Novinky

2017

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2017.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto bych Vás, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, chtěla velmi požádat o poskytnutí informací sloužících ke zpracování praktické části diplomové práce. Konkrétně se jedná o tyto informace:

 1. Data o počtu osob podnikajících v oblasti stravovacích služeb, tedy osob povinných evidovat tržby od 1.12.2016, a to v co nejdelším období, aby bylo možné porovnat změnu počtu v čase,
 2. Kalkulace nákladů, které dle Ministerstva financí nesou podnikatelé v souvislosti se zavedením a provozem elektronické evidence tržeb." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu)
 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014
 4. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám Vás tímto o informace k auditu u projektu Revitalizace Havlíčkových sadů, který byl financován z prostředků Evropského fond pro regionální rozvoj, Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost. (IČO žadatele: 00063461/ reg. číslo: CZ.2.16/2.1.00/27002 ) Prosím o informace, jak tento audit probíhal a jaké byly jeho výsledky."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"podle aktuálního znění části B) „Druhové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě jsou výsluhové náležitosti příslušníků ozbrojených sil včetně výsluhového příspěvku podle zákona č. 221/1999 Sb. a zákona 361/2003 Sb. zařazeny pod položku 5410-Sociální dávky. Dále pak podle aktuálního znění části C) „Odvětvové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. je výsluhový příspěvek podle zákona č. 361/2003 a zákona č. 221/1999 Sb zařazen pod položkou 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a dále pak pod položkou 4152- Výsluhový příspěvek. Na základě výše uvedeného žádám o poskytnutí informace - odpovědí na tyto otázky:

 1. do kterých položek jak v druhovém, tak i v odvětvovém třídění v rozpočtových skladbách a podle jakých právních předpisů (zákonů, vyhlášek, výnosů nebo opatření ministerstva financí) Československa nebd ČR byl výsluhový příspěvek a příspěvek za službu příslušníků ozbrojených sil ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti (vězeňská služba) zařazen podle zákonů č. 76/1959 Sb., 221/1999 Sb., 100/1970 Sb. a 186/1992 Sb., a to vletech 1989 až do nabytí účinnosti dnem 19. 7. 2002 vyhlášky 323/2002 Sb.
 2. Které z uvedených právních předpisů lze nalézt na stránkách www.mfcr.cz a kde lze nahlédnout do těch, které zde nalézt nelze (např. do výnosů nebo opatření ministerstva financí, jimiž docházelo ke změně položek rozpočtové skladby týkajících se právě výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu),." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dostávám prostřednictvím e-mailových zpráv „informace“ o finančních prostředcích poskytnutých Evropskou Uniia o částkách, které Česká Republika „vkládá do fondů“ Evropské unie. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel zdroj věrohodných informacích o objemech finančních prostředků, které prochází oběma směry a vzhledem k tomu, že bych rád na takové zprávy z prostředí internetu vhodným způsobem reagoval, obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí těchto informací o výši a struktuře finančních prostředků v rámci EU, které prochází z EU a do EU."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"jaké dotace, subvence a příspěvky ze státního rozpočtu šly v letech 1998-2017 na následující subjekty:

1) Česká sportovní a.s. IČO: 25748521 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 392/393, PSČ 11000, v letech 1999-2001 s názvem C - one, a.s. se sídlem Praha 6, Nad alejí 14
2) Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s., IČO: 44159919 se sídlem Anenská 936/17, 79601, 796 01 Prostějov
3) Sportovní klub Prostějov, z. s., IČO: 00544264, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
4) Tenisový klub Olymp Praha o.s., IČO: 22606092, se sídlem Za Císařským mlýnem 1063/5, 17000, 170 00 Praha
5) Tenisový klub Sparta Praha, z.s., IČO: 45250413, se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha

Pokud by byly tyto informace příliš rozsáhlé, moc Vás prosím o jejich rozdělení po letech 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014,2014-do současnosti."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"1) Je povinností provozovatele hazardní hry na dokladu o zůstatku na uživatelském kontu uvádět všechny identifikační údaje hráče tak, jak jsou vyjmenovány v § 130 zák. o hazardních hrách, tedy jeho: jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství,
rodné číslo nebo datum a místo narození?
2) Je možné uvádět pouze některé údaje hráče, jako například jeho jméno a příjmení?
3) Je možné pseudonymizovat identifikační údaje hráče za účelem skrytí jeho identity a posílení ochrany osobních údajů?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí je správcem jaderného účtu, který slouží k financování problematiky jaderných odpadů. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí informací:

 1. jaký byl stav jaderného účtu v letech 2014, 2015 a 2016 – pro každý rok jaké byly příjmy v členění dle § 27 odst.(1) tehdy platného zákona 18/1997 Sb. , jaké byly výdaje a konečný zůstatek
 2. do jakých konkrétních produktů finančního trhu a v jaké výši byl v roce 2016 investován zůstatek jaderného účtu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve věci obsazování služebních míst je dle vnitřního předpisu požadována kvalifikace podle označení oborů dle MŠMT ČR: Z tohoto důvodu mne zajímá, zda v roce 2014 byl na MF ČR interně upraven kvalifikační požadavek, vzdělání v oboru, na pracovní místo."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2014, 2015, 2016:

1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným?
2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov?
3. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje?
4. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
5. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
6. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016, vybrány a kdy se tak stalo." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Jaká hodinová či jiná časová sazba byla sjednána s advokátní kanceláří Arnold & Porter ve smlouvě (či smlouvách) týkající se právního zastupování České republiky v mezinárodních arbitrážích proti tzv. solárníkům?
 2. Jaké byly za období 2000 až 2017 náklady České republiky na externí právní zastupování v mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice?
 3. Jaké konkrétní částky byly za období 2000 až 2017 ve skončených mezinárodních arbitrážích přiznány České republice jako náhrada nákladů řízení vůči protistranám?
 4. Jaké konkrétní částky z částek, které uvedete v odpovědi na otázku ad 3), protistrany České republice skutečně zaplatily (ať už dobrovolně nebo v důsledku vymáhání)?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tedy o informaci, kdo je oprávněn provádět následnou finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole u železničních dopravců jakožto koncových příjemců dotací na základě Memoranda. Touto informací byste měli disponovat jakožto ústřední správní úřad pro finanční kontrolu, který metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě a vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě (viz § 7 zákona č. 320/2001 Sb.)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Rád bych Vás požádal o seznam všech zákonů, novel zákonů či záměrů zákonů, které si Váš úřad nechal připravit od externích subjektů – advokátních kanceláři či kohokoli jiného – či se na jejich vzniku nějakým způsobem nějaký takový externí subjekt podílel. Jde mi o období od počátku roku 2014. K tomu Vás prosím uvést následující: 1) Jak se daný externí subjekt na přípravě podílel? 2) Jak byl vybrán, proč a kdy? 3) Jakou odměnu za to daný subjekt dostal?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Převzalo (atrahovalo) Ministerstvo financí někdy podle § 19 daňového řádu věc místo podřízeného správce daně patřícího mezi orgány Finanční správy ČR? Pokud ano, kolikrát? A podle kterého písmene § 19 odst. 1 daňového řádu?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému subjektu úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
 2. Kopií smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené plnění.
 3. Informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte o druh zadávacího řízení.
 4. Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění, případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.
 5. Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích zařízení na zadání zakázky na úklidové služby či na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádáme poskytnout zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění ostrahy.
 6. Informace, zda povinný subjekt oslovil přímo i některého dodavatele o zajištění výše uvedených služeb? Pokud ano, kterého dodavatele oslovil povinný subjekt přímo?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S ohledem na současný vývoj cen některých potravin, kdy např. jeden obchod prodává Ramu Clasic za 33,90 Kč, ale řetězce za 44,90 Kč a víc a v akci potom za 24,90 Kč nebo 26,90 Kč, u másla, mléka a mléčných výrobků je to obdobné, nabízí se otázka, zda je dodržován zákon o cenách v části týkající se povinnosti prodejce zahrnovat do ceny toliko přiměřený zisk a ekonomicky oprávněné náklady.

Protože cenové kontroly spadají do povinností ministerstva financí, žádám s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím o informace, zdy vůbec a pokud ano tak u kterých obchodníků, u jakých výrobků a s jakým výsledkem byly provedeny kontroly přiměřenosti zisku a oprávněnosti nákladů zahrnutých do cen pro spotřebitele, a to za dobu fungování nynější vlády. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

MFČR poskytuje na svém webu množství statistických informací. Mezi nimi také informaci "Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok" (podle měsíců). Bohužel, tato informace je k dispozici jen od roku 1997. Chci touto cestou požádat o informaci o Státních dluhopisech podle typu instrumentu za rok 1993, 1994, 1995 a 1996. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o sdělení v jaké přesné výši byla poskytnuta dotace Městu Králův Dvůr, se sídlem nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ 00509701 na výstavbu nového pavilonu ZŠ v Králově Dvoře a zda bylo pro poskytnutí dotace rozhodující, že školu budou navštěvovat i děti z okolních obcích a ne pouze z Králova Dvora.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající se intepretace § 138 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon") v souvislosti s ustanovením § 136 odst. 9 zákona.

Předmětné ustanovení zákona 138 odst. 1 zní: „Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti." v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 9, které zní: „Povolení podle odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Žádáme Vás o poskytnutí informace, zda bude provozovateli umožněno provozovat technická hrách od 1. 1. 2018 za předpokladu úpravy softwaru tak, aby tato zařízení splňovala povinnost registrace a nabídky sebeomezujících opatření dle § 136 odst. 3 zákona? Pokud ano, bude provozovateli udělená výjimka z § 138. 1 a umožněná změna povolení vydaného podle zákona č. 202/1990 Sb.?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

žádám Ministerstvo financí o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se arbitrážních řízení vedených proti České republice na základě (i) dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a (ii) dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic. ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám Ministerstvo financí ČR podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace ve věci:

 • poskytnutí seznamu subjektů, které v současnosti poskytují Ministerstvu financí a jím přímo řízeným organizacím služby v oblasti ostrahy, bezpečnostních služeb a souvisejících služeb, ať už na základě veřejné zakázky nebo jiného zadání,
 • poskytnutí základních informací k požadovaným subjektům, zejména smluvní doby plnění a hodnoty plnění smlouvy v Kč." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jsou na vašem ministerstvu využívány, (udělovány), „Záštity ministra“ s finanční podporou z rozpočtu rezortu?
 2. V jaké výši byly takové finanční podpory k Záštitám celkem uděleny v roce 2016 a celkem v roce 2015?
 3. Byly uděleny i Záštity akcím nesouvisejícím přímo s agendou vašeho rezortu? Jakým?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádá Ministerstvo financí ČR o zaslání následujících informací o čerpání tuzemských i zahraničních dotací spolkem CEDOP (Centum pro efektivní dopravu, z.s. respektive jeho právní předchůdce Centrum pro efektivní dopravu, o.s.):

 1. Výčet všech dotačních titulu, které spolek CEDOP čerpal k dnešnímu dni prostřednictvím MF ČR
 2. Objem prostředků, které spolek CEDOP k dnešnímu dni na tyto jednotlivé dotační tituly čerpal
 3. Odevzdané plnění, na základě kterého byly tyto dotace spolku CEDOP vyplaceny - konkrétní doklady k jednotlivým položkám a vyúčtování, doložení o splnění cílů projektů a podobně". 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kdo je Vaším dodavatelem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
 2. Termín, kdy Vám končí platná smlouva či objednávka se stávajícím dodavatelem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
 3. Předmět plnění a finanční objem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
 4. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností NEWTON Media, a.s. (ADRESA: Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4, IČ: 28168356, Městský soud v Praze, odd. B vložka 12446).
 5. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností Anopress IT, a.s. (ADRESA: Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8, IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484 DS: qdmcuj3 Městský soud v Praze, odd. B vložka 7642).
 6. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností Media Tenor, spol. s r.o. (ADRESA: Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava, IČ: 25901800, DIČ: CZ25901800).
 7. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností TOXIN s.r.o. (ADRESA: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČ: 02225166, DIČ: CZ02225166). 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"1. Informativní přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu ve stavu k dnešnímu dni v rozsahu uveřejňovaném na www.mfcr.cz, rozšířením o tyto údaje, pokud jsou dostupné:

 • Název provozovny
 • Typ provozovny
 • Model zařízení (u těch typu zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)
 • Výrobce zařízení (u těch typu zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)
 • Počet herních míst (u těch typů zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)

2. Seznam VHP povolených obcemi pro rok 2017 ve stavu k dnešnímu dni v níže uvedeném rozsahu, pokud jsou tyto údaje dostupné:

 • Název provozovatele
 • Evidenční (výrobní) číslo VHP
 • Model zařízení
 • Výrobce zařízení
 • Název obce, případně konrkétní adresa umístěná včetně nýzvu a typu provozovny."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě § 13 Zákona 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky týkající se půjčky České republiky Lotyšské republice, provedené na základě Zákona 107/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010.

 1. Byla tato půjčka Lotyšskou republikou využita, případně jak velká část z možných 200 milionů EUR byla Lotyšské republice Vaším prostřednictvím poskytnuta?
 2. Pokud půjčka byla využita byť z části, kolik již Lotyšská republika splatila, potažmo kolik jí zbývá splatit?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tj. právnických osob, v nichž má stát vykonávající práva společníka prostřednictvím Vašeho ministerstva většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici". 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám o následující informace, které se týkají Konvergenčního programu ČR 2017, který je dostupný na adrese (str. 11-14):

 1. Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v letech 2017, 2018 a 2019:
  a1) u daně z příjmu fyzických osob,
  a2) u daně z příjmů právnických osob,
  a3) u příspěvku na sociální zabezpečení,
  a4) u daně z přidané hodnoty.
 2. Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení na zvýšený výběr daní v letech 2017 a 2018." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žadatel tímto v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uctivě žádá nadepsaný orgán o poskytnutí následujících informací týkajících se mezinárodní smlouvy o úvěru uzavřené mezi Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) a Konsolidační bankou Praha, s. p. ú., schválené a podepsané dne 7. 6. 2000 v Lucembursku pod č.j. EIB Fin.20.614:

 • V jaké výši byl ze strany EIB poskytnut úvěr na základě výše specifikované smlouvy.
 • Jaká je určená výše splátek, kterými je/byl specifikovaný úvěr splácen.
 • Byl již předmětný úvěr splacen. Pokud se tak nestalo, v jaké výši ještě nebyl splacen.
 • Pokud úver nebyl zcela splacen, kdy má dojít k jeho splacení s uvedením výše zbývajících splátek." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o zaslání kopie ekologické smlouvy, kterou Ministerstvo financí uzavře o se společností České aerolinie a.s., IČO: 45795 908, číslo smluvního partnera 0252/10/01. Uzavření předmětné smlouvy bylo Ministerstvu financí uloženo Usnesením Vlády České republiky ze dne 4. května 2009 č. 596. Jejím účelem je vypořádání staré ekologické zátěže."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám vás o poskytnutí následujících dokumentů a s nimi souvisejícími informacemi:

 • informaci pro pana ministra k navrhované úpravě zaokrouhlování srážkové daně u úroků z účtů a dluhopisů z ledna 2012
 • dokument či zápis z porady, na jehož základě výše uvedený referát vznikl
 • informace pro pana ministra k problematice zdaňování úrokových výnosů z „korunových“ dluhopisů z roku 2014
 • dokument či zápis z porady, na jehož základě výše uvedený referát vznikl."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

“V souladu se zákonem 106/1999 Sb. žádám zaslání služebního předpisu státního tajemníka č. 12/2016, kterým se mění služební předpis č. 2/2015, kterým se stanoví požadavky na služební místa státních zaměstnanců, ve znění služebního předpisu č. 8/2016.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám o seznam prodaných bytových jednotek od r. 1990. Ze seznamu prodaných bytových jednotek musí být patrno:

 1. datum prodeje;
 2. místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území);
 3. obytná plocha bytové jednotky v m2;
 4. kupní cena prodávané nemovitosti“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žadatel tímto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí informací týkajících se zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti prvoinstančním rozhodnutím ministerstva vydaných ve správních řízeních ve věcech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, a to: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám o přehled finančních prostředků, které vaše ministerstvo vynakládá na prezentaci resortu (případně ministra/ministryně) na sociálních sítích za roky 2016, 2015, 2014. Žádám, aby přehled obsahoval: rok, výši částky v Kč, zdůvodnění a informaci, kdo správu sítí zajišťuje.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"podle zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek je Ústav účetní jednotkou a jeho činnost je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu a Archiv je účetní jednotkou a je součástí rozpočtové kapitoly Ústavu.

Podle závěru z kontrolní akce NKÚ 15/39 z roku 2016 týkající se hospodaření obou organizačních složek státu byly v minulosti zjištěny v souvislosti s účetními závěrkami nedostatky.

Proto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o zaslání seznamu nebytových prostor v majetku České republiky, v majetku či správě Ministerstva financí, které se nacházejí v katastrálních územích Prahy, a které v současné době nejsou pronajaty ani jinak využívány, a jejichž podlahová plocha zároveň přesahuje 600 m2."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. obracím se žádostí o poskytnutí informací o výši individuálně vyplacených náhrad škod způsobených kormoránem velkým na rybách jednotlivým subjektům za roky 2012 a 2013, které na základě zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v těchto letech o tuto náhradu zažádaly. Informaci považuji za dostatečnou v rozsahu názvu subjektu a celkové výše jemu poskytnutých náhrad škod způsobených kormoránem velkým zvlášť za rok 2012 a za rok 2013."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)

Ve vztahu ke směrnici 2003/6/ES poznamenávám, že jsem si vědom toho, že tato směrnice již byla zrušena a nahrazena nařízením č. 596/2014. Nicméně vzhledem k tomu, že Česká republika toto nařízení dosud do právního řád nepromítla, potřeboval bych mít přehled o aktuálně platné české úpravě v této oblasti. Proto i za těchto okolností prosím o poskytnutí srovnávací tabulky ke směrnici 2003/6/ES." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaký je roční rozpočet odboru kanceláře ministra? Co všechno se z tohoto rozpočtu hradí? Prosím o vypsání jednotlivých položek a služeb. Jakých pět položek/služeb bylo v uplynulém roce nejnákladnějších? Prosím i o uvedení konkrétních částek. Má ministr ještě reprefond? Pokud ano, v jaké výši a co se z něho platí?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. “Žádám o seznam všech provozů (= adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasino, a včetně otevíracích hodin těchto všech provozů na území České republiky
 2. Žádám o seznam všech provozů, (= adres), které provozují loterie, sázkové hry a jiné druhy hazardu v režimu herna, a včetně otevíracích hodin těchto všech provozů na území České republiky.
 3. Žádám o seznam všech provozů, (= adres), na území České republiky, Ve kterých jsou umístěny technické zařízení určeno k provozování hazardních her: zařízení na provozování videoher, zařízení na provozování hazardních her provozovaných prostřednictvím technických zařízení obsluhovaných přímo hráči (ostatní technické zařízení), výherní přístroje, elektronická ruleta, v režimu herna. Dále žádám O každé jedné provozu počet technických zařízení k provozování hazardu a druh technického zařízení. příklad: (Provoz v Prahe ulice třída míru 22, počet výherních automatů = 12 kusů. počet elektronická ruleta = 1 kus)
 4. Žádám o seznam všech provozů (= adres) na území České republiky, ve kterých je umístěno technické zařízení na provoz hazardních hry elektronická ruleta, provozu v režimu herna. Dále žádám o počet těchto elektronických rulet na jednom provozu, a platnost licence.
 5. Žádám o seznam všech provozů (= adres) na území České republiky, ve kterých je umístěno technické zařízení na provoz hazardní hry elektronická ruleta, provozu v režimu kasino. Dále žádám o počet těchto elektronických rulet na jednom provozu, a platnost licence.“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bychom Vás rádi požádali o poskytnutí informací, týkajících se údajů, které ministerstvo financí, resp. jemu podřízená organizace Specializovaný finanční úřad („SFÚ“) získala v rámci realizovaného hloubkového šetření.

Vzhledem k tomu, že si SFÚ vyžádal od dotčených subjektů informace na základě § 12 odst. 1) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a požadoval detailní informace ohledně výše nákupních a prodejních cen jednotlivých položek potravin, vč. poskytovaných slev, a tyto informace mu byly poskytnuty, zpracovává ministerstvo financí údaje z tohoto šetření a připravuje podklady pro navazující zprávu. Vzhledem k tomu, že je ministerstvo povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. ) z.č. 106/1999 Sb. a zároveň se nejedná o informace spadající pod § 2 odst. 3, ani odst. 4) z.č. 06/1999 Sb., rádi bychom Vás požádali o poskytnutí agregovaných dat, spočívajících v uvedení průměrné ceny jednotlivých šetřených komodit dle segmentu původu a to tuzemsko a dovoz. chápeme, že šetřená data se vztahují k určitému časovému úseku a tento při hodnocení údajů budeme brát do úvahy". 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

“Žádám o poskytnutí informace, pokud možno kopie celé komunikace, na základě které jste povolili provoz videoterminálů a to na této adrese - Vřesová 1, 35743 Vřesová. Tyto videoterminály jsou provozovány ve zmíněné budově v restauraci.”

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o sdělení, kolik dotací a na jaké akce byly poskytnuty Statutárnímu městu Zlín od roku 2004. Pokud takovéto dotace byly v uvedeném období poskytnuty, žádám o jejich jednotlivé členění včetně finančního vyjádření.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Je stále platná a účinná vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání? Jde o to, že na stránkách PSP ČR ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

“Vážení, vydali jste prý nedávno nový cenový výměr, podle kterého všechny vodárenské společnosti musí při kalkulaci cen vody vycházet mimo jiné z tzv. přiměřeného zisku, o což se dlouhodobě zajímám.. V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám:

 1. poskytnout informace v tomto výměru obsažené, a to poskytnutím jeho kopie třeba elektronicky,
 2. sdělit, zda jste něco podobného vydali i pro oblast teplárenství, a v tom případě také poskytnutím jeho kopie třeba elektronicky.
 3. Pokud jste se obsahem bodu 2) dosud nezabývali, dávám Vám k tomu podnět.” 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí informace, se kterými konkrétními státy má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací, na základě které lze v souladu s ust. § 36 zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, získávat srovnatelné informace o evidovaných tržbách ve smyslu tohoto ustanovení. Žádám o sdělení právního stavu ke dni 31.1. 2017.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu)
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014
 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 ze dne 23. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů
 4. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Veškeré smlouvy mezi Ministerstvo financí, IČO: 00006947 a společností Českomoravská komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ: 272 01 (postačí kopie) a jejich Dohodců:

 • FIN-servis, a.s., IČO 26439573, se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ: 272 01
 • MM TRADER CZ, a.s., IČO 26419521, se sídlem Kladno, Arbesova 492, PSČ: 272 01
 • PROSPEKSA, a.s., IČO 26421542, se sídlem Praha 2 – Vyšehrad, Neklanova 152/44,
  PSČ: 128 00

2. Zadávací podmínky vztahující se k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením realizovaným v letech 2013 až 2016, v rámci nichž došlo ze strany Ministerstvo financí k uzavření smlouvy s výše uvedenými Dohodci společnosti Českomoravská komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ: 272 01, bylo-li takové zadávací nebo poptávkové řízení realizováno.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného sdělení z Úřadu regionální rady Vás tímto žádáme o informaci, jak Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR naložil s výše uvedenou převedenou částkou ve výši 4.965.832,- Kč, zda tyto finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu Evropské unie či zda byly využity jiným a jakým způsobem (na jaké konkrétní projekty) v rámci ČR.