Novinky

oddělení 1707 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště III.

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly.

ilustrace

a)    spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly,
b)    podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES,
c)    odpovídá za nastavení pravidel kvality výstupů veřejnosprávní kontroly v působnosti odboru,
d)    provádí a řídí výkon veřejnosprávní kontroly dle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. podle schváleného plánu,
e)    kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů, prověřuje přiměřenost, účinnost a fungování vnitřního kontrolního systému v rámci výkonu veřejnosprávní kontroly,
f)    využívá zkušeností jiných zemí EU a aplikuje je do metodického řízení výkonu finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření dle platné právní úpravy,
g)    podílí se na zajišťování kontrol v případech vystavování prohlášení při ukončení pomoci nebo projektu na celostátní úrovni,
h)    vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených veřejnosprávních kontrol; navrhuje celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly, 
i)    spolupodílí se na organizaci a zajišťování vzdělávání kontrolorů vykonávajících veřejnosprávní kontrolu v působnosti ministerstva, 
j)    na základě identifikovaných kontrolních zjištění a kontrolních závěrů podává návrhy pro navazující správní řízení; připravuje pro odborné útvary ministerstva podklady k řízení o přestupcích podle zákona č. 255/2012 Sb., páchaných na úseku veřejnosprávní kontroly,
k)    spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru podle schváleného plánu.