Novinky

oddělení 5601 - Metodika a kvalita interního auditu

Zpracovává a aktualizuje metodiku interního auditu; provádí v souladu s Mezinárodními standardy sebehodnocení jednotlivých oblastí interního auditu, vyhotovuje a aktualizuje Střednědobý a Roční plán činnosti odboru, zpracovává pro ministra informace o činnosti odboru...

ilustrace
  • zpracovává a aktualizuje metodiku interního auditu; provádí v souladu s Mezinárodními standardy sebehodnocení jednotlivých oblastí interního auditu,
  • vyhotovuje a aktualizuje Střednědobý a Roční plán činnosti odboru,
  • zpracovává informace o činnosti odboru,
  • monitoruje zjištění a doporučení vyplývající z kontrol NKÚ a z výsledků auditů dalších subjektů vykonávajících audit nebo kontrolu, včetně stavu jejich plnění; připravuje podklady pro ověřování stavu plnění opatření přijatých na základě těchto zjištění a doporučení,
  • zpracovává informace o stavu plnění nápravných opatření přijatých vedoucími zaměstnanci ministerstva za účelem odstranění nedostatků zjištěných v rámci provedených auditních akcí,
  • koordinuje činnosti ministerstva při výkonu kontroly NKÚ a provádění auditu dalších subjektů provádějících v rámci ministerstva kontrolu nebo audit; účastní se těchto kontrol a auditů a zpracovává pro ministra stanoviska k jednotlivým závěrům z těchto auditů či kontrol,
  • podílí se na vývoji a spravuje databáze nápravných opatření přijatých vedoucími zaměstnanci ministerstva na základě zjištění a doporučení odboru a s ohledem na závěry auditních nebo kontrolních akcí provedených na ministerstvu externími subjekty,
  • zpracovává roční hodnotící zprávy o stavu a výkonu řídicí kontroly a interního auditu za vybrané útvary ministerstva podle zákona č. 320/2001 Sb. a dalších právních předpisů.