Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2020

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Výroční zpráva

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zveřejňuje Ministerstvo financí výroční zprávu za rok 2020 o své činnosti v oblasti poskytování informací. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle InfZ.

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Tabulka č. 1 
Počet podaných písemných žádostí* 301
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 49
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 37
Počet podaných rozkladů 14

* Ústní žádosti o poskytnutí informace se podle InfZ neevidují, a proto se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Nejčastějšími důvody pro odmítnutí žádosti nebo její části v roce 2020 byla skutečnost, že po Ministerstvu financí bylo požadováno poskytnutí názoru ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ a nebo informace neexistující. Relativně častým důvodem pro odmítnutí žádosti či její části byla též skutečnost, že žadatel svou žádost (či její část) neupřesnil ve smyslu § 15 odst. 4 písm. b) InfZ – v roce 2020 bylo v souladu s tímto ustanovením vydáno celkem 7 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 4 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

B. Soudní řízení

V roce 2020 Městský soud v Praze znovu rozhodoval o žalobě proti rozhodnutí ministryně financí ze dne 6. května 2019, č. j. MF-6468/2019/9008-9. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2019, č. j. 11 A 103/2019 – 25, kterým byla žaloba původně zamítnuta, byl totiž napaden kasační stížností, které Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 28. dubna 2020, č. j. 4 As 372/2019 – 42, vyhověl a rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Městský soud v Praze následně danou žalobu zamítl znovu, a to rozsudkem ze dne 8. října 2020, č. j. 11 A 103/2019 – 83.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 372/2019 – 42 je zveřejněn na této adrese:

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2019/0372_4As__1900042_20200428151946_20200515084030_prevedeno.pdf

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 103/2019 – 83 je zveřejněn společně s touto výroční zprávou.

Náklady ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) InfZ Ministerstvu financí nevznikly.

C. Poskytnuté výhradní licence

V roce 2020 nedošlo k poskytnutí žádné výhradní licence ve smyslu InfZ.

D. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení

V roce 2020 bylo podáno celkem 9 stížností na postup Ministerstva financí při vyřizování žádosti o informace.

Ve 2 případech bylo stížnosti vyhověno:

  • V prvním případě byla podána stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ; bylo namítáno, že požadované informace nebyly poskytnuty, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tato stížnost byla vyřízena v rámci tzv. autoremedury tak, že požadované informace byly poskytnuty.
  • Ve druhém případě byla podána stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; stížnost směřovala proti odložení části žádosti. Této stížnosti bylo nadřízeným orgánem vyhověno – Ministerstvu financí bylo přikázáno žádost v příslušné části vyřídit. Následně byla zbývající část požadovaných informací žadateli poskytnuta.

Ve zbývajících 7 případech nebylo stížnosti vyhověno, neboť nebyla oprávněná:

  • v 5 případech bylo namítáno, že požadovaná informace nebyla poskytnuta, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (příp. její části),
  • ve 2 případech byla stížnost podána proti výši úhrady oznámené podle
    § 17 odst. 3 InfZ.

Pro úplnost je možné dodat, že v roce 2020 byly dále podány další 3 stížnosti, které však byly podány předčasně. Nejednalo se proto o stížnosti podle §16a InfZ.

E. Zpoplatněné žádosti o informace

Ministerstvo financí za poskytnutí informace požaduje úhradu pouze v odůvodněných případech. V roce 2020 byla požadována úhrada ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ celkem v 8 případech (z toho byla v 1 případě úhrada požadována pouze ve vztahu k části žádosti). Ve všech případech byla důvodem pro zpoplatnění vyřízení žádosti (či její části) skutečnost, že vyhledání a následné zpracování požadovaných informací představuje mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ. Ve 2 případech byly požadovány i hmotné náklady spojené s vyřízením žádosti.

Ve 4 případech byla požadovaná částka uhrazena a Ministerstvo financí proto požadované informace poskytlo. Ve zbývajících 4 případech požadovaná částka uhrazena nebyla, a proto Ministerstvo financí postupovalo v souladu s § 17 odst. 5 InfZ a žádost (příp. její část) odložilo. V jednom z těchto případů žadatel poté, co byla jeho žádost odložena, požádal Ministerstvo financí o tytéž informace s tím, že předem zaplatil úhradu, která po něm byla požadována při vyřizování jeho předchozí žádosti. Požadované informace byly žadateli následně poskytnuty.

Pro úplnost je třeba dodat, že v roce 2020 uplynula lhůta pro úhradu nákladů stanovená v § 17 odst. 5 InfZ ve vztahu ke 3 žádostem, které byly podány v roce 2019. V žádném z těchto případů nebyla požadovaná částka uhrazena, proto byly žádosti odloženy.

F. Základní přehled podání za období 2010 až 2020

Tabulka č. 2 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Došlé žádosti celkem 249 303 470 307 391 376 371 410 346 337 301
Počet vydaných rozhodnutí 27 30 45 22 60 55 87 116 119 81 86
Počet podaných rozkladů 13 27 12 10 9 21 12 4 23 7 14

 


Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější