CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-5463/2017/10/451 IK

Dotaz:

"1. Je stále platná a účinná vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání? Jde o to, že na stránkách PSP ČR http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=1993&cz=125 je uvedeno, že předmětná vyhláška byla zrušena k 1. 1. 2015. Není ovšem uvedeno jakým způsobem. Pasivní derogace uvádí, že vyhláška byla zrušena zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Ve zrušovacím ustanovení § 98 bodu 2. tohoto zákona http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4931 je uvedeno, že předmětná vyhláška se zrušuje.

V ustanovení o účinnosti § 99 výše citovaného zákona je pak uvedeno, že právní předpis na výjimečná ustanovení (§ 98 mezi nimi není) nabývá účinnosti k 1. 1. 2008. Pokud už tedy není vyhláška platná ani účinná, a tudíž není součástí právního řádu ČR, kdy tedy byla vyhláška č. 125/1993 Sb. zrušena?

2. Výše citovaná vyhláška obsahovala toto ustanovení § 1 odst. 2:

Není-li právního nástupce zaměstnavatele, který zanikl a) před 1. lednem 1993, má poškozený právo na plnění podle § 2 za škodu poprvé ohlášenou po 31. prosinci 1992 a dosud neuhrazovanou přímo vůči Kooperativě, pojišťovně, a. s., b) po 31. prosinci 1992, má poškozený, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání po vzniku zákonného pojištění, právo na plnění podle § 2 přímo vůči té pojišťovně, u které byl pojištěn jeho zaměstnavatel před svým zánikem. Byla tato vyhláška nahrazena jiným právním předpisem, který by upravil nárok na doplatek do průměrné mzdy z důvodu nemoci z povolání zaměstnance po pojišťovně v případě zániku zaměstnavatele? Jinými slovy, může nadále zaměstnanec, který pobírá doplatek do průměrné
mzdy od svého zaměstnavatele z důvodu nemoci z povolání požadovat tento doplatek i po pojišťovně v případě zániku svého zaměstnavatele bez právního nástupce i po případném zrušení výše zmíněné vyhlášky?" 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář