Novinky

oddělení 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště I.

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory.

ilustrace

a)    spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory,
b)    podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES,
c)    odpovídá za nastavení pravidel kvality výstupů veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory v působnosti odboru,
d)    spolupodílí se na tvorbě plánu kontrolní činnosti odboru pro veřejnosprávní kontrolu veřejné finanční podpory; zohledňuje podněty k provedení kontroly,
e)    provádí a řídí výkon veřejnosprávní kontroly dle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. podle schváleného plánu,
f)    kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů, prověřuje přiměřenost, účinnost a fungování vnitřního kontrolního systému v rámci výkonu veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory,
g)    využívá zkušeností jiných zemí EU a aplikuje je do metodického řízení výkonu finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření dle platné právní úpravy,
h)    podílí se na zajišťování kontrol v případech vystavování prohlášení při ukončení pomoci nebo projektu na celostátní úrovni, 
i)    vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory; navrhuje celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly, 
j)    spolupodílí se na organizaci a zajišťování vzdělávání kontrolorů vykonávajících veřejnosprávní kontrolu v působnosti ministerstva, 
k)    zajišťuje standardizaci procesů a administrativních postupů uplatňovaných v průběhu výkonu veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory,
l)    na základě identifikovaných kontrolních zjištění a kontrolních závěrů podává návrhy pro navazující správní řízení; připravuje pro odborné útvary ministerstva podklady k řízení o přestupcích podle zákona č. 255/2012 Sb., páchaných na úseku veřejnosprávní kontroly,
m)    spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru podle schváleného plánu.