Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2017

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Výroční zpráva

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo financí (dále jen „MF“) zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) za rok 2017. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle Informačního zákona.

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Tabulka č. 1
P. č. Druh podání Počet
1. Podané písemné žádosti 410
2. Vydaná Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 55
3. Vydaná Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 61
4. Podané rozklady 4

 

Telefonické žádosti o informaci se podle Informačního zákona neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

B. Soudní řízení

U soudních řízení je stanovena povinnost uvést podstatné části rozsudku a také přehled všech výdajů, které MF vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2017 MF neobdrželo žádné rozsudky ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a tudíž v této souvislosti nevznikly MF ani žádné náklady.

C. Poskytnuté výhradní licence

Počet poskytnutých výhradních licencí: 0

D. Vyřízení stížností podaných podle ust. § 16a Informačního zákona

(Na základě ustanovení § 16a Informačního zákona se může žadatel domáhat nápravy zejména v případě, kdy po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace, a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v případě, kdy byla informace poskytnuta pouze částečně, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, a také v případě, kdy žadatel nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s vyhledáváním poskytnutých informací.)

Počet stížností podaných podle § 16a Informačního zákona: 9

Z toho ve 4 případech bylo stížnosti vyhověno (ve všech případech v rámci autoremedury podle ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

 • v 1 případě nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • ve 2 případech nebyla poskytnuta požadovaná informace úplně
 • v 1 případě informace nebyla vůbec poskytnuta

V 5 zbývajících případech nebylo stížnosti vyhověno, jelikož nebyla oprávněná:

 • v 1 případě došlo k marnému uplynutí lhůty pro podání stížnosti
 • v 1 případě stěžovatel namítal neúplné poskytnutí informace
 • v 1 případě stěžovatel namítal neoprávněné odložení žádosti
 • v 1 případě stěžovatel namítal požadavek na výši úhrady za poskytnutí požadovaných informací
 • v 1 případě stěžovatel namítá neposkytnutí informace

E. Zpoplatněné žádosti o informace

MF poskytuje naprostou většinu informací bezplatně.

V roce 2017 bylo zpoplatněno 14 žádostí, z toho 7 žádostí o úhradu dle ustanovení § 17 odst. 3 Informačního zákona bylo uhrazeno a 7 žádostí uhrazeno nebylo, proto v těchto případech bylo postupováno v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 Informačního zákona a žádosti
o informace byly odloženy.

Ve většině případů zpoplatnění se jednalo o informace, které bylo potřeba vyhledávat v archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů MF. V několika případech se zpoplatnění týkalo úhrady nákladů na pořízení kopií většího množství dokumentů a na poštovní služby.

F. Základní přehled podání za období 2007 až 2017

Tabulka č. 2
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Došlé žádostí celkem 112 166 184 249 303 470 307 391 376 371 410
Počet vydaných rozhodnutí 17 31 29 27 30 45 22 60 55 87 116
Počet podaných rozkladů 23 22 16 13 27 12 10 9 21 12 4

 


Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější