Novinky

oddělení 4302 - Podpora podnikání a investic

Posuzuje investiční záměry předložené MPO ve vazbě na udělení investičních pobídek a možnosti uplatnění slevy na dani z příjmů.

ilustrace

a)    posuzuje investiční záměry předložené MPO ve vazbě na udělení investičních pobídek a možnosti uplatnění slevy na dani z příjmů, posuzuje návrhy rozhodnutí o udělení příslibu investičních pobídek a vydává stanoviska k investičním záměrům podle zákona č. 72/2000 Sb.,
b)    podílí se s MPO a CzechInvestem na koncepci investičních pobídek, podpory podnikání a investic a účastní se jednání souvisejících pracovních a meziresortních skupin,
c)    sleduje a analyzuje souhrnné čerpání slevy na dani z příjmů právnických osob z titulu investičních pobídek,
d)    na základě stanovených strategických priorit státu podílí se s příslušnými odpovědnými orgány státní správy na přípravě dlouhodobého investičního plánu ČR a investiční strategie pro pokrytí identifikovaných potřeb vhodnými investičními modely se zapojením prostředků EU, národních zdrojů a soukromého kapitálu,
e)    spolupracuje na koordinaci implementace finančních nástrojů, zejména ve vazbě na veřejný rozpočet, pravidla pro veřejnou podporu, veřejné zakázky a metodiku účtování v souladu s evropskou i národní právní úpravou,
f)    podílí se na realizaci finančních nástrojů ve správě Národní rozvojové banky (Českomoravská záruční a rozvojová banka),
g)    sleduje a podílí se na implementaci relevantní agendy a priorit EU, analyzuje relevantní právní úpravu vztahující se k finančním nástrojům, zabezpečuje jejich zapracování do příslušných metodických dokumentů upravujících postupy orgánů implementujících finanční nástroje,
h)    za ministerstvo zajišťuje koordinaci agendy snižování administrativní zátěže podnikatelů, vč. členství v tzv. meziresortní antibyrokratické komisi při MPO a v souladu s účelem zřízení této komise formou jmenovaného člena plní úlohu antibyrokratické komise při ministerstvu,
i)    plní práva a povinnosti státu jako akcionáře nebo společníka, včetně zabezpečení případného pověření k zastoupení státu na valných hromadách, navrhuje obsazení míst členů statutárních orgánů vybraných obchodních společností strategického významu, realizuje v nich výkon akcionářských práv státu, řeší problematiku veřejné podpory v souvislosti s výkonem akcionářských práv u vybraných společností strategického významu v oblasti své působnosti, posuzuje a zpracovává podkladové materiály pro jednání zástupců ministerstva ve statutárních orgánech vybraných obchodních společností strategického významu,
j)    z pozice poskytovatele dotace zajišťuje kontrolu příjemce dotace (ČEB, EGAP).