Novinky

oddělení 5602 - Realizace interního auditu

V souladu s Ročním plánem činnosti odboru provádí v rámci ministerstva auditní akce, poskytuje ministrovi přiměřené ujištění, zda rizika vztahující se k činnosti ministerstva jsou včas rozpoznávána, zhodnocena a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, dále...

ilustrace
  • v souladu s Ročním plánem činnosti odboru provádí v rámci ministerstva auditní akce,
  • poskytuje ministrovi přiměřené ujištění, zda rizika vztahující se k činnosti ministerstva jsou včas rozpoznávána, zhodnocena a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, dále zda používané řídicí a kontrolní mechanismy poskytují ministrovi spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace a zda zavedený vnitřní kontrolní systém je spolehlivý a dostatečně účinný; reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
  • na základě odůvodněných požadavků ministra provádí v rámci ministerstva mimořádné auditní akce,
  • ověřuje splnění, funkčnost a účinnost nápravných opatření přijatých vedoucími zaměstnanci ministerstva na základě doporučení odboru,
  • spravuje Databázi rizik identifikovaných v rámci auditních akcí a z této databáze zpracovává pro zaměstnance ministerstva zodpovědné za koordinaci řízení rizik informaci o identifikovaných rizicích zjištěných v rámci auditních akcí,
  • poskytuje útvarům ministerstva odborné poradenství zejména v oblasti kontrolních mechanismů a vyjadřuje se k jejich nastavení v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva.