Novinky

oddělení 7601 - Sekretariát a protokol

Zajišťuje program ministra, sjednává akce, návštěvy, pracovní jednání podle pokynů ministra, zpracovává a vede denní a týdenní program ministra, organizačně zabezpečuje realizaci pracovního programu ministra, organizuje pracovní a soukromé návštěvy u ministra, ...

ilustrace
 • zajišťuje program ministra, sjednává akce, návštěvy, pracovní jednání podle pokynů ministra,
 • zpracovává a vede denní a týdenní program ministra, organizačně zabezpečuje realizaci pracovního programu ministra,
 • organizuje pracovní a soukromé návštěvy u ministra, organizačně zajišťuje přípravu nezbytných podkladů pro jednání a spolupracuje v této oblasti s věcně příslušnými útvary,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Vládní a parlamentní agenda na zabezpečení pracovního styku ministra především s Úřadem vlády ČR, Parlamentem, Kanceláří prezidenta republiky a dalšími orgány a institucemi,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Vládní a parlamentní agenda na administrativním a organizačním zajištění plnění úkolů ministra jako člena vlády,
 • zpracovává koncepci zahraničních aktivit ministra s půlroční periodicitou a týdenní přehled zahraničních aktivit ministra,
 • připravuje a protokolárně zajišťuje zahraniční a domácí pracovní cesty ministra a náměstků ministra a služební cesty náměstků pro řízení sekce; organizačně zajišťuje zahraniční a domácí pracovní cesty ministra,
 • zabezpečuje a koordinuje jednání ministra, zajišťuje pobyt a doprovodný program zahraničních delegací v ČR v případě akcí multilaterálního či bilaterálního charakteru,
 • zajišťuje a koordinuje v součinnosti s dalšími útvary a OSS konání oficiálních, pracovních a soukromých návštěv vrcholných představitelů ČR a zahraničních představitelů u ministra, náměstků pro řízení sekce a náměstků ministra; poskytuje ostatním útvarům ministerstva subdodávku protokolární agendy do podkladů pro jednání ministra,
 • spolupracuje s odborem Vnější vztahy a komunikace v oblasti komunikace ministra s veřejností a komunikace se sdělovacími prostředky,
 • předává podněty odboru Bezpečnost a krizové řízení ve věcech týkajících se metodického a věcného řešení krizových situací,
 • eviduje a vyřizuje podle pokynů ministra jeho odpovědi na osobní pozvánky a dopisy,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně podpisový ceremoniál mezivládních a meziresortních smluv v ČR,
 • zajišťuje pro potřeby ministerstva tlumočnické služby,
 • vyřizuje žádosti o poskytnutí finančních prostředků na pohoštění a žádosti na nákup protokolárních dárkových předmětů pro zahraniční a domácí návštěvy, zajišťuje financování těchto žádostí a vede jejich evidenci.