Novinky

Veřejná konzultace č. I/2012 - Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Diskuze
 • Investiční fondy
 • Investiční společnost
 • Konzultace
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor

30. března 2012 - 11. května 2012

1. Úvodem

Ministerstvo financí předkládá odborné veřejnosti návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským konvencím v oblasti obhospodařování a administrace investičních fondů a nahrazuje stávající zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů a s ním související podzákonné předpisy.

Spolu s návrhem zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy se uveřejňuje návrh nařízení vlády, jako prováděcí předpis k tomuto zákonu a jako ohnisko sekundární normotvorby na úseku kolektivního investování a podnikání obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů.  Nejde tedy o prováděcí právní předpis výlučný.

2. Dosavadní kroky

Dne 27. července 2011 Ministerstvo financí uveřejňuje konzultační materiál k transpozici k směrnici č. 2011/61/EU (tzv. AIFMD).
Dne 26. října 2011 Ministerstvo financí uveřejňuje konzultační materiál k návrhu nového zákona zohledňující také výsledky předchozí konzultace ke směrnici AIFMD.
Dne 11. ledna 2012 Ministerstvo financí organizuje veřejné slyšení k návrhu zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.
Navrhovaná úprava zohledňuje vyjádření získáná v průběhu předchozích veřejných konzultací, jakož i vznesená v rámci veřejného slyšení.

3. Základní ideová východiska a navrhované změny

Základním obecným materiálním zdrojem nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech jsou, při zohlednění materie dosavadního zákona o kolektivním investování, evropské předpisy, které musí návrh zapracovávat (především směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU), a právní úprava Lucemburska a dalších evropských zemí. Revizní práce tedy vycházejí ze tří základních myšlenkových zdrojů. Jimi jsou:

 1. vyhodnocení vývoje právní úpravy reglementující obhospodařování a administraci investičních fondů, včetně stávajících a chybějících institutů, jež se k ní vztahují,
 2. vyhodnocení právních předpisů z okruhu zemí, jejichž úprava obhospodařování a administrace je moderní a investorsky atraktivní (v prvé řadě se jedná o úpravu Lucemburska, a v některých prvcích potom Malty, Velké Británie a Irska),
 3. promítnutí příslušných nařízení a směrnic přijatých na úrovni Evropské unie, jakož i návrhů vznikajících na této úrovni.
 • Osnovu navrhovaného zákona, jeho koncepci a klíčové změny obsahuje doprovodná zpráva k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech určeného pro konzultaci s odbornou veřejností – zde
 • Přehled základních regulatorních požadavků  obsahuje tabulka regulatorních pravidel - zde

4. Navrhovaná úprava a její vztah k připravovaným předpisům Evropské unie

Ve světle legislativních návrhů právních aktů Evropské unie, je třeba počítat s tím, že normativní podobu návrhu zákona a prováděcích předpisů bude třeba upravit v návaznosti na věcnou stránku souvisejících přímo použitelných předpisů Evropské unie. Návrh zákona a jej prováděcí předpisy zohlední:

 1. Prováděcí předpis Evropské komise ke směrnici 2011/61/EU (AIFMD) – návrh dosud nebyl vydán. Předpokládá se, že materiálně vyjde z předloženého návrhu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (publikovaného zde), který upřesňuje požadavky na řídicí systémy obhospodařovatelů investičních fondů, činnost depozitářů, výpočet pákového efektu, transparentnost a dohled.
 2. Pokyny  Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy  - návrh pokynů k tvorbě prováděcího předpisu k článku 4 odst. 4 směrnice AIFMD ohledně klíčových otázek k pojmům obhospodařovatele a administrátora, který byl uveřejněn dne 23. února 2012 (publikováno zde).
 3. Směrnici UCITS V –  návrh nebyl dosud Evropskou komisí vydán. Předpokládá se, že materiálně vyjde z konzultačního materiálu, který byl publikován na stránkách Evropské komise dne 14. prosince 2010 (publikováno zde), Novela UCITS by se měla především zaměřit na úpravu odpovědnosti depozitáře za škodu při výkonu své činnosti a pravidla pro odměňování obhospodařovatelů standardních fondů.
 4. Nařízení o evropském fondu rizikového kapitálu „EuVECA“ – Evropská komise uveřejnila 7. prosince 2011 návrh nařízení (publikováno zde), které stanovuje jednotná pravidla pro vytváření evropského fondu rizikového podnikání a pomocí tzv. jednotného evropské pasu zajišťuje snazší pohyb investiční kapitálu a tím i přístup k investičním zdrojům pro podnikání malých a středních podniků.
 5. Nařízení o evropském fondu sociálního podnikání „EuSEF“ - Evropská komise uveřejnila 7. prosince 2011 návrh nařízení (publikováno zde), které stanovuje pravidla pro vytváření evropského fondu sociálního podnikání, který má investovat minimálně 70 % prostředků získaných od investorů na podporu fungování podniků, které sledují společensky prospěšný zájem a pomocí evropského pasu zajišťuje snazší pohyb investičního kapitálu uvnitř EU k takovým podnikům.

Odborná veřejná konzultace končí dnem 11. května 2012.

Vyjádření s konkrétními návrhy, které jsou jednoznačně a konkrétně formulovány a dále jsou řádně odůvodněny či navrhují jinou formulaci, se zasílají elektronicky na adresu:  kapitalovy.trh[zavináč]mfcr.cz, a to vždy s označením „Nový ZISIF“ v předmětu elektronické zprávy.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh: Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech; publikováno 30. března 2012

 

Doporučované

Nejčtenější