Novinky

oddělení 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly.

ilustrace

a)    spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly,
b)    podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES,
c)    odpovídá za nastavení pravidel kvality výstupů veřejnosprávní kontroly v působnosti odboru,
d)    vytváří plán kontrolní činnosti odboru pro veřejnosprávní kontrolu; zohledňuje podněty k provedení kontroly; vyhodnocuje hlavní rizikové oblasti ze zaslaných podnětů pro zaměření kontrolní činnosti u veřejných prostředků ze státního rozpočtu,
e)    provádí a řídí výkon veřejnosprávní kontroly dle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. podle schváleného plánu,
f)    kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů, prověřuje přiměřenost, účinnost a fungování vnitřního kontrolního systému v rámci výkonu veřejnosprávní kontroly,
g)    využívá zkušeností jiných zemí EU a aplikuje je do metodického řízení výkonu finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření dle platné právní úpravy,
h)    spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce metodiky kontrolní činnosti zaměřené na čerpání prostředků FS EU (2010 a 2013); spolupodílí se na tvorbě koncepce a metodiky kontrolní činnosti státu,
i)    plní funkci Národního kontrolního orgánu pro Program švýcarsko-české spolupráce (2006 – 2018), FS EU (2010 a 2013), PHARE/Transition Facility (1999, 2003), FM EHP/Norsko (2004 – 2009),
j)    spolupracuje s odbory Mezinárodní vztahy a Evropské fondy v oblasti nesrovnalostí za Program švýcarsko-české spolupráce (2006 – 2018), FS EU (2010 a 2013), PHARE/Transition Facility (1999, 2003), FM EHP/Norsko (2004 – 2009),
k)    podílí se na zajišťování kontrol v případech vystavování prohlášení při ukončení pomoci nebo projektu na celostátní úrovni, připravuje za ČR prohlášení při ukončení pomoci po implementaci prostředků z FS EU (2010 a 2013) a spolupracuje s orgány EK při ukončení pomoci poskytnuté z FS EU (2010 a 2013),
l)    vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených veřejnosprávních kontrol; navrhuje celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly, 
m)    zajišťuje účast na jednáních se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se finanční kontrolou; spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na úseku finanční kontroly prostředků ze státního rozpočtu, 
n)    spolupodílí se na organizaci a zajišťování vzdělávání kontrolorů vykonávajících veřejnosprávní kontrolu v působnosti ministerstva, 
o)    zajišťuje standardizaci procesů a administrativních postupů uplatňovaných v průběhu výkonu veřejnosprávní kontroly,
p)    na základě identifikovaných kontrolních zjištění a kontrolních závěrů podává návrhy pro navazující správní řízení; připravuje pro odborné útvary ministerstva podklady k řízení o přestupcích podle zákona č. 255/2012 Sb., páchaných na úseku veřejnosprávní kontroly,
q)    spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru podle schváleného plánu.