Novinky

2015

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2015.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro potřeby studie o českých bezpečnostních elitách bych rád touto cestou požádal o seznam ředitelů Finančně analytického útvaru od okamžiku jeho vzniku. Potřeboval bych, aby seznam obsahoval titul, případně hodnost, jméno a příjmení, datum jmenování do funkce a datum uvolnění z funkce, případně uvedení, jestli někdo útvar řídil z pověření.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
 2. zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
 3. zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolikrát byla Česká republika žalována s využitím mechanismu investičních arbitráží skrze platné bilaterální a investiční úmluvy. Kolika takových arbitrážních řízení se Česká republika zúčastnila. Dále žádám o co nejúplnější informace ke každé z těchto žalob a řízení, především: jméno/název žalobce (investora), žalovaná částka, žalobní důvod, rozhodčí nález (rozhodnutí), výsledek sporu, datum žaloby a datum rozhodnutí ve věci. Skrze které bilaterální investiční dohody a kolikrát (pro jednotlivé BITs) byla žalována.
 2. Kolik Česká republika zaplatila na odškodněních investorům na základě rozhodnutí investičních arbitrážních tribunálů. Dále žádám o rozpis výše odškodnění podle jednotlivých případů a žalobců (investorů). To samé žádám pro mimosoudní (smírná) vyrovnání, jež byla s investory uzavřena.
 3. Kolik Česká republika zaplatila na poplatcích a dalších výlohách spojených s investičními arbitrážemi a kolik zaplatila na právních službách v souvislosti s proti ní vedenými investičními arbitrážemi. Všechny dotazy se vztahují na období od 1. 1. 1993 do dne obdržení této infožádosti.

Všechny dotazy se vztahují na investiční arbitráže (ISDS) na základě bilaterálních investičních dohod, jimiž je nebo byla Česká republika vázána. Pod pojmem Česká republika se rozumí i organizační jednotky státu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na stránce http://www.novinky.cz/domaci/387712-babisovy-vysnene-centralni-nakupy-drhnou.html se píše “Připravit zakázku na xeroxový papír trvalo půl roku Ministerstvo financí již letos na zakázce na xerografický papír vyzkoušelo, jak budou centrální nákupy ve státní správě fungovat. Počítalo se u něho s jednoduchým stanovením tzv. společného standardu. Nicméně bylo předem jasné, že příprava zakázky vzhledem k tomu, že odběratelů má být v budoucnu 1440, jednoduchá nebude. Pro začátek měla být objednávka pro 168 organizací". Prosím o zaslání seznamu oněch 168 organizací, kterých se zakázka týkala.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Informativní přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu ve stavu ke dn 31. 10. 2015 v rozsahu uveřejňovaném na www.mfcr.cz, rozšířeném o tyto údaje:

 • Typ provozovny
 • Model zařízení (u těch typů zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)
 • Výrobce zařízení (u těch typů zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)
 • Počet herních míst (u těch typů zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí kopie smlouvy č. 0068/94/01 uzavřené mezi Fondem národního majetku a společností Barvy Tebas s.r.o., IČ 45794616, se sídlem Poděbradská 7, 190 05 Praha 9, která byla uzavřena dne 10.11.1994 a poskytnutí kopie dohody ze dne 29.4.2003 mezi totožnými smluvními partnery, kterou došlo k ukončení smlouvy výše uvedené včetně vyjádření ČIŽP a MŽP k ukončení této smlouvy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí celkového počtu povolených interaktivních videoloterních terminálů Casina Admiral a to v roce 2014 a 2015 ve Znojmě na adrese Oblekovice 344 Znojmo 69902 aktuální celkový počet provozovaných interaktivních videoloterních terminálů, hracich automatů Casina Admiral ve Znojmě na adrese Oblekovice 344 Znojmo 69902.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Seznam firem, (s.r.o. a akciové společnosti), kterým byly od roku 2013 až do současnosti z rozhodnutí Ministra financí, ministerstva financí, případně jemu podřízených orgánů, úplně nebo částečně prominuty/odpuštěny jakékoliv závazky vůči státu, zejména daně, daňové nedoplatky, penále apod.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle médií MF navrhuje zvýšeit podstatně daň (poplatek) z hazardu. MF předpokládá přínos do státního rozpočtu v miliardách Kč, poslanec Kalousek tvrdí, že to bude o hodně méně. Žádám V8s o následující informace (pokud je máte k dispozici).

 1. Jak jste dospěli k Vámi uváděné částce a kolik a kolik to je; zda se jedná o odborný odhad nebo propočet. V případě propočtu, žádám jej.
 2. Kolik činí náklady daňových poplatníků v důsledku zavedení změny a jak jste k tomu dospěli.
 3. Výnosy ze sazky a sportky šly do státu nebo social. organizací. Žádám Vás o informaci, kolik to činilo v jednotlivých letech 1980 až 1989. Kolik dostali daň. poplatníci z prodeje (privatizace), kolik činily náklady. Kolik činí zisky v jednotlivých letech po privatizaci. Za kolik let se investice vrátila kupcům.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS)
 2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
 3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
 4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
 5. Od 01.01.2016 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (mebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb. si dovoluji požádat o poskytnutí kopie rozhodnutí o udělení licence společnosti BANCO - CASINO a.s., IČ: 264 46 197, se sídlem Praha l, Na Příkopě 959/27, PSČ 11000, k provozování sázkových her provozovaných ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech) podle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb.

Na základě výzvy povinného subjektu upřesňuji podanou žádost tak, že žádám o poskytnutí kopie rozhodnutí o udělení licence pro provozovny umístěné na adresách:

 • Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1;
 • U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na připravované povinné zavedení registračních pokladen a probíhající legislativní proces přijímání vládního návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 513) by se Klient touto cestou rád informoval o skutečnostech spojených s realizací projektu elektronické evidence tržeb, zejména pak o povinnostech s tímto projektem pro něho jako podnikatele spojených.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI"), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení, kolik dotací a na jaké akce byly poskytnuty Statutárnímu městu Zlín na budování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury od roku 2004. Pokud takovéto dotace byly v uvedeném období poskytnuty, žádám o jejich jednotlivé členění včetně finančního vyjádření.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. zda Ministerstvo financí v minulosti uzavřelo spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 281 683 56) a pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek a faktur.
 2. zda Ministerstvo financí v minulosti uzavřelo spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484) a pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek a faktur.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o sdělení počtu zaměstnanců zaměstnaných vaším úřadem na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, a také počet externích spolupracovníků (zvlášť zaměstnaných na DPP a DPČ). Nemám zájem o žádné jejich osobní údaje, jen o jejich počty. Počty prosím uveďte jednotlivě k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a 1. lednu 2015.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v roce 2014 zabýval agendou ekologických daní (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)?
 2. Jaká náplň,(příprava jakých novel, zákonů, metodických dokumentů) byly předmětem činnosti těchto pracovníků pro rok 2014? (stručný výpis hlavních činností)
 3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v roce 2014 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové třídy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o detailní algoritmus (postup, matematický vzorec) s odůvodněním jeho použitých parametrů a s odkazy na zdrojová data použitá k nastavení těchto parametrů, který byl použit pro výpočet očekávaného vyššího daňového inkasa po zavedení elektronické evidence tržeb, tak, aby bylo možno nezávisle ověřit způsob tohoto výpočtu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkající se textu rozsudků Městského soudu v Praze ve věci č.j. 11 A f 11/2014-53 ze dne 5. 2. 2015 a č.j. 11 A f 15/2014-59 ze dne 30. 4. 2015, jejichž účastníkem bylo Ministerstvo financí ČR v pozici žalovaného.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Porušení kterých ustanovení právních předpisů bylo státními orgány zjištěno, kdo je porušil, v jakém řízení, jakým mechanismem, v jakém časovém období a v jakém rozsahu?
 2. Jak zjištěné porušení právních předpisů ovlivnilo procesy vydávání osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“), resp. také zda mělo vliv na počet povolených VHP a roční výsledek z provozování VHP?
 3. Jaké opatření či řízení, a kterým státním orgánem, byla realizována k nápravě zjištěného porušení právních předpisů a jaké sankce byly viníkům uloženy?
 4. V jakém rozsahu bylo uplatněno ust. § 2 odst. 3 správního řádu?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. počet trvale hlášených obyvatel obce Kašnice (okr.Břeclav) k 1.1.2015
 2. výše neinvestiční dotace na občana ze státního rozpočtu na každého jednotlivého obyvatele výše uvedené obce
 • kolik obec za rok na trvale hlášeného občana pobírá finančních prostředků

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí seznamu všech společností, s nimiž byla uzavřena ekologická smlouva, ke které byl uzavřen dodatek či doplněk stávajícího projektu sanačních prací zohledňující vliv inflace a zvýšení D P H na cenu projektu.

Žádám o zaslání také všech těchto dodatků či doplňků, na jejichž základě byla či by měla byt Ministerstvem financí částka zohledňující vliv inflace a zvýšení DPH uhrazena nad rámec výše původní garance.

Dále pak žádám o zaslání ekologických smluv se smluvními partnery č. 0018/94/01 (aktuální vlastník IVECO Czech Republic, spol. s.r.o.) a č. 0055/94/01 (aktuální vlastník PROCTER and GAMBLE EASTERN EUROPE, Inc.) včetně veškerých případných dodatků či doplňků, pokud byly uzavřeny.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolte mi, abych se na Vás obrátil s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o poskytnutí těchto informací:

Materiál, který prezentovala náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová při jednání rozpočtového výboru PS PČR dne 2. září 2015 (poslanecký návrh Jana Volného) o dopadech daňového zatížení na provozovatele loterií a jiných podobných her. Součástí materiálu dle jejího vyjádření je i Lafferova křivka zobrazující závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění.

Žádám Vás tímto o poskytnutí tohoto materiálu, který bychom rádi porovnali v rámci seriózně vedené debaty s našimi údaji.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme tímto o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to o sdělení, které konkrétní hry podle § 2 a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povoleny v kasinech provozujících svou činnost na území města Havířova.

Dále žádáme o sdělení, kolik kasin je povoleno provozovat svou činnost na území města, a to s konkrétním uvedením názvu provozovatele včetně identifikátoru, adresy místa provozování, číslo jednací povolení a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, včetně doby povolení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení, v návaznosti na nám - na základě naší žádosti ze dne 19. 6. 2015 rozhodnutím ministra financí Č. j.: MF-29466/2015/10-8 ze dne 17. 8. 2015, kterým zrušil rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-29466/2015/10-4/1272 IK ze dne 7. července 2015 – poskytnuté informace týkající se pilotního testu a projektové dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody, a.s., vypracované společností EKOSYSTEM spol. s r.o. (dále jen „projektová dokumentace“), si Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), dovolujeme požádat jako povinný subjekt o poskytnutí následujících informací: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí seznamu kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2007-2013 k datu podání této žádosti s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaké loterie a jiné podobné hry ve smyslu zákona č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jsou na území města Český Krumlov Ministerstvem financí dosud (pravomocně) povoleny, na jakých místech, kým a od kdy jsou zde provozovány a o jaký druh zařízení jde.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Počty výherních hracích přístrojů v jednotlivých obcích, jejichž povolení k provozování vydaly samy obce (k 31. 12. 2014) – nejlépe včetně konkrétních adres provozoven a provozovatele;
 2. Herní adresy a počty všech povolených hracích přístrojů (VHP, VLT, EMR, LLS, ad.) Ministerstvem financí, tak přístrojů povolených obcemi či kraji, a to včetně provozovatele, vždy ke konci kalendářního roku (tj. k 31. 12.) – pro roky 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. Pokud by bylo možné poskytnout tyto seznamy i pro dřívější období, byl bych velmi vděčný.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem a v jakém termínu bylo rozhodnuto o žádosti obce Bílovice na projekt Rekonstrukce kuchyně ZŠ v rámci dotačního podprogramu Ministerstva financí ČR 298 213 resp. 298 220. Pokud je to možné, dovoluji si požádat o zaslání kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně o zamítnutí žádosti o dotaci.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Zda povinný subjekt vede spisovou službu v elektronické nebo listinné podobě?
 2. Tvar jednoznačného identifikátoru dokumentu, který vytvořil povinný subjekt s vysvětlením jednotlivých částí jeho tvorby?
 3. Které agendy jsou vedeny výlučně v systému elektronické spisové služby?
 4. Zda povinný subjekt je odvolacím orgánem ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?

Informace k bodu (1 – 3) této žádosti poskytněte za období od 01. 01. 2010 do dne podání žádosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen ,,Informační zákon“) Vás žádáme o zpřístupnění následujících informací: Rozhodnutí Ministerstva financí České republiky z 24. 2. 1992, č. j. 123/8 824/1992.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí informací ve věci správních řízení, vedených za účelem odebrání licencí k provozování výherních zařízení, které vede Ministerstvo financí České republiky se subjekty působícími na území Města Břeclav.

Žádáme o veškeré informace, které se týkají předmětných řízení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro výbor DPH a pro Komisi o používání mechanismu přenesení DPH dle nařízení vlády c. 361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády c. 155/2015 Sb.: Č. j.: 60899/15/7500-20080-050406 strana 2 (celkem 3) "2. Členské státy uvědomí výbor pro DPH o používání mechanismu uvedeného v odstavci v okamžiku zavedení tohoto mechanismu, přičemž Komisi poskytnou tyto informace: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle 13 zákona Č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí informace, ke kterému dni nabylo právní moci rozhodnutí o rozkladu, kterým bylo zrušeno povolení k provozování loterií a jiných podobných her společnosti 3E PROJEKT, a.s.: Čj. MF-67201/2014/34/2901-RK ze dne 22.7.2015 (rozhodnuti o zrušení IVT Čj. MF-39147/2013/34-6 ze dne 13.8.2014).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádáme Ministerstvo financí o poskytnutí následujících informací: Pilotní test a projektová dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody, a. s., kterou měla zpracovat společnost EKOSYSTEM spol. s r. o., autor RNDr. Tomek, v září 2014.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Pro které zaměstnance (prosím o jméno a pozici, kterou na MF zastávají) je určena jazyková výuka, kterou MF poptává zde: ...
 2. K čemu tito konkrétní zaměstnanci na konkrétních pozicích potřebují jazykové zkoušky, ke kterým směřuje výuka jazyka - viz zadávací dokumentace (FCE, CAE, CPE; B1, C1)
 3. Má každý zaměstnanec ministerstva nárok na jazykovou výuku hrazenou zaměstnavatelem? Pokud ne všichni, tak kteří - jaká jsou kritéria?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. července 2015 pod č. j.: MF-32556/2015/10-4/1362 IK, ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí informace, ke kterému dni nabyly právní moci rozhodnutí o rozkladech, kterými byly zrušeny povolení k provozování loterií a jiných podobných her: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí informace ohledně povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na území města Slavičín (tj. Slavičín včetně jeho místních částí – Hrádek na Vlárské dráze, Divnice a Nevšová) vystavených Ministerstvem financí ČR.
V příloze posíláme tiskopis pro doplnění, případnou opravu požadovaných údajů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí informace, ke kterému dni nabyly právní moci rozhodnutí o rozkladech, kterými byly zrušeny povolení k provozování loterií a jiných podobných her: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle mně dostupných informací došlo mezi ČR - Ministerstvem financí a společností ZPA Jinonice, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Bělisko 1227, PSČ 56201, IČO 45273430 (dále jen „ZPA Jinonice") v tomto roce (zřejmě v červnu 2015) k uzavření dohody, kterou byl vypořádán nárok ZPA Jinonice na doplnění hodnoty vkladu do této společnosti, když nedostatečná hodnota uvedeného vkladu vznikla v důvodu neplatnosti vložení konkrétních nemovitostí do uvedené společnosti ze strany České republiky či Fondu národního majetku.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací a dokumentů: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost se týká dotačních podmínek Strategické průmyslové zóny Holešov.

Sdělte mi prosím, zda bylo poskytnutí dotací na realizaci Strategické průmyslové zóny Holešov vázáno na nějaké závazné podmínky, které musí Zlínský kraj v budoucnu splnit. Pokud ano, sdělte mi o jaké podmínky se jedná a do jakého termínu mají být plněny, jaké sankce Zlínskému kraji hrozí, pokud tyto podmínky nesplní, zašlete mi prosím kopie příslušných dokumentů (např. rozhodnutí, či smluv), z nichž povinnost takového plnění a sankce vyplývají.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S odvoláním na § 13 zákona 106/1999Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Analýzy nákladů na pořízení základního vybavení pro evidenci tržeb, na kterou se odvolává důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 514/0), zveřejněná na adrese ...
 2. Dostupných analýz ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám tímto o poskytnutí dokumentu - dopisu Evropské komise adresovaného Ministerstvu financí, odboru 52 - Auditní orgán, jmenovitě panu Evženu Mrázkovi, sp. zn. REGIO.dgal.c.4 MR/cc D(2015) 2261860 (spisová značka se může podle dostupných informací mírně lišit), pod kterým je podepsán pan Franck Sebert.

Existenci tohoto dopisu i skutečnost, že Ministerstvo financí tímto dopisem disponuje, potvrdili mediálně čelní představitelé Ministerstva financí, neboť jde o dopis, o němž hovoří někdejší náměstek ministra financi například v tomto článku: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. listopadu 2009 pod č. j.: 43229/09/05100/05000 MIPOX01H268S byl v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje Meziresortní komisí na svém 35. jednání dne 18. listopadu 2009 doporučen projekt Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky k realizaci a k zadání veřejné zakázky prostřednictvím Ministerstva financí, odboru 45 – Realizace privatizace majetku státu, pro etapu přípravy realizační projektové dokumentace.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se obracíme na Ministerstvo financí s žádostí o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení v jakém stádiu řízení se nachází realizační etapa části projektu Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Kde mohu zjistit, v jaké výši byly odsouhlaseny dotace z EU určitému (zahraničnímu partnerovi-Rakousko) a zda musí řádně zaúčtovat jak a nač vše bylo užito. Firma z Rakouska má pochopitelně sídlo a zastoupení i zde v ČR (dále jen investor). Jedná se o výši poskytnutých dotací na určitou rekonstrukci, která však byla proti skutečné ceně, mnohonásobně převýšena a tak si druhá firma zajistila neúměrný výdělek. Na víc neuhradila ani za vykonané dílo zúčastněným firmám. Nám bylo sděleno, že dotace čerpány jsou, ale že byl uplacen vysoce postavený zastupitel této firmy a my se nic nedozvíme a oni nám nic nesdělí. Jak v tomto směru mám a mohu postupovat?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Ministerstvo financí, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace prosím poskytněte za roky 2013 a 2014, a to v milionech korun. Dále žádám o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců Ministerstva financí ke konci roku 2014 a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Z jakého právního předpisu vyplývá povinnost provozovatele interaktivních videoloterních terminálů uchovávat herní záznamy (vklad, výhra, obrat, vyplacená výhra atp.) jednotlivých hracích přístrojů ke všem uskutečněným hrám, resp. po jaké době je provozovatel interaktivních videoloterních terminálů oprávněn tyto záznamy zničit a již je neuchovávat, aniž by tím porušil některá z ustanovení dotčených právních předpisů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracíme se na Vás v souladu s ust. §2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, s dotazem, kolik bylo státem, Českou republikou, vyplaceno společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, nyní se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 (dále jen „ČSOB") na základě smluv, uzavřených mezi ČSOB na straně jedné a státem a Českou národní bankou na straně druhé, zejm. tedy na základě dokumentu označeného jako Smlouva a státní záruka ze dne 19.6.2000, a dále jednotlivých usnesení, přijatých vládami České republiky zejm. k podmínkám a termínům odkupu „aktiv" z offshorových společností státem resp. jeho složkami. ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací a kopií dokumentů týkajících se činnosti odboru 52 Ministerstva financí-Auditní orgán (dále jen „AO"): ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o poskytnutí následujících informací. V rámci zvýšení právní jistoty mých klientů si dovoluji požádat o aktuální návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, nebo o informaci, kde je možno tento návrh získat. V případě pochybností berte tutu žádost jako žádost ve smylsu zákona o svobodném přístupu k informacím. Předpokládám, že předkladatelem novely je Ministerstvo finací ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Stát vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídícího výboru (dále jen „Řídící výbor“), jak plyne z § 12 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 77/2002 Sb.“). Členem řídícího výboru je též zaměstnanec (ev. zaměstnanci) adresáta.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. kolik smluv na poskytování právních služeb (ze zákona mohou poskytovat pouze advokáti) mělo MF ČR sjednáno k datu 29. 1. 2014 - nástupu ministra Ing. A. Babiše
 2. kolik smluv dle bodu a) zůstalo v platnosti k dnešnímu dni (tedy rozdíl představují vypovězené smlouvy)
 3. kolik nových smluv na poskytování právních služeb uzavřelo MF po datu 29. 1. 2014 a na základě jakých výběrových kritérií
 4. zda s AK Kovanda Tykalová jsou uzavřeny dvě smlouvy na poskytování právních služeb
 5. celková výše nákladů na právní služby v r. 2012, 2013 a 2014.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bych Vás chtěl požádat o informace týkající se povolení na provozování loterií a sázkových her pro společnost SAZKA a.s.. Na základě předchozí žádosti mi byla poskutnuta informace, na jak dlouhou dobu má SAZKA licence pro jendotlivé typy her uděleny, jedná se mi však o konkrétní datum, do kdy jsou tyto licence uděleny (popř. datum, kdy byly uděleny a délku licence, z čehož bude patrné, kdy daná licence skončí). Prosím o poskytnutí této informace v souvislosti se všemi platnými licencemi společnosti SAZKA, a.s.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás zdvořile požádat o následující informace:

 1. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti informatiky,
 2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými open source programy s uvedením dodavatele řešení, názvu počítačového programu, rozsahu nasazení (počet uživatelů, koncových zařízení atp.)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkající se kontroly Ministerstva financí u dotačních programů za roky 2013-2015. Konkrétně nás zajímají výsledky kontrol u dotací, jejichž příjemci jsou územně samosprávné celky.

Tímto žádáme o poskytnutí informace:

 1. Seznam kontrolovaných subjektů včetně názvu dotačního programu a výše poskytnuté dotace (pouze kontroly provedené v letech 2013-2015)
 2. Výsledek provedené kontroly, tj. zejména označení subjektů, u kterých byly shledány nedostatky vedoucí k odebrání dotace či její části.
 3. Označení subjektů, které dotaci či její část již vrátily.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na Vaše sdělení ze dne 20.1.2015, č.j MF - 78130/2014/21 -5/1544/K si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informace v jaké skutečné výši a ke kterému termínu vyplatil podnik ČEPRO, a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 12, IČ: 60193531 dividendu svému akcionáři, tedy Ministerstvu financí ČR za roky 2000, 2001, 2002 a jaká výše dividendy měla být vyplacena za uvedené roky dle rozhodnutí valné hromady uvedeného podniku.

Dále si dovoluji požádat, v jaké výši - dle rozhodnutí valné hromady měla být dividenda vyplacena podnikem ČEPRO, a.s. za rok 2011.

Rovněž tak mě prosím sdělte, jak Ministerstvo financí ČR postupuje v případě, že dividenda podnikem ČEPRO, a.s. není (nebyla) vyplacena v plné výši, tj. dle rozhodnutí valné hromady.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2012, 2013, 2014:

 1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. (pokud nakupujete i jiný kancelářský papír v objemu větším než 5% z celkové ceny za kancelářský papír, uveďte jaký a cenu). Uveďte sumu za jednotlivé roky.
 2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky. ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se stavby pro rodinnou rekreaci č.e.170 stojící na pozemku p.č. st. 267 v Katastrálním území Sedlice u Želivy vedené na LV 329:

 1. Jak dlouho jsou nemovitosti v majetku státu s příslušností hospodařit s majetkem státu Ministerstvu financí.
 2. Zda je budova pravidelně pronajímána k rekreaci veřejnosti, nebo jenom zaměstnancům MF.
 3. Jakým způsobem je účtováno pronajímání a za jakou cenu.
 4. Jak vysoký byl celkový příjem státu z pronájmů budovy za roky 2011, 2012, 2013, 2014.
 5. V jakém stavebně technickém stavu je budova v současnosti.
 6. Zda je budova k prodeji a za jakých podmínek.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Sdělení, kolik státem vlastněných společností spravuje Ministerstvo financí (s majetkovou účastí státu nad 50%)
 2. Seznam těchto společností
 3. E-mailový kontakt na úředníka (odbor), který má tyto společnosti na starosti

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o sdělení následujících informací:

 1. Prosím o zaslání seznamu projektů (název, zadavatel, řídící orgán, příjemce, částka - zvlášť z národních zdrojů a zvlášť ze zdrojů EU, příp. další podrobnosti), u kterých bylo zjištění AO s finančním dopadem, a to za období od r. 2010 až k aktuálnímu datu.

Prosím vždy o uvedení výše fin. dopadu a jakým způsobem byl dopad řešen (tj. kdo to uhradil).

Případně pokud tyto informace k projektu nemáte, tak o sdělení, kde se mohu dovědět víc o
dalším řešení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro účely ekonomického výzkumu žádám podle zákona 106/1999 o poskytnutí následujících údajů pro zadavatele Ministerstvo financí (IČO 00006947):

 1. objem veřejných zakázek malého rozsahu ve velikosti od 100.000 Kč výše bez DPH, zadaných Vaší institucí v letech 2012, 2013 a 2014. Tedy tři čísla, jedno pro každý rok. Pokud z technických důvodů je možné poskytnout pouze sumy odpovídající jiné hranici než 100.000 Kč, prosím o jeho poskytnutí spolu s informací o této hranici.
 2. informaci, zda Vaše instituce v letech 2012-2014 využívala k nákupu Dynamický nákupní systém. Pokud ano, jaký byl celkový objem takto realizovaných nákupů? ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se budovy č.p. 47 na pozemku p.č.615/1 a pozemku p.č. 616 v Katastrálním území Hlubočepy, obec Praha, vedených na LV 9312:

 1. Jak dlouho jsou nemovitosti v majetku státu s příslušností hospodařit s majetkem státu Ministerstvu financí.
 2. Jaké finanční náklady ročně vynakládá stát na udržování těchto nemovitostí.
 3. Jaký je průměrný roční finanční výnos státu z vlastnictví těchto nemovitostí.
 4. V jakém stavebně technickém stavu jsou nemovitosti v současné době.
 5. Zda tyto nemovitosti hodlá M F odprodat a jaká je jejich aktuální přibližná hodnota.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí následujících informací dle z. 106/1999 Sb.:

 1. Které ze společností spadající pod MFČR spadají do režimu zákona 178/2005 Sb. (tedy které přešly na MFČR po zrušení FNM) a které do režimu zákona 219/2000 Sb.?
 1. Jakým způsobem MFČR vykonává akcionářská práva u společností v režimu zákona 178/2005 Sb. (jestli tomu správně rozumím, tak v tkaovém případě se neuplatní ustanovení o pověřeném zástupci ze zákona 219/2000 Sb.)?
 2. Jaká jsou pravidla určení pověřeného zástupce u společností spravovaných dle záona 219/2000 Sb. (určuje se ad hoc nebo je to stále stejná osoba,...)?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. jaká konkrétní osoba či orgán MF "zvažuje" a "vyhodnocuje" vstup ČR do AIIB? Kdo je za tuto věc zodpovědný? Sám ministr, některý z jeho náměstků, či snad jen nějaký ředitel odboru?
 2. jak dlouho se již dotčená osoba či orgán MF zvažováním a vyhodnocováním zabývá?
 3. to, že jsou zakládajícími členy AIIB země jako Británie, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Austrálie, Jižní Korea, Brazílie, Rusko není pro ČR dostatečnou motivací a důvodem pro vstup do AIIB, že se pořád "zvažuje"?
 4. je pro MF přítomnost Ruska důvodem k budoucí absenci ČR v AIIB, případně momentálně k zvažování a vyhodnocování vstupu AIIB? ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle dostupných informací byla v roce 1995 zjištěna kontaminace zemin a podzemních vod v provozu 08 Č. Budějovice, Kovošrot a.s. Praha. Byla uzavřena smlouva mezi FNM ČR a Kovošrotem a.s. Praha a ČIŽP OI Č. Budějovice na jejím základě vydal vodohospodářské rozhodnutí k odstranění staré ekologické škody v provozu 08 Č. Budějovice pod č.j.20V/8111/95/Ba-2143. Sanace byla postupně realizována až do roku 2006.

Žádám o poskytnutí zmíněné smlouvy mezi FNM ČR a Kovošrotem a.s. Praha. Žádám o informace o celkových finančních nákladech na likvidaci této ekologické zátěže a o informaci, jakým způsobem byla likvidována zamořená vytěžená zemina. ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o informace o hospodaření ministerstva financí a to konkrétně pouze o hospodaření ústředního orgánu ministerstva financí za rok 2014. Prosím o zaslání přehledu běžných výdajů aparátu MF pro rok 2014 tak, jak jste mi již dříve zaslali tento výkaz pro rok 2013 (viz příloha). Dále prosím o doplnění aktuálních údajů pro rok 2014 do tabulky níže. Děkuji.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V našem městě Slapanice máme Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města Slapanice. Ráda bych se informovala, zda běží ve věci povolení těchto heren (výherních automatů a podobných zařízeních) nějaká správní řízení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bych Vás chtěl požádat o informace týkající se povolení na provozování loterií a sázkových her pro společnost SAZKA. Jednotlivé typy povolení jsou uveřejněny na stránkách MF, jedná se mi však o to, na jak dlouhou dobu byly společnosti SAZKA jednotlivé licence uděleny.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jakou formou bude prodávána část. budovy č.p 2001, jež jesoučástí pozemku parc.č. 2953, vše v k.ú. Karlovy Vary, tj. část hotelu Thermal v Karlových Varech představující bazén a související prostory (dále jen jako "Bazén Thermal")?
 2. Jakým způsobem budou zájemci o koupi/jiný převod práv Bazénu Thennal vybíráni?
 3. Kde jsou či budou zvěřejněné podrobnější informace o prodeji/jiném převodu práv Bazénu Thennal a podmínky pro zájemce o koupi Bazénu Thennal?
 4. Jakým způsobem je upravena ochrana autorských práv projektanta/tů či projekční kanceláře či jiné třetí osoby, jež poskytla projekční činnost ve výstavbě, vztahující se k Bazénu Thennal? ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o zaslání rozhodnutí, kterým Ministerstvo financí jako příslušný správní úřad podle ust. § 10 zák. č. 500/2004 Sb. a ust. § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. povolilo provozování loterie s názvem „EUROJACKPOT“ provozovateli SAZKA a. s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha, PSČ: 190 93.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jakým způsobem řešilo ministerstvo financí korekci 378 mil. za chybovost projektů financovaných ROP Severovýchod v roce 2013. Zároveň Vás žádám o podání informace, kdo a proč rozhodl, že pokutu bude platit stát, respektive daňový' poplatníci, a zda na viníky bylo nebo bude podáno trestní oznámení. Dále Vás žádám o informaci, proč z 378 mil. pokuty ministerstvo financí (Miroslav Kalousek) snížilo pokutu na 240 mil. Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaké konkrétní podklady má vláda ČR, potažmo Ministerstvo financí ČR v současné době k dispozici v rámci rozhodování o ne/prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji? V této souvislosti žádáme o umožnění nahlédnutí do těchto podkladů.
 2. Jaké konkrétní podklady si vláda ČR, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR či Ministerstvo financí ČR k dotyčné problematice vyžádalo, z jakých zdrojů a v jaké lhůtě? Žádáme o umožnění nahlédnutí do těchto podkladů, jakmile budou zpracovány a předány vládě ČR. ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Žádáme Vás o sdělení celkových částek, jež byly fakturovány na základě plnění ze smluv, uzavřených mezi Institucí a osobou JUDr. Jaromír Bláha, r. č. 740610/1725, osvědčení České advokátní komory č. 8799, identifikační číslo 66248426, a to zvlášť za jednotlivé roky od roku 2002 včetně do roku 2014 včetně.
 2. Žádáme Vás o sdělení celkových částek, jež byly fakturovány na základě plnění ze smluv, uzavřených mezi Institucí a společností Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o., identifikační číslo 28509951, a to zvlášť za jednotlivé roky od roku 2009 včetně do roku 2014 včetně.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Celkový počet interaktivních videoloterních terminálů povolených Ministerstvem financí dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a to v jednotlivých letech za období od roku 2003 do současnosti.
 2. Celkový počet centrálních loterních systémů povolených Ministerstvem financí dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a to v jednotlivých letech za období od roku 2003 do současnosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolujeme si Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí informace:

 • počtu technických herních zařízení povolených v kasinech,
 • počtu technických herních zařízení povolených v hernách,
 • počtu takto povolených kasin a heren,

a to ve stavu ke dni doručení této žádosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás požádat na základě zákona č. 106/1998 Sb. o poskytnutí informací souvisejících s kontrolní akcí Nejvyššího kontrolního úřadu: Kontrolní akce č. 12/09, jejíž kontrolní závěr byl zveřejněn ve Věstníku č. 1/2013.V kontrolním závěru pak bylo konstatováno porušení zákona o veřejných zakázkách.

 1. Proč došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách?
 2. Byla v souvislosti s výše uvedeným porušením zákona určena zodpovědná osoba, resp. skupina osob?
 3. Pokud nebyla určena zodpovědná osoba, proč k tomu nedošlo?
 4. Byla uskutečněna nějaká jiná opatření, aby se zamezilo výskytu podobných případů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Již čtvrtý rok se hovoří o kanalizaci v obci Lučina v okrese FM. Podle posledních informací obecního úřadu je žádost na MF,které také rozhoduje kdy bude akce uskutečněna. Zajímá mě kdy se akce uskuteční, příp.jak dlouho ještě budeme čekat. Jde o často diskutovaný problém a mezi občany začíná převládat názor, že jsme příliš malí a nedojde na nás. V době kdy je snaha vyčerpat co nejvíce financí z EU je to podivné.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolujeme si Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o zaslání všech připomínek od všech subjektů, které byly uplatněny v rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu zákona o dani z hazardních hera k změnovému zákonu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. 1 litr benzinu a 1 litr nafty (+ info o celkové roční spotřebě PHM + info o počtu služebních vozidel)
 2. úklidové služby (cena za hodinu)
 3. ostraha (cena za hodinu)
 4. mobilní telefony (cena za jaký typ)
 5. servis a údržba vozového parku (v ceně za 1 rok a info, zda platíte paušálem (pokud ano, pak jak vysokým) či za jednotlivé služby + případně průměrná cena za servis a údržbu 1 vozidla)
 6. nákup kancelářského papíru formátu A4 (cena 1 krabice - 2 500 ks + info o roční spotřebě)
 7. cena za elektřinu a plyn (cena za 1 kWh)
 8. počítáče (cena za jaký typ)

Zároveň mě zajímá i rok 2015 v případě, že nějaké služby či komodity dodává úřadu jiný dodavatel. V takovém případě mi napište, jméno nového dodavatele a cenu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Existují dokumenty, kterými ministerstvo financí v rámci výkonu práv akcionáře za stát stanovuje akciovým společnostem s majetkovou účastí státu dosažení ročních, popřípadě víceletých hospodářských (ev. jiných než hospodářských) měřitelných cílů a výsledků? Pokud ano, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů, včetně všech jejich příloh, které se týkají akciových společností ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s.
 2. Existují dokumenty, popisující nebo závazně stanovující proces tvorby ročních, případně víceletých, hospodářských plánů (včetně jejich následného vyhodnocování) v akciových společnostech s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát? ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych obdržel statistické údaje o výběru DPH od roku 2000 v ČR. Údaje by měly obsahovat kolik se vybralo na DPH z prodejů v MO,VO a internetového prodeje a následně kolik se vybralo na DPH od koncového výběrčího DPH, a také kolik od restaurací, hotelů a penzionů. Dále kolik se vrátilo do stejných rezortů ve vratkách DPH a kolik byl celkový čistý zisk státu v DPH. Následně kam ty peníze z čistého zisku jdou.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o vysvětleni vyjádřeni prvnlho náměstka ministra financl Lukáše Wagenknechta, který komentoval výši své loňské odměny na ministerstvu financi tím, že za rok působeni na tomto ministerstvu ušetřil na státní pokladně čtvrt miliardy korun. Prosím o sděleni, v jakých částkách a na jakých projektech p. Wagenknecht ušetřil. Prikládám odkaz na článek, ze kterého jsem čerpal. ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jakým způsobem je upravena nominace (tedy kdo navrhuje kandidáty, kteří předstupují před vládní výbor pro personální nominace) a následné jmenování či volba jednotlivých kandidátů na členy dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát? Pokud existují dokumenty popisující nominaci a následné jmenování či volbu jednotlivých členů dozorčí rady, žádám o zaslání kopií těchto dokumentů.
  Pokud je nominace a jmenování upraveno jednotlivě pro akciové společnosti s majetkovou účastí státu, v nichž ministerstvo financí vykonává práva akcionáře za stát, žádám o poskytnutí kopií dokumentů, vztahujících se ke společnosti ČEZ, a.s., ČEPS, a.s., Český aeroholding, a.s., ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s.
 2. Na základě jakých kritérií ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o poskytnutí dat o počtu a rozložení (adres) VHP v jednotlivých obcích ČR za roky 2012, 2013 a 2014 (vždy k 31. 12.), které povolují obce. Dále bych Vás rád požádal o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky a seznam všech provozoven, které provozují loterie, sázkové hry a jiné druhy hazardu v režimu herny na území České republiky, a to vše za rok 2014. Prosím, aby seznamy provozoven byly poskytnuty ve formátu s koncovkou xls.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací. Následující subjekty patří k těm, kterým byla od roku 2011 do současnosti odpuštěna daň, její část, penále nebo jiný závazek vůči státu: ....

Prosím u každého z výše uvedených subjektů o následující informace: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jmenný seznam (tj. jméno, příjmení, titul) všech členů rozkladové komise, včetně jejího předsedy a tajemníka, která se zabývá posouzením rozkladů podaných proti rozhodnutím Ministerstva financí, kterými se ruší platně vydaná povolení k provozu z důvodu jejich rozporu s regulačními obecně závaznými vyhláškami vydanými dle ust. § 50 odst. 4 z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10 písm. a) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydaným ve správním řízení ve věcech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ve smyslu zákona a navržení rozhodnutí, vč. jeho odůvodnění. (§ 152 zák. č. 500/2004 Sb.).

 • V kolika případech v roce 2013, 2014 a 2015 rozhodl ministr stejným způsobem, jaký mu doporučila svým návrhem rozkladová komise a v kolika případech rozhodl odlišným způsobem?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Který subjekt provozuje na Vašem ministerstvu službu nápojových a potravinových automatů?
 2. Na jak dlouho je smlouva s tímto subjektem uzavřena a jaké datum je stanoveno jako počátek smlouvy?
 3. Kolik nápojových a potravinových automatů se aktuálně dle platných smluv či dodatků na půdě ministerstva nachází?
 4. Jakou částku hradí subjekt ministerstvu za nájemné za automat(y)?
 5. Jakým způsobem a na základě čeho byl aktuální provozovatel(é) vybrán?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ráda bych Vás touto cestou požádala o informace týkající se personálních změn ve Vašem úřadu. O tyto informace žádám podle zákona 106/1999 Sb.

Proto tímto žádám o přehled, ke kolika změnám došlo ve vedoucích pozicích Vašeho úřadu od 20.1.2014 do 20.1.2015. Konkrétně mě zajímá, kolik bylo odvoláno, respektive jmenováno osob do funkcí:

 • Ředitele odboru
 • Ředitele sekce
 • Náměstka ministra

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam firem, (s.r.o. a akciové společnosti), kterým byly od roku 2011 až do současnosti z rozhodnutí Ministerstva financí, případně jemu podřízených orgánů, úplně nebo částečně prominuty/odpuštěny jakékoliv závazky vůči státu, zejména daně, daňové nedoplatky, penále apod.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Pan ministr financí Andrej Babiš podepsal dne 21. října 2014 s jednatelem společnosti SW Lab s.r.o. Petrem Slámou „Smlouvu o poskytování služeb“ (dále jen Smlouva). Podle databáze ministerstva financí byla faktura za dohodnuté služby vystavena 11. listopadu 2014, a to na částku 217 800 korun. Přitom v článku VI Smlouvy se v bodu 4 praví, že se „smlouva uzavírá na dobu určitou v trvání 9 měsíců“, což by také odpovídalo náročnosti úkolu (analýza nákladů a úhrad zdravotního pojištění). Proč bylo smluvnímu partnerovi ze strany ministerstva zaplaceno za pouhých 20 dnů práce, jestliže Smlouva byla uzavřena na 9 měsíců?
 2. Kopii - v elektronické formě - Analýzy v oblasti nákladů a výše úhrad z veřejného zdravotního pojištění na úrovni zdravotních pojišťoven a poskytovatelů akutní lůžkové péče, o které se hovoří v článku III bodu 2 výše Smlouvy a jejíž odevzdání bylo podmínkou pro vystavení faktury na částku 180 tisíc korun bez DPH.
 3. - g. ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, č.j.: 1 Afs 121/2014 -52 dozvěděl, že je povinností ministerstva financí pečlivě a průběžně analyzovat rámcové podmínky hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření pro případ, že by se objevila nutnost vydat rozhodnutí podle § 260 odst. 1 písm. a) daňového řádu.

Žadatel žádá ministerstvo financí, aby mu sdělilo jakým způsobem analyzuje rámcové podmínky hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření, jaké podklady pro to získává, od koho, jak je ministerstvem financí definován tzv. rdousící efekt odvodu z elektřiny ze slunečního záření dle § 7a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve znění pozdějších předpisů (dále jen "solární odvod"), jak ministerstvo financí vyhodnocuje získané podklady, jaké jsou výsledky tohoto vyhodnocení za léta 2010 - 2014, jací pracovníci se tomuto úkolu věnují (jmenovitě), kolik činil náklad na jejich mzdu za rok 2013 a 2014, kterému útvaru či úseku ministerstva financí je tato činnost svěřena a pod kterého náměstka spadá.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon 106/1999“) žádám výše uvedený povinný subjekt o poskytnutí kompletní kopie dokumentu Závěrečná zpráva k auditům MF ČR zaměřených na hospodaření nemocnic s evropskými dotacemi poskytnutými v rámci Integrovaného operačního programu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. Sdělení v jakém stadiu je projekt JIM a jaká je současná prognóza jeho přípravy a aktuální stanovisko MF ČR k tomuto projektu.
 2. Sdělení v jakém stadiu je projekt reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF ČR a jaký bude jeho další vývoj

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí informace, zda vůbec Ministerstvo financí v průběhu roku 2014 až doposud poskytlo stanovisko Ministerstvu vnitra, a pokud ano, o zaslání jeho elektronické kopie. Předmětné stanovisko mělo být poskytnuto Ministerstvu vnitra na jeho žádost (formu neznáme) ve věci řešení otázek výkonu zřizovatelských funkcí vůči Policejní akademii ČR popř. obecně řešit otázky rozdílu oprávnění ,,zřizovatele" a oprávnění organizace ,,vykonávající úkoly zřizovatele". To vše by se mohlo rovněž týkat přímo otázek oprávnění k nakládání s areálem Policejní akademie ČR.
Lituji, že vám nemohu poskytnout bližší identifikátor, který by usnadnil hledání žádané písemnosti, neboť Ministerstvo vnitra nám tyto informace neposkytlo.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o písemné sdělení, které plánované investiční akce byly Ministerstvem financí České republiky pro programovací období 2014 - 2020 Evropské komisi nahlášeny jako stavby, pro něž bude Česká republika žádat financování/kofinancování z evropských fondů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme vás o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jaké jsou náklady vašeho ministerstva na 1 kilometr u služebních vozidel. Máme na mysli zejména pořizovací cenu vozidla, roční odpisy na provoz takového vozidla, mzdové náklady a veškeré další náklady související s provozem vozidel, která vlastníte.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím zdvořile o poskytnutí informace podle shora označeného zákona o rozkladové komisi ministra financí na úseku loterií a jiných podobných her; zdali komise zasedala v posledních čtyřech měsících (říjen, listopad, prosinec 2014 a leden 2015), a kolik návrhů na rozhodnutí ministru financí předložila.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souvislosti s žádostí o informace ze dne 26. listopadu 2014 a ze dne 2. prosince 2014 ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací v odpovědi na moji žádost ze dne 2. prosince 2014 mi bylo sděleno, že částky jsou uváděny včetně DPH, k čemuž bych se chtěl zeptat, z čeho dovozujete, že částka státní garance je uváděna včetně DPH (v ekologických smlouvách ani nikde jinde jsem o tom zmínku nenašel) a v případě, že jsou tedy částky uváděny včetně DPH, jaká sazba (s ohledem na to, že sazba DPH je proměnlivou veličinou) DPH se uplatňuje? dále mi bylo sděleno, že Ministerstvo financí neeviduje žádný proběhlý ani probíhající soudní řízení týkající se státních garancí na likvidaci ekologických zátěží, k čemuž bych se chtěl zeptat na základě jakých podkladů došlo Ministerstvo financí k tomuto závěru (neboť ve volně dostupných zdrojích na internetu jsem objevil mnohá rozhodnutí týkající se ekologických zátěží, např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 84/2008 - 131, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2901/2008, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 57/2005, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2032/2005)?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kdo provádí analýzu projektu Humanizace centra města Orlová, ministerstvo nebo třetí subjekt? Pokud pracovníci ministerstva, který odbor, útvar? S jakého právního předpisu analýza vychází, kdo ji zadal?
 2. Co je předmětem a podstatou analýzy? Jaké finanční náklady, při analýze třetí stranou, jsou s tím spojené?
 3. Jak je o této záležitosti informováno město Orlová a s kterou osobou z města Orlová se jedná?
 4. Kdy je dán termín ukončení analýzy a kdo je nadřízený k danému provedení a výsledku.
 5. Kolik projektů a které jsou takto obdobně analyzovány?
 6. Jaký je v rozpočtu letošní celkový finanční objem pro program nápravy škod v Moravskoslezském kraji, z kterého má být předmětná zakázka Humanizace centra města Orlová financována?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona zákona č. 106/1999 Sb. bychom Vás rádi požádali o informaci týkající se této zakázky realizované pro Ministerstvo financí ČR:

 • Rok 2010, číslo faktury 1000001080.
 • Fakturovaná služba: rozšíření webových stránek o internetovou anketu k obj.09/024/00171.
 • Částka: 228 000 Kč bez DPH.

Konkrétně prosíme o zodpovězení těchto otázek:

 1. Jaký byl detailní obsah zakázky
 2. Kdo zakázku zadával, resp. schválil
 3. Na základě čeho byla vyfakturovaná tato částka

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se platných obecně závazných vyhlášek obcí regulující provozování loterií a jiných podobných her, přijatých obcemi na základě § 50 odst. 4 nebo 5 zákona č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "loterní zákon"), které byly Ministerstvu financí, odboru 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 loterního zákona zaslány ze strany
zastupitelstev obcí, resp. Ministerstvo financí, odbor 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi skutečnost jejich schválení zjistilo z vlastní úřední činnosti (dále jen "OZV regulující hazard").

Konkrétně žadatel požaduje:

 1. sdělení, jaká OZV regulující hazard jsou aktuálně platná;
 2. sdělení, jaké platná OZV regulující hazard zakazují provozování loterií a jiných podobných her na celé území příslušných obcí; a
 3. sdělení všech platných OZV regulující hazard, jež nezakazují plošný provoz loterií a jiných podobných her, ve smyslu písm. (b) výše, a rozsah zákazu jimi stanových

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. sdělení, zda existuje směrnice, která definuje nezbytně nutné náklady na pronájem počítačů pro volební místnosti.
 2. zaslání směrnice, pokynu či jiného předpisu uvedeného v bodě a, pokud existuje.
 3. sdělení, zda ministerstvo odmítlo některé obci v ČR proplatit náklady na pronájem počítačů pro volební místnosti za volby v kalendářním roce 2014.