Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Služby veřejnosti
 • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-26623/2015/10/1173 IK

Dotaz:

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací a kopií dokumentů týkajících se činnosti odboru 52 Ministerstva financí-Auditní orgán (dále jen „AO"):

 • Jakým způsobem probíhá hledání a výběr osob provádějících v rámci AO jednotlivé audity či se na těchto auditech podílejících (dále jen „auditoři")?
 • Jakou právní formou, případně jakým smluvním typem je upravena spolupráce mezi MF ČR a jednotlivými auditory? Jedná se o zaměstnance MF?
 • Pokud je s auditory spolupracováno i jako s externími dodavateli služeb (podnikateli), z jakého důvodu se tak děje a jak probíhá výběr těchto auditorů?
 • Pokud je s auditory spolupracováno jak jako se zaměstnanci MF, tak jako s externími dodavateli služeb (podnikateli), jaký je poměr mezi oběma formami spolupráce?
 • Je spolupráce s jednotlivými auditory prováděna na předem omezenou dobu, např. na provedení konkrétních auditů? Jaká je průměrná délka působení auditorů u AO?
 • Žádám o poskytnutí jmenného seznamu auditorů k dnešnímu dni, a dále o poskytnutí jmenného seznamu ostatních zaměstnanců odboru 52 k dnešnímu dni s uvedením jejich funkce.
 • Existují závazná či doporučená pravidla chování (např. etická pravidla) osob provádějících v rámci AO audity? Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takových pravidel.
 • Existuje jakékoliv interní závazné či doporučující pravidlo, dle kterého by měla auditní činnost u jednotlivých kontrolovaných subjektů vyústit ve stanovení či doporučení konkrétního minimálního procentuálního krácení (či vrácení) finančních prostředků pomoci EU? Jaká procentuální krácení (či vrácení) finančních prostředků pomoci EU byla ze strany AO stanovena či doporučena u všech auditů zahájených po 1.1.2014, které byly k dnešnímu dni dokončeny?
 • Jakým způsobem zohledňují auditoři ve své činnosti závěry jiných kontrol, které již byly u kontrolovaných subjektů provedeny jinými kontrolními orgány České republiky a jejích organizačních složek?
 • Existují jiné interní předpisy MF ČR či jiné organizační složky státu, jimiž mají auditoři povinnost se řídit, případně existují takové interní předpisy či pokyny, které mají doporučující povahu? Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takových předpisů.
 • Jakým způsobem probíhá výběr subjektů, které jsou podrobeny auditu ze strany AO?
 • U jakých konkrétních subjektů (u právnických osob prosím uvést včetně IČ) byl zahájen audit prováděný ze strany AO od 1.1.2014 do dnešního dne? Jak byly tyto subjekty vybrány k provedení auditu? U kterých z těchto subjektů byl již audit ukončen, a s jakým výsledkem?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější