Novinky

oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti fiskálních analýz, střednědobých prognóz a dlouhodobých projekcí vývoje veřejných financí, fiskální politiky a vybraných problémů jejich vývoje.

ilustrace

a)    provádí koncepční a metodické práce v oblasti fiskálních analýz, střednědobých prognóz a dlouhodobých projekcí vývoje veřejných financí, fiskální politiky a vybraných problémů jejich vývoje,
b)    zpracovává souhrnné analýzy, střednědobé predikce a dlouhodobé projekce hlavních agregátů veřejných financí ČR,
c)    podílí se na tvorbě a aplikaci modelů určených k dlouhodobým projekcím a hodnocení udržitelnosti hospodaření sektoru vládních institucí,
d)    je hlavním zpracovatelem, garantem a koordinátorem práce na Konvergenčním programu ČR a na Fiskálním výhledu ČR,
e)    podílí se na tvorbě Makroekonomické predikce ČR za oblast fiskální politiky a na tvorbě Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR v oblasti odvození výdajových rámců,
f)    zpracovává fiskální části dalších strategických hospodářsko-politických dokumentů ČR (Národní program reforem ČR apod.), 
g)    zpracovává střednědobé fiskální výhledy zejména pro potřeby střednědobého výhledu státního rozpočtu, stanovení střednědobých fiskálních cílů a odvození výdajových rámců,
h)    je za ČR hlavním garantem, zpracovatelem a koordinátorem v oblasti dlouhodobých fiskálních projekcí pro potřeby analýz dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí jak pro rozhodování vlády, tak i v souvislosti s členstvím v mezinárodních institucích (zejména v Evropské unii),
i)    udržuje, aktualizuje a doplňuje datovou základnu časových řad agregátů pro potřeby fiskálních analýz, modelování a predikcí,
j)    spolupracuje s Národní rozpočtovou radou, zejména při tvorbě a aktualizacích metodik ohledně cyklického očišťování salda a jednorázových a jiných přechodných operací,
k)    účastní se za ministerstvo jednání pracovní skupiny „Working Group on Ageing Populations and Sustainability“ (AWG - oblast institucionálního rámce), pracovní skupiny „Output Gap Working Group“ (OGWG - oblast diskrečních opatření, cyklického očišťování salda, strukturální bilance) a pracovní skupiny „Quality of Public Finances“ (QPF) v rámci Výboru pro hospodářskou politiku EU,
l)    účastní se za ministerstvo jednání pracovní skupiny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj „Working Party No. 1“ (WP1) Výboru pro hospodářskou politiku.