činnost knihovny beletrie,
o)    zpracovává návrh kolektivní dohody a kolektivní smlouvy, účastní se jednání ve věci kolektivního vyjednávání a schůzí výboru ZO odborů, zpracovává ve spolupráci s odborovým orgánem na ministerstvu a na základě podkladů od ostatních útvarů podklady pro vypracování návrhu kolektivní dohody a smlouvy a jejích dodatků; vyhodnocuje plnění kolektivní dohody a smlouvy,
p)    vykonává působnost ministerstva podle čl. CXVII bod 7 zákona č. 320/2002 Sb., v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a podle čl. III bod 5 zákona č. 57/2006 Sb., v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců zanikajících úřadů (okresní úřady, Komise pro cenné papíry),
q)    zajišťuje působnost ministerstva danou zvláštními zákony v oblasti nároků z pracovněprávních vztahů bývalých zaměstnanců zrušených právnických osob, např. FNM, ČKA a nároky zaměstnanců ze soudních sporů ze zrušených okresních úřadů,
r)    vede centrální evidenci poradních orgánů ministra a osob pověřených právně jednat jménem ministerstva (státu),
s)    zajišťuje koordinaci a řízení systému hodnocení státních zaměstnanců na ministerstvu; připravuje pro státního tajemníka podklady pro stanovení výše osobního příplatku zaměstnancům,
t)    připravuje podklady související s vysíláním státních zaměstnanců do řídících a kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost - předběžný souhlas státního tajemníka, vyslání státního zaměstnance; vede a aktualizuje seznam těchto státních zaměstnanců,
u)    vede evidenci žadatelů o ubytování ve služebních bytech ministerstva, přijímá žádosti o přidělení služebního bytu, zařazuje zaměstnance do evidence žadatelů a žádosti o přidělení služebního bytu posuzuje z pohledu naplnění stanovených výběrových kritérií.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář