Novinky

odbor 24 – Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy

Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy a jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, správy daní a cel, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí.

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy a jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, správy daní a cel, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a centrální evidence účtů jako celku, zejména s akcentem na daňové příjmy veřejných rozpočtů a na mezinárodní spolupráci. Analyzuje stávající stav daňové soustavy a jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, stav finanční a celní správy a FAÚ a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Ve spolupráci s resortními organizacemi zpracovává koncepci dalšího vývoje finanční a celní správy a FAÚ. V rámci působnosti útvarů sekce Daně a cla koordinuje mezinárodní vztahy. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v EU a OECD v souvislosti s iniciativami v oblasti mezinárodní daňové spolupráce a dalších oblastech směřujících proti daňovým únikům a rozrušování základu daně z příjmů (v úzké spolupráci s odborem Daně z příjmů). Zajišťuje horizontální koordinaci agend EU a OECD v daňové oblasti. Zajišťuje transpozici směrnic, promítnutí dalších právních předpisů EU a mezinárodně právních závazků v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a při zdaňování příjmů z úspor. Provádí analýzu a zpracovává koncepci mezinárodní daňové a celní spolupráce, s výjimkou spotřebních a energetických daní. Vykonává ve vztahu k FAÚ a orgánům finanční a celní správy funkci gesčního útvaru, pokud ji nevykonává jiný útvar. V rámci působnosti útvarů sekce Daně a cla koordinuje mezinárodní spolupráci v oblasti správy daní a celnictví a další aspekty činnosti těchto útvarů ve vztahu k zahraničí. Působnost v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví vykonává, pokud ji nevykonává jiný útvar sekce Daně a cla.