CZ EN

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Podílí se na tvorbě a aktualizaci metodik a manuálů postupů v oblasti využívání prostředků z mezinárodních programů, zejména z FM EHP/Norska a z Programu švýcarsko-české spolupráce.

a)    podílí se na tvorbě a aktualizaci metodik a manuálů postupů v oblasti využívání prostředků z mezinárodních programů, zejména z FM EHP/Norska a z Programu švýcarsko-české spolupráce,
b)    vydává právní akty o přidělení finančních prostředků, vytváří postupy pro zadávání veřejných zakázek a zajišťuje dohled nad jejich realizací včetně přípravy a vypracování zadávací dokumentace veřejných zakázek realizovaných odborem Mezinárodní vztahy,
c)    zajišťuje funkci správce položky rozpočtu určeného na předfinancování a spolufinancování projektů, sleduje průběh implementace projektů, spolupracuje s konečnými příjemci, přičemž zodpovídá za finanční kontrolu průběžných, výročních a závěrečných zpráv o projektech,
d)    administruje a proplácí výdaje v průběhu realizace projektů a zpracovává souhrnné žádosti pro odbor Evropské fondy,
e)    sbírá a šetří nesrovnalosti v projektech, provádí jejich šetření a přijímá opatření k nápravě nedostatků a zajišťuje veřejnosprávní kontrolu na místě,
f)    registruje, vkládá a aktualizuje finanční data v IS VIOLA; disponuje s oprávněním k bankovním účtům a účtuje samostatně o účetních případech vztahujícím se k implementovaným mezinárodním programům a kooperuje s Národním fondem,
g)    zabezpečuje agendu „Refundace cestovních nákladů delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU“, schvaluje žádosti o refundaci ze strany OSS a následně vede jejich evidenci,
h)    zajišťuje administrativní a finanční část přípravy pro závěrečné audity prováděné EK pro programy PHARE a Transition Facility,
i)    vykonává administrativní a koordinační funkci Národního kontaktního místa pro nástroj Twinning, 
j)    vede registr převodů majetku včetně změn financovaného z PHARE a Transition Facility na konečné uživatele pro závěrečné audity těchto programů, 
k)    participuje na administraci Fondu Solidarity EU ve spolupráci s příslušnými resorty a orgány státní správy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.